Over Theodore Austin-Sparks, die doorging met de Heer…

Theodore W. Austin-Sparks liet een ‘schat’ na om het Lichaam van Christus verder op te richten en te versterken, ook voor haar regeren in de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde.

Eindtijdnieuws.com
3 februari 2024

 

“Geloof me, er zal een tijd komen, als je doorgaat met de Heer, dat er velen zullen opstaan, die je gezegend noemen en God zullen danken voor jou.”

De bediening van T. Austin-Sparks geeft een diepgaand beeld van Christus en van Gods eeuwige doel om alle dingen in Christus te leiden. Het opent de deur naar een diep innerlijk werk van het kruis van Christus, een innerlijk weten van de Geest, en een innerlijke werking van Gods Goddelijke leven.

Theodore W. Austin-Sparks (1888-1971) werd geboren in Londen, Engeland. Hij werd geroepen om te spreken in Engeland en in landen over de hele wereld, en liet een schat aan boodschappen na, gevuld met de Wijsheid, het Leven en de Openbaring van Jezus Christus. Ons doel is om sommige van deze boodschappen gratis te sharen, voor de verdere oprichting en versterking van het Lichaam van Christus, de Gemeente, opdat Christus in alle dingen de Eerste mag zijn!

 

Geschreven en gepubliceerd door Austin-Sparks.net in 2003

Theodore W. Austin-Sparks werd geboren in Londen, Engeland, in 1888. Hij werd opgeleid in zowel Engeland als Schotland. Op 25-jarige leeftijd werd hij tot predikant gewijd, maar een paar jaar later nam zijn ‘carrière’ een heel andere wending, toen een geestelijke crisis hem naar een plaats van gebrokenheid bracht. Hij verliet het kerkgenootschap, waarbij hij betrokken was, en liet de titel ‘dominee’ (‘eerwaarde’, ‘geestelijke’) vallen.

Sparks schreef:

‘Jaren geleden was ik onbetwistbaar volledig uitgestrekt naar het beste van God (zoals ik vertrouw dat ik dat ook nu ben), en er bestond geen enkele twijfel over mijn toewijding aan de Heer. Ik was helemaal in de volle stroom van elke soort evangelische activiteit, en met name in conventies, overal, voor de verdieping van het geestelijke leven. Ik was lid van veel Zendingscommissies en -besturen, en werd veel gevraagd, omdat men geloofde dat ik een man met een boodschap was. Dit is in zeer weinig woorden, een immense hoeveelheid waarachtige toegewijde activiteit en zorg voor de belangen van de Heer. Omdat ik een man van gebed was, stond ik open voor de Heer voor heel Zijn wil, geloofde ik.

Er was echter een bepaald gebied, waartegen ik diep bevooroordeeld was

Het was echt de essentie van de oorspronkelijke ‘Keswick’ leer, maar ik wilde het koste wat het kost niet hebben. Ik bestreed het en degenen, die het onderwezen! Om een lang verhaal kort te maken, de Heer nam mij serieus in Zijn hand langs een andere lijn, en bracht me in grote geestelijke nood.
Datgene wat mijn bevrijding bewees, was datgene wat ik vroeger voor geen goud zou hebben aangeraakt! Dat bleek de sleutel tot een voller leven en een wereldwijde bediening. Ik kwam tot het inzicht, dat mijn oordeel totaal verkeerd was geweest, en dat ik verblind was door vooroordelen. Ik geloofde dat ik eerlijk was en dat ik het bij het rechte eind had, en leek daar bewijzen voor te hebben. Maar nee, ik sloot in mijn onwetendheid iets buiten, dat van grote waarde was voor de Heer en voor mijzelf! Dank God voor de genade, om volkomen eerlijk te zijn, toen het feit van mijn vooroordeel mij duidelijk werd…. Niemand is onfeilbaar en niemand heeft het al ‘begrepen’, of is ‘reeds volmaakt’. Veel godvruchtige mannen hebben zich moeten aanpassen in de aanwezigheid van voller licht, dat werd gegeven, toen een gevoel van noodzaak dat noodzakelijk maakte.’

(Uit een redactionele brief, die voor het eerst werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘A Witness and A Testimony’, juli-augustus 1946, Volume 24-4).

TAS

TAS (zoals hij liefkozend genoemd werd), gevestigd in Honor Oak, Londen, had geen gebrek aan tegenstand en afwijzing van hemzelf en van zijn bediening in de confessionele kringen van die tijd, maar hij vond dat hij zichzelf niet moest verdedigen en ook niet moest promoten.

Sparks schoonzoon, Angus Kinnear, schreef:

‘Vanaf zijn vroege jaren had hij geloofd in de kracht en betekenis van het gesproken Woord van God, en dat alle ontwikkelingen van de uiteenzetting en toepassing ervan vitaal verband moesten houden met de werkelijke en groeiende behoeften van het geestelijk leven van representatieve lichamen van Gods volk. Door middel van Zijn Woord zou God de Zijnen ontmoeten. Maar Zijn manier van geven aan Zijn dienstknechten was niet slechts door middel van boekachtige, afgezonderde of bestudeerde materie. Het werd eerder noodzakelijk gemaakt, uitgesponnen, en betekenis aan gegeven, door de roep en het antwoord van leefomstandigheden. De waarde ervan – als het meer moest zijn dan woorden – lag in het feit, dat het in staat was om de mensen van de Heer te raken op het punt van ervaring en nood, dat de aanleiding was geweest voor zijn oorspronkelijke roeping. Dat was de speciale roeping van T. Austin-Sparks, een man, die misschien een beetje anders ploegde dan zijn tijdgenoten, maar altijd trouw was aan Christus Jezus, zijn Verlosser en Heer, en toegewijd aan een visie van geestelijk vruchtbare oogsten op de hele akker, die Gods wereld is.

Iets wat duidelijk wordt bij het lezen van de geschriften van T. Austin-Sparks is, dat er heel weinig informatie wordt gegeven over hemzelf, of zijn persoonlijke leven. In plaats daarvan ligt de focus consequent op Christus als zijn (en ons) Leven. Je aandacht wordt voortdurend weggeleid van de boodschapper naar Degene, die de Boodschap is (2 Korinthiërs 4:5)!’

Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here, en onszelf als uw dienaren om Jezus’ wil.

 

De heer Austin-Sparks publiceerde vanaf 1923, tot aan zijn dood in 1971, een tweemaandelijks tijdschrift, dat ‘A Witness and A Testimony’ heette. In het juli 1966 nummer van het tijdschrift schreef hij het volgende:

‘We schrijven slechts af en toe persoonlijk. Het is altijd ons verlangen geweest, om de aandacht niet te vestigen op personen en dingen in de bediening, en om onze lezers bezig te houden met de Heer en de bediening van Zijn Woord. Maar van tijd tot tijd leek het ons verstandig en belangrijk, om onze lezers te herinneren aan het doel dat deze bediening absoluut beheerst – en dat altijd heeft gedaan.

Wat is deze bediening dan?

We moeten teruggaan. De naam van dit kleine blad, dat al bijna vierenveertig jaar de gedrukte uitdrukking is van de bediening, belichaamt de betekenis – ‘Getuige en Getuigenis’. ‘Getuige’: het instrument of vat, dat gebruikt wordt. ‘Getuigenis’: de bediening [zoals een getuigenis] in en door het instrument. Het getuigenis is er altijd geweest, maar is gegroeid naarmate het licht is toegenomen naar de grootheid en volheid van Jezus Christus, de Zoon van God en Zoon des Mensen. Deze grootheid is gecentreerd en ontvouwd in:

1 Zijn Persoon 

2 De onmetelijkheid van Gods eeuwige doel, zoals gecentreerd in en exclusief gerelateerd aan Hem 

3 De grootheid van Zijn Kruis, als fundamenteel en essentieel voor de grootheid van Zijn Persoon en werk, en dat zowel voor als in gelovigen werkt 

4 De grootheid van de Kerk (Gemeente), die Zijn Lichaam is, als essentieel en uitverkoren voor Zijn uiteindelijke zelf-manifestatie in volheid, en regering in de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde 

5 De noodzaak, dat al het volk van God zou moeten weten, niet alleen van verlossing, maar van het immense doel van verlossing in de eeuwige raad van God, die tot ‘volle groei’ wordt gebracht, door de dienstverlening van Jezus Christus in royale mate

Wij vinden dat het Nieuwe Testament een enorme urgentie in deze zaak bevat. Deze urgentie wordt samengevat in de woorden van de apostel Paulus: ‘Een ieder terechtwijzend en een ieder onderrichtend…. opdat wij een ieder volmaakt (volkomen) mogen voorstellen in Christus’ (Kolossenzen 1:28).

Wij geloven dat alle soevereine activiteiten van de Heilige Geest gericht zijn op en gedicteerd worden door dit doel en object.
Er kunnen verschillende aspecten zijn, maar het doel is enkel en één. De grote evangelisatie- en zendingsinspanningen, voor zover zij door de Heilige Geest worden bestuurd, hebben dit doel voor ogen.’

Toen gelovigen TAS zijn roep hoorden….

De roep, die steeds weer door Sparks’ boodschappen klinkt, is dat gelovigen moeten opgroeien tot de volle kennis van Christus, om Hem te kennen als het Ene, de Ene, het Alles in allen, het Hoofd van allen. Toen gelovigen zijn roep hoorden en erop reageerden, werd TAS gevraagd om te spreken op conferenties in Europa, Azië en de VS, waarvan vele op band werden opgenomen. De audioboodschappen van sommige van deze conferenties zijn vandaag de dag nog steeds beschikbaar, net als veel van zijn boeken en artikelen, die opnieuw zijn uitgegeven.

Sommige boodschappen op Austin-Sparks.net zijn getranscribeerd van audio boodschappen; andere zijn reproducties van zijn geschreven boodschappen. Sommige van zijn boodschappen publiceerde hij als boeken, en deze waren tegen kostprijs verkrijgbaar bij de Witness and Testimony Publishers in Honor Oak. De meeste van deze boeken werden echter eerst hoofdstuk voor hoofdstuk gepubliceerd in zijn tweemaandelijkse tijdschrift ‘A Witness and A Testimony’. TAS noemde het vaak: ‘Dit kleine krantje’. Er werd geen abonnementsgeld gevraagd voor dit tijdschrift, dat gratis werd toegestuurd aan iedereen, die erom vroeg. In het tijdschrift stond:

‘Deze bediening wordt onderhouden door de Heer door het rentmeesterschap van degenen, die er waarde aan hechten.’

Op de eerste pagina van het tijdschrift stond deze verklaring:
Het doel van de bediening van dit kleine blad, dat tweemaandelijks wordt uitgegeven, is bij te dragen aan het Goddelijke doel, dat wordt voorgesteld in de woorden van Efeziërs 4:13-14a, namelijk: ‘…totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis (letterlijk – volle kennis) van de Zoon van God, tot een volgroeid mens, tot de maat van de volheid van Christus, opdat wij niet langer kinderen zijn….’

Een bediening aan alle heiligen

Het is niet verbonden met een ‘Beweging’, ‘Organisatie’, ‘Zending’, of apart lichaam van Christenen, maar het is gewoon een bediening aan ‘alle heiligen’. Haar voortgang is met het gebed en de hoop, opdat het zo zal resulteren in een vollere maat van Christus, een rijker en hoger niveau van geestelijk leven, dat, – terwijl het de Kerk van God in een groeiende toenadering brengt tot Zijn geopenbaarde wil wat betreft haar ‘verworvenheid’, – de Kerk beter gekwalificeerd zal zijn, om door Hem gebruikt te worden in getuigenissen in de natiën, en tot de voltooiing van haar eigen aantal door de redding van hen, die nog moeten worden toegevoegd door de Heer.

TAS was redacteur van dit tijdschrift tot aan zijn dood

Een soortgelijk tijdschrift met de naam ‘Toward the Mark’ werd daarna uitgegeven door een collega, Harry Foster, van 1972 tot 1989. Na de dood van T. Austin-Sparks in 1971 schreef Harry Foster:
‘Misschien kan een van zijn vroegste boeken ons het beste een echte aanwijzing geven over zijn hele leven en bediening. Het heet ‘The Centrality and Supremacy of the Lord Jesus Christ’ (‘De Centraliteit en Opperheerschappij van de Heer Jezus Christus’). Dit was waar hij begon en dit was waar hij eindigde. Want het werd merkbaar in zijn laatste jaren, dat hij zijn interesse in onderwerpen verloor en zijn aandacht concentreerde op de persoon van Christus. Christus staat centraal! Niemand van ons zal beweren zich altijd ‘op het centrum’ te hebben geconcentreerd, en hij maakte zeker niet zo’n aanspraak! Maar het was zijn levensdoel en het doel van al zijn prediking en onderwijs, om die Centraliteit te erkennen en voor dat Oppergezag te buigen.

Tijdens zijn begrafenisdienst….

waren er honderden mensen, die van ganser harte reageerden op de suggestie, dat broeder Sparks hen had geholpen om Christus op een vollere en bevredigendere manier te leren kennen. Als iemand mensen iets meer kan laten beseffen van de waarde en het wonder van Christus, zodat ze Hem meer liefhebben en Hem beter dienen, dan heeft zo iemand niet voor niets geleefd.

Velen over de hele wereld kunnen naar waarheid zeggen, dat, door de gesproken of geschreven woorden van ‘T.A-S.’, dit met hen is gebeurd en vooral met hen, die voor het eerst op Christus als hun Redder vertrouwden door zijn bediening. Zij zullen zijn vreugde zijn op de dag van Jezus Christus!

Bovendien, sommige waarheden, die absoluut niet geaccepteerd werden, toen hij ze jaren geleden verkondigde, zijn nu algemeen geaccepteerd onder evangelische Christenen. Het is dus mogelijk dat zijn bediening op den duur vruchtbaarder blijkt te zijn geweest dan hijzelf of anderen op dat moment dachten dat het was. Het is de taak van de rentmeester om trouw te zijn, en dat probeerde hij ook te zijn: alleen de Meester is bevoegd om over zijn succes te oordelen.’

TAS trof bewust geen voorziening voor de voortzetting van zijn tijdschrift of bediening na zijn dood

Harry Foster schreef: ‘De heer Austin-Sparks had laten weten, dat er geen automatische voortzetting van de bediening van het tijdschrift zou moeten zijn’. Austin-Sparks geloofde, dat wat afkomstig was van God zelf, en van God was, ook door Hem zou worden afgehandeld. Sparks schreef: ‘God neemt alleen de verantwoordelijkheid op zich, om datgene te leveren en voort te zetten wat in wezen hemels is. En in de mate waarin iets hemels is, en alleen in die mate (maar zeker in die mate), neemt God de verantwoordelijkheid ervoor op zich’. De tijd heeft bewezen dat zijn vertrouwen niet misplaatst was, want God heeft inderdaad bewaard wat van Hem is.

De heer Austin-Sparks stond erop dat zijn geschriften en tapes niet auteursrechtelijk beschermd werden!

Desondanks was hij er erg op gebrand, dat zijn boodschappen woord voor woord gereproduceerd zouden worden, zoals hij ze oorspronkelijk gesproken of geschreven had.
Austin-Sparks wilde dat zijn boodschappen voor iedereen beschikbaar waren, maar stond er ook op dat ze niet veranderd zouden worden. Hij schreef: ‘Het is altijd ons verlangen geweest om de bediening via dit kleine medium beschikbaar te maken voor al het volk van de Heer, en het niet te beschouwen als ons persoonlijk eigendom. ‘Gij hebt het voor niets ontvangen; geef het voor niets’ is ons principe geweest.’

Austin-Sparks.net

Wij hebben geprobeerd dit tot uitdrukking te brengen in de verklaring, die we op elke pagina van deze website hebben geplaatst: ‘In overeenstemming met de wens van T. Austin-Sparks, dat wat hij uit vrije wil heeft ontvangen, vrijelijk moet worden gegeven en niet met winstoogmerk mag worden verkocht, en dat zijn boodschappen woord voor woord moeten worden gereproduceerd, vragen wij u, wanneer u ervoor kiest om deze boodschappen met anderen te delen, om alstublieft zijn wensen te respecteren en ze vrijelijk aan te bieden – vrij van veranderingen, vrij van kosten (behalve de noodzakelijke distributiekosten) en met deze verklaring erbij.’

De heer Austin-Sparks liet een schat aan boodschappen na….

gevuld met de Wijsheid, het Leven en de Openbaring van Christus. Veel van deze boodschappen zijn online beschikbaar op Austin-Sparks.net, voor de verdere oprichting en versterking van het Lichaam van Christus, opdat Christus in alle dingen de superioriteit zou hebben!

 

Bronnen:

Doug Riggs

About Theodore Austin-Sparks by Austin-Sparks.net

You may also like