Geestelijke strijd | Gebed om bescherming tegen occultisten, satanisten, sekten, valse bedieningen…

Eén van de geestelijke aanvalswapens is gebed voor oorlogvoering, in dit geval een gebed voor bescherming tegen duistere machten, inclusief proclamaties.

Eindtijdnieuws.com
13 mei 2022

 

Er woedt een enorm conflict tussen twee koninkrijken, die tegenover elkaar staan…
Of we het ons nu realiseren of niet, iedere Christen is betrokken bij een dagelijkse geestelijke strijd, of noem het geestelijke oorlogvoering, zo je wilt.
En het slagveld is – het woord zegt het al – onze geest, ons denken.

De strijd vindt plaats tussen twee koninkrijken: satans koninkrijk en Gods Koninkrijk.

 

Vandaag wil ik een gebed om bescherming met u delen:

Verander bij groepsgebed ‘ik’ in ‘wij’

Hemelse Vader, dank U dat ik tot U mag komen door Uw Zoon Jezus Christus. Ik kom tot U in de naam van Uw Zoon, omdat Hij gezegd heeft dat, als wij U iets vragen in Zijn naam, U het zult doen. Dank U, Heer! Bovendien breng ik vandaag alle bezoekers van Eindtijdnieuws en social media in gebed bij U.

Ik verklaar dat de Here Jezus is gekomen om de werken van de duivel te vernietigen.  (1 Johannes 3:8)

Ik verklaar dat de Here Jezus Christus overwinnaar is over alle demonische plannen, activiteiten en samenzweringen van occultisten, satanisten, heksen, en andere dienaars van het rijk der duisternis, zoals…. (namen van personen, sekten, bedieningen…). Want elke knie zal zich voor Hem buigen.  (Filippenzen 2:10)

In de naam van Jezus bind ik alle boze geesten van satan en de astrale geesten van de satanisten. Ik verbied ze in de naam van Jezus om kinderen van God te manipuleren of aan te vallen in hun lichaam, ziel en geest, in hun gedachten en hun emoties. Hemelse Vader, wil hun gebeden tot satan verhinderen, en maak hun vervloekingen krachteloos!
Ik verbreek nu in de machtige naam van Jezus hun duistere plannen, en beveel dat ze in de kiem gesmoord worden door het licht van Gods Woord en het gebed van Uw kinderen.

Here God, ik bid dat Uw licht zal schijnen over hun duistere daden en acties, zodat ze aan het licht komen en als kwaad herkend worden door iedereen.  (Efeziërs 5:11-13)

Ik bid dat de geestelijke leiders van satanische groeperingen of heksenkringen of sekten of valse ministries ontmaskerd zullen worden, samen met hun werken. En dat wat zij in het verborgene zeggen en doen, van de daken gepredikt zal worden, dat wil zeggen, dat de media er over zullen berichten, zodat iedereen weet wie zij zijn en waarmee zij zich bezighouden.

Vader, ik bid dat er vrede zal heersen in Gods kamp waar Uw kinderen wonen. Maar in de naam van Jezus spreek ik verwarring uit over het kamp van satan, zodat tweedracht en onenigheid daar zullen heersen en geen van hun duistere plannen zal slagen! Halleluja!

Bovendien blokkeer ik helderziendheid en telepathie binnen (namen van bedieningen) met de aanhangers of leden, zodat geen van beide partijen iets meer kan horen of zien, of via gedachtenoverdracht kan communiceren met elkaar, in Jezus’ naam. Vader in de Hemel, zo breng ik in het bijzonder (…. namen) bij U.

Vader, U zegt dat geen wapen dat tegen Uw kinderen gesmeed is, iets zal kunnen uitrichten.  (Jesaja 54:17)

Ik neem mijn toevlucht tot U, want, ‘de naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige snelt daarheen en is veilig’.  (Spreuken 18:10)

In dat vertrouwen neem ik onder meer het schild des geloofs ter hand, dat alle vurige pijlen van de vijand zal doven. Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is veilig.  (Spreuken 29:25)

Vader, ik sta op Uw Woord, dat zegt dat U aan Jezus de heerschappij hebt gegeven boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw…  (Efeziërs 1:21-22)

Al Zijn vijanden zullen zich aan Hem onderwerpen! Amen!
Ik beroep me op Uw belofte, dat U weldra de satan onder onze voeten zult vertrappen.  (Romeinen 16:20)

 

Note: ik heb linken naar de Engelse KJV vertaling bijgevoegd, omdat ik die net iets krachtiger en duidelijker vertaald vind dan de NBG.

 

You may also like