Het gebed voor bevrijding van een vloek: Van vloek naar zegen (Derek Prince)

Hoe over te gaan van vloek naar zegen. De voorwaarde om in de zegen te leven is het horen en gehoorzamen van Gods stem. Een voorbeeld van een bevrijdingsgebed.

Eindtijdnieuws.com
10 november 2023

 

‘Ik heb erop vertrouwd, dat de Heilige Geest tot u spreekt terwijl u leest. Misschien ziet u plotseling de reden waarom u uw hele leven hebt geworsteld. Het kan door een bovennatuurlijke openbaring komen – vaak gebeurt dat ook. Ik zeg niet dat u altijd zo’n openbaring nodig heeft, maar in veel gevallen wil God dat we weten waar we van bevrijd worden en hoe het op ons kwam. Als God het u laat zien, handel er dan naar, naar wat Hij u laat zien.

Het proces van bevrijding verwoord in 4 woorden….

*Erken uw probleem en de oorzaak ervan
*Bekeer u van alles wat u er ooit voor openstelde
*Doe afstand van de vloek
*Weersta elke poging van satan om u onder de vloek te houden’ – Derek Prince

 

Het volgende YouTube kanaal wordt zwaar gesh@dowb@nned; de meeste video’s van deze man krijg ik niet eens binnen: video’s, niet in vele stukken geknipt, en vaak ook nog eens netjes vertaald. Hij maakt er werk van om Dereks belangrijkste werk met ons te delen:

 

Derek Prince: Blessings and Curses – 139

Translation => Click on the CC (subtitle) button > then click the Gear wheel > Subtitles > Automatic translation > Choose your language 

 

Transcript enkele headlines en het gebed:

‘Nu terug naar ons thema ‘Van vloek naar zegen’. In de afgelopen twee weken heb ik de volgende hoofdgebieden behandeld in verband met dit thema:

Ten eerste heb ik Gods voorziening uitgelegd om u te verlossen van de vloek en u in de zegen te brengen:

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte van de Geest ontvangen zouden door het geloof.  Galaten 3:13-14

 

Het verlossende plaatsvervangende offer van Jezus

Hij werd tot vloek gemaakt, zodat wij op onze beurt de zegen zouden ontvangen.
Daarna deelde ik een aantal algemene aanwijzingen dat er een vloek over uw leven kan liggen. Toen gaf ik verschillende manieren aan waarop jullie, of heel vaak jullie voorouders, oorspronkelijk onder een vloek kwamen. De Bijbel zegt dat een vloek niet zonder oorzaak komt.
Daarna legde ik de gebedsvorm uit, die u in staat stelt om aan Gods eisen voor bevrijding van de vloek te voldoen. Heel kort zal ik deze vereisten vandaag nog een keer noemen:

Ten eerste moet u uw geloof baseren op Gods Woord. 

Ten tweede moet u uw geloof in Christus belijden, omdat Hij de Hogepriester van onze belijdenis is.

Geen belijdenis, geen Hogepriester.

Ten derde moet u zichzelf verplichten tot voortdurende gehoorzaamheid zodra u van de vloek verlost bent.

Want de voorwaarde om in de zegen te leven is het horen en gehoorzamen van de stem van God.

Ten vierde moet u alle bekende zonden van uzelf of uw voorouders belijden.

Als het zonden van uw voorouders waren, draagt u niet de schuld, maar u lijdt nog steeds onder de gevolgen ervan. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om te belijden: “Mijn tante was een waarzegster”, of “Mijn oma deed aan Christian Science”, of “Mijn oom deed aan hekserij”, of “Mijn vader was een Vrijmetselaar”. U moet zichzelf echt identificeren met de zonde in uw familie, die de vloek over uw familie bracht. U  belijdt die zonde namens uw familie.

Ten vijfde moet u alle andere personen vergeven, die u ooit kwaad hebben gedaan of onrecht hebben aangedaan.

U moet alle wrok, alle bitterheid, afleggen, want dat is een barrière die u ervan weerhoudt om het antwoord op uw gebeden te ontvangen.

Ten zesde moet u afstand doen van alle contact met satan, het occulte of geheime genootschappen,

of het nu door uzelf was of door uw voorouders. En verder moet u zich ontdoen van alle voorwerpen, die in contact staan met het occulte of met bijgeloof of met geheime genootschappen: elk soort voorwerp, dat op wat voor manier dan ook geassocieerd wordt met het occulte of met bijgeloof of met geheime genootschappen, moet u helemaal wegdoen! U mag niets in huis hebben, dat u op welke manier dan ook bindt aan de occulte beelden, bedeltjes, juwelen, Boeddha’s, tarotkaarten, zonnegod, Rock & Roll muziek, occulte boeken, astrologie, enzovoort. Mozes waarschuwde Israël dat als zij een vervloekt ding in huis namen, zij net zo vervloekt zouden worden als dat ding!

En gij zult geen gruwel in uw huis brengen, zodat gijzelf evenzo onder de ban zou komen; gij zult het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want het ligt onder de ban.  Deuteronomium 7:26

 

Ten zevende moet u zichzelf losmaken (bevrijden) in de naam van Jezus!

En ik citeerde die prachtige belofte:

En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden….  Joël 2:32a

Het Woord van God zegt, dat wat we op aarde losmaken (ontbinden), zal worden losgemaakt (ontbonden) in de hemel, en wat we op aarde binden, zal gebonden worden in de hemel.  (Mattheüs 18:18)

Dat is een volledig allesomvattende belofte. Als u de naam van de Heer Jezus Christus aanroept, in geloof, en voldoet aan Zijn voorwaarden, dan zult u verlost worden van die vloek over u leven.

 

Vandaag kom ik bij de climax, die heel belangrijk is….

Ik wil dat u heel aandachtig luistert en me volgt. Ik ga jullie stap voor stap door het gebed leiden, dat jullie moeten bidden. Eerst zal ik het gebed zelf bidden en jullie laten luisteren. Daarna zal ik jullie leiden om het gebed na mij te zeggen, stap voor stap. Ik zeg het eerst zelf, omdat ik u niet vraag om mij blindelings te volgen. Ik wil dat u op een intelligente manier begrijpt wat u gaat doen, dus ik ga het gebed zeggen. En dan kunt u erover nadenken en in uw hart beslissen of u dat gebed wilt zeggen. Want u zult zich erop moeten toeleggen; het zal uw geloof moeten zijn! En vergeet niet dat u niet tot mij bidt, maar tot de Heer Jezus Christus. Ik geef u slechts het gebed om tot Hem te bidden.’

 

Bevrijdingsgebed

‘Heer Jezus Christus, ik geloof dat U de Zoon van God bent en de enige weg naar God; dat U aan het kruis voor mijn zonden bent gestorven; dat U uit de dood bent opgestaan; dat U aan het kruis ook tot vloek bent gemaakt, zodat ik van de vloek kan worden verlost en Uw zegen kan ontvangen. 

Ik vertrouw nu op U voor genade en vergeving, en ik beloof U vanaf nu, door Uw genade, om U te volgen en U te gehoorzamen. 

Ik vraag U om alle zonden te vergeven en uit te wissen, die door mij of door mijn voorouders zijn begaan, en die mij aan een vloek hebben blootgesteld. 

Als mensen mij kwaad hebben gedaan of mij onrecht hebben aangedaan, dan vergeef ik hen, zoals ik wil dat God mij vergeeft. 

Ik doe afstand van alle contact met satan, of met occulte praktijken, of met onbijbelse geheime genootschappen. Als ik een contactvoorwerpen heb die me met deze dingen verbindt, beloof ik deze te vernietigen. 

En nu, met de autoriteit die U mij gegeven hebt als een kind van God, bevrijd ik mijzelf van elke vloek, die ooit over mij gekomen is, of mij op welke manier dan ook beïnvloed heeft. 

In de naam van Jezus. Amen.’ 

 

‘Nu, Jezus heeft uw gebed gehoord; ontvang uw vrijlating door geloof op dit moment!

De eenvoudigste manier om dat te doen, is door God te danken. Want dankzegging is de eenvoudigste en zuiverste uitdrukking van geloof! Accepteer uw bevrijding als een voldongen feit. Als u een vreemde emotionele of fysieke reactie ervaart, laat u daar dan niet door afschrikken. Dat is een goed teken. Het betekent dat God u aan het bevrijden is, zelfs emotioneel of fysiek. Dus u blijft God gewoon danken. En ik, als dienaar van de Heer, zal een gebed bidden voor ieder van jullie, die bevrijding heeft opgeëist. Aanvaard nu mijn gebed.’

‘O, God, ik dank U dat U Jezus aan het kruis hebt toegestaan om een vloek te worden, zodat wij, door het geloof in Hem, van de vloek verlost kunnen worden. Ik dank U voor iedereen, die na mij dit gebed heeft gebeden, in geloof, en aan Uw voorwaarden voldoet. En Heer Jezus, ik eis nu hun vrijlating voor hen op, terwijl zij U danken. Ik eis een volledige vrijlating! Ik verbreek elke satanische macht over deze levens. Ik hef elke vloek op! Ik verklaar dat satan een verslagen vijand is, en dat al zijn aanspraken zijn tenietgedaan door het vergoten bloed van Jezus! Ik verklaar dat satans autoriteit is ingetrokken en ongeldig verklaard voor altijd, in de naam van Jezus. Amen.’

‘Soms voelt u helemaal geen verandering als u het gebed bidt

Aan de andere kant zijn de resultaten soms heel dramatisch. Wat er ook gebeurt, concentreer u alstublieft niet op de manifestatie; concentreer u op de realiteit van Christus in uw gebeden. Als er manifestaties zijn, laat ze u dan niet van streek maken, maar dank God dat u vrijkomt.’

 

Het kost God nog geen halve seconde om iemand te redden!

Als u nog nooit uw geloof in Christus hebt beleden, en u Jezus niet kent als uw persoonlijke Verlosser, dan kunt u Hem leren kennen. Het is ook nodig om anderen te vergeven, en de betrokken persoon of personen bij de naam te noemen. Vaak zijn het de mensen, die het dichtst bij ons staan.

 

Hier volgt een verlossingsgebed

‘Almachtige God in de hemel, ik kom tot U in de naam van Uw Zoon Jezus. Ik erken dat ik een zondaar ben, en ik heb spijt van mijn zonden, en van het leven dat ik geleefd heb zonder U daarin te kennen. Ik heb Uw vergeving nodig.
Ik geloof dat Jezus Christus Zijn kostbaar bloed vergoot aan het kruis op Golgotha, en stierf voor mijn zonden, en daarmee de kloof overbrugde naar U, hemelse Vader.
Ik ben nu bereid, niet alleen om mijn zonden voor U te belijden, maar om mij er ook vanaf te keren.
U zei in Uw heilige woord, in Romeinen 10, vers 9, dat als wij de Heer onze God belijden, en in ons hart geloven dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt, wij gered zullen worden. Op dit moment belijd ik Jezus als de Heer van mijn ziel. Met mijn hart geloof ik dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt.
Ik accepteer U nu, Here God, in mijn hart, en open de deur naar een levende relatie met U. Kom alstublieft in mijn hart, en zend Uw Heilige Geest om in mij te wonen en mij te helpen.
Dank U dat mij de weg toont, om een kind van God te worden, door het kostbare bloed van Jezus.
Op dit moment, nu ik Jezus Christus belijd als de Zoon van God, geloof ik met mijn hart dat God Hem uit de dood heeft opgewekt. Op dit moment aanvaard ik Jezus Christus als mijn persoonlijke Verlosser, en volgens het woord van God ben ik nu gered.
Dank U, Here Jezus, dat U voor mij bent gestorven en mij het eeuwige leven hebt gegeven!’

 

Zie ook:

Derek Prince: Blessings and Curses – 138

 

Bronnen:

Explaining Blessings and Curses PDF | Prayer starts on page 37

The Prayer Of Release – Part 10 of 10: From Curse to Blessing By Derek Prince

You may also like