Was Carolyn Hamlett een ex-Illuminist van een belangrijke bloedlijnfamilie?

Zij behoorde tot de Broederschap van de Witte Loge. ‘Leden’ van hen noemen zichzelf ‘Opgestegen Meesters’, maar zij zijn niets meer dan afgedaalde, gevallen engelen, evenals hybriden en sommige mensen….

Eindtijdnieuws.com
16 februari 2024

 

‘Er zijn gewoon enorm veel hiërarchieën; daarom noem ik het ‘De Organisatie’. De organisatie werkt uiteindelijk gewoon voor Lucifer.’

Carolyn Hamletts mentoren (handlers) waren zowel menselijk als niet-menselijk (gevallen engelen, hybriden, etc.).
Carolyn behoorde tot belangrijke bloedlijnen – zelf kwam zij voort uit drie gemengde bloedlijnen – die zij ‘De Organisatie’ noemt, niet de Illuminati, vertelde zij. Ook John Todd noemde het de organisatie, onder andere. Carolyn heeft haar oude blogs verwijderd, waarin zijn zich onder meer een ex-Illuminist noemt van een Luciferiaanse organisatie, verantwoordelijk voor de NWO. Later kwam zij hier een beetje op terug, zo leek het, wat verwarrend overkomt voor het grote publiek.
Desalniettemin, als bloedlijn familielid ontmaskerde en onthulde Carolyn Hamlett de duisternis en hun plannen voor de mensheid.

Werd Carolyn Hamlett bedreigd door de naam Illuminati te noemen?
We weten het niet, maar het zou me allerminst verbazen.
Werd Carolyn binnen de organisatie zelf misleid? Daarop kunnen we stellig antwoorden met een Ja, want ook een John Todd werd een groot deel van zijn hele leven door de groep zelf misleid.

Ernstige waarschuwing voor Daniel Duval van Bride Ministries en soortgelijke bedieningen

Ben ik mij bewust dat Carolyn Hamlett, nadat zij Christen was geworden, werd misleid door onder meer de valse leer van Daniel Duval van Bride Ministries (nu Bride Ministries International)? Jazeker! En dit bewijst ons weer, dat zelfs Christenen, zelfs de ‘beste’ leraren, zelfs de ‘beste’ Christelijke counselers, en zelfs hoogbegaafden, gemakkelijk misleid kunnen worden. Carolyn was hoogbegaafd. De Heer heeft ons er ook voor gewaarschuwd, dat de misleiding enorm zou zijn in deze eindtijd!

Het woord ‘Illuminati’ werd nooit in Carolyn Hamletts familie genoemd
Zo ook werd deze naam door ex-Illuminati John Todd (van de Collins bloedlijn) angstvallig vermeden! Waarom? Het kon zijn dood betekenen. Het was iets wat je eenvoudig niet deed binnen de geheime organisatie! Bovendien, John Todd wist niet eens dat hij tot de Illuminati behoorde; hier kwam hij vele jaren later achter. Dit bewijst hoe leugenachtig en sluw en subliem Lucifer/satan is, nietwaar?
Carolyn Hamlett noemt de organisatie ook wel ‘De Familie’, net zoals ex-Illuminist Svali het ‘De Familie’ of ‘De Orde’ noemde, en ook wel ‘De Illuministen’.

Broederschap van de Witte Loge ofwel Grote Witte Broederschap

Mijns inziens is de ‘Broederschap van de Witte Loge’, waartoe Carolyn Hamlett behoorde, niets anders dan de Illuminati. Oké, ik kan het mis hebben natuurlijk.
Er wordt gezegd dat de Grote Witte Broederschap, in geloofssystemen, die verwant zijn aan Theosofie en New Age, vervolmaakte wezens met grote macht zijn, die spirituele leringen verspreiden via geselecteerde mensen. De leden van de Broederschap kunnen bekend staan ​​als de Meesters van de Oude Wijsheid, de Opgestegen Meesters, de Onzichtbare Kerk, of simpelweg als de Hiërarchie. De eerste persoon, die er in het Westen over sprak, was Helena Petrovna Blavatsky (Theosofie), nadat zij en andere mensen beweerden berichten van hen te hebben ontvangen.
Dit lijkt erg veel op wat Carolyn Hamlett ons onthulde.

Theosofie, Satan aanbidding, New Age, Vrijmetselarij, Hekserij, etc….

zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze haten allemaal God, haten het Woord van God, haten de Joden en de Christenen, en de hele mensheid, en zijn daarbij toegewijd aan een wereldorde, dat wil zeggen het Beestsysteem met de komende Antichrist.
New Age of Hekserij, er is geen cent verschil tussen die twee, en ook hun agenda’s zijn hetzelfde.

De volgende historische informatie over Theosofie is een citaat van Wikipedia:

‘De rituele magiërs van de westerse mysterietraditie verwijzen soms naar de Grote Witte Broederschap als de ‘Grote Witte Loge’, een naam die lijkt aan te geven dat zij zich voorstellen, dat deze een inwijdingshiërarchie vormt, die vergelijkbaar is met de Vrijmetselarij.’
Vergeet niet, Carolyns familie verslond de boeken van Theosofist, Vrijmetselaar en New Ager Alice Bailey van Lucifer Trust/Lucis Trust!

Oorspronkelijk komt Carolyn Hamletts familie uit Engeland

Carolyn noemde echter niet de specifieke drie bloedlijnen, waartoe zij behoorde. Dit kunnen wel degelijk de Rothschilds en de Collins zijn, onder andere. Ik weet het niet.
Zowel de familie van Carolyn Hamlett als die van John Todd hebben de Verenigde Staten gevestigd vanaf het allereerste begin…. ja, de Illuminati.

De Illuminati zijn natuurlijk machtig genoeg om alle informatie te verbergen, te veranderen en te corrumperen!

Vergeet dit aub nooit. Dat blijkt onder andere uit de volgende email:
In ieder geval is er in de Verenigde Staten een kleine Druïdenbegraafplaats in Columbus, Ohio. De stenen staan in een cirkel en er staan geen data of namen op. Deze graven kunnen duiden op de stichtende leden van de oorspronkelijke Loge, die Wales blijkbaar ergens in de jaren 1800 verlieten. Er zijn ook veel Welshe (van Wales) en Pictishe graven in de buurt. John beweerde een Druïde te zijn en Pictish of laagland Schots. Columbus, Ohio, zou de grootste concentratie Welshe immigranten in de VS hebben gehad. Er was zelfs een Druid Hall in gebruik in Columbus, die tot in de jaren ‘40 als zodanig bekend stond. De mensen van Collins hebben hier veel macht en goede connecties. Niet in het openbaar als het ware, maar als men er wat onderzoek naar doet, kan de waarheid worden gevonden. En het zijn niet alleen de Collins mensen.
Dat Druïdengrafgebied is nu verdwenen! De stenen werden verhuisd naar een andere verborgen locatie. Het was een grote fout van de emailer, die dit feit had onderzocht, om geen foto te maken van de 13 markeringen (stenen), allemaal genummerd en in een cirkel….

‘De Verlichten’ ofwel ‘The Illumined Ones’ in het Engels

Dit zijn bepaalde bloedlijnen, en Carolyn, weten we nu, behoorde tot die bloedlijnen; zij deden mee aan ‘ontmoetingen’ en ‘ceremonies’ (rituelen?), met zeer hooggeplaatsten en wereldleiders. Eén daarvan was een seksritueel, waarin de moeder van de antichrist trouwde met haar zoon, waarbij een Paus aanwezig was. Alweer, één van de belangrijkste geheime rituelen ter wereld! Doug Riggs liet dit feit nog onthullen door een overlevende.
In Carolyns laatste video lijkt het zelfs net alsof zij ‘om de hete brei’ heen draaide; het was allemaal niet duidelijk meer, wat zij vertelde. Daarom ben ik blij dat ik hier nog wat ‘oud materiaal’ van haar heb, voordat alles van het internet wordt geschrapt misschien. Het was veel blootgelegde informatie uit 2015 om te vertalen, maar mogelijk van levensbelang voor velen, die haar waarschuwingen ter harte nemen. De vertaling zal ik in drie aparte artikelen moeten verdelen, denk ik.
Besef ook, dat haar naaste familie sommige waarheden verborgen moest houden voor de ander in het gezin. Ook wist zij niet alles van en binnen de groep; houd ook daar rekening mee.
Het internet zegt ons dat de Illuminati gestructureerd was als een strikt hiërarchische organisatie. Let op het woordje ‘was’. Maar ik wil hier de nadruk leggen op het woord hiërarchie, exact dezelfde naam als die Carolyn Hamlett in de mond nam, duidend op haar groep: ‘De Hierarchie’.

Wie bestuurt deze ‘Hierarchie’?
Juist, satan met zijn gevallen engelen, de overheden en machten in de hemelse gewesten. Ook zij zijn opgebouwd in een hiërarchie van hoge en lage rangen, gebruikmakend van hekserij. Hekserij is hun religie. Vele rangen zien we ook in ons leger terug.
De Rothschilds, de rijkste familie ter wereld, werd in Johns tijd aangestuurd door de gevallen engelen. Carolyn noemt hen ‘Opgestegen Meesters’ (‘Ascended Masters’ in het Engels, een New Age term bedacht door satan, de zogenaamde ‘Master of masters’). En de twee belangrijkste meesters waar we mee te maken hebben in deze wereld zijn God en satan:

Niemand kan twee meesters dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon [rijkdom, geld].  Mattheus 6:24

 

Carolyn Hamletts eigen woorden:

Wat mij ook opvalt, is dat, in haar oude blogs, Carolyn Hamlett iets duidelijker was en vaker sprak over gevallen engelen en hybriden, die zij diende. Natuurlijk werken die links nu niet meer. In haar eigen woorden:

‘Het levende en werkende ‘lichaam’, dat ik ‘De Organisatie’ noem, heeft vele systemen en divisies, die zijn gecreëerd om onafhankelijk van elkaar, maar toch eendrachtig, naar gemeenschappelijke doelen toe te werken, terwijl het hoofd controleert en leidt. Het ‘hoofd’ van De Organisatie is Lucifer (Satan). Lucifer (Satan) en zijn spirituele hiërarchie van de afgedaalde (gevallen) engelen. Velen van hen noemen zichzelf ‘Opgestegen Meesters’…. maar zij zijn niets meer dan afgedaalde, gevallen engelen, evenals hybriden en sommige mensen, die in het bovennatuurlijke werken, evenals hier op deze fysieke aarde, om Lucifers plan uit te voeren.
Daarnaast heeft deze organisatie miljoenen mensen, die voor dezelfde zaak werken, met verschillende graden van kennis van die zaak. Ze komen uit alle leeftijdsgroepen, alle lagen van de bevolking, alle religies, alle nationaliteiten, van alle regeringen en alle militaire divisies. De meesten van deze mensen worden in het duister gehouden over de ware aard van Het Plan en over de ware identiteit van de auteurs ervan (Satan en zijn gevallen engelen).’ – genomen uit: https://carolynhamlettexposinglucifersplaninthelastdays.com/2019/05/23/the-organization-what-is-it/

Wat houdt de inwijdingsceremonie of initiatie voor heksen in?

John Todd, een ex-heks, ex-hogepriester, binnen de Illuminati, gaf ons enige inzage in al die verschillende ‘groepen’, die voor het oog totaal verschillende oorsprongen lijken te hebben. Hij zei:
‘Hetzelfde wat je doet om Vrijmetselaar te worden, doe je ook om heks te worden! Hun inwijdingsrituelen zijn identiek aan de rituelen, die ik in de hekserij praktiseerde!
Hun geheime ceremoniële rituelen, die we in boeken hebben gezien, zijn identiek aan de rituelen, die ik onderging in de hekserij. Als jullie (Vrijmetselaars en ook Illuminati) hetzelfde doen als een heks, als jullie hetzelfde zeggen als een heks, als jullie emblemen hetzelfde zijn als wat een heks draagt, vertel me dan wat het verschil is. Geef me een verschil!’

Carolyn Hamlett deed aan pure hekserij….

Ook al noemen de Illuministen dat woord niet echt, maar gebruiken zij New Age termen, zoals werken in het astrale en astraal reizen, en dat soort dingen.

Carolyn Hamlett was goed van vertrouwen in zogenaamde ‘christelijke’ bedieningen

Dit was dus vrij kort na haar bekering, maar werd zwaar teleurgesteld. Helaas doemt ook de naam Fritz Springmeier op in haar interviews. Hij is notabene een Vrijmetselaar en absoluut geen Christen. En waarom werkt hij in vredesnaam voor deze website van de CIA, denkt u?
Inderdaad, dezelfde man die ook invloed had op John Todd en Svali. Je zou bijna zeggen dat Fritz Springmeier was uitgekozen en aangesteld om dit te doen. Desondanks heeft Carolyn later haar les geleerd, en waarschuwde zij ernstig voor een hele reeks van zulke valse bedieningen met naam en toenaam, die onder andere aan ‘Christelijke hekserij’ doen! Dank U, Heer, voor Carolyn Hamlett! Daarom test, test, test altijd, en blijf testen. Doe ook je eigen onderzoek.

Goed te weten, is dat Prince Philip op het eind van zijn leven werd vernederd door hybriden

Hybriden, zo weten wij, hebben de macht nu overgenomen van de hoge bloedlijnen, van de machthebbers en koningen van deze aarde. Dit was in John Todds tijd nog niet het geval. Een hybride urineerde over Prins Philip heen, toen zij genoeg van hem hadden. Dus nu regeren hoofdzakelijk de hybriden/nephilim over de huidige leiders op het wereldtoneel. Daarom neemt de duisternis zo razendsnel toe. Overlevenden van generationeel SRA/DID (zij die uit die bloedlijnen komen, wat het woord ‘generationeel’ betekent) getuigden van deze overname.
Als ik dan even doordenk, dan heeft zelfs de hoogste bloedlijn, mogelijk die van de Rothschilds, te luisteren naar de hybriden: de moderne nephilim. Ja, het is ‘zoals in de dagen van Noach….’ En die hybriden worden weer geregeerd door satan met zijn leger gevallen engelen.
Doug Riggs had zijn ogen wagenwijd open, desondanks zag hij nog net niet de Vrijmetselarij en/of de Illuminati in alle media, zoals onder meer Tom Horn, Russ Dizdar, Steven Ben-nun, Paul Begley, Steve Quayle, en vele anderen.

Vele agenten, zo wordt ons verteld, worden geleid door de Hiërarchie van Opgestegen Meesters en werken samen om de Nieuwe Wereldorde recht onder onze neus tot stand te brengen.

Tijdens de komende Grote Verdrukking zal echter het volgende plaatsvinden:

En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.  Openbaring 12:9

 

Het is nu niet de tijd voor Christenen om geestelijk te slapen!

“Zie, Ik [Jezus] zend jullie als schapen te midden van de wolven; wees daarom wijs als slangen, en onschuldig als duiven.”  Mattheüs 10:16

“Wees nuchter en waakzaam! Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden!”  1 Petrus 5:8

 

Bronnen:

Carolyn Hamlett

Great White Brotherhood

You may also like