Een dringend en bemoedigend profetisch woord van de Heer voor alle SRA-personen overal

22-01-2024  De tijd van duisternis nadert snel; er is nu niet veel tijd meer. Ik geloof dat wat via ‘J’ komt rechtstreeks van God komt, om iedereen aan te moedigen. Deze getuigenissen van delen die gered zijn, zijn echt; dit is de manier waarop God werkt.

Eindtijdnieuws.com
24 juni 2024

 

‘De eerste drie paragrafen vóór de profetie zijn de woorden van ‘J’ aan mijn man en mij. Aan het einde van de profetie zal ik een opwindende bevestiging toevoegen, die de Heer onverwacht aan mijn man Stoner gaf, en die onmiddellijk kwam, nadat ik hem de profetie van ‘J’ had voorgelezen.’ – Patricia B. Clark: Are You Looking for Jesus? Part 10

 

De brief van ‘J’ aan Patricia en Stoner

‘Vanmorgen, toen ik me klaarmaakte voor mijn tijd met de Heer….

luisterde ik een tijdje naar mijn favoriete aanbiddingsmuziek. Toen ik klaar was, voelde ik me geleid om te bidden, dus bad ik een tijdje. Toen vroeg ik de Heer wat we deze ochtend zouden doen, en ik voelde zachtjes dat Hij me vroeg om te aanbidden. Ik begon mee te zingen met het liedje, dat op mijn telefoon speelde, maar al snel hoorde ik Hem zeggen dat ik mijn eigen liedje mocht verzinnen en zingen, wat er maar in me opkwam. Terwijl ik aanbad, kalmeerde de Heer mijn ziel en verbond me verder met Hem. Uiteindelijk stopten de woorden met stromen, en had ik het gevoel dat ik nu bij de Heer was. Ik vroeg Hem wat we moesten doen, en Hij deelde met me dat we vandaag iets nieuws zouden doen. Ik moest mezelf voor Hem openstellen, en Hem en mijn delen toestemming geven om alles te doen wat Hij in mij verlangde. Terwijl ze dit deden, zou de Heer met mij wandelen. We zouden een deel bevrijden.

En dus deed ik precies zoals Hij me had opgedragen….

Toen ik Hem binnen ontmoette, was ik verrast toen ik ontdekte dat Hij eerst een boodschap voor jullie allemaal had. Hij wilde het me vertellen en het me laten opschrijven, terwijl Hij het uitsprak. Om te zeggen dat ik bang was, is een understatement. Ik weet dat het een grote zonde is om de woorden van God verkeerd te interpreteren of weer te geven. Ik was erg bang voor dit zware verzoek. Maar ik weet dat ik moet gehoorzamen. Dus sprak ik er verder met Hem over, om te verifiëren of ik Hem goed had gehoord. Toen ik wist dat ik Hem goed had gehoord, vroeg ik Hem om hulp om me te laten zien of ik zelfs maar een woord verkeerd had gezegd. Hij was hier blij mee en was trouw om dit te doen terwijl ik schreef, zelfs om me te berispen als ik iets ging veranderen, omdat ik dacht dat het logischer zou zijn.

En dus, met zware last, deel ik dit getuigenis van wat de Heer met mij deelde om aan jullie te vertellen

Ik prijs Degene, die ervoor gekozen heeft om Zichzelf juist in dit uur aan ons bekend te maken, en ik prijs wat Zijn Woorden zullen doen als ze uitgaan. Ik geloof dat ze alles zullen bereiken waarvoor Hij ze heeft bestemd, net zoals Hij dat doet voor Zijn Woord, dat Hij in de dagen van weleer door vele mensen heeft gesproken. Want de Heer spreekt nog steeds tot Zijn volk, zelfs nu, maar zullen we luisteren?’

 

Getuigenis ‘J’

“Kom,” zegt Jezus. “‘J,’ er is veel dat Ik zou willen zeggen, maar weinig tijd. Je moet het opschrijven zoals Ik het zeg, want Ik wil een boodschap met anderen delen.”

Ik was bang, want zeggen dat je woorden van de Heer hebt, is iets heel gewichtigs en heiligs, en het is een groot gevaar om de woorden van de Heer verkeerd weer te geven, maar de Heer bemoedigde me. Ik vroeg of Hij me wilde helpen om nauwkeurig op te schrijven wat Hij zegt, en dat Hij me zou corrigeren als er ook maar één woord niet klopt. Hij was tevreden en zei me, dat Hij dat zou doen en dat ik niet bang hoefde te zijn. Hij bemoedigde me met meer woorden, en toen was het tijd voor Hem om te spreken….

 

Profetisch woord

“’J’, de tijd van duisternis nadert snel; er is nu niet veel tijd meer.

Je hebt de laatste tijd vaak gedacht, dat Ik ernaar verlang om vele anderen zoals jij te bevrijden, en je hebt gelijk, want dat doe Ik. De tijd dringt. Wat vaak jaren heeft geduurd, zal Ik in dagen doen. Wat vaak voor onmogelijk werd gehouden, zal Ik volbrengen. Waar mensen alleen maar van droomden, zal Ik tot stand brengen. Put moed, want bij Mij is niets onmogelijk.

Er zijn zoveel mensen daarbuiten zoals jij, ‘J.’

Zoveel mensen, die zich gewenteld hebben in hun SRA keten, en zich afvragen hoe ze er ooit uit kunnen komen, en zoveel mensen, die vastzitten en geen idee hebben van wat ze hebben meegemaakt. Ik wil hen wakker schudden. Ik wil hen laten zien wat Ik kan doen.Je hebt de laatste tijd vaak nagedacht over de droge beenderen van Elia, en of ze verband houden met wat Ik van plan ben te doen in mijn SRA-bruid. Je hebt gelijk. Ik ben inderdaad van plan om een leger op te richten uit de dorre doodsbeenderen van alle kwelling en dood, die de duivel door SRA in Mijn volk heeft aangericht.
Er zijn er daarbuiten zoveel, die nu lijden en deze dood ervaren, en denken dat er geen uitweg is, want de duivel heeft altijd gezegd dat er geen uitweg is. Wel, nu is de tijd gekomen dat Ik van plan ben om dat te veranderen.

Er is een uitweg.

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen, behalve door Mij.

Maar zie, want Ik kom eraan, en niemand en niets kan Mij in de weg staan,

als Ik kom om Mijn bruid te bevrijden van de listen van de duivel. Ik kom in kracht, macht en autoriteit. Zoals jij in jezelf hebt gezien, zo zullen velen in zichzelf zien. Verblinde delen zullen zien, dove delen zullen horen, de doden zullen weer leven. Ik zal het jaar van de Heer verkondigen. Ja, ‘J’, het Jubeljaar is gekomen. Ik zal gevangenen vrijheid brengen en blinden zicht. Dove oren zullen horen en doden zullen weer leven. Zoals het daar staat, zo zal Ik het opnieuw doen. Het is opnieuw vervuld in jouw gehoor, Mijn zoon. Kom.

Velen zullen redenen hebben waarom ze niet vrij kunnen komen, net als jij dat had.

Het kan een echtgenoot zijn, die ze niet kunnen verlaten, een baan, die ze niet kunnen opgeven, kinderen waar ze voor moeten zorgen, of persoonlijke bezittingen, die ze niet kunnen opgeven. Wat de reden ook is, laat het aan Mij over. Ik zal iedereen laten zien wat ze moeten doen, om deze reis met Mij te beginnen, en wat ze moeten doen om vrij te zijn. Ik zal hen leiden zoals Ik jou heb geleid. Geen twee mensen zijn precies hetzelfde, hoewel er overeenkomsten zijn tussen velen, vanwege de manier waarop de duivel SRA heeft gepland. Vertrouw Me, ‘J.’ Ik ben in staat om het te laten gebeuren. Alles wat Ik me voorgenomen heb te volbrengen, zal volbracht worden, en niets zal Mij in de weg staan. Geen demon is Mij te machtig, en geen levensomstandigheid is Mij te groot. Niets in de hemel of op aarde is te groot voor Mij. Kom. Velen realiseren zich niet dat….

Samenleven met andere mensen, die betrokken zijn, betekent dat de demonen in hen de andere mensen zullen aanvallen, en vice versa.

De duivel heeft het zo gepland, om de ontsnapping verder te blokkeren, omdat mensen vaak afhankelijk zijn van hun familie of van andere mensen, die betrokken zijn. Je weet zelf hoe erg dit jou heeft beïnvloed, en hoe je Mij al snel kon gaan horen nadat je alleen was.

Zo zullen er ook velen zijn, die er alleen op uit moeten gaan om gered te worden.

Vrees niet voor hen, ‘J.’ Ik weet dat dit moeilijk voor je is, want je weet wat het je gekost heeft en wat je hebt doorgemaakt. Maar vrees niet voor hen. Zie je al het goede dat Ik in je heb gebracht door je lijden? En zie hoe Ik in jullie heb voorzien, zodat jullie niets tekort komen? Ik zal ook voor hen zorgen. Zij moeten Mij zoeken, en Ik zal gevonden worden. Zij moeten Mij vragen, en Ik zal antwoorden. Zij moeten om hulp vragen, en Ik zal hen helpen. Ze moeten zichzelf verloochenen, hun kruis oppakken en Mij volgen, en Ik zal bij hen zijn. Ze moeten ervoor kiezen om Mij te vertrouwen, en Ik zal betrouwbaar zijn. Velen zullen misschien vader of moeder of zus of broer of man of vrouw of kinderen moeten verlaten om Mij te volgen. Wees niet bang, want Ik zal hen leiden. Met Mijn sterke stem zal Ik hen opdragen wat ze moeten doen. Ik zal hen beschermen.

De tijd van duisternis nadert snel….

en het is van het grootste belang dat Ik dit nu in hen doe, zodat ze kunnen ontsnappen, en dat Ik alles kan doen wat Ik in hen heb voorgenomen. Ik zal hen voorbereiden, ‘J’, net zoals Ik jou heb voorbereid. Vertrouw op Mij. Kom.

De duivel heeft dit hele systeem opgezet, ‘J’, maar zie hoe Ik het zal afbreken.

Geen enkele steen zal bovenop een andere staan als Ik klaar ben.

Mijn Koninkrijk komt en zijn koninkrijk vergaat.

Je weet dat Ik zal wederkomen, en dat elke knie zal buigen en elke tong zal belijden, dat Jezus Christus de Heer is. Ben Ik niet in staat om dit tot stand te brengen? Is alles wat de duivel op zijn plaats heeft gezet sterker dan de Ik Ben? Nee. Dat is het niet.

Je was in het verleden vaak zo bang voor de intriges en listen van de duivel, maar nu niet meer, ‘J’.

Want je hebt nu Mijn macht gezien, en je weet dat Ik groter ben dan hij. Laat alles los wat je hebt geloofd over de grootsheid van zijn macht, de onmogelijkheid om vrij te komen, en de grootsheid van zijn koninkrijk, want iets groters is hier. Mijn Koninkrijk komt in de harten van de mensen. Mijn dochters en mijn zonen zullen weer leven.

De tijd is voor Mij gekomen om opnieuw uit te gaan van de negenennegentig schapen, om het ene schaap na te jagen.

Natuurlijk zijn er, zoals jullie weten, veel meer dan één. Maar elk schaap is zo speciaal voor Mij, dat Ik hetzelfde zou doen als het er maar één was. Zoveel hou Ik van iedereen, die gewond is geraakt door SRA.

Ze kunnen hiermee worstelen….

Waarom heb ik hen zo laten kwellen als Ik zoveel van hen houd? Oh, Mijn kinderen. Ik weet dat dit heel moeilijk is. Luister nu naar Mij.

Jullie herinneringen zijn voor jullie verborgen, maar niets is voor Mij verborgen.

Jullie herinneren je niet veel van wat jullie hebben meegemaakt (of helemaal niets voor sommigen), maar Ik herinner het me allemaal. Elk ritueel, elke verkrachting, elke missie in het fysieke of spirituele rijk, elke vreselijke daad, die je hebt gedaan en die je is aangedaan herinner ik Me. Want Ik heb het allemaal gezien. Niets is voor Mij verborgen. Ik heb zo vaak geweend over wat Ik heb gezien, en de schreeuw van de aarde is tot Mij gekomen, zoals de schreeuw van Sodom en Gomorra. Zie je wat Ik daar lang geleden heb gedaan?

Toch ben Ik van plan om te komen en het koninkrijk van de vijand te vernietigen.

Ik ben van plan om zijn trots een grote slag toe te brengen, door jullie allemaal te bevrijden. Weet dat ik deze dingen, die jullie hebben meegemaakt, niet heb gepland of gecreëerd. De duivel heeft dit gedaan. Hij is de prins en de macht van de lucht. Hij heeft de macht en de vrijheid om te doen wat hij wil, binnen bepaalde grenzen. Ook zijn mensen hebben macht en vrijheid, om te kiezen wat ze binnen bepaalde grenzen willen doen. Zij hebben deze keuzevrijheid. Het zou niet liefdevol of rechtvaardig van Mij zijn geweest, om deze vrijheid weg te nemen. Zoals Patricia in het verleden heeft gezegd, als Ik zomaar links en rechts de wilsvrijheid van mensen zou wegnemen, waar zou het dan ophouden? Om het op zo’n grote schaal te doen, dat niets van dit alles ooit zou gebeuren, zou veel meer betekenen dan je beseft.

Ze heeft gelijk dat de wereld veel meer op heilige robots zou zijn gaan lijken dan op levende, ademende mensen.

Want de vrije wil zou echt geen stand hebben kunnen houden, als Ik op deze manier aan deze reis was begonnen. Niet alleen dat, maar het was niet Mijn wil, en het zou van Mij een leugenaar hebben gemaakt. Ik heb zoveel geprofeteerd dat plaats zou vinden, en als Ik op deze manier was voortgegaan, zou het niet hebben plaatsgevonden, zoals Ik heb voorbestemd voordat de tijd begon. Ik weet dat dit moeilijk is, kind. Ik moedig je aan om Mij te vertrouwen.

Als iemand hier nog steeds mee zit, kom dan alsjeblieft naar Me toe.

Mettertijd zal Ik dit aan je bekendmaken en je er doorheen helpen, want Ik wil dat je heel bent, en Ik schep er genoegen in om de Mijnen tot inzicht te brengen. Kom.

Dus, wat doe je met dit alles wat Ik heb gezegd?

Velen zullen het lezen en twijfelen. Velen zullen er aan voorbijgaan en doorgaan met hun leven. Maar sommigen zullen naar Mijn woorden luisteren. Die zullen gezegend worden met een dubbele portie, en groot zal hun zegen zijn. Want gezegend is iedereen, die vader of moeder of zus of broer verlaat omwille van Mij. Luister nu naar Mij. Ik zeg niet dat iedereen mensen moet verlaten om gered te worden. Ik zeg niet dat iedereen hetzelfde zal meemaken, of dat de weg voor iedereen hetzelfde zal zijn. Er is hier geen programma of vast plan, dat voor iedereen hetzelfde werkt. Iedereen is uniek.

Daarom is het noodzakelijk dat je tot Mij komt.

Zoek Mij terwijl Ik gevonden kan worden, Mijn kind. Kort nadat het echt moeilijk werd voor ‘J’, nam hij een beslissing, die zijn leven veranderde. Hij had eerder gebeden, dat Ik Mij aan hem zou openbaren, zodat hij werkelijk zou weten wie hij overweegt te volgen. (In werkelijkheid had hij Mij gevolgd, maar hij was zo vertroebeld door de onderdrukking van demonen, door degenen die bij hem woonden, dat hij Mij niet duidelijk kon zien of Mijn stem niet goed kon horen).

Toen hij de getuigenissen van anderen op deze website hoorde, zag hij Mij.

Hij stapte in geloof naar buiten, en zei: “Heer, als U echt zo bent. Als U het soort God bent, dat een meisje uit een donkere kelder bevrijdt, en haar een zaklamp en een fiets geeft, dan wil ik U in mijn leven. Ik wil mijn leven niet zonder U leiden.” En dus besloot hij Me te volgen, en gaf hij zichzelf helemaal aan Mij, voordat hij Me zelf had gezien. Zie de getuigenissen waarop hij vertrouwde! Ze waren veel minder talrijk dan het aantal dat op Patricia’s website staat nu Ik in hem heb gewerkt.

Ik wil de weg vrijmaken voor Mijn mensen.

Ik wil dat jullie in staat zijn om op gelijke voet tot Mij te komen. En dus laat Ik hem vele wonderbaarlijke dingen uitschrijven, die Ik in hem doe, om jullie geloof te vergroten en om jullie te laten zien, dat niets voor Mij onmogelijk is.

Ik sta jullie ook toe om Mij te leren kennen op een manier waarop weinigen Mij in het verleden hebben gekend.

Ik wil dat jij Me ook zo leert kennen. Ik zal naar je toe komen als je het Me vraagt. Ik zal wijsheid geven aan hen, die het vrijwillig, en zonder te twijfelen, vragen. Ik zal mezelf aan je openbaren, en Ik zal je helpen. Ik zal naar je reiken met Mijn machtige rechterarm, en Ik zal je redden. Niets kan Mij in de weg staan. Ik kom in kracht en sterkte. In de volheid van Mijn doel kom Ik. Ik heb de kracht om je te redden en te genezen. Wil je Me toestaan om dat te doen?

Wil je Me binnenlaten?

Wil je Me volgen in de duisternis, wetende dat Ik het licht van de wereld ben? Ik heb de kracht om het zo te maken. Als het je helpt, volg dan het voorbeeld van ‘J’. Geloof dat Ik in jou kan komen, net zoals Ik in hem ben gekomen. Pas alleen op voor de leugen van de duivel, dat alles bij iedereen op dezelfde manier moet gebeuren, want jij bent uniek. Het is vaak op het hart van ‘J’ geweest, dat het belangrijkste voor ons is om Mij te volgen en Mij te gehoorzamen. Te horen en te gehoorzamen, wat er ook gebeurt. Dit is waar.

Het is het belangrijkste wat je kunt doen:

je met Mij verbinden, jezelf aan Mij geven, naar Mij luisteren, en gehoorzamen aan wat Ik je zeg te doen. Je zult veel moeten opgeven en je van veel zonden moeten bekeren. Maar, vat moed, want Ik heb de wereld overwonnen, en Ik heb de weg vrijgemaakt voor jou om tot Mij te komen. Dus kom en put moed. Ik ben geen wrede God. Ik zou je dit niet vertellen als het niet zo was. Geloof in Mij en geloof ook in Hem, die Mij gezonden heeft. Want Hij is goed, en er is geen duisternis of bewegende, verschuivende schaduw in Hem. Vertrouw op Mij en volg Mij. Ik zal je rein maken. Ik zal je vrij maken. Ik zal je heel maken. Ik zal je genezen. Er is niets dat Ik niet kan doen. Kom.” Einde van de profetie

 

Eerste bevestiging:
‘Op dit punt wil ik jullie graag informeren over wat er bij ons thuis gebeurde, direct nadat ik deze profetie aan Stoner had voorgelezen. Hij was in zijn Bijbel de Life Journal leesopdracht voor vandaag aan het lezen, toen ik hem onderbrak om hem de profetie voor te lezen. Daarna pakte hij zijn Bijbel weer op en begon te lezen, precies waar hij was gestopt, toen ik hem onderbrak. Dit is wat hij las:

God tot Mozes: “Ga heen, vergader de oudsten van Israël en zeg tot hen: De Here, de God uwer vaderen, de God van Abraham, Isaak en Jakob is mij verschenen en heeft gezegd: Ik heb terdege acht geslagen op u en op wat u in Egypte wordt aangedaan. Ik heb gezegd, dat Ik u uit de ellende van Egypte voeren zal naar het land der Kanaänieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten, naar een land vloeiende van melk en honig.”  (Exodus 3:16-17)

Wat betreft verdere bevestiging:

Ik geloof al een paar jaar, dat er een krachtige beweging van God op komst is, om al diegenen, die onder dit afschuwelijke misbruik hebben geleden, uit hun gevangenissen te bevrijden. Ik krijg veel brieven van mensen, die hulp zoeken en vertellen dat ze nergens hulp kunnen vinden.

De kerken begrijpen het niet, of weten niet hoe ze er voor moeten zorgen.
De professionele hulpverleners weten niet wat ze moeten doen, omdat het hele onderwerp op onze hogescholen en universiteiten wordt genegeerd.
De FBI zegt dat het gewoon een hysterische beweging is, die in de jaren ‘70 en ‘80 door de Verenigde Staten raasde, en dat er geen bewijs is dat zoiets bestaat.

Ik weet dat persoonlijk, omdat ik naar hen toe ben gegaan met informatie….

die gewoon werd genegeerd, en er werd getwijfeld aan het vermogen van mijn man en mij om oplichting, etc., te onderscheiden. Het lijdt geen twijfel, dat er maar heel weinig mensen zijn, die ergens hulp kunnen vinden. Ik geloof dat wat via ‘J’ komt rechtstreeks van God komt, om iedereen aan te moedigen, die lijdt onder de gevolgen van satanisch ritueel misbruik (SRA), en ik ben van plan om zoveel mogelijk te posten. Deze getuigenissen komen zo snel, dat ik moeite heb om ze allemaal bij te houden! Jezus beweegt snel, omdat Hij weet dat er veel gedaan moet worden en dat de tijd kort is.

Deze getuigenissen van delen, die gered zijn, zijn echt

Dit is de manier waarop God werkt. Ik heb getuigenissen als deze gehoord van mensen, aan wie ik over een periode van 30 jaar mijn bediening heb gegeven. Het enige verschil was, dat ik daar bad voor Jezus om te komen en de delen te bedienen, wat Hij altijd deed. Nu met ‘J’ is er geen dienaar, die gebed of iets anders toedient. Het is allemaal tussen ‘J’ en Jezus.

Ik plaats deze getuigenissen van ‘J’ in de hoop dat het geloof van mensen in God zal worden aangemoedigd, en hun begrip, van hoe liefdevol, vriendelijk en krachtig Hij is, enorm zal worden vergroot.

Mogen jullie allemaal zeer bemoedigd en gezegend zijn als je dit bericht leest

En hopelijk zullen veel SRA personen hun weg vinden naar deze website, waar ze hoop en moed kunnen vinden, om voor zichzelf naar God te gaan, en Hem te vertrouwen om hen te leiden.’ – Patricia

 

Commentaar

Hoi ….,
ik heb een echt fijne website gevonden, zo lijkt het. Ik heb de profetie (de 2de link) met tranen in mijn ogen hardop gelezen…. Hier ga ik iets mee doen denk ik… Besef dat Christelijke SRA overlevenden vaak veel dichter bij en met de Heer leven.
Groetjes,
….

 

Hoi ….,
Wat een geweldige bemoediging is dit.
Dit is heel duidelijk en geloofwaardig. We rennen naar het einde en het is complete chaos wereldwijd. Ik lees erg veel over SRA patiënten, zo noem ik hen. Het is er altijd geweest maar nu zo openbaar. Ik verlang zo naar dat moment van ontmoeting, en ja, je gaat alleen. Ook dierbaren gaan alleen. Ik ben veel alleen en heb de tijd om te luisteren, lezen en onderzoeken….
Zoals je vandaag schreef over Jodium. Ik ga het zeker gebruiken en jouw mail doorsturen. Mijn moeder begon er mee, ja…. door begin struma. Het stopte meteen….
Ik hoop en bid dat deze profetie heel snel uitkomt. Wat een feest zal het einde zijn. Pure aanbidding.
Ook ik ben heel bewogen.
Heel veel dank, …. Ik ben blij met jouw berichten.
Groetjes,
….

 

Bron:

Are You Looking for Jesus? Part 10: An Urgent and Encouraging Prophetic Word from the Lord for All SRA Persons Everywhere

You may also like