Bronnen van Homeopathie en hoe deze alternatieve geneeswijze gebruikmaakt van occulte energieën en verdunningen

Wat inspireerde Meester Vrijmetselaar Samuel Hahnemann met zijn ‘krachtig werkende’ verdunningen? Een C30 verdunning is hetzelfde als het oplossen van een korrel zout in de melkweg!

Eindtijdnieuws.com
30 december 2022

 

Toch zouden juist deze extreme verdunningen krachtig werken…

door het schudden ervan! Het blijkt bij dit schudden, aldus de grondlegger van de homeopathie, te gaan om het vrijmaken van de ‘spirituele kracht’ uit de grondstof. Wat is die magische, spirituele kracht in deze zeer spirituele geneeswijze, waarbij ‘spirituele energieën van kruiden, planten, en andere grondstoffen, en zelfs het universum’, betrokken zijn?

 

Hoe werkt homeopathie?

Homeopathie werkt volgens de zogenaamde gelijksoortigheidswet: het gelijkende worde door het gelijkende genezen (‘like is treated bij the like’). Dit wil zeggen, dat een ziektebeeld behandeld wordt met een middel, dat bij de gezonde mens gelijkende ziekteverschijnselen veroorzaakt. Als voorbeeld, zo wordt sterk verdunde koffie (die normaliter slapeloosheid oproept) als slaapmiddel gebruikt. En zo wordt sterk verdunde arsenicum (dat normaal gesproken diarree veroorzaakt) als geneesmiddel tegen diarree ingezet. Op dezelfde manier wordt ook sterk verdunde petroleum, of bijvoorbeeld kwik, etc., gebruikt.

Samuel Hahnemann: vader van de homeopathie

De Duitser S. Hahnemann (1755-1843) was op deze wet uitgekomen door een foute conclusie uit een experiment, dat hij deed met kinine (een middel tegen malaria), dat bij hem (als gezonde persoon) namelijk de verschijnselen gaf van ‘malaria’ (onder meer koorts). Fout was zijn conclusie, omdat er bij hem slechts sprake was van een allergische reactie op de kinine, en dus niet van een gelijksoortigheidsreactie. De homeopathie is dus gestoeld op een verkeerde basis. Er is echter meer…

Homeopathie werkt met gepotentiëerde stoffen

Homeopathie werkt niet slechts met verdunde stoffen, maar met verdunde gepotentiëerde stoffen. Het uitgangsmateriaal waarmee de homeopaat werkt, is de zogenaamde oertinctuur (een alcoholextract van bijvoorbeeld een plant), welke vervolgens in stappen verdund en geschud (gepotentiëerd) wordt (decimale en centimale verdunningen). Hierbij worden niet zelden extreem hoge verdunningen gebruikt (bijvoorbeeld C1000), terwijl bekend is dat verdunningen boven D23 geen enkele molecuul van de oorspronkelijke grondstof meer bevatten! En een D12 is hetzelfde als het oplossen van één mespuntje zout in de Atlantische Oceaan. Een C30 is hetzelfde als het oplossen van een korrel zout in de melkweg! Toch zouden juist deze extreme verdunningen krachtig werken, door het schudden. En natuurlijk dient een Christen dan te weten: wat is die spirituele kracht, die vrijkomt?

Wie is Hahnemann?
Maar laten we eerste eens stilstaan bij de persoon Hahnemann. Wie of wat was hij? Hij was een navolger van Paracelsus (arts, alchemist, animist, waarzegger, astroloog, zwart magiër uit de 16de eeuw), Confucius (Taoïsme), hij was deïst, en bovendien Meester Vrijmetselaar!

Ook Paracelsus bleek op zoek te zijn naar de ‘geestelijke substantie’ (de Quintae Essentiae) in kruiden en mineralen, en betrok deze uit de stof van de plant door alchemie = toverij. Hoezeer Paracelsus in Hahnemann was doorgedrongen, blijkt wel uit een boek, getiteld: ‘Paracelsus in Hahnemann’.

 

Hoe ging Hahnemann om met kritiek van zijn patiënten?

Hoe was Hahnemanns ware karakter? Want aan zijn vruchten herken je de boom, nietwaar?
Hahnemann zweeg zoals gewoonlijk, wanneer er kritiek kwam op zijn nieuwe leer, ook van buitenstaanders, maar zijn zoon Frederick nam de verdediging van de homeopathie op zich. Deze taak voerde hij maar onverschillig uit. Ook hielp hij af en toe zijn vader bij zijn onderzoek naar de pathogenetische eigenschappen van verschillende ‘medicijnen’, of zullen we zeggen, magische elixers of toverdrankjes? De pathogenese betekent in de geneeskunde het meestal stapsgewijze ontstaan, ontwikkelen en verloop van een aandoening of ziekte.
Zijn ‘succes’ bij het toedienen van medicijnen, die altijd in de vorm van een heel klein zoet poeder werden gegeven, was van dien aard, dat hij de verwondering en verbazing opwekte van allen met wie hij in contact kwam, terwijl zijn minutieuze, en jegens hen kinderlijke en onnodige aanwijzingen wat betreft de kleding, het dieet en de gewoonten van zijn patiënten, alleen maar hun spot en minachting opwekte.

Opvliegend karakter

Zijn prikkelbare karakter bracht hem regelmatig in moeilijkheden met de mensen, die er niet zelden behagen in schepten hem het onderwerp te maken van hun kleine grappen en kleine ergernissen.
De details van een enkel geval, dat hij behandelde en waarmee hij zijn werk in die plaats beëindigde, zullen dienen om een ​​even treffend beeld van de man te geven…

Het was de genezing van een klein meisje van negen jaar…

dat ongeveer twee jaar door de doktoren was behandeld voor waterzucht, vochtophoping. Omdat hun vaardigheid tevergeefs op haar was uitgeoefend, werd de Duitser erbij gehaald. Na een onderzoek van haar geval besloot hij, dat deze waterzucht slechts symptomatisch was, en dat de echte kwaal een ziekte van het hart was; en dat de eerste zou verdwijnen na genezing van de laatste.
Het aanbrengen van zijn eerste poeder verloste haar volledig van een pijn in haar linkerzij, die al bestond van voor het verschijnen van de waterzucht, en waar alle medicijnen, die ze had ingenomen, totaal niet hadden gewerkt.

Bizarre aanwijzingen om op te volgen

Zijn aanwijzingen waren heel specifiek met betrekking tot haar dieet, gewoonten, etc. Ze moest haar eigen bord, lepel en mes hebben, en in geen geval mocht ze een ander gebruiken! Ze mocht niet zitten of slapen bij een bejaarde persoon, zoals haar opa of oma. Haar dieet werd streng voorgeschreven in hoeveelheden en kwaliteit. Ze mocht niet aan bloemen of parfums ruiken, en er mochten geen kamfer of zuren bij haar worden gebruikt. En als iemand rookte of tabak pruimde in de kamer, moest hij onmiddellijk worden verwijderd. Nu, dat laatste klinkt logischer.

De behandeling van het kind was zeer succesvol… voor een tijdje. Het kind won aan kracht en gewicht, en voelde zich redelijk op haar gemak, maar de vochtophoping verdween niet. De moeder van het kind wilde heel graag zien, dat het ‘opgeblazen gevoel’ zou verminderen. En op haar aanhoudend smeken antwoordde Hahnemann alleen maar: ‘Het zal niets uithalen’.

Tenslotte gaf hij toe aan haar verzoeken, terwijl hij de hele tijd protesteerde, dat er niets uit zou voortkomen. Hij gaf het kind een poeder, en de oude dame verklaart dat, terwijl ze nog keek, de gezwollen huid gerimpeld werd, en in korte tijd elk spoor van oedeem was verdwenen.

Echter, bij het volgende bezoek was de situatie van het kind nog erger. Hahnemann begon de moeder ernstig en op een hartvochtige manier te ondervragen, of de minutieuze details van al zijn aanwijzingen afzonderlijk wel waren opgevolgd! De oude dame, geïrriteerd door zijn onuitstaanbare manier van doen, antwoordde een beetje kribbig dat ze vond dat het de hoogste tijd werd, dat er iets meer zou worden gedaan dan aandacht te besteden aan zijn grillen (bizarre verzoeken). Bij het horen van dit laatste woord barstte de ‘dokter’ los in een razende en onbedwingbare woede.

Hahnemanns woede kende geen grenzen…

“Grillen! Gril!” schreeuwde hij; “ha! Ha! noem je mijn leer! Ha! Haha! Gril! Gril! Ik zal haar niet meer dokteren, ha! Haha! Ze zal naar de dwazen en ezels gaan, ha! Haha! Ze zal doodgaan! Gril, haha! Haha! schreeuwde hij, terwijl hij heen en weer liep met de taal en de manieren van een gek.

Als hij opgewonden was, zoals vaak het geval was, had hij een passie om dit woord erin te gooien: ‘ha! Haha!’, tussen zijn zinnen door, en met zoveel geweld, dat het meer leek op het geblaf van een kleine hond dan op de stem van een mens.

Uiteindelijk kon hij zichzelf niet meer bedwingen, greep zijn hoed en rende het huis uit, de duisternis en storm in, terwijl hij zijn ‘ha, ha’ herhaalde, en ‘gril, gril’, totdat het geluid in de verte verloren ging…

’s Morgens werd er een rechtszaak tegen Hahnemann aangespannen…

om het geld terug te krijgen, dat Hahnemann had ontvangen voor het behandelen van het kind. Een met leer beklede rechter sprak vlot een vonnis tegen hem uit voor het bedrag, maar toen hij ontdekte dat er waarschijnlijk een herhaling van hetzelfde tafereel zou zijn, pakte de rechter haastig zijn bagage in, en plaatste zijn bagage aan boord van een boot op het meer, en er werd daar nooit meer iets van hem vernomen!

De oude dame, in wiens huis het bovenstaande tafereel had plaatsgevonden, kon die duivelse geluiden van ‘ha! Haha! Gril! Grillen!’ maar niet vergeten, terwijl ze wegstierven in de storm…

 

Hoe dacht Hahnemann over de Heer Jezus Christus?

In één van zijn brieven schrijft hij vol bewondering over Confucius:

‘Dat is nog eens goddelijke wijsheid om te lezen, zonder wonderen, zonder fabels en bijgeloof. Het is een belangrijk teken van de tijd dat Confucius nu bij ons gelezen kan worden. In het rijk der gelukzalige geesten zal ik hem spoedig omhelzen, de weldoener der mensheid, die ons zeshonderdvijftig jaar voor de aartsdweper op de rechte weg naar de wijsheid en tot God leidt. De aartsdweper Jezus van Nazareth, die niet de verlichte mens op de juiste weg naar de wijsheid leidt, maar met tollenaren en zondaren de moeilijke weg naar het godsrijk op aarde wil bevechten, die niet leert om door kennis tot het rijk der gelukkige geesten op te stijgen, maar vanaf het kruis nog tot de van berouw zuchtende moordenaar spreekt, deze de duisternis der wereld op zich nemende man van smarten is een ergernis voor de liefhebbers van de etherische waarheid.’

Is hier niet een godslasterlijke, antichristelijke geest aan het woord, waardoor Hahnemann klaarblijkelijk gedreven werd?
Hij bleek een actieve aanhanger te zijn van de occultist (uitvinder van magnetisme en hypnotisme) Anton Mesmer, een tijdgenoot, en bejubelde beide energetische methoden bij het genezen van zieken: homeopathie en magnetisme, twee gelijkwaardige geneesmethoden.

 

De vloek, die lag over Hahnemanns leven…

Hahnemann was een rusteloos mens; hij verhuisde in dertig jaar tijd 27 maal! Twee van zijn kinderen overleden op jonge leeftijd; een zoon werd krankzinnig; drie dochters waren gescheiden, en twee van hen werden vermoord. Hahnemann lag met vrijwel iedereen overhoop! Geldingsdrang en hoogmoed waren sterk bij hem aanwezig. Hij stierf als een eenzaam mens.

Wat voor vruchten hangen aan de homeopathie boom?
Kunnen zij Christelijk zijn?

Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen.  Mattheüs 7:17-18

Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan soms, mijn broeders, een vijgeboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven.  Jakobus 3:11-12

Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden?  2 Korinthiërs 6:15-16a

Wat zegt een collega homeopaat over Hahnemann?

Een biograaf van Hanemann (H. Fritsche, zelf ook homeopaat) verklaart, dat de werkwijze van Hahnemann consequent esoterisch en bovennatuurlijk is, en spreekt zelfs over ‘een theologie, die op geheimzinnige wijze in de homeopathie verborgen is’.

Hoe bezag Hahnemann een andere homeopathische arts?

Hahnemann zag de arts, opgeleid in zijn leer, als een verlichte en begenadigde middelaar van de ‘kracht van god’ tot de lijdende mens. Dit is echter niet de God van hemel en aarde, maar de god van deze wereld, satan, die zich voordoet als een engel des lichts.

Homeopaat Fritsche vat samen:

‘Niet in de zichtbare verschijnselen woont het heil, maar daaruit is het, dat de begenadigde zijn geestachtige artsenij potentiëert, en dus uit de geschapen werkelijkheid de tot schepping machtige bovenwerkelijkheid. Deze openbaart zich evenwel tot substantie van de liefde, als het levenmakende bloed uit het hart van de godheid.’ 

Deze woorden herinneren onwillekeurig aan de verzoening door Jezus Christus, door Zijn kostbaar bloed, tot redding van de wereld. Is Hahnemann, die de Here Jezus openlijk verwerpt en lastert, in dit verband niet geworden tot een valse christus, met een vals evangelie: zijn ‘bijbel’, ‘De Organon’? Hij beweert namelijk, dat hooggepotentiëerde homeopathische middelen… de erfzonde van de mens weg kunnen potentiëren. Ook beweert hij, dat… zonden (verslavingen, drift, hoogmoed, seksuele zonden) weggepotentiëerd kunnen worden (eveneens door hooggepotentiëerde middelen). Is de homeopathie (heel subtiel) een andere verlossingsweg met een andere verlosser?

Want er is één God en middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.  1 Timotheüs 2:5-6a

Ik (Jezus) ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.  Johannes 14:6

De homeopaat Vithoulkas merkt zelfs het volgende op:

‘Maar we hebben verzuimd de wereld in te gaan en het Evangelie te prediken. We zijn als de dwaze maagden… Het is onze plicht erop uit te trekken en de homeopathie te prediken… Als iemand in staat was de wereld wakker te schudden, en te doen realiseren wat de homeopathie kan doen, zou dat een nieuw tijdperk betekenen voor de mensheid – een renaissance van de geneeskunde. Inderdaad, de homeopathie is zo verstrekkend, dat haar universeel gebruik in de geneeskunde grote vooruitgang in de richting van het duizendjarig rijk zou betekenen…’

Fritsche merkt nog op:

‘Tussen hemel en aarde staat voor hem (Hahnemann) het simile, de gelijksoortigheidswet, en het openbaart nu zijn laatste, diepste en wijste zin… gelijksoortig zullen zij aan elkaar worden, hemel en aarde, geest en stof, de wereld der geesten en de wereld der mensen.’
‘Ja, ook de mens dient omhoog gepotentiëerd te worden tot hij een ‘Simile Gottes’ is, een schepsel gelijk aan zijn schepper’ (zie Genesis 3:5)’, beweert hij tenslotte.

 

Getuigenis van een ex-homeopathische arts

Homeopathie is een occulte geneeswijze, mensen occult besmettend en verblindend
Een Engelse ex-homeopathische arts gaf het volgende getuigenis, nadat hij Christen was geworden. Hij stopte daarna per omgaande met zijn homeopathische praktijk:

‘Sinds ik homeopathie als occult heb afgewezen, is mijn relatie met Jezus veel reëler en effectiever geworden… Ik zie Hem genezen als ik in Zijn naam tegen ziekte bid, iets waarvan ik was gaan aannemen dat ik het nooit zou kunnen meemaken. Homeopathie gaf weliswaar resultaten, maar had mij beroofd van het geloof in de hoogste bron van genezing, Jezus Christus, de Zoon van God! Hoewel de waarheid sommigen kan beledigen, vertrouw ik erop dat het voor velen de waarheid zal zijn die hen bevrijdt. Satan is wanhopig om ons in deze kwestie te misleiden, en heeft vele namaak artsen en namaak behandelingsmethoden opgeworpen. 

Gij kunt niet de beker des Heren drinken èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deelhebben èn aan de tafel der boze geesten.  1 Korinthiërs 10:21 

Zonder het in de gaten te hebben, kwam ik nog dieper in het occulte terecht, door mij bezig te houden met occulte geneeswijzen, zoals acupunctuur, irisscopie, magnetiseren (de door de magnetiseur behandelde hand werd later een magnetiserende hand!), homeopathie.
Toen ik tot geloof kwam, werd mij duidelijk, dat ik deze praktijk direct moest sluiten. Na het belijden van de zonden verdween ook spoorslags de magnetiserende gave, die allerminst van God kwam! 

In de jaren na mijn bekering heb ik veel lezingen voor Christenen gehouden, om hen te waarschuwen voor het feit, dat het ondergaan van occulte geneeswijzen nooit vrijblijvend is: er hangt een duur prijskaartje aan! Men kan door occulte krachten ernstige schade lijden aan lichaam, ziel en geest: depressies, psychoses, lichamelijke ziekten kunnen optreden (deze kunnen uiteraard ook andere oorzaken hebben), maar – het allerergste nog – een toenemende verstoorde relatie met de Here Jezus (een weerzin tegen bidden, bijbellezen, bijwonen van een [Christelijke] eredienst, het houden van Gods geboden (grote onverschilligheid tegenover zonden), het hebben van fysieke, psychische stoornissen, godslasterlijke gedachten bij bijbellezen, bidden, deelname aan het avondmaal; het optreden van paranormale vermogens).’

 

Occulte diagnostiek

Heel gevaarlijk zijn allerlei vormen van occulte diagnostiek = waarzeggerij (helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid), astrologie (horoscopen), mediums (Jomanda, spiritisten), oog-, oor-, gelaatsdiagnostiek, pendelen, wichelroedelopen, Touch for Health, Toegepaste Kinesiologie, Behavioral Kinesiology, Electroacupunctuur, etc.

 

Occulte therapie

Ook deze zijn zeer gevaarlijk: toverij = magie (magnetiseren, witte magie, zwarte magie, Voodoo, Sjamanisme, Wicca, Reiki (Aura- en Chakrahealing), Therapeutic Touch, Acupunctuur, Meridiaanmassage, voet- en handreflexologie, astrale projectie, psychokinese, mind control, gedachtekracht, creatieve visualisatie, innerlijke genezing, klankbehandeling, kleurentherapie, spirituele aromatherapie, hypnose, Yoga, Transcendente Meditatie, Homeopathie, Antroposofische geneeskunst, Osteopathie, Craniosacraal therapie, Orthomanuele geneeskunde (Sickesz), Chiropractie, Manuele therapie volgens van der Bijl (Utrecht), etc.

Een Christen mag op verstandige en nuchtere wijze (mits niet in strijd met Gods Woord) gebruikmaken van supplementen, voedsel, superfood, kruiden, vitaminen, mineralen, etc. 

 

De magische (occulte) wortels van homeopathie

Homeopathie is gebaseerd op magische principes: het ‘like is treated like’ principe, en het principe dat bekend staat als de ‘wet van infectie’ (‘besmettelijke magie’). Deze homeopathische opvatting, dat datgene wat een ziekte kan veroorzaken, ook in staat is om de ziekte te genezen, is een oud magisch principe, lieve mensen. En veel homeopaten zullen niet verbergen, dat hun ‘geneeskunst’ inderdaad magische (occulte) wortels heeft!

Homeopaat Igor Nurmeev, bijvoorbeeld, ziet een van de bewijzen van de ‘waarheid’ van homeopathie in het feit, dat het gebaseerd is op een oud magisch principe, dat werd beschreven in de verhandeling van de auteur-occultist, die bekend staat als Hermes Trismegistus. Hermes zou de stichter zijn van vele geheime genootschappen, waaronder de Vrijmetselaars en de Illuminati.
De associatie van de caduceus met het medische beroep komt van de (af)god Aesculapius, die een god van genezing is.
Verder populariseerde Dr. Carl Jung het als een modern medisch symbool, omdat hij vond dat het een passend embleem van homeopathie was! En weer zien wij het symbool van de ‘oude slang’; lees ook de beschrijving eens bij deze ‘Caduceus talisman, Hermes toverstafhanger, occult sieraad, gnostisch sieraad, magisch amulet, esoterisch, heilig sieraad’, of hoe u het ook wilt noemen!

 

Occulte energie kan niet worden gemeten

Omdat de actieve ingrediënten van haar potenties niet in gewicht kunnen worden gemeten, kijkt de homeopathie naar het oude Rome voor hulp…

C en X in verdunningen en potenties

De meesten van ons zijn bekend met doses van microgram (mcg) en milligram (mg), maar wat betekenen die cijfers en letters (C en X) achter de namen van homeopathische middelen?
Aangezien dit soort ‘energie’ niet kan worden gemeten, gebruikt de homeopathie ‘potentie’ als naamgeving. Dit wordt weergegeven door de letters en cijfers achter de naam van een ‘remedie’, die informatie geven over verdunning en potentie. (Ook wordt de letter D vaak gebruikt.)

De verdunningsverhouding wordt weergegeven door de Romeinse cijfers van X (= 10) of C (= 100):

X geeft aan dat de remedie is verdund tot een verhouding van één deel op tien (1:10).
C geeft aan dat de remedie is verdund tot een verhouding van één op honderd (1:100).

En het cijfer naast elk Romeins cijfer, of de letter D, geeft aan hoe vaak die remedie werd verdund, of de zogenaamde ‘kracht’ ervan.

Bijvoorbeeld:

12X = één deel op tien, daarna twaalf keer verdund.
30C = één deel op honderd, en daarna nog eens dertig keer verdund.

Tegen de tijd dat het ‘medicijn’ 12 stadia van verdunning heeft doorlopen, is er niet eens één molecuul van het oorspronkelijke ingrediënt meer over!
Hoewel deze naam toevoeging nuttig is voor het weergeven van verdunningen en verhoudingen, toont het niet de krachtige beweging (succussie), die aan de vloeistof wordt gegeven tussen elke verdunningsfase.

Zonder dit schudden zou de ‘remedie’ gewoon een flesje water zijn met wat alcohol…

of een suikerpil, of een melksuikerkorrel, groot of klein, zonder werkzame stof!
Met succussie, ofwel schudden, wordt het een ‘zeer effectieve, gepotentiëerde remedie’, claimt de homeopatie, die in staat is om een ​​genezingsreactie van het lichaam te stimuleren en te versterken. En dat is nu precies één van de occulte aspecten van homeopathie, waardoor velen misschien wel ‘genezen’, of lijken te zijn genezen, maar in werkelijkheid occult beïnvloed worden.

Homeopathische ofwel imitatiemagie kan daarom een hekserijtechniek worden genoemd, op basis van de wet van gelijkenis.
Besmettelijke magie kan tovenarij worden genoemd, gebaseerd op de wet van contact of infectie.

 

Hahnemann werd ingewijd in de Vrijmetselarij

In dit artikel lieten we zien, dat de homeopathische leer echt een esoterische en occulte oorsprong heeft. Niettemin weten we, dat Hahnemann ook wetenschappelijke schrijvers gebruikte om zijn remedie op de markt te kunnen brengen.

Al op zijn tweeëntwintigste werd Hahnemann ingewijd in de Vrijmetselarij! De Vrijmetselarij heeft zowel filosofische verlichtingsideeën als occulte, alchemistische en theosofische ideeën overgebracht, door zeer verschillende Ordes van de Vrijmetselarij, wereldwijd geïnfiltreerd! Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Rozenkruisers.

Heeft u zich ooit afgevraagd, waarom de wetenschap in geen enkele laboratoriumtest de authenticiteit of geneeskrachtige eigenschappen en potenties met betrekking tot homeopathie heeft kunnen bewijzen?

Homeopathie is New Age

Wat is er nieuw aan New Age? Niets, behalve dat de duivel, die oude slang, nieuwe manieren bedenkt, om zichzelf en het koninkrijk der duisternis op de markt te brengen: nieuwe manieren van bedrog, een nieuwe verpakking, een nieuw jasje, een nieuwe merknaam, nieuwe plannen, maar het is dezelfde oude duivel. Er is een New Age demonische remedie voor ziekten en aandoeningen, die bekend staat als homeopathie, en deze is erin geslaagd om veel naïeve Christenen te lokken, die geloven in de belofte dat homeopathie een remedie is voor allerlei soorten ziekten en kwalen, met een garantie van geen bijwerkingen en goedkope medicatie.

Ik beweer niet, dat homeopaten of homeopathische gebruikers slechte mensen zijn. In mijn jonge jaren heb ik zelf ook ooit dergelijke remedies (kortstondig) gebruikt, door gebrek aan kennis, voordat ik wist welke demonische gehechtheden erbij betrokken waren. Eén ding kan ik me nog goed herinneren uit die tijd als Christen: ik verloor mijn vrede met mijn Heer, en ging twijfelen of het wel goed was wat ik innam. Er was duidelijk iets mis. Het was alsof de Heer me op die manier in mijn geweten al vroeg wilde waarschuwen.

Vrijkomen van de vloek van het occulte, bewust of onbewust

Tenslotte, u kunt vrijkomen van de vloek, die ingang heeft gekregen door mogelijk onbewust gebruik te hebben gemaakt van deze ‘gepotentiëerde remedies’, of andere occulte geneesmiddelen en geneeswijzen. Bid eenvoudig het gebed mee aan het eind van deze video, getiteld: ‘Bevrijding van de vloek 2 – Derek Prince’.
Vergeet alstublieft niet om deze ‘medicijnen’ uit uw huis weg te doen.

Jezus zei: “Zie, ik geef u macht over alle macht van de vijand.”   Lukas 10:19

Het bevrijdingsgebed aan het eind was reeds voor duizenden mensen een zegen. Ja, God wil dat we ons losmaken van alle kwade praktijken, en dat geldt ook voor homeopathie. Wanneer u als patiënt of als beoefenaar betrokken bent, of bent geweest, bij deze New Age satanische praktijk van homeopathie, kunt u beginnen elke betrokkenheid met homeopathie te stoppen, en God om vergeving en berouw van uw zonden te vragen, u te ontdoen van eventuele remedies en boeken over homeopathie, enzovoort.

 

Bronnen:

Ruud van der Ven (schrijver van het boek ‘Orgaandonatie, een zaak van leven en dood’, o.a.)

What do Numbers and Letters After Remedy Names Mean?

Succussion

Alchemy, freemasonry and homeopathy

The magical (occult) roots of homeopathy

Pioneers of homeopathy

You may also like