Israël: verleden, heden en toekomst – Glimpen van de toekomst (Derek Prince)

Drie profetieën die nog vervuld moeten worden. De Grote Verdrukking; Israël vlucht de wildernis in; herstel en openbaring in de wildernis door Gods handelen.

Eindtijdnieuws.com
5 januari 2024

 

Dit is slechts een deel van de Bijbelse profetieën, die nog niet vervuld zijn!
Het kan u meer inzicht geven en ook hulp bieden, hoe te bidden voor specifiek Israël: het Joodse volk.
Gedeeltelijk en vrij vertaald.

 

Israël: Blikken in de toekomst

Proclamatie

‘Onze persoonlijke proclamatie komt uit 1 Thessalonicenzen 5:

En Hij, de God des vredes, heilige ons geheel en al, en geheel onze geest, ziel en lichaam moge bij de Komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Die ons roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.  1 Thessalonicenzen 5:23-24

 

Vooruitblikken

Met andere woorden: profetische uitspraken over Israël in de Bijbel, die nog niet zijn vervuld. Hoe zouden ze in vervulling kunnen gaan?

Het Nieuwe Testament benadrukt het belang van onze aandacht voor Bijbelse profetie!

Ik heb het nu over de geschreven profetieën van de Bijbel. [Niet uit de ‘Dode Zee-rollen’, en ook niet uit het ‘boek of de boeken van Henoch’] Ik geloof ook in de gave van profeteren, maar daar heb ik het niet over. Menselijk profeteren moet beoordeeld worden. De Bijbel is reeds helemaal gezuiverd en is de standaard, waarmee we al het andere beoordelen.

Er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en op haar hoofd een krans van twaalf sterren.  Openbaring 12:1

 

Dat is een Bijbels beeld van Israël. Het gaat terug naar de droom van Jozef, toen hij Jakob en Leah zag als de maan en de zon, die zich voor hem kwamen neerbuigen, en zijn broers als de sterren. Dus het is daar direct aan gerelateerd.

En zij is zwanger, en schreeuwt in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rode draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven koninklijke kronen. En zijn staart sleept een derde van de sterren des hemels met zich mee, en hij werpt die op de aarde. En de draak staat voor de vrouw, die op het punt staat om te baren, om, zodra zij haar kind gebaard heeft, dit te verslinden.  Openbaring 12:2-4

 

Hier is dus een directe confrontatie tussen Israël en de draak, die satan is!
Veel mensen geloven dat het kind, waarnaar verwezen wordt, Jezus is, maar ik geloof van niet, omdat het niet in het hele tijdsschema past, maar je moet je eigen beslissing nemen. Er staat:

Zij – dat is Israël – baarde een mannelijk kind, dat over alle volken zal heersen met een ijzeren staf, en haar kind zal worden opgenomen tot God en op Zijn troon.
Jezus zegt eerder in het boek Openbaring 2, vers 26 en 27:

En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb.  Openbaring 2:26-27

 

Overigens, in het millennium, het Duizendjarig Rijk, waar we het over hebben, regeert Jezus met een ijzeren staf. Het is niet helemaal een fijne en heerlijke tijd! De naties verdienen het om geregeerd te worden met een ijzeren staf, en ze zullen ontvangen wat ze verdienen. God gaat heel streng gezag uitoefenen gedurende 1.000 jaar!

Nu, in vers 6 van Openbaring 12 staat over de vrouw vermeld, nadat het kind was geboren:

En de vrouw vluchtte naar de wildernis, daar waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen gevoed zou worden.  Openbaring 12:6

 

Daarom geloof ik niet, dat dit naar Jezus verwijst, want dit is de periode vlak aan het einde van dit huidige tijdperk. En er zijn drie manieren, waarop het aan ons overgebracht wordt: 1.260 dagen, 42 maanden, en drieënhalf jaar. Als je een wiskundige bent, vertelt dit u, dat een Bijbels jaar uit hoeveel dagen bestaat? Juist, 360! Kijk, daarom heb ik wat bedenkingen bij al die berekeningen over het jaar 2.000. Ik geloof niet, dat God rekent volgens de Gregoriaanse kalender [waarin satan de tijden heeft veranderd]. God heeft Zijn eigen kalender! En wat voor ons misschien een heel belangrijk jaar lijkt, is misschien niet het werkelijk belangrijke jaar.

1.260 dagen, 42 maanden, drieënhalf jaar

Drie verschillende manieren om dezelfde periode aan te geven, en naar mijn mening is het dezelfde periode, waarnaar verwezen wordt, op welke manier het ook gegeven wordt. Het is de periode, waarin Israël in de woestijn beschermd zal worden tegen de woede, de toorn van satan.

We gaan verder met verzen 13 en 14 van hetzelfde hoofdstuk, waar staat:

En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt buiten het gezicht van de slang [satan], een tijd en tijden en een halve tijd.  Openbaring 12:13-14

 

Een jaar, twee jaar en een half jaar: drie en een half jaar weg van de aanwezigheid van de draak!
Dit is ook de reden, waarom ik niet kan geloven dat het kind Jezus was, want Israël werd in die tijd nooit drieënhalf jaar gevoed, buiten de aanwezigheid van de vervolger. Integendeel, Israël werd blootgesteld aan een enorme vervolging. Dus hebben we de volgende interessante vraag….

Waar werd de vrouw Israël gevoed en onderhouden?

Voor zover ik weet, vertelt de Bijbel ons dat niet. Maar er zijn bepaalde verwijzingen naar de wildernis, in verband met de periode, die onmiddellijk voorafgaat aan Israëls uiteindelijke herstel.
De eerste verwijzing staat in Hosea. Hosea 2:14-16. God zegt over haar, Israël:

Daarom zie, Ik zal haar [Israël] weglokken, en zal haar in de wildernis brengen en troost spreken tot haar [tot haar hart spreken].  Hosea 2:14 (of vers 13 in de NBG)

 

God heeft een plaats, waar Hij met het overblijfsel van Israël omgaat en tot het hart spreekt, wat altijd woorden van troost zijn.

Ik zal haar van daar haar wijngaarden geven, en het Dal Achor maken tot een deur van hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dage toen zij trok uit Egypte. En het zal te dien dage geschieden, luidt het woord des Heren, dat gij Mij noemen zult: ‘mijn man’, en niet meer: ‘mijn Meester’ [zoals zij andere goden noemden]. Ja, Ik zal de namen van Baäl verwijderen uit haar mond; hun naam zal niet meer genoemd worden.  Hosea 2:15-16 (of vers 14-15 in de NBG)

 

God zegt dus, ‘Vanuit de woestijn zal Ik haar terugbrengen in de erfenis. En het Dal van Achor, dat ‘moeilijkheden’ betekent, zal de deur van hoop worden!’ Er is bovendien een parallel met de bevrijding van Israël uit Egypte.
Meester is baali; echtgenoot is ishi, mijn man. Met andere woorden, Israël zal in een totaal nieuwe relatie van intimiteit met de Heer komen! Baäl betekent meester en het is het standaard Hebreeuwse woord voor echtgenoot. God zegt, dat dit niet de relatie zal zijn, ‘die Ik met Israël zal hebben. Ik zal met haar omgaan als een liefhebbende echtgenoot’.

Dus er is een samenhangend beeld in een heel specifieke periode….

wanneer de antichrist zich heeft opgesteld, om alle Joden te vernietigen! Er zal in die dagen echter een uitverkoren overblijfsel zijn, dat Jezus gehoorzaamt. Het overblijfsel van Israël zal ontsnappen naar een plaats, die niet is geopenbaard. Ik weet niet wat het is. Ik zeg u, dat ik een soort gevoel heb dat het de Negev woestijn zou kunnen zijn. Ongeveer 20 jaar geleden maakte ik met mijn eerste vrouw een reis door de Negev met een Joodse gelovige. En terwijl we er doorheen reisden, had ik zo’n gevoel dat er een bestemming voor deze plek is, die nog niet vervuld is.
Wat er ook gebeurt, God gaat Israël terugbrengen uit de wildernis naar een verbondsrelatie met Zichzelf in het land Israël.

Zo, dat was de derde van deze glimpen in de toekomst

Ik zal ze even samenvatten, en dan blijven er nog vijf over voor morgenochtend [zie deel 5 en deel 6].
Laat me de drie, die we hebben bekeken herhalen:

* Een periode van unieke beproeving, de Grote Verdrukking
* De 144.000 jonge Joodse mannen, verzegeld om Gods ambassadeurs te worden
* Israël, dat collectief de woestijn invlucht, daar drie en een half jaar beschermd zal zijn, waar God tot hen spreekt, met hen handelt, hen naar hun eigen land brengt, en hen het Dal van Achor geeft, dat de vallei der moeite is als de deur van hoop. Amen.’

U hoeft het niet altijd 100% met Derek Prince eens te zijn; dat ben ik ook niet. Voor het overgrote deel, echter, lijkt Derek Prince een betrouwbare leraar te zijn geweest.

 

Bronnen:

Israel – Glimpses Of The Future – Part 1 – Part 4 of 6: Israel: Past Present & Future By Derek Prince

Derek Prince: Israel past present and future 4364 – Glimpses of the future

You may also like