Zijn de Illuminati erop uit om de wereld te regeren en over te nemen?

25-11-2000  Zelfs terwijl Svali dit schreef, werkten ze ijverig aan dit doel. Ze deelt een belangrijk deel over de agenda van één van de meest verwoestende organisaties!

Eindtijdnieuws.com
8 december 2023

 

De echte Svali werd wijsgemaakt, dat haar kinderen leiders zouden zijn in de NWO, die halverwege deze eeuw zou worden ingevoerd….

 

De Illuminati 

door ‘Svali’

Zijn de Illuminati de wereld aan het overnemen? 

Let op: dit artikel gaat uitgebreid in op het Christendom en gebed. Waar ik over ga schrijven is een controversieel onderwerp, een onderwerp dat niet gemakkelijk kan worden beantwoord.

Complottheoreticus of fanatiek fundamentalistische Christen

Als iemand beweert, dat de Illuminati van plan zijn om de wereld te regeren, dan wordt die persoon door velen in de media onmiddellijk bestempeld als een ‘samenzweringstheoreticus’, met de wilde blik van Mel Gibson in de [Hollywood] film met die naam. Of zij worden beschuldigd van ‘fanatiek fundamentalistisch Christendom’, alsof dat een epitheton [scheldnaam] is. Oh, dat we in een wereld leefden, waar dat nog werd beschouwd als het grootste compliment, in plaats van een term van schande!

Aan de andere kant zou je voor het negeren van het bewijsmateriaal, dat zich wereldwijd lijkt op te stapelen, ofwel een grote dosis ontkenning nodig hebben, – die in veel media blijkbaar in maximale doses beschikbaar is – ofwel een wens om het voor de hand liggende te negeren.

Andere factoren, die het beantwoorden van deze vraag moeilijk maken….
1  Leden van deze groep, die het overleven en die vertrekken, rapporteren wat hen geleerd werd binnen de tekst van de sekteprogrammering. Het kan soms moeilijk zijn om de retoriek [holle frasen, waarbij veel wordt gesproken, maar weinig wordt gezegd] van de sekte te scheiden van de realiteit die zich voordoet. Of de gebeurtenissen kunnen vertekend worden geïnterpreteerd, vanwege de programmering.

Mensen worden ook beïnvloed door andere factoren, waaronder: hun kernovertuigingen over de mensheid, religieus geloof, de aard van goed en kwaad, en de mogelijkheid van georganiseerd misbruik op mondiaal niveau.
Ik geef alle vooroordelen hierboven grif toe, en vraag de lezer om zich hiervan bewust te zijn. Ik probeer nog steeds de invloed ongedaan te maken van een leven lang onderwezen leugens: leugens, die ik ooit van ganser harte geloofde. Leugens, die het zelfs nu nog moeilijk maken om waarheid van fictie te scheiden, en onderwijs van feiten te onderscheiden.

Maar ik geloof ook, dat het belangrijk is om te delen wat ik weet over de agenda van wat volgens mij één van de meest verwoestende organisaties is, die momenteel actief is!

Tot mijn 38ste was ik programmeur bij deze groep

En in die hoedanigheid was ik mij bewust van veel van de onderliggende agenda achter de programmering. Ik moest wel. Ik leerde andere trainers, om hun werk beter en efficiënter te doen. Als voormalig lid van de groep, volledig ‘verkocht’ aan de ideologie, die mij motiveerde, werd ik uitstekend in wat ik deed. De reden? Ik geloofde dat de groep de wereld zou regeren tijdens het leven van mijn kinderen. Sterker nog, mij werd verteld, dat mijn kinderen leiders zouden zijn in de Nieuwe Orde, die halverwege deze eeuw zou worden ingevoerd.

Dit werd mij van kleins af aan geleerd

Mijn ouders geloofden het. De leiders om ons heen onderwezen en geloofden het. En de dingen, die ik zag, toonden beslist een grote organisatie en geconcentreerde inspanning om dit doel te bereiken!

Welke dingen zag ik, die hierop wezen?

Er waren er verschillende. Ik zag, dat er een grote hoeveelheid geld werd gebruikt, om de projecten van deze groep te financieren, geldmiddelen die binnenstroomden vanuit het hele noordelijk halfrond en de gehele wereld. Koeriers werden naar de uithoeken van de wereld gestuurd. En veel van de belangrijkste financiële instellingen hadden er belang bij, om deze ‘Nieuwe Wereldorde’ tot stand te brengen. Dit werd besproken in leiderschapsvergaderingen, getoond in video’s aan leden van de groep, zoals de korrelige films, die ik in de jaren ’60 zag, waarin een grote ronde tafel te zien was met 13 leden eromheen, en de woorden:

“Dit zijn jullie leiders”, uitgesproken terwijl de leden opstonden en trouw beloofden aan de komende nieuwe orde

Ik zal de figuren, die in deze film worden getoond, niet noemen, om de claim van ‘smaad’ te vermijden. Maar ze waren bekend, invloedrijk, en velen zaten achter het banksysteem van de moderne wereld.

Illuminati pyramid2
Deze piramide komt dicht bij de werkelijkheid, maar niet helemaal; de Raad van 33 mist bijvoorbeeld

 

John Todd zei: “Oké, dit zijn de Illuminati; ik zal het beschrijven.
Het oog daarbinnen [binnen de sluitsteen] betekent Lucifer.
De sluitsteen is een Rothschild.
En als je het hebt opgemerkt, het is uit de piramide geschorst, omdat de Rothschilds worden beschouwd als goden, bovennatuurlijke wezens, die in menselijke lichamen wonen, goden die aanbeden moeten worden, en niet als menselijke wezens. En dus zijn zij de godheid.
Hun priesters zijn de Raad van 13 (Council of 13) of de Grote Druïden Raad, waarvan ik lid was. Dus de dingen die ik zeg, zeg ik vanaf hierboven, waar ik wist wat er plaatsvond….” – John

 

De Illuminati financieren deze komende wereldorde, stilletjes, achter de schermen

Zij geloven, dat ‘geld alles vermag’, zoals het gezegde luidt, maar ook media-aandacht koopt, of stilte, bescherming en de invloed, die nodig is om onze moderne wereld vorm te geven. ‘Als de economie draait, draait ook de natie’, werd mij in mijn tienerjaren geleerd door leiders in deze groep. Het zijn praktische pragmatisten [zij die geloven dat iets praktisch, nuttig en bruikbaar moet zijn], ondanks hun occulte neigingen, en die de motivatie kennen wat een groot deel van de mensheid drijft: hebzucht, of het verlangen om rijkdom en macht te verwerven.

Andere aanwijzingen voor de wereldwijde agenda:

De Illuminati hebben zich in de loop der jaren langzaam verbonden met andere wereldwijde occulte en religieuze organisaties. Er zijn geen persberichten, waarin de fusie van Illuministische intellectuelen met het leiderschap van een plaatselijke kring of heksenkring wordt aangekondigd, maar dit is de afgelopen decennia regelmatig gebeurd. Ze financieren paramilitaire groepen [militaire organisaties als apart onderdeel van het leger, of zelfs geen enkel deel uitmakend van de officiële strijdkrachten van een land], extremistische groepen, en alle groepen met een agenda, die haat, egoïsme, racisme, of andere ismen tot in het extreme omvat.

Ze financieren onderwijsinstellingen, in de overtuiging dat de jeugd van tegenwoordig gevormd zal worden door hun onderwijs

En terecht. Deze invloed is subtiel, maar bepaalde klassen zijn opengesteld, of bepaalde instructeurs zijn binnengehaald, dankzij de subtiele invloed van stille zakenlieden, die door de jaren heen veel hebben bijgedragen. Opnieuw komt het cynische pragmatisme van het Illuministische leiderschap naar voren, omdat ze invloed uitoefenen met financiële macht: macht, die ze helaas hebben verkregen door hun esoterische praktijken en contracten met het kwaad.

Lokale en nationale media worden al jaren beïnvloed door hun financiële aantrekkingskracht

[Nogmaals, dit werd onthuld in het jaar 2000.] Mij werd geleerd, dat de gemiddelde persoon langzaam en onbewust ‘naar de rand van acceptatie’ van meer en meer immoraliteit en afgoderij zou worden geduwd. Je hoeft alleen maar een tijdschrift uit de jaren ‘50 te lezen of te bekijken, en het te vergelijken met de tijdschriften, die vandaag de dag op de markt zijn, of een film van 50 jaar geleden te bekijken, – toen John Wayne als ‘actie’ werd beschouwd – en dit te vergelijken met een modern verhaal over geweld en spiritualiteit. Of vergelijk de veranderingen in moderne televisieprogramma’s om te zien, dat de media een enorme en, zo werd mij geleerd, berekenende impact op de samenleving hebben gehad.

De Illuminati hebben de zwakheden van onze moderne samenleving niet gecreëerd

Maar ze hebben deze wel aangemoedigd en uitgebuit, waarbij ze vaak lachten om de goedgelovigheid en het gebrek aan moraal of ruggengraat van de ‘gemiddelde burger’. Wij als mensen hebben het gezins- en sociale klimaat gecreëerd [onder invloed van de Illuminati, via radio, tv, en media!], dat vandaag de dag in ons land heerst. Meer en meer is dit een klimaat, dat vijandig staat tegenover het fundamentele Christendom en moraliteit. De mensheid zonder God zal zich wenden tot het opvullen van de leegte, en de Illuministen en andere occulte groeperingen hebben zich gehaast om dit vacuüm te vullen.

Zijn de Illuminati erop uit om over de wereld te heersen?

Ja, en dit is wat ze hun leden leren. Zelfs terwijl ik dit schrijf, werken ze ijverig aan dit doel. Zullen ze slagen? Niet als onze natie zich wendt tot gebed en berouw, en de genade van God over de wereld [of over een natie] vraagt. De Bijbel leert ons, dat alleen God weet wanneer de eindtijd [lees hier: de verdrukking want we leven reeds in de eindtijd] zal aanbreken, en leert ons ook dat God die tijd tegenhoudt [verkort?], zodat niemand verloren gaat, zodat iedereen de kans krijgt om zich te bekeren en zich tot Hem te wenden. Dit soort geloof kan de overheersing van het kwaad voorkomen in een wereld, die vaak hopeloos verstrikt lijkt te zijn in de wurggreep van de vijand. De keuze is aan ons. God biedt de keuze, en wij moeten besluiten om een standpunt in te nemen en te bidden. Om te bidden voor onze natie, om te bidden voor individuen die gevangen zitten in groepen, die leugens en bedrog onderwijzen. Om voor onszelf te bidden, voor geestelijke kracht om het kwaad te weerstaan, wanneer het zich voordoet, en te kiezen voor gerechtigheid en de liefde van Christus in plaats van egoïsme. Om diegenen te zijn, die niet slechts toeschouwers zijn van moreel verval in een wereld, waar het kwaad won omdat ‘goede mensen niets deden’, maar om diegenen te zijn, die Jezus volgen en ‘iets deden’ om een verschil te maken. – Svali

 

De Here Jezus sprak tot de Zijnen:

Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.
Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.  Mattheus 5:13-16

 

Er is géén beter Schriftwoord, dat de Illuminati beschrijft, dan Openbaring 18:23b:

…. want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw hekserij werden alle volken verleid…. (sprekend tot Babylon)

 

Bronnen:

Are The Illuminati Taking Over The World?

Openbaring, Hoofdstuk 18

You may also like