Bevrijding van de vloek (Deel 1 en 2) door Derek Prince | Ontmaskerende flitsdroom over ‘profeet’ Benjamin Cousijnsen

Een krachtige boodschap (Nederlands ondertiteld) met waarheden, die God aan Derek Prince heeft onderwezen. Waarheden, die een revolutie teweeg hebben gebracht in zijn eigen leven en dat van anderen.

In het leven van mensen kunnen twee krachten werkzaam zijn: de zegen en de vloek. De ene kracht is heilzaam en brengt leven, de andere is verwoestend.

Hoe herken ik een zegen en een vloek?

Bent u gefrustreerd? Verslagen? Nooit helemaal tevreden? Wordt u voortdurend belaagd door ziekten en financiële problemen? Staan uw relaties altijd onder spanning? Komen er in uw gezin buitengewoon veel ongelukken voor? Lijdt u uw hele leven al pijn, en artsen kunnen de oorzaak niet vinden?

Deze video serie (naar het boek ‘Zegen of vloek’) heeft al talloze mensen geholpen om bevrijd te worden van generatievloeken onder andere.
Het geheim van wat er plaatsvond aan het kruis is, dat er een goddelijke omwisseling plaatsvond – een ruil, die met natuurlijke ogen niet gezien kon worden, maar die alleen kan worden begrepen door goddelijke openbaring door de Heilige Geest en door Gods Woord. Gods Zoon, Jezus Christus, werd een vloek – Hij droeg de vloek die werd veroorzaakt door de zonde en ongehoorzaamheid – opdat wij, in ruil daarvoor, door geloof in Hem, toegang zouden hebben tot de zegen, die het gevolg was van Zijn zondeloze gehoorzaamheid.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.  Galaten 3:13-14

Ontdek hoe u van de donkere schaduw van een vloek in het zonlicht van Gods zegen kunt komen!

 

Bevrijding van de vloek 1 – Derek Prince

Of bekijk de video hier.

Klik hier voor het volledige transcript van de video in het Engels.

 

Bevrijding van de vloek 2 – Derek Prince

Of bekijk de video hier.

Klik hier voor het volledige transcript van de video in het Engels.

 

Dit is een boodschap die kracht heeft!
De meeste gelovigen en ook ongelovigen zijn niet echt bekend met de aard van vloeken en zegeningen. Het woord zegen, in diverse vormen, komt zo’n 600 keer voor in de Bijbel, en het woord vloek waarschijnlijk nog niet eens 300 keer.

Een man (40) zei: “Mijn hele leven heb ik pijn gehad en ik ben ellendig geweest. Ik heb geen enkele gelukkige dag gekend. Sinds ik dat gebed met u heb gebeden, is alles in mij veranderd. Ik ben helemaal vrij van pijn, ik ben een ander persoon.”

Derek Prince gaat u hier een samenvatting aanbieden uit Deuteronomium 28, en nog veel meer.
Maar oefen alstublieft uw eigen oordeel uit, of u denkt dat dit juist is of niet.
Hier is zijn samenvatting van de belangrijkste zegeningen en de belangrijkste vloeken uit het O.T. Sterker nog, ze zijn precies het tegenovergestelde van elkaar!

Hier zijn zeven zegeningen

Ten eerste, verhoging: u wordt opgeheven boven de dingen, en leeft er niet langer onder. Nummer twee is reproductiviteit. Een persoon die in de zegen van God is, is vruchtbaar op elk gebied van zijn of haar leven. Nummer drie, gezondheid. Nummer vier, welvaart of succes. Nummer vijf, overwinning. Nummer zes, Mozes zei dat u het hoofd zult zijn en niet de staart. En nummer zeven, u staat erboven en niet eronder.

Ben u de baas over de situatie? Of wordt u gewoon als een staart meegesleurd door de omstandigheden en krachten, die u niet begrijpt en waar u geen controle over heeft? Als u een staart bent, is het heel goed mogelijk dat u onder een vloek bent.

De Heilige Geest is degene die u persoonlijk moet laten zien, wat het geval is in uw leven.

En nu de vloeken…

Nummer een, vernedering. Nummer twee, onvermogen om zich voort te planten of onvruchtbaarheid. Nummer drie, ziekte van elke soort. En als je Deuteronomium 28 leest, bedoel ik, er is geen ziekte weggelaten; de lijst is dus lang. Nummer vier, armoede of mislukking. Nummer vijf, nederlaag. Nummer zes, u bent de staart en niet het hoofd. En nummer zeven, u staat eronder, niet erboven.

Luister naar twee christenen die elkaar ontmoetten…

Een van hen zei: “Wel, hoe gaat het met u, broeder?” En hij antwoordde: “Nou, onder de omstandigheden doe ik het niet slecht.” En de eerste christen zei: “Wel, wat doet u onder de omstandigheden?” U moet dus boven de omstandigheden staan, en niet eronder.

Kenmerken dat u onder een vloek zou kunnen zijn:
Nummer één, mentale en/of emotionele instorting. Nummer twee, herhaaldelijke of chronische ziekten. Vooral als ze erfelijk zijn, want ziet u, vloeken gaan van generatie op generatie. Ook in situaties waarin artsen geen normale oorzaak kunnen vinden. Nummer drie, de zogenaamde vrouwelijke problemen. Onvruchtbaarheid, neiging tot miskraam, en problemen met de menstruatie. De volgende, stuklopen van het huwelijk en gezinsvervreemding, waar families uiteenvallen, waar kinderen vervreemd raken van hun ouders, broers van hun zussen. Zeer, zeer waarschijnlijk een vloek aan het werk. De volgende, financiële insufficiëntie. Armoede voor een korte periode – het kan een test zijn, waar God ons doorheen laat gaan. Maar als u altijd tekort komt, als u nooit genoeg heeft, denk ik dat u zeer waarschijnlijk onder een vloek bent. Dan is de volgende wat ze ongevalsgevoelig noemen. Met andere woorden, u bent een van de mensen, die altijd een ongeluk krijgt. Ik bedoel, het is niet natuurlijk als het altijd maar doorgaat. En dan tot slot, in een familie een geschiedenis van zelfmoorden of onnatuurlijke sterfgevallen.

Dit is slechts een algemeen beeld! Want er zijn veel dingen die het gevolg kunnen zijn van een vloek, die niet in die lijst staan.

Wist u dat de primaire oorzaak van alle zegeningen luisteren naar Gods stem is en doen wat Hij zegt? U kunt dit in hetzelfde hoofdstuk in de Bijbel lezen.

 

Basisoorzaken van vloeken 

Valse goden, afgoderij en het occulte

God zegt: “Ik ben de Heer en naast Mij is er geen andere god.” U mag dus geen andere god of goden erkennen dan de ware God.

Afgoderij: “Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.”

Het is heel belangrijk om te zien, dat het hebben van een andere god naast de ene ware God elke vorm van occulte praktijk omvat. Zelfs één enkel bezoekje aan een waarzegger brengt u al onder een vloek!

Als u betrokken raakt bij allerlei ervaringen van sekten, die de waarheid van de Bijbel verdraaien of misbruiken of zelfs ontkennen, brengt u een vloek over uzelf. In al die dingen maakt u een god, die niet de ware God is!

Minachting voor ouders, verraad jegens een naaste, onrecht jegens de zwakke of hulpeloze

Dereks persoonlijke overtuiging is dat iedereen die zijn ouders niet eert, het nooit goed met hem zal gaan. Dat betekent niet dat je het met je ouders eens moet zijn, of alles moet doen wat ze zeggen, maar u moet ze respecteren.

Verraad tegen een buurman of buurvrouw. Het boek Spreuken zegt, dat wie kwaad met goed beloont, het kwaad zijn huis nooit zal verlaten.

En dan onrecht aan de zwakke of hulpeloze. Bijvoorbeeld, iedereen die opzettelijk een abortus laat plegen, komt onder een vloek terecht.

Onnatuurlijke seks, of incest

Vervolgens het uitlokken van seks, ongeoorloofde seks, of onnatuurlijke seks, met name incest.

Antisemitisme

En wat is de naam voor het vloeken of spreken tegen, of misbruiken van het Joodse volk? Antisemitisme. Antisemitisme wordt bijna altijd gevolgd door een vloek over een individu, over een natie.

Afhankelijk van het vlees in plaats van de genade van God

Merk op dat het volgende een zeer goede beschrijving is van iemand onder een vloek:
Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land. Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.

Stelen of meineed

Stelen, en een vals getuigenis afleggen onder ede. De volgende keer dat u – ik weet zeker dat u een aangifte inkomstenbelasting invult – moet u er rekening mee houden dat als u oneerlijk bent, u uzelf blootstelt aan een vloek.

Het evangelie verdraaien: een boodschap prediken die beweert het evangelie te zijn, maar het verkeerd voorstelt

Het gaat hier om een vloek door een ander evangelie… en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!

Het Griekse woord hier is anathema; dat betekent iets dat zo totaal weerzinwekkend is voor God dat Hij er nooit iets mee te maken wil hebben! Het is totaal van Hem afgesloten. Wat is de oorzaak van die vloek? Iets prediken onder de naam van het evangelie, of ‘in de naam van de Heer’, wat niet de waarheid van het evangelie is, en wat zelfs nooit door de Heer gesproken werd!

 

Deel 2 gaat verder met het behandelen van een aantal andere bronnen van vloeken, misschien ongeveer een half dozijn. In dit deel leren we onder meer hoe we, misschien zonder het te weten, een ander kunnen vervloeken. Wist u dat u ook uzelf kunt vervloeken in woorden of zelfs gedachten?

Zo kunt u ook een zegen over uzelf uitspreken door te proclameren:

“Ik zal niet sterven, maar leven, en de werken van de Heer verkondigen!”  Psalm 118:17

Vrijkomen van de vloek

Tenslotte wordt u aangereikt hoe u vrij kunt komen van de vloek. Dereks ervaring is, dat mensen in veel gevallen hun noodzaak om vrij te zijn pas inzien, wanneer ze hebben begrepen hoe de vloek ingang kon hebben.

Jezus zei: “Zie, ik geef u macht over alle macht van de vijand.”   Lukas 10:19

Het bevrijdingsgebed helemaal aan het eind was reeds voor duizenden mensen een zegen.

 

Flitsdroom over ‘profeet’ Benjamin Cousijnsen

En nu het volgende omdat dit alles met zegen of vloek te maken heeft…
Een paar maanden geleden ontving ik voor het eerst een droom van de Heer, in 3D. Nogmaals, nog nooit eerder heb ik dromen van God mogen ontvangen. En ik denk dat het nu de tijd is om deze korte droom met u te delen als waarschuwing.

Flitsdroom – Augustus 2021

Wat ik me nog kan herinneren is dat ik op de achtergrond een vrouw zag, in de verte. Ze had lang haar, maar was bijna als een standbeeld, bleek, grauw, bewegingloos… als verlamd. Het viel me op dat ze heel lang van gestalte was en mager.
Daarvoor en daarna zag ik Benjamin.
Benjamins glimlachende gezicht werd, nadat ik die vrouw zag die ik niet ken, in enkele seconden bedekt met dat smurfblauw, een felle kleur middelblauw. Een soort van blauw plakkaat bedekte plots zijn gezicht, het kwam van onder naar boven, en van voren en ook opzij: een dikke blauwe laag. Op dat moment werd zijn gezicht ingezoomd, en was het meteen ook een onmenselijk gezicht. Ik zag dit in 3D.

En dat was meteen het einde van de droom.

Zonder dat het werd gezegd, wist ik in de droom dat Benjamin die ‘vrouw’ had vermoord. Heel vreemd. Pas later dacht ik aan de bruid van Christus, de geestelijke bruid, die hij met zijn boodschappen geestelijk dood maakt. Er zit geen echt geestelijk leven meer in.

Ik weet dat blauw kan worden gebruikt in spells: toverspreuken. Misschien goed om te vermelden dat Benjamins moeder toverspreuken leerde aan haar kleinkind, Benjamins dochter.

Het deed me meteen ook aan het volgende denken:
Iedereen in het team van de Evangelicalendtimemachine (EEM) vertrouwt Benjamin blindelings. Ze zetten hem op een voetstuk, maar ondertussen worden ze geestelijk betoverd, geestelijk vermoord.

Benjamin leek als het ware op een kameleon in die droom. En blauw kan voor duivels, satanisch, staan.

Ik weet ook dat hij zijn ‘vijanden’, degenen die hem helemaal doorhebben zogezegd, uitschakelt op verschillende manieren, onder andere door leugens over hen te verspreiden, direct of jaren erna nog steeds. Mogelijk probeerde Marta vroeger de zaken te verbloemen voordat het uit zou lekken, toen ze mij op hoge poten opbelde dat er iemand (ik meen in haar familie) in Spanje plotseling was gestorven. Oorzaak, werd mij verteld, omdat die persoon niet in Benjamin wilde geloven, dat hij ‘Gods ware, eenvoudige, geliefde profeet’ was.

Ik moest later ook sterk aan voodoo denken, en aan deze ‘boodschap van Benjamin zelf’, met de titel ‘Voodoo priesteres ontmaskerd!’

3D betekent mogelijk dat God me diep in de waarheid heeft leren kijken, dat ik het verborgene heb mogen zien van Benjamin. Inzoomen: dat Hij het dichterbij heeft gehaald, zodat ik het nog beter kon zien.

Slachtoffers worden verlamd en vertrouwen hem volledig, wat hij hen ook zegt of wijs probeert te maken. Kijk naar zowel Kindle als Benjamin, hoe de demonen door hen spreken om zogezegd waarheid en mysteries uit te brengen.

Een zinkend schip

Een andere persoon had een droom gehad over een zinkend schip. Herinner u dat Benjamin de EEM altijd ‘het schip van de Heer’ noemt. In de droom kon deze persoon net op tijd uit ‘het schip’ springen.

Ikzelf heb ieder geval geen schipbreuk geleden nadat ik uit ‘het schip’ ben gestapt. En ik durf met 100% zekerheid te zeggen, dat de Here Jezus Christus niet de Kapitein is van deze bediening, die u zelfs het eeuwige leven belooft wanneer u met hen meevaart en hen betaalt en gehoorzaamt, omdat ik al die jaren de penningmeester, voorzitter en secretaris was. Ik heb nooit de Heilige Geest mogen ervaren bij hen, nooit, zelfs niet alle dagen in de Filipijnen, integendeel. Zij geven u valse hoop, lieve mensen, en brengen u een verdraaid evangelie.

Mogelijk hypnose…

Bij video boodschappen zag een persoon hypnose in de ogen van Benjamin, en ook in Marta’s ogen. Ik weet niet of men dit bewust of onbewust deed.

Eindtijdspace.startspot.nl

Wist u dat Benjamin op zijn oude zwarte Eindtijdspace website de valse profeet Dr. Owuor promootte als zijnde ‘cool’? En bovendien Hour of Power, Sid Roth, John Hagee, Joseph Prince, en vele anderen promootte? En dat hij u daar vertelde dat de Illuminati de Opname in 2012 verwachtten? De Here Jezus, of engelen die hem zouden ‘bezoeken’ zoals hij beweert, zouden hem dit toch al lang duidelijk hebben moeten maken dat ook zij vals zijn? In 2010 was hij dus al volop bezig met het nieuws via zijn website, en ook nog zeer uitgebreid.

 

Rond 2012 of eerder getuigde hij op straat met folders of traktaatjes uitdelen, en zei daarbij dat hij ‘een relatie met een engel had’. De vrouw, die hem met dit evangelie op straat ontmoette, moet ongeveer 76 jaar oud zijn geweest in 2020.
En waarom toch iedereen voor zich willen winnen door hen wijs te maken, dat die en die persoon zijn of haar zielemaatje op aarde is? Het is precies wat men u leert binnen de New Age!

Benjamins zus haakte af begin 2012 of iets eerder, omdat ze niet meer wilde meewerken met Benjamin en Marta Cousijnsen in hun demonische praktijken, gaf ze aan.

Benjamin Cousijnsen staat erom bekend dat hij alles aan elkaar liegt, en indien mogelijk overal een verhaal of boodschap uit draait. ‘Zo spreekt de Heer’ werkt als hersenspoelen, ook vanwege de vele herhalingen, zelfde thema’s, en zelfde bijbelverzen… een haperende grammofoonplaat.

 

U kunt de Heilige Geest nooit gebruiken

‘Laat me u dit vertellen, als u ooit een geest in uw leven hebt, die u kunt gebruiken, is het niet de Heilige Geest, want niemand gebruikt de Heilige Geest. Dan is Hij weg! Maar ik ken veel Pinkstermensen en andere charismatische mensen, die trachten een geest te gebruiken om hun resultaten te krijgen. Het is een gevaarlijk, glad pad. Het duurt niet lang, voordat je over mensen profeteert, om hen te laten doen wat jij wilt dat ze doen, datgene wat jij denkt met je vleselijke verstand dat ze zouden moeten doen. En je zult een valse profeet zijn als je dat doet, of een valse profetes!’ – Derek Prince

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/beste-onderwijs-ooit-over-religieuze-misleiding-derek-prince/

 

Bron:

https://www.youtube.com/c/DerekPrinceMinistriesNederland/videos

You may also like