Beeldvisioen in een supermarkt – van een bezoeker van Eindtijdnieuws

Gewoon een afbeelding van een futuristische supermarkt. God waarschuwde middels een beeldvisioen… Wees voorbereid!

Eindtijdnieuws.com
3 augustus 2023

 

Toen ik gisterenavond naar bed ging, zag ik een beeld….

‘Ik stond ergens in een winkel, en ik zag overal, op heel veel plekken en bij de producten, bordjes staan, met de tekst ‘DIGITAAL’. Op elk bordje.
Het was in een supermarkt.
Ik was eigenlijk een beetje perplex toen ik dat zag, en keek rond en zag het overal staan. Ik was net de winkel binnen.’

Interpretatie?

God wil de Zijnen graag waarschuwen voor wat komen gaat.
Ik denk dat het niet lang meer duurt, voordat alles gedigitaliseerd wordt. Hoe lang het nog gaat duren? Weken, maanden, jaren? Ik weet het niet.

Vrijwel zeker is dat, zonder bijvoorbeeld de jib-jab, de QR-code, de smartphone, etc., men straks de New Age van de Nieuwe Wereldorde niet binnenkomt. Als Christen echter willen we dat ook niet (of zouden we dat niet moeten willen).

 

Gods Woord laat ons zien….

Er zal een tijd van grote benauwdheid zijn hier op aarde, ook wel de Verdrukking genoemd. En zij, wier naam geschreven staat in het Boek des Levens, zullen verlost worden van deze gruwelijke tijd. We hoeven niet bedroefd te zijn, want Gods kinderen zijn mensen van hoop. Zonder hoop zou ons geloof zonder waarde – waardeloos – zijn:

Daniël 12:1-4

Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de wacht houdt over de zonen van uw volk; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk verlost worden: al wie in het Boek geschreven wordt bevonden. Velen van hen die slapen (overleden zijn) in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos. Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. 

Openbaring 13:14-18

En het (het tweede Beest) verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig (666).

1 Thessalonicenzen 4:13-18  

Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die overleden zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; Daarna zullen wij, de overgebleven levenden, tegelijkertijd met hen (de gelovigen, die vanuit hun graf opstaan) worden weggevoerd in de wolken om de Heer in de lucht te ontmoeten, en zo zullen wij altijd bij de Heer zijn! Bemoedig elkaar dus met deze woorden.

Deze vertaling zegt ‘weggevoerd’.
Het oorspronkelijke Grieks zegt het directer, en gebruikt het woord, vertaald in het Engels: Harpazó.
Wij zullen worden weggerukt, weggenomen of opgenomen met kracht, plotseling opgepakt… in de lucht. Daar komt het woord ‘Rapture’ vandaan.

Openbaring 20:4-7  

En ik (Johannes) zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aanbeden, en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij (de verdrukking Christenen) zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

Achtergebleven Christenen, en zij die dan tot geloof in de Here Jezus komen, zij die dus uit de Verdrukking komen, zullen die 1.000 jaren na de 7-jaar durende Verdrukking regeren, samen met Jezus Christus. De overige Christenen echter zullen na de Opname voor altijd bij de Heer zijn. Tenminste, zo lees ik het.

“Weten jullie niet dat zij die God toebehoren de wereld zullen oordelen? Weten jullie niet dat wij engelen zullen oordelen?” Dat is wat Paulus zei over de gelovigen, en wat ik onder andere kan terugvinden in Openbaring 20, vers 4.

 

Don’t be scared; be prepared, and pray

 

You may also like