De agenda van de oude slang en zijn symboliek, en na-aper van de grote Arts

Is het je ooit opgevallen, dat het symbool voor geneeskunde 1 of 2 slangen zijn, kronkelend rondom een paal? Gaat die slang opnieuw toeslaan?

Eindtijdnieuws.com
19 december 2022

 

De Caduceus werd ooit het vaste symbool van de geneeskunde en genezing

Zijn symboliek, plus de betekenis ervan, lijkt op de staaf van Hermes, de Caduceus, waaromheen twee slangen kronkelen. Maar aangezien de relatie met de afgod Hermes de Caduceus associeerde met de dood, listigheid en weelde, aanvaardden vele (Amerikaanse) artsen dit symbool niet.

Esculaap symbool

Andere organisaties kozen voor de Esculaap of Aesculaap als symbool. Over het algemeen keerden de meeste artsen- en patiëntgerichte organisaties over de hele wereld, zoals bijvoorbeeld de World Health Organisation (WHO) terug tot het traditionele symbool, de Esculaap. Echter, ook de Esculaap is een staf, waar omheen dan misschien maar één slang mag kronkelen, het is en blijft het symbool voor de aloude slang: satan!

 

De agenda van ‘de oude slang’ 

En deze slang lijkt weer toe te gaan slaan. Er komt weer een pandemie aan, ‘die erger zal zijn dan voorheen’. De elite heeft ons hier onlangs weer voor gewaarschuwd, precies zoals zij deden met Event 201. En we weten, dat satans agenda er is om te doden en te vernietigen, vaak gepaard gaande met kwelling en pijn:

De dief (satan) komt niet dan om te stelen, en te doden, en te vernietigen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben, en het in overvloed hebben.  Johannes 10:10

U onderzoekt de Schriften, want daarin meent u eeuwig leven te hebben, en zij (de Schriften) zijn het, die van Mij getuigen. Maar u wilt niet tot Mij komen, opdat u het leven zou hebben.  Johannes 5:39-40

Jezus’ overwinning aan het kruis, een houten paal

Jezus heeft ons overwinning aangereikt, door Zijn volbrachte werk aan het kruis. Zijn Bloed reinigt en zuivert, wanneer we omkeren en Hem toelaten in ons leven.
Veel Christenen laten zich bang maken, mede omdat ze de mainstream media en alternatieve media, en hun tv en radio, 100% geloven, en niet zelf onderzoek doen. Angst kan je behoorlijk verlammen, als je de leugens niet weet te onderscheiden van de waarheid, die alleen in Hem te vinden is. Want Hij wil je echt leiden in alle dingen en je onderscheid geven.

Namaak genezing van de oude slang

De echte bron van genezing is Jezus Christus, niet de na-aper, satan. De medicijnen en het voedsel dat hij je aanreikt, zal je vroeg of laat nog zieker maken.

Satan is altijd al een na-aper geweest

En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft opgeheven, zo moet ook de Mensenzoon worden opgeheven [verwijzend naar het kruis en de opstanding van Jezus].  Johannes 3:14

 

De grote Arts

Onze genezing hangt dus af van wat wij zelf kiezen, zo ook onze oplossingen voor genezing. Want de Heer is de grote Geneesheer, de beste arts die we ons maar kunnen voorstellen, en onze Verlosser! Hij zal de Zijnen redden, en degenen die naar Hem opkijken voor hun redding. Hij wil je persoonlijk leiden door Zijn Heilige Geest.

Bid elke dag om bescherming

Er staat in de Bijbel, dat er in de laatste dagen, de dagen waarin wij nu leven, pestilentiën en voedseltekorten zullen zijn. Bid daarom elke dag voor je bescherming, en bescherming voor je gezin. Vraag de Heer hoe jij je persoonlijk kunt voorbereiden.

En God zei: Zie, Ik heb u gegeven al het kruid, dat zaad draagt, dat op de ganse aarde is, en al het geboomte, waarvan de vrucht zaaddragend is; dat zal u tot spijze zijn. Zo ook aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al wat zich op de aarde beweegt, dat leven in zich heeft, al het groene kruid zal tot spijze zijn, en het was alzo.  Genesis 1:29-30

Ik geloof zeker dat het Gods wil is, dat we ons voorbereiden op wat komen gaat, zoals voedseltekorten, indien dit in ons vermogen ligt om te doen. Denk aan Jozef. Hij ontwikkelde een opslagsysteem, om het graan op te slaan voor gebruik tijdens de komende droogte, waarvoor hij in een droom van God werd gewaarschuwd. Toen de zeven jaren van droogte aanbraken, opende Jozef de pakhuizen, en zorgde voor voldoende voedsel om de natie door de hongersnood heen te helpen.

Ik geloof echter ook, dat de Heer de Zijnen zal voorzien en er doorheen helpen, die daartoe geen of onvoldoende middelen hebben.
Bid voor bescherming van Gods kinderen, Zijn volk, om beschermd en gespaard te worden voor de komende oordelen.

Een prachtige belofte

“Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wenst, en het zal voor u gedaan worden.”

Wanneer je in de Heer verblijft, leeft in Hem, en daarin volhardt, dan kun je Hem dus heel erg veel vragen. Helaas door ongeloof van onze kant, of gedachten en woorden, die niet van de Heer zijn, kunnen we ook heel veel weer tenietdoen voor onszelf.

“Want ik ken de plannen, die Ik heb voor u”, verklaart de Heer, “plannen om u te laten bloeien en u niet te schaden, plannen om u hoop te geven, en een toekomst.”  Jeremia 29:11

Kortom, de Heer wil dat we gedijen, floreren, succesvol zijn, slagen en triomferen.
Hij zal in ons voedsel en in onze behoeften voorzien, als we vertrouwen en geloof hebben in plaats van ongeloof. Vertrouw alleen op Hem en niet op mensen!

 

Satan wil niet dat je dit weet 

Satan wil niet dat we weten dat er voorwaarden aan verbonden zijn.
Helaas lopen er heel veel valse christenen en antichristen rond op deze aardbol:
“Niet iedereen, die tegen Mij zegt: ‘Heer, Heer’, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, maar alleen degene die de wil doet van Mijn Vader, die in de hemel is.”  Mattheüs 7:21

En wees daders van het woord, en niet slechts hoorders, die zichzelf bedriegen.  Jakobus 1:22

“En wij zijn Zijn getuigen betreffende deze dingen, die wij zeggen: jawel, en de Heilige Geest, die God gegeven heeft aan hen, die Hem gehoorzamen.”  Handelingen 5:32

Gods kinderen hebben niets te vrezen:
Vrees niet, want Ik ben met u; wees niet bevreesd, want Ik ben uw God: Ik zal u versterken en helpen, en zal u ondersteunen met de rechterhand van Mijn gerechtigheid.  Jesaja 41:10

 

You may also like