QAnon: ‘Het Plan, ‘Het Grote Ontwaken’, vals licht en de grote misleiding

De QAnon-beweging staat bekend als ‘The Great Awakening’ (Het Grote Ontwaken). Wat is de drijfveer van deze beweging? Wie zit erachter? Veel Christenen zijn erbij betrokken, en helaas verdeelt ze zelfs families en huwelijken.

Voor degenen die niet bekend zijn met QAnon, het staat voor Q, en de letter Q en Anonymous.
QAnon wordt verondersteld een militaire inlichtingenoperatie te zijn, die hints geeft naar open bron-informatie, die ANON, ofwel ‘anonieme onderzoekers’, wijst op wat bekend staat als ‘Q drops’.
Q begon op 28 oktober 2017 met posten. Sindsdien heeft zij veel volgers verzameld, die de gecodeerde informatie in deze Q Drops moeten ontcijferen.

‘The Great Awakening’ in 2021

Wat betreft ‘Het Grote Ontwaken’, het is een term die door QAnon wordt gebruikt, om te suggereren dat de algemene menselijke bevolking in 2021 zou ontwaken. Dit gegeven spreekt velen aan. Vergeet niet dat de New Age-beweging precies dezelfde term gebruikt! Gaat er al een kwartje vallen?

‘The Plan’

‘Trust The Plan’ (Vertrouw Het Plan), of ‘Het Plan’, is een bekende slogan van de QAnon-beweging. Nee, ik vertrouw geen plan; ik vertrouw niemand. Ik vertrouw op de Heer.
Beste mensen, het is niets minder dan het duivelse Luciferiaanse plan, dat satan sinds eeuwen voorheeft met de mensheid, om hen te misleiden en te zeggen dat hij een beter plan heeft dan God. Denk aan de waarschuwingen in Gods Woord voor de antichrist en de geest van de antichrist. Antichrist betekent zowel tegen Christus als in plaats van Christus.

Is QAnon een sekte?

Je kunt QAnon zien als een cult, een sekte. Men herkent een sekte aan ‘een grote toewijding aan een persoon, idee, object, beweging of werk’. Er is niet alleen een grote toewijding gaande aan de Q-beweging, er zijn ook aanhangers die de QAnon-eed afleggen.

 

Enkele ‘Q Drops’ aan het licht gebracht

Slapende schapen?

Deze codes of berichten zijn heel subtiel ontworpen en uitgedacht, om de mensen weg te leiden van de Here Jezus in plaats van mensen naar Jezus te leiden.
Een voorbeeld van een Q Drop is het nummer 1797 (deze Drops zijn allemaal genummerd)… er staat: ‘Sheep No More’. Dit is een heel bekende van Q! Het wordt meestal uitgedrukt in termen van: mensen, die schaapmensen zijn, of als schapen zijn. Maar dat is nou juist wat Jezus zei dat we zijn! Dus als we geen schapen meer zijn, betekent dat dan, dat de Heer niet meer mijn Herder is? We worden met schapen vergeleken en we zijn Zijn schapen, en de Heer is onze Herder.

In Johannes 10:11 zei Jezus: “Ik ben de goede Herder. De goede Herder zet Zijn leven in voor de schapen.” In Johannes 10:14-15, opnieuw: “Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.” Wel, wacht even, ik wil juist wel een schaap zijn als de Heer mijn Herder is!

Vals licht

Hier is de volgende, nummer 3014: ‘Van Duisternis naar Licht’. Nu, in eerste instantie klinkt dit Bijbels en juist, nietwaar? Dit verwijst echter naar de engel des lichts… satan! Het is nogal ironisch dat Q Drop nummer 666 zegt: ‘Follow The Light’. Dit roept meteen de vraag op: wie of wat dit licht is, dat Q zegt te volgen. Het antwoord hierop staat in 2 Korinthiërs 11:14, waar Paulus zegt: “Want satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.”

Zou het kunnen zijn dat dit ‘licht’ een Luciferiaans licht is tegenover verlicht, ontwaakt, geopende ogen? Bovendien veronderstelt dit ‘van duisternis naar licht’ en ‘volg het licht’, dat wij, als Christenen, in duisternis verkeren en naar het licht moeten worden gebracht, om dat licht te kunnen volgen. Helaas is dit in directe tegenspraak met wat Jezus zei in Johannes 8:12: “Jezus dan sprak opnieuw tot hen, en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal [luister goed] beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.” Dus als ik een volgeling van Jezus Christus ben, een gelovige in Jezus Christus, ben ik niet in de duisternis. Ik zal nooit in de duisternis zijn; ik wandel in het licht.

Vertrouwen, op wie?

Hier is de volgende, nummer 3843: ‘Vertrouw en geloof in jezelf’. Werkelijk? Ik bedoel, de Bijbel staat vol met passages over vertrouwen op de Heer en niet op mensen, zelfs niet op ons eigen inzicht.

New Age leert u dat u god bent.

Q Drop nummer 2442: ‘Jullie zijn de Redders van de Mensheid’. Dit is niet alleen onbijbels, maar het komt eigenlijk ook rechtstreeks uit het draaiboek van de New Age, die u leert: ‘ik ben god’. Niets nieuws onder de zon, en een van de bekende leugens van satan sinds Adam en Eva.

Denk nooit voor een seconde dat satan de Schrift niet kent!

Deze volgende, nummer 4249, is eigenlijk een citaat uit de Bijbel. Dit is een veelvoorkomend argument van degenen die Q volgen. Zij zullen beweren, dat Q de Schrift citeert. Vergis je niet, satan kent de Schrift beter dan u en ik ooit zullen doen! Is het niet waar, dat satan de woorden van God aan Adam en Eva in de hof aanhaalde? Klopt, maar wel verkeerd geciteerd! En zo citeerde hij ook verkeerd uit het boek Deuteronomium, toen hij Jezus in de woestijn probeerde te verzoeken. 

Veel gelovigen en niet-gelovigen zijn zo bang voor dit boek…

Kent u het boek Openbaring? Het is het enige boek van alle 66 boeken van de Bijbel, dat een zegen belooft aan degenen die het lezen, horen en het ter harte nemen. Het boek is zo apocalyptisch! In de oorspronkelijke taal van de Grieken betekent dit woord: onthullend. Een onthulling van wat er gaat komen. Satan wil niet dat gelovigen dat boek lezen en door dat boek worden gezegend.

‘Heb geloof in God’……. Welke god?

Welnu, hier is de Q drop, die citeert: ‘Vrede voor de storm: heb geloof in God, Markus 11:22’. Wauw. Oké, opvallend afwezig in deze Q Drop is elke vermelding van de Naam boven alle namen, de enige naam die onder mensen wordt gegeven, waardoor we gered moeten worden, de naam van Jezus Christus. Weet u wat Markus 11:22 eigenlijk zegt? “Heb geloof in God, antwoordde Jezus.” Jezus zei: “Heb geloof in God.” Dat was Jezus, die dat zei, mijn Heer en mijn God!

‘God’ is erg algemeen. Moslims bijvoorbeeld zeggen dat ‘Allah’ synoniem is met de titel van ‘god’. Zelfs als je een Arabische Bijbel had, elke keer dat je het woord ‘god’ leest, zou het ‘Allah’ zeggen! Maar ‘Allah’ is niet de titel van God; het is de naam van een god. Het is de ‘maangod’. Allah is niet God; Allah is een valse god, de Islam is een valse religie, en Mohammed een valse profeet. Allah is niet Jehova God.

U weet dat er op de achterkant van het geld staat: ‘In God we trust’. Ik heb een vraag: Welke god? Wat is de naam van die god? Wist je dat ze in Egypte alleen al meer dan 3.000 goden hadden? Wist je dat? Man, dat is verwarrend.

‘Prachtige, dappere nieuwe wereld’?

Nummer 2450; deze is interessant: ‘Er ligt een prachtige, dappere nieuwe wereld in het verschiet’. Oh, echt? Wow, cool! De waarheid is echter, dat het geen dappere nieuwe wereld is, die voor ons ligt, maar eerder de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die voor ons liggen. De reden hiervoor is, dat deze zogenaamde ‘prachtige, dappere wereld’ voorbijgaat en ten einde loopt.

In Openbaring 21:1 schrijft Johannes: “Nu zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan.” Wacht even, ook een nieuwe hemel? Ja. Waarom? Oh, want toen was de eerste zonde binnengekomen. Het was niet alleen in de hof; het was daarvoor al in de hemel, door Lucifer. Dus God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

‘Het Grote Ontwaken’

Nu, nummer 3858 is: ‘The Great Awakening’. Ik ben ervan overtuigd dat dit grote ontwaken eigenlijk een grote misleiding is. De Bijbel voorzegt geen komend groot ontwaken, maar waarschuwt eerder voor een krachtige, grote misleiding!

 

‘De Grote Ontwakening Kaart’ 

‘The Great Awakening Map’ – Qanon, is hier afgebeeld. De QAnon-volgers geloven dat dit grote ontwaken, voor de Illuminati-agenda en de aanstaande omverwerping ervan, zal samenvallen met deze enorme kosmische gebeurtenis, inclusief het vrijkomen van energie van de zon, die slapend, goddelijk DNA in het menselijk lichaam zal doen ontwaken, waardoor onze evolutie wordt versneld, wat de ascentie (het ontwaken) van de mensheid teweeg zal brengen.

The Great Awakening Map - central goal of QAnon in the New Age agenda

Dit alles wordt uitvoerig en in detail uitgebeeld op deze grote Ontwakening Kaart, die de centrale rol van QAnon in de grotere New Age-agenda illustreert. Als een spirituele tegenhanger van de leringen van de New Age, werkt QAnon aan een politiek ontwaken, dat binnenkort zal worden vergezeld door een spiritueel ontwaken tot ‘goddelijkheid’. Dat is dit grote ontwaken.

 

Let op wat de maker van de Grote Ontwakening Kaart zei:

Citaat: “Ik heb Q als de grootste op de kaart gezet, omdat Q een geheime alliantie heeft met veel wereldlanden. Iedereen wordt wakker en realiseert zich, dat er een Illuminati is en dat er overal buitenaardsen zijn. En dat het allemaal wordt veroorzaakt door deze zonneflits, die op het punt staat te gebeuren, en het creëert een sprong in de evolutie van bewustzijn voor iedereen.
Over de grote zonneflits wordt in bijna elke oude religie op aarde gesproken, en er wordt gesproken over een eindtijd, die op het punt staat te gebeuren. En de zon zal verschillende reeksen flitsen afgeven. Het zou elk moment moeten gebeuren. En de reeks flitsen evolueert in feite ons DNA. Als de zonneflits komt, moeten we in een gemoedstoestand zijn, die vredig en liefdevol is, anders word je gek, omdat je je niet kunt aanpassen. Daarom… in de Bijbel, dat je profetieën ziet staan van mensen, die van de aarde verdwijnen. Maar de goede mensen mogen blijven.”

 

Ziet u wat hier gebeurt?

Ik bedoel, dat is de Opname!! Maar is dit niet interessant? Dat is hoe ze het gaan uitleggen aan de wereld! Oh, tussen haakjes, het lijkt erop dat satan alweer de Bijbelse profetie goed kent. Hij moet dus een plan klaar hebben liggen, wanneer baby’s, jonge kinderen en Christenen van de aarde zullen verdwijnen, ook wel de Rapture genoemd in het Engels. Dus ze gaan zeggen: “Cool! Ze zijn uit de weg. We kunnen doorgaan met dit plan, want ze zijn uit de weg geruimd, en de goede mensen mogen blijven.”

 

We zijn bijna klaar, nog even volhouden…

Het citaat gaat verder: “Het is eigenlijk hetzelfde concept, en iedereen die een groepsgeest heeft, moet te allen tijde vrede in zijn hoofd en hart bewaren. Omdat dit is wat onze tijdlijn in de meest positieve, optimale tijdlijn realiteit zal duwen. En dat is iets wat ik echt groot op de kaart schreef. Het gebeurt nu op dit moment, en als je heel goed kijkt, zul je merken dat alles in licht verandert. Het scenario van de derde wereldoorlog gaat niet meer gebeuren. [Dat is niet wat mijn Bijbel zegt] Onze gedachten creëren onze realiteit. En we kunnen onze gedachten gebruiken, en in feite de controle over onze planeet terugnemen.”

Waar het op neerkomt, is op z’n best de valse leer van de NAR, de Nieuw-Apostolische Reformatie, en de Heerschappijtheologie, die in feite zegt, dat we de controle over de wereld moeten overnemen, moeten terugnemen. We moeten ons land terugnemen. We moeten onze planeet terugnemen… Van wie?

Wees niet onwetend over satans tactieken.

Toen Hij (Jezus) op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.  Matthew 24:3-4
Wees niet onwetend over de middelen van de duivel: de strategieën, de technieken, de listen… ik bedoel, je kunt alles wat je wilt aan die lijst met synoniemen toevoegen. Het punt is, dat hij overigens subtieler en sluwer is, superintelligent, bovennatuurlijk intelligent. Onderschat de vijand nooit, de ware vijand.

We worstelen niet tegen vlees en bloed…

Wat echt interessant is, is dat QAnon rechts tegen links heeft gestapeld, de conservatieve tegen de liberaal. Dus nu zijn zij de vijand: de Deep State, deze valse Nieuwe Wereldorde. Wat bedoel je daarmee? Nu, eerst creëer je iets wat vals is, want dan is er een probleem gecreëerd. Daarna wacht je op de reactie, en kom je met de oplossing voor dat ‘probleem’. Dus de Deep State is het probleem?! Die liberalen, zijn zij het probleem?! Nee, ze zijn niet het probleem, en ze zijn niet de vijand. Zij zijn het ‘zendingsveld’!
We worstelen niet tegen vlees en bloed, Republikein en Democraat, Links en Rechts, conservatief en liberaal. Maar we strijden tegen de overheden en machten van de duisternis, goddeloosheid op hoge plaatsen.

Een van de meest succesvolle strategieën of listen van de duivel is, om ons te doen geloven dat hij er niet achter zit. Zodat we met elkaar gaan vechten en zijn vuile werk voor hem doen.

 

Zie ook:

The Plan is Right on “Q” – Great Awakening and Great Reset Deceptions!

 

Eeuwenoude leugens in een New Age jasje? Beloften van grote omwentelingen, die komen gaan…
Wat is er werkelijk aan de hand? En waar gaat de wereld naartoe?

Opmerkelijk is dat Lucifer Trust, opgericht door Alice Bailey, ook spreekt van Het Plan. Later werd de naam gewijzigd in Lucis Trust.
Een andere misleidende strik zijn de New Agers die ‘christelijk’ praten.

Dominionisme, ook bekend als Transformatie en Heerschappij, de Grote Reset, de New Age-beweging, de QAnon-beweging, de Alien Disclosure Agenda, en de bewegingen op weg naar de valse Eén Wereldreligie… ze zijn allemaal met elkaar verbonden. Je zult misschien verrast zijn door de banden, die ze allemaal hebben met elkaar op weg naar een Nieuwe Wereldorde.

 

Bronnen:

Freemason website: Harbingers Daily

Aminutetomidnite

You may also like