Majoor W. Ian Thomas: ‘Een graankorrel’, de genialiteit van het volle evangelie

God verloste je ziel, zodat je lichaam zou worden bewoond door Jezus Christus zelf, de Hoop van de heerlijkheid, de enige Hoop. ‘The Indwelling Life of Christ’ was zijn laatste boek.

Eindtijdnieuws.com
7 februari 2024

 

Dit zijn enkele belangrijke vertaalde fragmenten uit ‘A Grain of Wheat’ van Majoor W. Ian Thomas

Dood aan ‘zelf’, ‘ego’, ‘eigen ik’, ‘ik, ik, ik’:

Jezus: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.”  Johannes 12:24

 

Waar in het leven van Christus was het ene uur van meer betekenis dan het andere? Door het hele Nieuwe Testament heen lezen we over momenten, waarop de vijanden van Jezus probeerden om Hem te doden, maar ze werden verhinderd, omdat ‘Zijn uur nog niet gekomen was’. Wat is dit ‘uur’, waarover de Schrift spreekt? Majoor Ian Thomas zegt: ‘Het is het uur zonder hetwelk de Heer Jezus geboren zou zijn om tevergeefs te leven’.

Zou jij bereid zijn om, zoals Ian Thomas je aanspoort, je leven voor Jezus Christus neer te leggen en Hem toe te staan Zijn leven in en door jou voort te brengen? Want dit is echt de essentie van het Christendom en het hart van ware evangelisatie.

Majoor Ian Thomas (1914-2007) diende de levende Heer Jezus met heel zijn leven. Zelfs toen hij 90 jaar oud was, gaf hij nog les, preekte hij en sprak hij persoonlijk met zijn vele bezoekers bij een kopje thee. Hij voltooide zijn laatste boek ‘The Indwelling Life of Christ’ op 92-jarige leeftijd, en ging op woensdag 1 augustus 2007 naar huis.

Let op dat de ondertiteling erg slecht is; er is mee ‘gespeeld’:

 

Christ In You, The Hope Of Glory by Major Ian Thomas

Of bekijk de video hier met betere audio, maar iets andere fragmenten.

 

Transcript, gedeeltelijk en vrij vertaald:

De gerechtigheid van God is absoluut!
En alleen een absolute gerechtigheid kan ooit aan de eisen van Zijn gerechtigheid voldoen. Wanneer jij en ik denken onze eigen gerechtigheid te vestigen, schiet dit hopeloos en jammerlijk tekort ten opzichte van de uiterste eisen van Gods gerechtigheid. Want dat is zelfrechtvaardigheid, eigengerechtigheid, en moet daarom worden verworpen. Onze rechtvaardigheid – het beste wat de mens kan doen – zijn als smerige vodden!

Het verbazingwekkende is dit….

dat God bereid was, om al jouw schuld en gedachten toe te schrijven of toe te rekenen aan de onschuldige Jezus Christus aan het kruis, opdat jou en mij vandaag zou kunnen worden toegeschreven of toegerekend alle onschuld en gerechtigheid van Christus zelf! Je weet net zo goed als ik, dat dit de basis is van onze Verlossing. Dit is de basis van onze rechtvaardiging door het geloof: gerechtvaardigd te zijn. God de Vader kijkt naar mij net alsof ik nooit stierf en nooit gezondigd had, omdat Hij keek op Hem alsof Hij al mijn zonden had begaan.
Dus wat kan het leven, dat de Heer Jezus Christus 1.900/2.000 jaar geleden leefde, doen voor jou en mij vandaag? Je hebt hier misschien nooit op deze manier aan gedacht…. Het leven, dat Hij 1.900/2.000 jaar geleden leefde, veroordeelt ons net zo zeker als de wet zelf!

Waarom leefde Hij dan zulk een leven?

Het antwoord is heel simpel. Het leven dat Hij leefde, kwalificeerde Hem voor de dood, die Hij stierf. God maakte Hem tot zonde voor ons, – Hij, die geen zonde kende – zodat wij konden worden gemaakt gerechtigheid van God in Hem. Hij leed als de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om ons tot God te brengen. Hij werd overgeleverd voor onze overtredingen! Hij werd weer opgewekt voor onze rechtvaardiging.

De Bijbel laat ons absoluut zonder enige twijfel!

Hij werd verwond voor onze overtredingen, en Hij werd verbrijzeld voor onze wetteloosheid. En het was het leven dat Hij leefde, dat alleen ons kon veroordelen, wat Hem kwalificeerde voor de dood, die Hij stierf. Dat kan niet worden verslagen. Nu, dat is bekend terrein, nietwaar? Maar dat is niet het evangelie; dat is een deel van het evangelie; dat is slechts de drempel van het evangelie. Laat me het zo zeggen….

Dat is de babytaal van het evangelie.

Hij betaalde de schuld, opdat wij vrijuit zouden kunnen gaan. Maar dat is niet het hele verhaal, anders konden we je nu wegsturen en naar huis gaan.

Gegeven dat je het bent gaan begrijpen, mag ik je deze vraag stellen?

Gegeven dat je de Heer Jezus Christus hebt ontvangen als je Verlosser, die historisch gezien voor je stierf, 1.900/2.000 jaar geleden, eens en voor altijd, door dit ene offer voor de zonde voor eeuwig, om jou met een heilige God te verzoenen, wil je me dit dan vertellen? Rust de wetenschap, dat je zonden omwille van Hem vergeven zijn, jou toe voor een leven zoals God dat leefde?
Doet de wetenschap dat je zonden zijn vergeven, omdat je Christus hebt opgeëist als je Verlosser, je Zijn kostbaar bloed hebt aangeroepen, je Zijn naam hebt genoemd, je Hem hebt aangeroepen, en je aanvaard bent door de Vader in de Geliefde, en jouw naam is ingeschreven in het Boek des Levens van het Lam…. zou deze rijke zekerheid van je eeuwige bestemming en zekerheid op zichzelf een nieuw vermogen geven, om een ander soort leven te leven dan het leven dat je leefde, vóórdat je verlost werd?

Ik ga je vanavond voorleggen….

dat de wetenschap dat je zonden zijn vergeven absoluut niets toevoegen aan je geestelijke vermogen om een ander soort persoon te zijn. Het zou in jou een heilige ambitie kunnen creëren om anders te zijn, vanuit een gevoel van dankbaarheid en liefde en plichtsgevoel voor Degene, die voor jou stierf. Vanwege een emotionele genegenheid, en sentimentele achting, en een diep gevoel van loyaliteit, zul je anders willen zijn. Maar de wetenschap, dat Hij voor je stierf en je zonden vergeven zijn, omdat Hij voor jou stierf, geeft jou op zichzelf geen nieuw geestelijk kaliber of kwaliteit van leven. En als alles wat Jezus Christus deed, toen Hij 1.900/2.000 jaar geleden naar deze wereld kwam, was om dat zondeloze leven te leiden, om je te kwalificeren voor dat verlossende geschenk, en dan meteen terug te gaan naar de hemel, en gewoon te wachten tot je daar aankwam, dan zou dat niet veel van een verlossing zijn. Het zou een verlossing zijn, die jou geschikt maakte voor de hemel, en hopeloos ontoereikend voor de aarde!

Maar toch is dit maar al te vaak het evangelie, dat wordt gepredikt:

‘Kom tot Jezus en laat Hem je je zonden vergeven; en stroop nu je mouwen op en laat Hem zien hoeveel je van Hem houdt’.

Een continue proces

Als wij, toen wij nog vijanden waren, werden verzoend met God door de dood van Zijn Zoon, veel meer zullen wij worden verzoend en gered worden door Zijn leven, als een continu proces!

Dus we moeten een tweede verklaring toevoegen.

De eerste is: het leven, dat hij leefde, kwalificeerde Hem voor de dood, die Hij stierf. Maar hier is de tweede. De dood, die Hij stierf, kwalificeert jou om het leven te ontvangen, dat Hij leefde. Dat is de genialiteit van het evangelie! Dit is wat er hart in steekt! Het leven dat Hij leefde, kwalificeerde Hem voor de dood, die Hij stierf. Maar de dood, die Hij stierf, kwalificeert jou – als een vergeven en verloste zondaar, vrijgesproken op een heilige basis – om weer de ontvanger te worden, – nu, in de tegenwoordige tijd – van het leven, dat Hij toen leefde, 1.900/2.000 jaar geleden.
Dus wij ontdekken dat het leven, dat Hij toen leefde, alleen kan veroordelen. Maar is dat niet opwindend? Het is het leven, dat Hij nu leeft in jou, dat jou redt. En het Christelijke leven is het leven, dat Hij toen leefde, en nu leeft!
Door Hem! In jou! Omdat Hij de enige persoon is, die in staat is dat soort leven te leiden. Dit is het goede nieuws van het evangelie. Het is God, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in je werkt, Christus in jou, de Hoop van de heerlijkheid, de enige Hoop.

Nu ga je het nut van dit alles inzien….

en je wacht in de ‘stad Jeruzalem’ totdat je bekleed wordt met kracht van omhoog. En….

‘als een resultaat van het leven dat Ik leefde, dat Mij kwalificeerde voor de dood, die Ik reeds gestorven ben, zul jij nu worden gekwalificeerd om juist dat leven te ontvangen dat Ik leefde, door Mijn inwonende Heilige Geest, zodat je de dingen zult doen, die Ik deed, en grotere werken dan deze! Omdat je zult worden toegevoegd aan Mijn samengevoegde, samenwerkende Lichaam op aarde. En het leven, dat Ik leefde op aarde, bekleed met een zondeloze mensheid, dat Mijn Vader voor Mij vormde in de baarmoeder van Maria – dit nieuwe Lichaam gaat Mijn Vader aan Mij voorstellen…. een samengevoegd Lichaam. Ik ben bij jou geweest, en Ik zal in je zijn. Je zult kracht van omhoog ontvangen. En de kracht, die je van boven zult ontvangen, zal niets minder zijn dan Mijn aanwezigheid. Ik zal naar je toe komen en in je wonen.’

Je weet net zo goed als ik, dat de Handelingen van de apostelen de voortzetting is van wat Jezus begon te doen en te leren.

Het enige verschil was, dat Hij het nu deed in termen van die verloste mensheid, die met God verzoend was, en nu weer door God en voor God bewoond werd. En de eerste gerijpte gouden korenaar was 120 korrels sterk, zoals op die eerste dag van Pinksteren 120 mannen en vrouwen niemand minder ontvingen dan Christus zelf, toen Hij zichzelf presenteerde in hen, door de eeuwige Geest, zoals de Vader zichzelf gedurende 33 jaar had gepresenteerd in de Zoon door de eeuwige Geest voor 33 jaar.

Nu kun je zien wat een wonderbaarlijk rijk evangelie het is, dat we zouden moeten prediken!

Je nodigt nooit iemand uit om alleen maar te komen voor de vergeving. Je nodigt nooit iemand uit om naar Jezus te komen alleen maar om in de hemel te komen! Er is maar één geldige reden waarom jij en ik ooit een man, vrouw, jongen, of meisje zouden moeten uitnodigen om naar de Here Jezus te komen, en dat is voor de Here Jezus! Opdat Hij zelf in die mensheid zou kunnen stappen, en hen met zichzelf zou vullen, zodat hun lichamen tempels van de Levende God zouden worden, zodat zij letterlijk door de Heilige Geest in Zijn lichaam gedoopt zouden worden, en zij individueel levende leden van Zijn samengevoegd Lichaam in het algemeen zouden worden.

Daarom zie je dat elke echt geestelijke kerk of gemeente een evangeliserende entiteit is.

Want de Heer Jezus is Degene, die kwam om te zoeken en te redden wat verloren is, en voorrang te geven in elk individueel lid, hoe nederig ook, hoe jong ook! Hij zal zijn aloude zaken doen in en door elk afzonderlijk levend gezond lid van dat Lichaam! De totale Kerk [het gehele Lichaam van Christus], evangeliserend in een verloren wereld! Jezus Christus in actie, Jezus Christus in zaken doen.

En voor die jonge man of jonge vrouw, die hier vanavond op de drempel van het leven staat, wil ik je dit zeggen….

dat elke horizon je lokt, zwaar goudkleurig met zegeningen…. Als je alleen maar bereid bent, door de dood, om toe te staan dat Zijn leven wordt losgelaten.
Het teken van een weg voor God is, in roekeloze overgave zelf overbodig worden, in volledige onvoorwaardelijke beschikbaarheid voor Jezus Christus. Ik kan je niet beloven wat het zal inhouden, omdat ik het niet weet! Ik weet dat Hij het wel weet, want Hij kent het einde vanaf den beginne! En jij en ik werden gemaakt in Christus Jezus tot het doen van goede werken, die God voor ons vooraf heeft bepaald, opdat wij daarin zouden wandelen.
Hij kan je misschien nog zes jaar geven om te leven, of zes maanden. Misschien zul je levenslang moeten lijden, of Hij kan je naar de gevangenis sturen, wanneer God een arme ellendige zondaar in de gevangenis of een concentratiekamp wil bereiken. Hij heeft het recht om je daar te plaatsen! Natuurlijk heeft Hij dat. Als God een evangelist in een concentratiekamp wil hebben, neemt Hij gewoon één lid van Zijn lichaam en plaatst hem daar, misschien drie dagen of drie jaar of dertig jaar.

Mijn uitnodiging aan jou vanavond is,

om te sterven, te sterven, te sterven, opdat de latente, de sluimerende heerschappij van Zijn verborgen leven – Christus, die in jou leeft – zal worden losgelaten voor een behoeftige wereld.
Dit is evangelisatie.​

 

Merk op: het beste is te luisteren naar de volledige video van 52 minuten.

 

Zie ook:

Tijdens de Tweede Wereldoorlog met al zijn verwoestingen, kreeg Ian Thomas van God de visie….

 

Bronnen:

Major W. Ian Thomas, een vader in het geloof

A Grain of Wheat by Major Ian Thomas

You may also like