Pas op dat u niet wordt misleid! Gelooft u satans lot voor u of Gods bestemming?

Hoe kunnen we waarheid herkennen? Hoe komt misleiding binnen? Welke soorten profetie zijn gevaarlijk? Wat voor soort Christenen zijn kandidaten voor misleiding? Hoe kunnen we onszelf beschermen?

Eindtijdnieuws.com
12 mei 2022

 

Dit zijn essentiële vragen voor de eindtijd, en één van de belangrijkste teachings van Derek Prince, over het gevaar van misleiding in de Gemeente.
Het aantal mensen dat momenteel is misleid, bedraagt miljoenen!

Hoofdstukken:

0:00  Hoe te testen of een preek wel klopt?
9:16  Er wordt vandaag de dag een valse Jezus in de gemeente gepresenteerd
13:15  Misleiding in verschillende kerken en groeperingen
21:00  Misleiding tijdens het spreken van profetie
34:40  U kunt tegelijkertijd de Heilige Geest en een demon hebben
45:38  Type mensen dat gevaar loopt om misleid te worden
50:53  Hoe te waken voor misleiding!
01:06:25  Belang van toewijding aan Jezus

Opgenomen in Londen, op 29 september 1990
De oorspronkelijke, Engelse titel van de video luidt: ‘Take heed that you are not deceived’:

 

Pas op dat niemand je misleidt

Of bekijk de video hier.

Deze video heeft zowel Engelse als Nederlandse ondertiteling!
Voor automatische ondertiteling in een andere taal:
Translation => Options (gear wheel) > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

Transcriptie gedeeltelijk en vrij vertaald:

Hier volgen slechts hoogtepunten, maar ik zou u willen adviseren om de hele video te beluisteren om niets te missen:

Wees alert. Wees nuchter!

Wees waakzaam is ontleend aan 1 Petrus 5:8.
Vanavond heb ik het over wees waakzaam, vooral met betrekking tot de vele waarschuwingen, die in het Nieuwe Testament worden gegeven tegen misleiding. Bijna elke passage in het Nieuwe Testament, die betrekking heeft op het einde der tijden, bevat een soort waarschuwing tegen misleiding.

Jezus zegt in feite: ‘U kunt niet zeggen dat Ik u niet heb gewaarschuwd!’

Mattheüs 24 bevat woorden van Jezus zelf. Hem werd gevraagd: “Wat zal het teken zijn van Uw komst en van het einde van de wereld?” En toen Hij begon te antwoorden, was het eerste wat Hij deed, Zijn discipelen waarschuwen tegen het misleid worden! Dus zei Hij in Mattheüs 24:4-5:

“Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen in Mijn naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.”

En vanaf vers 23 zegt Jezus het volgende:

“Als iemand dan tegen u zegt: ‘Kijk, hier is de [Messias]!’ of ‘Daar!’, geloof het dan niet. Want valse christussen en valse profeten zullen opstaan ​​en grote tekenen en wonderen laten zien, om zo mogelijk zelfs de uitverkorenen [uitgekozenen] te misleiden. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd.”

 

Twee belangrijke lessen: 

Wonderbaarlijke tekenen zijn niet noodzakelijkerwijs bewijzen dat een ‘boodschap’ waar is; het kunnen ook bedriegers zijn. Het is daarom uiterst gevaarlijk om bovennatuurlijke tekenen en het hebben van bovennatuurlijke ervaringen als graadmeter te hebben.

Zelfs Gods uitverkorenen zullen misleid worden, indien mogelijk. Onze zekerheid ligt niet in hoe slim we zijn, of hoe geestelijk we wel niet zijn, maar in het feit dat God ons heeft uitgekozen. Dat is onze zekerheid. Want niemand kan tot Jezus komen, tenzij dat de Vader, die Hem gezonden heeft, hem trekke.  Johannes 6:44

Om misleiding te voorkomen, moeten we in staat zijn de waarheid te identificeren

Maar wat is waarheid?
De Bijbel geeft ons een heel duidelijk antwoord op de vraag: Wat is waarheid? En het is niet heel eenvoudig, omdat de Bijbel de waarheid in drie aspecten presenteert. En om er zeker van te zijn dat we de waarheid hebben, moeten we alle drie de aspecten controleren – wat ik drie coördinaten van de waarheid zou noemen. En als u er zeker van wilt zijn, dat u echt de waarheid hebt, moet u alle drie de coördinaten controleren om te zien of ze allemaal in orde zijn.

Allereerst zegt Jezus in Johannes 14:6: “Ik ben de Waarheid”. Dus de waarheid is Jezus. Maar in Johannes 17:17 bad Jezus tot de Vader, en Hij zei: “Uw woord is de waarheid”. Dus Gods woord is de waarheid: de Bijbel. Maar in 1 Johannes 5:6 zegt Johannes: “de Heilige Geest… getuigt” van Jezus, en “de Geest is waarheid”.

Dus je hebt waarheid in drie gerelateerde aspecten:

De waarheid is Jezus. De waarheid is de Bijbel. En de waarheid is de Geest. Om zeker te weten dat u echt de waarheid hebt, moet u dus alle drie de coördinaten controleren: Jezus, de Bijbel en de Geest.

Iemand kan bijvoorbeeld heel veel over Jezus prediken…

Dat klinkt misschien heel erg goed, maar als je in je Bijbel kijkt, is dat niet wat de Bijbel zegt over Jezus. Of iemand kan veel prediken over de Heilige Geest, en een sfeer creëren van enorme opwinding en enthousiasme. Maar als je het echt gaat controleren, blijkt die persoon niet echt de waarheid over Jezus te vertellen. Of iemand kan grote nadruk leggen op de Bijbel en de Schrift, maar die persoon heeft niets van de Heilige Geest; het zijn slechts dode letters! Dus om er zeker van te zijn dat u de waarheid hebt, moet u drie dingen op hun plek hebben, in orde hebben:

Is het waar voor Jezus? Klopt het wat Jezus betreft?
2  Is het trouw aan de Bijbel? Klopt het met wat de Bijbel erover zegt?
En heeft het het getuigenis van de Heilige Geest?

Als u die drie dingen samen kunt voegen, dan kunt u er zeker van zijn dat u de waarheid hebt.

Paulus waarschuwde de Korinthische Christenen tegen het misleid worden

En ik veronderstel dat we het er allemaal over eens zijn, als er iemand charismatisch was, dan waren zij dat wel. Charismatisch zijn geeft je dus geen vrijwaring van misleiding! Paulus zegt in 2 Korinthiërs 11, vers 3 en 4:

“Maar ik vrees dat, zoals de slang Eva verleidde door zijn listigheid, uw geest zou worden afgetrokken van de eenvoud en zuiverheid die in Christus is. Want als hij die komt [een andere prediker] een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of als u een andere geest [die niet de Heilige Geest is] ontvangt, die u niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat u niet hebt aangenomen, dan verdraagt u dat zeer wel.”

Is het niet verbazingwekkend hoe bereid mensen zijn om het valse te accepteren?

En merk op, als u ‘een andere Jezus’ hebt, hebt u ook een andere geest, en een ander evangelie. Dus elke presentatie van Jezus, die niet overeenkomt met de Bijbel, zal vergezeld gaan van een andere geest, die niet de Heilige Geest is! En een ander evangelie is niet het ware evangelie!

Drie voorbeelden van hedendaagse leringen die misleiding introduceren

Er zijn momenteel in de gemeente verschillende versies van ‘een andere Jezus’; ik noem er slechts drie van: 

een Jezus, de marxistisch revolutionair is, die met een machinegeweer erop uit trekt om namens de armen te vechten, de armen te bevrijden van de onderdrukker. Dat is nu heel populair in Zuid-Amerika, maar ook op andere plaatsen. Dat is niet de Jezus van de Bijbel. Zo is hij niet. Het is zeer prijzenswaardig om de armen te willen helpen, maar niet op die manier. 

2  Jezus, de oosterse goeroe. En mensen traceren Hem trots terug naar Boeddha en Socrates en al dat soort dingen. De beweging die dat doet, noemen we de New Age beweging. Ze zetten Jezus min of meer neer in een rij met een heleboel goeroes. Maar Hij is geen goeroe; Hij is de Zoon van God! Hij is de Verlosser! Dat is dus een ander evangelie: een vals evangelie dat gepaard gaat met een andere geest. 

Jezus, de vriendelijke Kerstman, die rondgaat en iedereen over zijn bol aait, en zegt: “Daar, daar. Maak je geen zorgen. Er is niets om bang voor te zijn”. Zo noem ik de liberale kerk, die een Jezus heeft die niet over zonde spreekt, nooit oordeel noemt, en zegt dat alle religies gewoon verschillende wegen zijn naar dezelfde god.

 

Hoe komt misleiding binnen?

Trots

Ik geloof dat er maar één deur is, die misleiding binnenlaat, en dat is trots. Ik geloof dat achter alle misleiding trots schuilgaat. Trots is wat ons openstelt voor misleiding. Het echte voorbeeld daarvan is Lucifer, die misschien wel de mooiste en meest wijze van alle engelen was. Maar hij werd trots op zijn schoonheid en zijn wijsheid, kwam in opstand, en eindigde in bedrog en misleiding. En als dat kan gebeuren met een aartsengel in de hemel, hoe velen van ons kunnen dan zeggen: “Oh, dat zal mij nooit overkomen!”

Eén van de misleidingen van vele bedieningen en sektes is de aantrekkingskracht…

dat als men zich bij hen aansluit, u zich bij een supergroep aansluit. Ik bedoel, de echte overwinnaars, de echte strijders, de ‘warriors van de laatste dagen’, of de mensen die de klus gaan klaren. Zo van: de kerk heeft er een rommeltje van gemaakt en de klus niet geklaard, maar nu zijn we hier – we gaan de klus klaren. Wat spreekt dat aan? Juist, trots!
Dus pas op als mensen u vertellen dat er een speciaal groepje is, dat verder is gegaan dan anderen, of dat de waarheid in pacht heeft. En ze zijn meestal nogal kritisch over eerdere generaties Christenen, of over andere Christenen, die hun bediening niet steunen.
Ik zeg tegen mensen, wanneer men ooit lid wordt van een groep die zegt: “Als u gelijk wilt hebben, moet u zich bij ons aansluiten, moet u deze ‘boodschappen’ volgen, etc.” Als u zich echter bij hen hebt aangesloten, weet u één ding: u hebt het mis!

Pas op voor vleierij!

Spreuken 29:5 zegt: Een man die zijn naaste vleit, spreidt een net uit voor zijn schreden.
We kunnen verstrikt raken in dingen, omdat mensen ons vleiende uitnodigingen geven, en suggereren: “Als u zich bij ons aansluit, of helpt in de bediening, zullen we deuren voor u openen… zullen we u wellicht het tijdstip van de Rapture bekendmaken als het zover is…”

God elimineert trots

Voor een tijdje had ik de houding: God had behoorlijk geluk om me te pakken te krijgen. Hoe meer ik over mezelf wist, hoe meer ik die mening bijstelde! Mijn mening is nu: ik kan niet bedenken waarom God mij heeft uitgekozen. De waarheid was dat ik uit mijn fellowship in Cambridge was verwijderd. Ik zwierf niet langer rond in een toga in de geheiligde hoven van King’s. Ik was een plaatselijke onbetaalde Korporaal. En mijn salaris was twee shilling per dag. En toen kreeg God me te pakken. Godzijdank heeft Hij mij! Wees dus voorzichtig als iemand u probeert te overtuigen, dat u speciaal bent, en dat u een speciaal soort Christen kunt zijn als u lid wordt van ‘onze groep’, of ‘matroos wordt op het schip van de Heer’, etc. Want dat is een duidelijke waarschuwing om bij hen uit de buurt te blijven.

Nu wil ik het hebben over een aantal zeer concrete praktische zaken…

Ik hoop dat ik niemand zal beledigen, maar als ik dat doe, is het nooit mijn verlangen geweest om dat te doen. Ik wil eerlijk zeggen hoe dwaling kan binnendringen door middel van profetie. Profetie heeft een zeer fraai klinkende titel, en veel mensen denken: “Als ik ooit een profetie weiger, kom ik in de problemen!” Maar dat is niet wat het Nieuwe Testament ons leert. In 1 Korinthiërs 14:29 zegt Paulus:

“Wat de profeten betreft, laat twee of drie profeten spreken, en laat de ander oordelen.”

En in 1 Thessalonicenzen 5:19-21 zegt Paulus dit:

“Doof de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, toets alles, en houd vast aan het goede.”

We moeten dus geen enkele manifestatie van de Heilige Geest verachten, maar we moeten het wel testen, toetsen. En we moeten alleen vasthouden aan dat wat goed is. En Paulus zegt dat als mensen profeteren, anderen over hen moeten oordelen. Elke profeet, die niet geoordeeld wil worden, zou niet moeten profeteren. Er zijn profeten die u zullen vertellen: “Als u mijn boodschap oordeelt (of niet gelooft), dan zal God u oordelen!” Ik verzin dit niet; ik weet dat dit gebeurt.

Mijn eigen houding is, als ik hun boodschap niet zou beoordelen, God mij zal oordelen, omdat Hij me vertelde in Zijn woord om het te beoordelen.

Wees dus niet bang om te profeteren. Dank God ervoor als het correct is, maar laat het u nooit terroriseren of dicteren! Profeten zijn geen dictators.

Naar welke maatstaf moeten wij oordelen?

Ik zal u een antwoord geven uit Jesaja 8:19-20:

“En wanneer zij tot u zullen zeggen: Zoek naar hen die waarzeggende geesten hebben, en naar tovenaars die piepen en mompelen: zou een volk hun God niet moeten zoeken? Zal men voor de levenden de doden vragen? [Dat is natuurlijk een waarschuwing tegen seances. En dan is het antwoord hier:] Tot de wet en tot het getuigenis: als zij niet naar dit woord spreken, is dat omdat er geen licht in hen is.” 

Dus de ultieme test is:

Spreken zij volgens de wet en het getuigenis van Gods woord? Als ze dat niet doen, dan is er geen licht in hen, maar duisternis. Dus we behoren de profeten, onder anderen, te beoordelen door het woord van God!

Enkele voorbeelden van misleidende profetieën, hoe mensen kunnen worden misleid door profetie

Het eerste voorbeeld zal ik nemen uit Romeinen 12:6:

“Als we dan gaven hebben die verschillen naar gelang van de genade die ons gegeven is, – wanneer het nu profetie is, laten we profeteren naar de mate van het geloof.”

Met andere woorden, ga niet verder dan u geloof, wanneer u profeteert. Het is nogal opwindend om te profeteren. Het is een soort van opwindend gevoel. En u kunt zo opgewonden raken, dat u afwijkt van wat het woord van God en de Schrift en de Heilige Geest u eigenlijk geven.

Bijvoorbeeld, iemand kan een echte profetie krijgen: “Er komt een grote opwekking”. Maar hij raakt zó opgewonden dat hij eraan toevoegt: “… en het gaat in onze kerk beginnen”. Ziet u? Nu is dat misschien waar, maar het is heel goed mogelijk dat de eerste helft waar was, en de tweede helft niet. Waarom? Omdat hij verder ging dan het deel van het geloof, dat God hem had toebedeeld.

Geest van waarzeggerij

En dan een voorbeeld van wat je een profetie, of een openbaring, zou kunnen noemen, die wel waar was, maar niet van God komt. Ik denk dat het volgende een enorme misleiding is, te denken: ‘Als het waar is, dan moet het wel van God zijn, nietwaar?’ Niet dus! Handelingen 16 beschrijft, wat er gebeurde toen Paulus en Silas in de stad Filippi aankwamen, vanaf vers 16:

En het geschiedde, terwijl we gingen bidden, dat een zekere slavin, bezeten door een geest van waarzeggerij, ons ontmoette, die haar meesters veel winst opleverde. Dit meisje volgde Paulus en ons, en riep uit: “Deze mannen zijn dienaren van de allerhoogste God, die ons de weg van redding hebben verkondigd!”

Nu was elk woord dat ze zei waar. Maar het was niet de Geest van God, die door haar heen sprak. Het was een waarzeggende geest: waarzeggerij.

Ziet u, waarzeggerij is een realiteit

Het is verbazingwekkend hoe vaak waarzeggers u de waarheid kunnen vertellen. Maar het is niet van God! En uiteindelijk zal er altijd een leugen mee vermengd zijn. De waarheid is echter het lokaas, dat ervoor zorgt dat u de leugen ontvangt.

Ik zal u een persoonlijke ervaring vertellen…

Een paar jaar geleden zat ik in de pastorale staf van een kerk in de Verenigde Staten. Ik deed veel aan bevrijding. En een dame kwam naar me toe, vertelde me dat ze een spiritist was geweest, maar dat ze zich bekeerd had en graag bevrijding wilde. Nu, ik had geen enkele overtuiging dat ze zich echt bekeerd had. Dus ik zei: “Ik ben niet overtuigd. Vertrek en kom terug als u zich echt hebt bekeerd”. Dus een week of twee later kwam ze terug. Ze zei: “Ik heb mij bekeerd”. Welnu, het is heel moeilijk te ontkennen dat iemand zich heeft bekeerd, omdat je zo’n mogelijkheid niet wilt uitsluiten. Het voelde nog steeds niet goed, maar ik zei: “Oké. Laten we bidden”. We waren aan het bidden aan de voorkant van de kerk, waar een platform was voor de sprekers, maar we stonden onderaan bij het platform. En ik worstelde echt om deze vrouw te helpen, zodat ze bevrijd zou worden. Het was hard werken. En na een tijdje wilde ik uitrusten, dus leunde ik gewoon achterover tegen het platform. Toen zei ze: “Ik zie u in een auto, en hij staat verpletterd tegen een boom aan!” En God zij dank, ik was op mijn hoede! Ik zei: “Jij, waarzeggende geest, ik ga in geen enkele auto zitten die tegen een boom zal worden verpletterd! Dat accepteer ik niet!” Maar ik ben geneigd te geloven dat als ik het had aanvaard, het zou zijn gebeurd.

Het was satans lot voor mij!

En net zoals u Gods bestemming ontvangt door u open te stellen voor wat Hij u zegt, kunt u satans bestemming ontvangen door u open te stellen voor wat hij u influistert, of zegt! En wat een waarschuwing was dat voor mij! Ik dacht: “Lieve Heer, ik ben zo dankbaar dat ik alert was”. Ik had gemakkelijk kunnen zeggen: “Oh, is dat niet verschrikkelijk! Ik zal in een auto zitten…!”
Ziet u?

[Voor meer persoonlijke voorbeelden uit het leven, beluister alstublieft de video.]

 

De moeilijkste mensen om mee om te gaan

Nu komen we bij de moeilijkste en in zekere zin pijnlijkste van al deze situaties. En ik ben bang dat wat ik ga zeggen sommigen van jullie zal choqueren. Maar de moeilijkste mensen om mee om te gaan, zijn mensen met twee soorten geesten. De ene is de Heilige Geest, en de andere niet. Nu zullen mensen u vertellen, dat de Heilige Geest niet in een onrein vat kan wonen. Dan hebben ze het mis. De Heilige Geest woont inderdaad in onreine vaten. Als Hij dat niet deed, hadden we geen hoop. Sommige mensen nemen de houding aan, dat de Heilige Geest alleen binnenkomt als je helemaal rein bent. Maar de Heilige Geest komt binnen om ons rein te maken. Zonder Hem kunnen we niet gereinigd worden. Dus we hebben Hem nodig.

David pleegde overspel en moord

Hij bad: “Neem Uw Heilige Geest niet van mij af”. En God deed het niet. Dus als iets ons verontreinigt, dan doen overspel en moord dat wel! Maar de Heilige Geest verliet David niet. Dat was de genade en barmhartigheid van God. Bent u niet blij dat de Heilige Geest u niet elke keer verlaat als u iets verkeerds doet? Weet u, Jezus noemt in Markus 7 dertien dingen, die een mens verontreinigen. En één daarvan is trots, en een andere is dwaasheid. Hoeveel Geest vervulde Christenen zouden er overblijven, wanneer, – elke keer dat we trots of dom zijn – de Heilige Geest ons zou verlaten? Dus de Heilige Geest woont in vaten, die niet helemaal zuiver zijn, en soms is Hij bereid om dat vat te delen met een andere geest uit een andere bron.

Ik heb tientallen situaties behandeld…

En het moeilijkste voor een arme dominee of voorganger is om met zulke mensen om te gaan. De dame, die de vertolking doet bijvoorbeeld: soms klopt het en soms ook niet.
Ik herinner me dat ik jaren geleden voorganger was in Londen. Ik was echt ten einde raad en wist niet wat ik moest doen. Er was een man die naar me toe kwam, en zei: “Haal deze demon uit me!” Ik zei: “U heeft geen demon. Ik heb u in tongen horen spreken!” Ik had het mis, en hij had gelijk! En ik heb hem nooit echt geholpen, omdat ik zijn probleem niet kon erkennen. Hij stierf later, voortijdig, als een ongelukkig man. En ik moet zeggen dat mijn eigen ‘theorie’ me ervan weerhield om hem te helpen. Wel, ik heb mijn zienswijze, mijn ‘theologie’ veranderd. Ik heb het aangepast aan de realiteit. Maar ik denk dat u het ermee eens zult zijn, terwijl u door uw geestelijk ervaring gaat, dat een van de moeilijkste mensen om mee om te gaan is, degene die de juiste Geest heeft, en soms ook een andere geest.

Twee geesten in William Branham

En ik ga iets zeggen dat op een bepaalde manier pijnlijk is, maar ik heb hier veel over gebeden en ik denk dat God wil dat ik het zeg. Pinkstermensen, van wie ik er eentje ben, hebben een soort ontzag voor William Branham. Hoeveel van jullie hebben gehoord van William Branham? Dat zijn de meesten van jullie. Welnu, William Branham was een man van God, met de meest opmerkelijke en dramatische gave van God. Maar ik was toevallig bevriend met een Bijbelleraar (wiens naam ik niet zal noemen), die een aantal jaren heel nauw samenwerkte met William Branham. En hij gaf ons een keer een persoonlijk gesprek, en hij zei: “Ik moest tot de conclusie komen, dat er twee geesten waren in William Branham. De ene was de Geest van God en de andere niet!”
En ziet u, het trieste is, – en ik zeg dit met grote droefheid – ondanks zijn geweldige gaven en de manier waarop God hem gebruikte, was zijn einde ofwel zielig of tragisch, afhankelijk van hoe je het bekijkt. Hij kwam om het leven ten gevolg van een auto ongeluk, waarbij zijn auto werd aangereden door een dronken bestuurder. Hij liet een kleine groep fanatici achter, die William Branham aanbidden, en die tot de treurigste mensen behoren die u ooit zult ontmoeten in een Christelijke vereniging. Waarom is dat gebeurd? Want als je twee geesten vermengt, en de verkeerde geest niet elimineert, dan zal dit het werk van de goede (Gods Heilige Geest) bederven!

Dus wij, u en ik, en de gemeente, wij moeten onszelf onderzoeken

Zaaien we met gemengd zaad? Is er het goede en ook het valse zaad? Draag ik deels de gerechtigheid van Jezus en deels mijn eigen vleselijke natuur?

Accepteer satans bestemming niet voor uw leven!

Het kan zelfs zo zijn dat sommigen van jullie bij een waarzegger zijn geweest. U moet echt van elke betrokkenheid met het occulte gereinigd en bevrijd zijn. En de schaduw over uw leven kan dan worden opgeheven.

‘Charismatische waarzeggerij’

Vele, vele mensen worden tegenwoordig misleid tot het occulte. Ik moet zeggen dat er een soort is van wat ik charismatische waarzeggerij noem, waar ik met grote argwaan naar kijk. Soms zal het waar zijn en soms ook niet. Maar ziet u, mensen die het verlangen krijgen om een ​​woord van God van een profeet te ontvangen, bevinden zich op gevaarlijk terrein. Niet dat het niet zou kunnen gebeuren, maar als u dat verlangen hebt, stelt u zichzelf bloot aan veel risico’s.

 

Wie zijn kandidaten voor misleiding?

Het is geen volledige lijst die ik hier heb, maar het geeft u in ieder geval een idee. Hier zijn ze, de kandidaten voor misleiding:

1  Degenen die alleen vertrouwen op persoonlijke indrukken

“Nou, toen die broeder over mij profeteerde, voelde ik me zo goed. Ik weet dat dat van God moet zijn geweest.” U weet niet of het van God is. En het is erg gevaarlijk om dat klakkeloos aan te nemen. Er zijn veel andere tests, die u eerst moet toepassen.

2  Degenen die alleen naar menselijke leiders kijken

Als een bepaalde man of vrouw het zegt, dan geloven ze het. Dat is erg gevaarlijk. Er zijn geen onfeilbare menselijke leiders, en dat ben ik ook niet! Ik wil niet dat mensen het geloven, juist omdat ik het zeg. Ik denk dat ik altijd voorzichtig ben om mensen naar de Schrift te leiden, en niet naar mijn persoonlijke indrukken.

3  Degenen die bovennatuurlijke tekenen accepteren als een garantie voor de waarheid

Jezus zelf zei dat er valse profeten zullen opstaan, ​​en grote tekenen en wonderen zullen laten zien, maar het zijn en blijven valse profeten. Dus het loutere feit dat iets bovennatuurlijks plaatsvindt, is op zich geen voldoende garantie, dat de persoon die het teken voortbrengt een ware profeet is.

4  Degenen die door persoonlijke ambitie vatbaar zijn voor vleierij

Het probleem is, dat we soms op de verkeerde plaats naar waardering zoeken. En door te verlangen om gewaardeerd te worden, raken we verslaafd aan iets waar we niet bij betrokken zouden moeten zijn.

5  Degenen die niet bereid zijn de mogelijkheid van lijden of vervolging onder ogen te zien

Vroeg of laat zullen zij zeker worden misleid, omdat de Bijbel ons zo duidelijk waarschuwt dat we lijden en vervolging moeten verwachten. Wees dus voorbereid op lijden. Mijn commentaar daarop is, dat een groot aantal van Gods volk vandaag de dag ongewapend wordt uitgezonden. Ze hebben niet ingezien dat lijden gebeurt. Het maakt deel uit van het Christelijke leven. En iedereen die alleen het goede belooft aan zijn toehoorders, of vrijwaring van bepaalde zaken aan zijn leden, kan ik zonder voorbehoud zeggen, is een valse profeet!

6  En dan, ten slotte, degenen die de Bijbel niet kennen

Nu zijn er mensen in afgelegen landen of situaties, waar ze geen Bijbel hebben; ze hebben alleen een woord. God zal hen genadig zijn. Maar voor u en mij, die de hele Bijbel gemakkelijk beschikbaar hebben, – wanneer we onze Bijbels niet bestuderen, dan zijn we kandidaten voor bedrog en misleiding. We verdienen het dan als het ware om bedrogen te worden.

 

Hoe vrij te zijn van misleiding

Nu wil ik u geven, wat volgens mij negen principes zijn:

1  Het is alleen door Gods genade dat we trouw zijn

Het is niet onze slimheid, het is niet onze geestelijkheid, het is niet het aantal verzen uit de Schrift dat we kunnen citeren. We zijn afhankelijk van de barmhartigheid van de Heer. En zolang we op die manier leven, zal Hij ons Zijn genade niet onthouden. Maar als we arrogant en zelfverzekerd worden en denken dat we het zonder Gods genade kunnen stellen, zijn we in groot gevaar.

2  Ten tweede moeten we nederigheid en de vreze des Heren aankweken

Wat voor soort persoon onderwijst God? Juist, de nederige. Dus als we ooit ophouden nederig te zijn, lopen we het gevaar onder Gods bescherming vandaan te gaan.
En wat is de voorwaarde om waarheid van God te ontvangen? De vreze des Heren! Met andere woorden, nederigheid en de vreze des Heren zijn onze bescherming.

Alle ware wijsheid en alle ware kennis komen voort uit de vreze des Heren. Alles wat niet voortkomt uit de vreze des Heren is geen ware wijsheid en geen ware kennis. Ik zou bang zijn om niet in de vreze des Heren te zijn. Als u ooit een zegen wilt, zorg dan voor een concordantie, en kijk door alle beloften in de Bijbel, die verbonden zijn aan de vreze des Heren. En ik denk dat u zult ontdekken, dat er niets is waaraan God meer beloften van zegen aan hecht dan aan de vreze des Heren.

3  Baseer alles op de Schrift

Eerst algemene openbaring die in de Schrift staat, en dan kunnen we persoonlijke openbaring zoeken. Nu zegt de Bijbel me niet dat ik als zendeling naar India moet gaan. Als dat waar is, dan moet ik een persoonlijke openbaring krijgen. Maar ik heb geen recht om persoonlijke openbaring te verwachten, wanneer ik niet leef in de algemene openbaring: de openbaring die geldt voor alle Christenen. Ziet u, dat is luiheid. Ik zou dit willen zeggen: een persoon heeft niet het recht om naar een profeet te gaan voor een woord van God, als hij niet in de geopenbaarde waarheid van de Schrift leeft. Als u leeft volgens de algemene openbaring, kunt u persoonlijke openbaring verwachten, wanneer u die nodig hebt. Maar als u de Generaal negeert, denk ik dat u God bijna beledigt door te zeggen: “God, geef mij een speciaal woord”. God zegt dan: “Waarom lees je Mijn Bijbel niet?”

Ik heb dit ooit geschreven: Een Christen, die zijn Bijbel negeert, heeft geen recht om van God te horen. En vaak als hij denkt dat hij wel van God hoort, dan is dat niet het geval. Dus eerst komt algemene openbaring, en dan bijzondere openbaring.

4  Focus u op Jezus

Dit is heel, heel belangrijk! Het getuigenis van Jezus is de essentie van profetie. Alle ware profetieën wijzen ons op de een of andere manier op Jezus. Dat is waar voor elke Bijbelse profetie in het Oude Testament, en het zou waar moeten zijn voor elke soort profetie, die door de Heilige Geest in de gemeente wordt gegeven. Het moet ons op Jezus wijzen, en alleen Jezus verhogen.

Jezus zei in Johannes 16:13-14:

“Maar wanneer Hij, de Geest der waarheid, is gekomen, zal Hij u in alle waarheid leiden; want Hij zal niet op Zijn eigen gezag spreken, maar wat Hij hoort, zal Hij spreken; en Hij zal u dingen vertellen die komen gaan. Hij zal Mij [Jezus] verheerlijken, want Hij zal nemen wat uit Mij is en het u bekendmaken.”

De allerhoogste functie van de Heilige Geest in de gemeente is om Jezus te verheerlijken

Dat is wat Hij komt doen. En ik zal u vertellen, – als een klein geheimpje voor samenkomsten – als u de zalving en zegening van de Heilige Geest wilt, concentreer u dan op het verheerlijken van Jezus, en de Heilige Geest zal blij zijn om daar te zijn. Maar alles wat de aandacht van Jezus afleidt, en hen afleidt tot bijzaken, en geen eer aan Jezus geeft, komt niet van de Heilige Geest! Dat is een vrij zekere test!

Nu ben ik 49 jaar Pinkster-mens

Ik ben tussen Pinkstermensen geweest, – God zegene hen – die allerlei vreemde uitspraken en wilde geluiden deden, en zeiden dat het de Heilige Geest was. Maar Jezus kreeg er helemaal geen eer van. Ze waren bedrogen, misleid! Zij zijn echter niet de enigen. We hebben nu een slimmere groep mensen, die Charismaten wordt genoemd, en die groep wordt ook misleid.

5  We moeten het initiatief bij God laten.

Val God niet lastig voor openbaring. Laat het initiatief aan Hem over. Ga daar rustig zitten en laat God het u geven, als en wanneer het Hem behaagt. Loop niet vooruit op God. Ga niet zeuren bij God over uw problemen, vooral niet over theologische of leerstellige problemen. Wees als een gespeend kind bij de Vader.
Pas ook op dat u zich niet druk maakt over dingen, die te ingrijpend voor u zijn. Er zijn veel dingen, die u niet zou begrijpen als God het u zou vertellen.

6  Pas op voor fantasie

De volgende waarschuwing die ik zou willen geven, is: Pas op voor fantasie. Er is een geest van fantasie. En het neemt miljoenen mensen over, voornamelijk via televisie. En eerlijk gezegd, weten veel jonge mensen tegenwoordig niet of wat ze zien echt of fantasie is. Wanneer u een levendige fantasie hebt, geef die dan over aan de Heilige Geest. Ik vind dit verschrikkelijk om te zeggen, maar als ik een valse profeet zou willen zijn, wat God verhoede, zou ik een zeer succesvolle profeet zijn, omdat ik een zeer levendige fantasie heb. Ik denk dat het deel is van mijn gave als schrijver. Kunt u begrijpen wat ik hier zeg? Ik weet dat ik de gave heb, die mensen kan fascineren. U weet wat het woord fascineren is – het komt van een Latijns woord, dat ‘beheksen’ betekent. Dat is precies wat het betekent. Dus alles wat in zekere zin fascinerend is, is potentieel beheksend, betoverend.

Gebruik dus uw levendige fantasie. Laat God u glorieuze vergezichten geven, maar, mijn zeer geliefde broeders en zusters, blijf binnen de vangrail van de Schrift. Waarom zou u een volgend slachtoffer zijn? Er zijn u al genoeg voorgegaan. Ga nooit buiten de Schrift om, en u bent veilig.

7  Houd het simpel en duidelijk

Word niet te ingewikkeld! Gebruik niet te lange woorden. U zult merken dat de meeste belangrijke uitspraken in de Bijbel worden gedaan met woorden van één lettergreep. Wees niet super geestelijk. Gebruik niet veel hoogdravende taal. Blijf dus bij eenvoud. Ik hou altijd van wat Corrie ten Boom altijd zei; ik weet zeker dat sommigen van jullie haar ooit hebben gehoord: “Kus, in het Engels: K – I – S – S: Keep It Simple, Stupid! Houd het simpel, dom!”

Het Oude Testament was versluierd

Het had waarheid in tekens en typen en allegorieën. Het was niet volledig uitgevouwen. Maar in het Nieuwe Testament is dat niet de manier waarop we de waarheid presenteren. We gebruiken grote eenvoud van spraak. Ik vertel mensen in een bevrijdingsbijeenkomst, wanneer ze dat willen: “Als u bevrijd wilt worden, nummer één, wees dan nederig; nummer twee, wees eerlijk”. En u zult pas eerlijk zijn als u nederig bent. En ik zeg: “Noem uw probleem bij de juiste naam”. Als het lust is, noem het dan lust. Gebruik geen chique woorden, of bijzondere psychoanalytische termen.

Bovendien geloof ik in duidelijkheid. Ik geloof dat dat deel uitmaakt van de nieuwtestamentische bediening. We noemen dingen met eenvoudige termen. We noemen een schop, een schop, en niet ‘een landbouwwerktuig’.

We worden getest

Wat is de test? Het is heel eenvoudig: Zullen we trouw zijn aan Jezus? Of zullen we onze toewijding aan Hem opgeven? De gemeente die trouw is aan Jezus zal de Bruid zijn; de gemeente die trouw aan Jezus opgeeft, zal de hoer zijn, de prostituee. Ze zijn allebei al heel duidelijk gevormd in deze wereld. We gaan dat niet nog zien opkomen; het is al begonnen op te duiken.

Er is vandaag de dag een valse kerk

Heel belangrijk om dat te onthouden! En het is een valse kerk, omdat het Jezus heeft verraden.

8  Oefen uw zintuigen; kweek onderscheidingsvermogen

Oefen uw zinnen voor onderscheidingsvermogen:

Want hoewel u, naar de tijd gerekend, leraren zou moeten zijn, heeft u iemand nodig die u opnieuw de eerste beginselen van de uitspraken van God leert; en u hebt melk nodig en geen vast voedsel. Want iedereen die alleen melk drinkt, is ongeschoold in het woord van gerechtigheid, want hij is een baby. [We hebben tegenwoordig veel uit de kluiten gewassen baby’s in de kerk.] Maar vast voedsel behoort toe aan degenen die volwassen zijn, dat wil zeggen, degenen die door hun gebruik hun zintuigen hebben geoefend om te onderscheiden [tussen] goed en kwaad.  Hebreeën 5:12-14 

Dus om onderscheidingsvermogen te hebben, moet u uw zintuigen oefenen. U moet oefenen! Elke keer dat u met iets geconfronteer wordt, behoort u het aan uw onderscheidingsvermogen onderwerpen. Leer onderscheid te maken tussen wat waar is en wat niet waar is! Tussen dat wat geestelijk is en dat wat ziels is (gerelateerd aan de ziel), omdat ze totaal verschillend zijn. Wat uw emoties aanspreekt, hoeft uw geest misschien helemaal niet te raken.

Veel zielse aanbidding in de gemeente

We hebben tegenwoordig veel aanbidding in de kerk dat ziels is. Mensen aanbidden God om plezier te hebben. “Prachtige aanbiddingsdienst!” zeggen ze. Maar het doel van aanbidding is niet dat wij een hele goede tijd hebben, nee, het is bedoeld voor ons, om God te aanbidden. En we moeten op de plek komen, waar we gevoelig zijn voor het verschil tussen het geestelijke en het zielse. En dat gebeurt alleen als we oefenen. Houd altijd uw onderscheidingsantenne uit. Pak op wat er in een vergadering wordt gezegd. Pak op wat er in een berichtje of email staat. Dan laat u zich niet zo snel voor de gek houden als de crisis komt.

9 Tenslotte, kweek liefde voor de waarheid

De Bijbel leert ons, dat als u liefde voor de waarheid weigert, u zeker zult omkomen. Het is niet dat iemand de waarheid aan u komt vertellen. Nee, het is de waarheid voor uzelf ontdekken! Het is zoeken en nog eens zoeken naar de waarheid. Dat zijn de mensen die niet makkelijk meer misleid zullen worden; de anderen wel. Waarom? Omdat ze de liefde voor de waarheid niet ontvingen.

Ik zou u echt willen aansporen, geliefde broeders en zusters, de liefde voor de waarheid aan te kweken, en te laten groeien. Heb er tijd voor over, om erachter te komen wat de waarheid is! Neem de tijd met uw Bijbel, in de aanwezigheid van de Heer.

 

Nu zou ik voor ons allemaal willen bidden om deze boodschap af te sluiten

Ik denk dat het goed zou zijn als we allemaal zouden staan. U heeft lang gezeten. En ik nodig u uit om met mij mee te bidden in dit gebed. Het is een gebed om de genade van God, die we nodig hebben. Ik heb het nodig. Broeders en zusters, ik heb het net zo hard nodig als ieder ander hier. Want met de invloed die ik heb, zou ik, als ik fout zou gaan, veel andere mensen op het verkeerde been zetten. En daar ben ik me altijd van bewust. Laten we dus in gedachten houden, dat we de genade van God nodig hebben. En laten we God vertellen, dat we de waarheid willen. We willen de liefde voor de waarheid aankweken.

“Hemelse Vader, we komen tot U in de naam van de Here Jezus Christus, onze geweldige Redder en onze Heer. En wij danken U voor deze zo grote redding, die U voor ons hebt gekocht door het bloed van Uw Zoon. En Heer, we zijn eerbiedig, we zijn dankbaar. We vatten het niet licht op. We bewegen in de vreze des Heren. We danken U voor de vangrail, die U om ons heen hebt geplaatst – de Schrift. We willen binnen die vangrail blijven. We vernederen ons voor U, en erkennen onze totale afhankelijkheid van U – dat het alleen door Uw trouw is dat we behouden zullen worden. Door Uw genade. 

Dus, Heer, we wijden ons aan u toe. We willen afstand doen van elk gebied, waarin misleiding enige controle over ons heeft gekregen. We willen ons ertegen keren, het van ons wegdrijven, ons ervan losmaken, in de Naam van Jezus. En we willen de Waarheid omarmen die Jezus is, dat is de Schrift, en dat is de Heilige Geest. We openen vanavond ons hart en onze geest voor die waarheid, en vragen u om ons te vullen met de waarheid van God. In Jezus’ naam. Amen”

 

Bronnen:

https://www.youtube.com/c/DerekPrinceMinistriesNederland/videos

Take Heed That You Are Not Deceived

You may also like