Je bent een Christen omdat je gekozen bent – Derek Prince

Je bent geen Christen, voornamelijk omdat je voor Jezus gekozen hebt. Je bent vooral een Christen, omdat Jezus Christus jou gekozen heeft. En als Jezus je nooit had gekozen, had je nooit voor Hem kunnen kiezen.

Eindtijdnieuws.com
11 oktober 2022

 

De oorsprong van alles is Gods wil, Gods soevereiniteit en Gods keuze. En dit geldt net zo goed voor de gemeente als voor Israël.

Ja, God heeft ons van tevoren gekend, gekozen en voorbestemd, en zelfs de slechteriken hebben hun plaats in Gods plan…:

 

You are Christian because you are chosen – Derek Prince

Of bekijk de video hier, zonder reclame, maar ook zonder ondertiteling.

 

Gedeeltelijk en vrij vertaald:

‘Nu wil ik verder gaan en terugkeren naar het Nieuwe Testament. Ik wil je erop wijzen, dat alles waar mensen bedenkingen tegen hebben, met betrekking tot Israël, ook geldt voor de gemeente. God handelt met de gemeente, en Hij heeft met u en mij op precies dezelfde manier gehandeld als met Israël! De oorsprong van alles wat God doet, is niet onze goedheid. Het zijn niet onze verdiensten. Het is Gods soevereine keuze! Je bent niet in de eerste plaats een Christen, omdat je voor Jezus Christus gekozen hebt. Je bent een Christen, in de eerste plaats omdat Jezus jou gekozen heeft. En als Christus je nooit had gekozen, had je nooit voor Hem kunnen kiezen. De oorsprong van alles is Gods wil, Gods soevereiniteit en Gods keuze. En dit geldt net zo goed voor de gemeente als voor Israël. Als we Gods omgang met Israël bestuderen, krijgen we een prachtige les over hoe God met ons omgaat.
Laat me een paar geschriften uit het Nieuwe Testament nemen en proberen dit aan je duidelijk te maken.

1 Petrus 1:1-2

Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die her en der wonen in Pontus, Galatië, Capadocië, Azië en Bitynië…

Hij schrijft eigenlijk aan gelovige Joden…

Dat komt er in deze vertaling niet uit, maar het woord, dat in het Grieks vertaald wordt met ‘verblijvende vreemdelingen’ is Diaspora. Ik weet niet of iemand van jullie ermee bekend is, maar Diaspora is het woord, dat gebruikt wordt om Joden te beschrijven, die buiten het land Israël wonen. Het is dus een interessant gegeven, dat deze brief weliswaar voor alle Christenen geldt, maar in de eerste plaats gericht is aan Joodse gelovigen. Nu staat er over deze mensen aan het eind van vers 1:
‘…die uitverkoren zijn naar de voorkennis van God de Vader…’

Waarom zijn wij gelovigen?

Omdat God ons gekozen heeft. Waarom heeft Hij ons gekozen? Op basis van Zijn voorkennis. Hij wist wat Hij van ieder van ons kon maken!

God wist van eeuwigheid aan wat Hij met jou en mij kon doen!

Zie je, als je dit feit begrijpt, begint je onzekerheid op te lossen. Je hoeft niet zo hard te proberen; je moet geloven. Het is nodig dat je accepteert dat God jou gekozen heeft! Ik heb misschien mezelf niet gekozen, maar God koos mij. Waarom koos Hij mij? Volgens Zijn voorkennis. Met andere woorden, God wist van eeuwigheid aan wat Hij met mij kon doen. God weet van eeuwigheid aan wat Hij met ieder van jullie kan doen. Wat een opluchting! Het is niet al je geestelijke inspanning, het is niet al je worstelingen. Het is niet van hem die wil of van hem die loopt, maar van God die barmhartigheid toont. Voor mij is het zo’n vreugde om dit goede nieuws aan de gemeente te presenteren.

De meeste Christenen zijn dit feit volledig uit het oog verloren!
Je bent een Christen, omdat God je heeft uitgekozen. Hij koos jou en mij, omdat Hij wist wat Hij met je kon doen.

Klaag dus niet over je tekortkomingen

Want God wist er alles van. En Hij heeft je, in zekere zin daarom, uitverkoren. Want, God heeft dat wat  zwak is, dat wat veracht wordt – juist deze dingen – uitgekozen, om er Zijn kracht in te tonen. Je grootste probleem is niet dat je niet goed genoeg bent, maar misschien denk je dat je te goed bent.

Laten we verdergaan met 1 Petrus 1:1-2

…uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader, door het heiligende werk van de Geest…

Dus, wanneer God je heeft uitgekozen, begint Zijn Geest aan je te werken…

En toen het begon, wisten de meesten van ons niet wat er gebeurde. Is dat waar? Ik kan dit heel kort illustreren. Toen ik in het Britse leger ging, begon ik de Bijbel te bestuderen, niet als gelovige. Omdat mensen mij elke dag de Bijbel zagen lezen, vroeg de kapelaan mij de les van Pinksteren te lezen. Nu, ik was nogal trots op mijn vermogen om Engels te lezen. Ik had Shakespeare en zo bestudeerd. Ik zei: “Ik zal ze echt laten zien hoe dit gelezen moet worden!” Ik bedoel, ik ging er doorheen, ik oefende de plaatsen om te pauzeren en even adem te halen. Toen ik daar aankwam, was mijn hele lichaam als een blaasbalg. Ik kon nog geen drie woorden lezen, zonder naar adem te happen! Ik had geen idee wat er met me gebeurde! Het was vernederend.

Weet je wat het was?

Het was de Heilige Geest. Je zegt misschien, ‘Was je wedergeboren?’ Nee, ik wist niet wat het was om wedergeboren te zijn. Ik had geen idee wat dat was! En ik probeerde niet eens wederom geboren te worden. Maar, God bewoog mij. Waarom? Omdat Hij mij uitgekozen had, daarom.

Goed, we gaan hiermee verder:

…het heiligende werk van de Geest, door gehoorzaamheid en besprenkeling van het bloed van Jezus Christus…

Zie je, de Heilige Geest brengt je naar de plaats waar je Jezus Christus ontmoet en Hem gehoorzaamt.

Dat is wat Hij bij mij deed…

Ik las die les, en ontmoette Jezus in een legerbarak, midden in de nacht, eind juli. Maar de Geest van God was al met mij bezig. En Hij bracht me bij Jezus. En omdat het de Geest was, gehoorzaamde ik Hem, onderwierp ik me aan Hem. En toen werd ik besprenkeld met het bloed. Het bloed wordt niet gesprenkeld op de ongehoorzamen. Je moet naar de plaats van gehoorzaamheid komen, vóórdat je onder de besprenkeling van het bloed komt. En als je uit de plaats van gehoorzaamheid komt, kom je uit de bescherming van het bloed! Het bloed wordt niet gesprenkeld op de ongehoorzamen. Heb je die boodschap begrepen; het is heel belangrijk!

Als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, reinigt het bloed van Jezus ons voortdurend van alle zonde. Als we uit het licht gaan en ongehoorzaam zijn, is er maar één oplossing: terug onder het licht komen.

Laten we naar Romeinen 8:29-30 kijken… over jou en mij gesproken:

Want degenen die Hij (God) tevoren kende, heeft Hij ook voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van Zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En wie Hij voorbestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en wie Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en wie Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Waar begint het?

Het begint met Gods voorkennis. En nadat God ons tevoren kende, koos Hij ons uit. Hij maakte deze keuze – luister – nog vóór de schepping! Voordat de werelden ontstonden, koos God jou en mij. En nadat Hij ons had gekozen, heeft Hij ons voorbestemd. Dat wil zeggen, Hij plande de koers, die ons leven zou volgen. Dit alles gebeurde in de eeuwigheid, lang voordat er een volk was dat Israël heette, lang voordat er iets was dat kerk of gemeente heette. God kende ons tevoren nog voordat we geboren waren, hij koos ons, en heeft ons voorbestemd. Ik zou graag willen dat je dat zegt en het persoonlijk maakt:

“God kende mij tevoren, Hij koos mij, en heeft mij voorbestemd.”

 

Haal diep adem en blaas het uit. Ontspan je. Dat klopt, je hoeft niet zo bang en bezorgd te zijn. God heeft de situatie onder controle. Hij heeft Zijn keuze gemaakt. Hij zal niet van gedachten veranderen. En alles in de geschiedenis werkt uit voor het doel van God. Hij heeft je voorbestemd.

Je bent geen ongelukje, dat ergens moet gebeuren

Nee, je maakt deel uit van Gods eeuwige plan! Zie je? Dit geldt allemaal voor de Gods gemeente, maar ook voor Israël. Als we deze waarheden met betrekking tot Israël verwerpen, zullen we ze niet behouden met betrekking tot de gemeente. Dan zijn wij de verliezers, niet Israël.
Na deze drie dingen gedaan te hebben: van tevoren gekend, uitgekozen, voorbestemd… daarna riep Hij. Nu, dat is het vitale moment in elk leven, wanneer God je roept.

Ik had geen enkele kennis van de leer en het evangelie en dergelijke

Ik was gewoon een filosoof. Maar toen dit in mijn leven gebeurde, zei iets in mij: ‘Je kunt beter nu reageren, want misschien spreekt Hij nooit meer tot je’. En ik reageerde. God zij dank! Ik reageerde. Het was me zó duidelijk! Dit was het moment dat mijn lot werd bepaald. Ik wist niet wat er ging gebeuren, maar ik wist dat dit mijn kans was! En God zij dank, door Gods genade greep ik die kans vast.

Als God ons geroepen heeft en we reageren, dan rechtvaardigt Hij ons

Hij spreekt ons vrij van alle zonde. Gerechtvaardigd betekent: niet schuldig. Het vonnis komt van het hoogste gerechtshof in de hemel over jouw leven: niet schuldig. Je stond terecht voor een halsmisdaad. De verplichte straf was executie. Terwijl je daar zenuwachtig wacht in de rechtbank, komt het antwoord terug: niet schuldig. Zie je, Christenen zijn het zicht kwijt op wat het is om gerechtvaardigd te zijn. Het is niet mijn uiterste best doen en hopen om gerechtvaardigd te worden, maar bekleed worden met het kleed van Christus’ gerechtigheid. Als God ons de kleding van verlossing geeft, voegt Hij er iets aan toe. Weet je wat dat is? Het kleed van gerechtigheid. Dat is gerechtvaardigd zijn. Ik heb het zo gezegd: Ik ben gerechtvaardigd betekent, dat ik rechtvaardig ben alsof ik nooit gezondigd had! Nu, dat heb jij niet verdiend, en ik heb dat ook niet verdiend!

Al onze innerlijke strijd en religiositeit zal daar nooit iets aan bijdragen!

Het gebeurt omdat God besloot dat het zou gebeuren. Ik wil je vertellen, dat ik op het punt ben gekomen dat ik God vertrouw om de juiste beslissing te nemen. Ik vertrouw Hem meer dan mezelf! Ik heb veel domme beslissingen genomen in mijn leven.

God heeft nog nooit een domme beslissing genomen

Je kunt Hem vertrouwen. Haal nog eens diep adem, ontspan en adem het uit. Je kunt Hem vertrouwen; Hij is betrouwbaar! Dit is de boodschap, zie je, de kerk is de boodschap kwijtgeraakt, mede door haar verkeerde houding tegenover Israël. God zei: “Degene die Israël aanraakt, raakt Mijn oogappel aan”.

Nu, als je eenmaal gerechtvaardigd bent, ben je ook verheerlijkt

Ik kan hier nu niet verder op ingaan. Maar verheerlijkt betekent, dat je op de troon zit met Jezus. Hij heeft ons niet alleen levend gemaakt, Efeziërs 2:4-6; Hij heeft ons niet alleen opgewekt… Wat deed Hij daarna? Hij zette ons op de troon. En dat is allemaal in de verleden tijd gebeurd. Geestelijk gezien zit je op de troon met Christus. Zie je dat? Als we in die termen praten, ik bedoel, het is belachelijk om te denken dat we dat ooit verdienen, of dat we daarvoor goed genoeg zijn.

We krijgen het alleen, omdat God besloot het ons te geven

Echt, het beste wat je kunt doen, is ‘Dankuwel’ zeggen. Hoe zit dat? Waarom zeg je niet gewoon ‘Dank U’? God danken is de zuiverste uiting van geloof. Als je niets anders kunt doen, zoals Jona in de buik van de vis… hij kon niets doen. Toen hij God begon te danken, kon de vis hem niet langer vasthouden. Sommigen van jullie zijn God ongeveer een half miljard dank verschuldigd. Het zou je helpen om te beginnen met afbetalen. Maar je doet het alleen door geloof, geloof in wat God zegt dat Hij gedaan heeft.

Een ander prachtig Bijbelgedeelte is 2 Timotheüs 1:9

Dit is een adembenemend Schriftgedeelte, naar mijn mening. Ik zeg tegen mensen, dat als je nog nooit verrast bent door de Bijbel, je hem nog nooit echt gelezen hebt. Het is een verbazingwekkend boek:
Die (God) ons gered heeft en ons geroepen heeft met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is door Christus Jezus, voordat de wereld bestond… 

Gods doel en genade was voor ons geregeld voordat de tijd begon

Jouw scenario is geschreven in de eeuwigheid. Je hoeft alleen maar ‘je rol te spelen’ in gehoorzaamheid.

1 Thessalonicenzen 5:23-24

Moge de God van vrede zelf u geheel en al heiligen: en ik bid God dat uw hele geest en ziel en lichaam onberispelijk mogen blijven tot de komst van onze Heer Jezus Christus…

Denk je dat je dat kunt bereiken door je (religieuze) inspanningen?
En dan staat er:
Hij die u roept is getrouw, die het ook zal doen.

Waarvan zijn wij afhankelijk?

Van de trouw van God. Niet onze geestelijke inspanningen, niet onze gerechtigheid, niet onze religiositeit… Wat een openbaring! Het is adembenemend!
Je kunt een week lang deze waarheden overdenken, en niet eens beginnen met de werkelijkheid aanraken, die ze vertegenwoordigen. Maar zie je, als Gods gemeente Romeinen 9-11 negeert, is de kerk de arme, niet Israël. God is verantwoordelijk voor Israël, maar wij verliezen een groot deel van onze erfenis door dit te negeren.

Romeinen 9:14-15

Wat zullen we dan zeggen? Is er ongerechtigheid bij God? God verhoede het. Want Hij zegt tot Mozes: Ik zal genade hebben, aan wie Ik genade toon; en Ik zal Mij over hem ontfermen, over wie Ik Mij ontferm.

Zie je, Gods gerechtigheid staat vast

Het is onwrikbaar! Je kunt er niet één jota of één tittel aan veranderen. Als je gerechtigheid wilt, kun je het krijgen. Ik herinner me dat ik een man eens hoorde zeggen: “Alles wat ik vraag, is gerechtigheid”. Ik dacht bij mezelf, ‘God, help hem niet te krijgen waar hij om vraagt’. Je kunt gerechtigheid krijgen als je dat wilt. God is rechtvaardig. Hij geeft rechtvaardigheid volgens een schietlood: zo exact, zo precies is het! Gerechtigheid volgens een waterpas. Er is geen enkele variatie, geen millimeter afwijking in Gods rechtvaardigheid. Maar niemand van ons kan het zich veroorloven om gerechtigheid te vragen.

Romeinen 6:23a

Want het loon van de zonde is de dood…

Loon is dat wat je verdient. Als je je loon wilt, zal God het je niet onthouden. Strek je hand uit en je krijgt het. Maar het loon van de zonde is de dood.

Het alternatief is het gratis geschenk van God:

eeuwig leven. Dat kun je niet verdienen. Je zult het nooit verdienen. Jij moet beslissen: wil ik mijn loon of wil ik mijn geschenk?

Romeinen 9:16

Dus is het niet in hem die wil, noch in hem die rent, maar in God die barmhartigheid toont.

Want de Schrift zegt tot Farao, in het boek Exodus: ‘Daartoe heb Ik u opgevoed, om Mijn macht in u te demonstreren, en opdat Mijn naam over de hele aarde bekrachtigd wordt’.\
Dus, Hij is genadig voor wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil. Je zegt misschien dat dat niet eerlijk is. God zal je rechtvaardigheid geven als je dat wilt. Maar als je barmhartigheid wilt, vraag dan niet om wat eerlijk is, want dat is het niet. Het gaat verder dan alles wat je kunt verdienen.

Spreuken 16:4

De Heer heeft alle dingen gemaakt voor Zijn eigen doel, zelfs de goddelozen voor de dag van het kwaad.

Zelfs de slechteriken hebben hun plaats in Gods plan…

Dat is een diepgaande uitspraak. En Farao is misschien wel het beste voorbeeld. God zegt: “Ik heb je opgevoed, omdat Ik iedereen Mijn macht wilde tonen in je goddeloosheid”. En iedereen weet, dat God Farao’s hart verhardde! Maar de meeste mensen nemen nooit de moeite om het hele verslag te bestuderen.

Eerst verhardde Farao zijn eigen hart zeven keer, voordat God iets deed
Toen verhardde de Heer Farao’s hart één keer. Daarna verhardde Farao zijn eigen hart nog twee keer. Tenslotte verhardde de Heer Farao’s hart nog zes keer. God verhardde Farao’s hart pas nadat hij zelf zijn hart zeven keer had verhard! God zei in feite: “Nu, als je koppig en halsstarrig blijft, dan zal Ik eens zien hoe koppig en halsstarrig Ik je kan maken, want Ik wil Mijn macht in jou demonstreren”.
De twee woorden, die gebruikt worden voor het hart van Farao, zijn hard en zwaar. Hard, zou ik zeggen, is koppig. Zwaar is ongevoelig.

God laat goddeloosheid vaak op zijn beloop om Zijn doel te bereiken

Dit is heel, heel belangrijk. Begrijp je het? Waarom laat God die slechte mensen doorgaan? Hij gebruikt ze; ze maken deel uit van Zijn plan. Zie je? Zelfs de slechten dienen God. Dat zal veel van onze gedachten tot rust brengen, omdat we kijken naar het onrecht en de slechtheid op aarde, en zeggen: “Hoe kan God…?” Het antwoord is, dat God er alles van weet; Hij heeft alles onder controle. De goddelozen dienen ook Zijn doel.

In Genesis 15:16 heeft God aan Abraham beloofd, dat Hij hem het land Kanaän zal geven

Maar Hij zegt ook: “Nog niet. Vier generaties later zal Ik het je geven”. En dan legt Hij in vers 16 uit, waarom. Hij zei:
En in het vierde geslacht zullen zij (uw nakomelingen) hier terugkomen; want de boosheid der Amorieten is nog niet voltooid.

De Amorieten waren al een goddeloos, afgodisch, pervers volk

Maar Hij zei hier, dat hun slechtheid nog niet volledig rijp is. Als het volledig rijp is, zal Ik Mijn sikkel inwerpen en hen oogsten. En jullie nakomelingen zullen dit land innemen. Dus, als je kijkt naar de dingen, die gebeuren in de wereld van vandaag, denk daar dan maar eens aan. Het is slecht, maar nog niet helemaal rijp. Als het volledig rijp is, zal God de sikkel erin gooien en oogsten.

Romeinen 9:19

Gij zult dan tot Mij zeggen: Waarom klaagt hij nog? Want wie heeft Zijn wil weerstaan?

Met andere woorden, alles verloopt volgens Gods doel. Niemand doet dus in zekere zin iets anders dan wat God van plan is.

Paulus’ antwoord is voor sommigen een beetje onbevredigend…

‘Integendeel, wie bent u, o mens, die God terug antwoordt? Het gevormde ding zal toch niet tegen de vormer zeggen, ‘Waarom hebt u mij zo gemaakt’?
Paulus zegt in feite: God weet wat Hij doet. Probeer Hem niet te instrueren. En hij vergelijkt een mensenleven, zoals de Bijbel op vele plaatsen doet, met een vat, dat uit klei is gegoten. En hij zegt: ‘Degene die het vat boetseert, is degene die beslist wat het wordt’. En God is de vormer van het vat. En dan zegt hij in vers 21: ‘Heeft de pottenbakker niet het recht over de klei, om uit dezelfde massa een vat te maken voor eervol gebruik, en een ander voor algemeen gebruik?’
Dat kunnen we niet ontkennen.
‘Wat als God Zijn toorn wil tonen en Zijn macht bekend wil maken, door met veel geduld vaten des toorns te verdragen, die tot verderf zijn bereid?’

Als je de goddelozen ziet bloeien, denk dan dat dat Gods geduld is

God verdraagt dat, omdat Zijn doelen worden uitgewerkt. Petrus zei, ‘Zie de lankmoedigheid van God als redding. Dat is één van de meest verbazingwekkende dingen voor ons allen, Gods geduld, hoe lang Hij goddeloosheid verdraagt! Maar Hij doet het voor Zijn gekozenen, Zijn uitverkorenen.

Hoe kan God zoiets toelaten?

Dit is een probleem, waar we allemaal mee te maken hebben. Het antwoord is, dat God Zijn zaken kent. Als Zijn doelen zijn uitgewerkt in Zijn uitgekozenen, zal Hij afrekenen met de goddelozen!

En dan krijgen we deze prachtige verklaring hier in vers 23:

‘God heeft dit alles gedaan, opdat Hij de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend zou maken op vaten van barmhartigheid, die Hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, namelijk ons, die Hij geroepen heeft, niet alleen uit het midden van de Joden, maar ook uit de heidenen.’

Een andere vertaling zegt: vaten, die God bereid heeft om Zijn heerlijkheid in uit te storten. Dat zijn jij en ik. Hij vormt ons tot vaten van heerlijkheid. Als je vraagt, waarom God dat toestaat in mijn leven? Het antwoord is, dat Hij je het soort vat maakt, dat Zijn heerlijkheid zal opnemen, begrijp je?

Het einde van het hoofdstuk is, dat God genade verleent aan zowel Joden als niet-Joden

Dus niet alleen aan Joden, of alleen aan niet-Joden, maar aan beiden! Paulus citeert twee passages uit het boek Hosea, waarin het duidelijk is, dat God Israël voor een bepaalde tijd zal verwerpen. Maar dan zegt hij op dezelfde plaats waar tegen hen werd gezegd: “Jullie zijn Mijn volk niet”… daar zal tegen hen gezegd worden: “Jullie zijn Mijn volk”. Dat is erg belangrijk voor ons om te onthouden, want God brengt Israël terug naar de plaats waar gezegd werd: “Jullie zijn Mijn volk niet”, zodat Hij hun kan verklaren dat zij Zijn volk zijn.

En dan in vers 27:

Ook roept Jesaja over Israël: Al was het aantal kinderen van Israël als het zand van de zee, toch zal slechts een overblijfsel gered worden.

Het overblijfsel

God heeft een overblijfsel, dat Hij tevoren gekend heeft en uitgekozen, dat Hij er doorheen gaat brengen.

Vers 28:
Want Hij voleindt en besluit een zaak in gerechtigheid; en de besloten zaak zal de Heer uitvoeren op de aarde. 

Want de Heer gaat Zijn woord uitvoeren op de aarde, grondig en snel,

zegt een andere vertaling. En weer een andere vertaling zegt: de Heer zal Zijn vonnis met snelheid en definitief uitvoeren.

En dan gaat hij verder met erop te wijzen, dat als God Israël geen overblijfsel had gelaten, zij totaal zouden zijn vernietigd en weggevaagd!
De Joden, die gerechtigheid wilden bereiken door een wet te houden, faalden.
De heidenen, die niets wisten van een wet, en niet geïnteresseerd waren in gerechtigheid, bereikten gerechtigheid.
Dit is de paradox, de tegenspraak. De Joden faalden, omdat zij de Messias verwierpen, de steen, die God had gelegd om daarop Zijn gemeente te bouwen…’

 

You may also like