Symptomen van toverij ontmaskerd & enkele persoonlijke ervaringen

Hoe herkennen we toverij? Het komt misschien wel vaker voor dan je denkt. Hier volgen enkele voorbeelden. Helaas moest ook ik door schade en schande wijzer worden en door enkele persoonlijke ervaringen gaan…

 

Herkenningspunten voor toverij

1  Dwangmatig leiderschap

Leiding geven door de leiding van de Heilige Geest is nooit dwangmatig; het respecteert altijd de vrije wil van de mens. God zal nooit iemand forceren of dwingen. Alles wat God wil bewerken met de mens, wil Hij bewerken uit vrije wil, of het nu gaat om een echtpaar, dat uitgezonden wordt naar een ver land, of 10-12 kilo (en geen kilo minder!) aankomen, omdat de Heer dit zou opdragen. Als wij niet klaar zijn, dan zal God ons te hulp komen om te zien en te begrijpen wat Hij wil, totdat wij overtuigd zijn. Hij bewerkt het willen en het werken in ons. Filippenzen 2:13

 

2  Handelen zonder overtuiging

Romeinen 14:23 zegt: “En al wat niet uit geloof is, is zonde”. God zal nooit iets van je eisen, waar je niet van overtuigd bent! Hij laat je nooit ‘zondigen’ tegen je geweten in. Zo ook mogen leiders je nooit forceren of dwingen tot beslissingen, waar je geen zekerheid over hebt!

Maar de overtuiging door de Heilige Geest van God is:

a  Het zien en begrijpen, wat en waarom iets moet worden gedaan

b  Uit vrije beweging, dus er is een passie om te willen deelnemen

c  Uit een persoonlijke relatie met de Here God, van Hem hebben gehoord; geestelijke zekerheid

d  Uit eigen overtuiging overgaan tot actie, inzet, en met blijdschap offers brengen in tijd en financiën

Als de totale mens overtuigd is, naar geest, ziel en lichaam, is het waardevol voor God, anders is het vruchteloos. Men kan bijvoorbeeld nooit en te nimmer een financieel offer, zoals een erfenis, afdwingen!

Paulus vroeg geen aandacht voor zichzelf. Hij stelde een uitdaging, om hem na te doen in zijn toewijding en houding, om Jezus Christus na te leven. Leiderschap is een voorbeeld stellen om te dienen in het natuurlijke en te heersen in de geest. Maar zodra dit wordt omgekeerd, heb je te maken met toverij. Heersen in het natuurlijke doen de regeerders in deze wereld wel! Maar Jezus zegt: “Zo is het onder u niet”. Heersen over mensen betekent: volgzaamheid en gehoorzaamheid eisen, soms op een harde manier, zelfs zonder enige tegenspraak. Dit soort geestelijke leiders verwacht directe gehoorzaamheid (nu!), zonder de overtuiging of het geloof van de ander ook maar enigszins te respecteren.

 

3  Trachten te dwingen in plaats van te overtuigen

Handelingen 20:31 “Wees daarom op uw hoede. Vergeet niet dat ik, in de drie jaar dat ik bij u was, ieder van u voortdurend heb terechtgewezen, zowel ‘s nachts als overdag en vaak onder tranen.”

Paulus dwong niemand! Hij trachtte hen te overtuigen hun levensstijl te veranderen. De beslissingen van een mens zijn pas ten volle acceptabel voor God, als de totale mens kan instemmen met de leiding van de Heilige Geest. Een uitspraak als: “Je moet niet in hokjes denken”, om iets van een ander gedaan te krijgen, is daarom ook zeer herkenbaar als manipulatie en intimidatie.

Visie en overtuiging: waar de één warm voor loopt, dat zegt iemand anders niets. Niet iedereen ontvangt dezelfde visie en passie voor een project. Dit heeft duidelijk te maken met het feit, dat niet iedereen geroepen of bestemd is om aan hetzelfde doel te werken.

Efeziërs 2:10  Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Het is dus God zelf, die dit bepaalt, en niet jouw geestelijke leider, wie hij ook is of zegt te zijn.

 

4  Open deuren voor toverij:

Ergens niet klaar voor zijn. Dit breekt vroeg of later op, zodat de persoon toch afhaakt.

Plichtsgevoel: als het verstand, de rede, de logica, niet duidelijk is, maar je dwingt om toch maar mee te gaan of in te stemmen, puur uit loyaliteit en plichtsgevoel, dan is dit manipulatie van de eerste orde en een open deur voor toverij.

Verwachtingspatronen: men kan verstandelijk misschien instemmen of het er ergens mee eens zijn, maar geestelijk zijn de zaken nog niet bevestigd. Dit laatste is vaak het geval, daar waar je niet bestemd bent ergens in of aan mee te werken. Niet iedereen behoort bij iedereen! Doe je toch mee vanuit wat men van je verwacht, dan is dit mensen behagenen, dus manipulatie, en een open deur voor toverij.

 

5  Geïsoleerd, verborgen en afgeschermd leiderschap op een ‘veilig’ eilandje

Dit is de leider, die vooruit rent en geen bevestiging zoekt van God zelf en/of onder zijn medewerkers. Hij durft zich niet afhankelijk van hun overtuiging op te stellen. Eigenlijk wil hij niet het risico lopen, dat zijn (eigen) plan niet wordt bevestigd. Hij zoekt geen eenheid van geest en overtuiging bij zijn medewerkers. Hij is zo bezig zich te isoleren, en evolueert ongemerkt naar dictatorschap, dus manipulatie en ongezeglijkheid: toverij.

 

6  Gods visie of eigen ideeën?

Er is een groot verschil tussen Gods visie en onze eigen ideeën, verlangens en visie. In veel situaties zijn zelfs profeten als geestelijke leiders hier schuldig aan. Vergis je niet! Men wil de Heer zelf, Zijn Heilige Geest, geen ruimte geven om te spreken, om niet het risico te lopen, dat God misschien wel iets anders zal willen dan hun eigen ideeën in leiding geven. Deze leiders controleren zó sterk hun team of gemeente of kerk, dat God zelf geen ruimte krijgt om bij te sturen. Dit is menselijke controle en manipulatie, die ongezeglijk is, dus toverij.

 

7  Symptomen, verschijnselen en gedragingen van toverij

Iemand met toverij, – denk aan manipulatie, intimidatie, en zelfs het gebruikmaken van een waarzeggende geest naast de Heilige Geest – heeft geen echte relatie met God, en steunt alleen op de instructies van de Heilige Geest in combinatie met die uit de geestenwereld. Denk hierbij aan waarzeggerij en helderziendheid… misschien zelfs telepathie.

Iemand met toverij is eigenzinnig, ongeduldig, soms angstig en onzeker, en kan soms een grote mond opzetten om zijn eigen onzekerheid te verbergen.

Toverij is een geest, die, via de onzekere leider Saul, de gezalfde David wilde onderdrukken. Het is de oudere bediening, die zich bedreigd voelt door de jongere generatie, die opkomt met een sterke zalving.

Toverij is zelfs in staat om broeders te doden uit boosheid, omdat hij zijn zin niet krijgt.

Toverij typeert zich in kwade uitvallen, en is vaak emotioneel uit controle.

Toverij heeft macht in het leven van valse profeten. Zuivere profetie echter ontmaskert, en stelt toverij open en bloot tentoon, en kent geen verdraaiingen noch leugens.

Toverij is zeer misleidend: deze geest zal strijden voor het volk van God, om te tonen hoe hij zich voor Gods volk inzet, of voor een kerk. Hierdoor komt er een soort van vertrouwenspositie, en kan hij in het lichaam van Christus opereren.

Toverij probeert alles onder zijn macht te krijgen, door mensen tegen elkander uit te spelen of tegen elkander op te zetten, zodat er geen relaties ontstaan bij de onderdanen, de teamleden, die eventueel ‘gevaarlijk’ kunnen worden.

Toverij bewerkt dat medewerkers en teamleden denken, dat ze een betere relatie met de leider hebben dan de andere werkers. Dit komt doordat de leider de indruk heeft gegeven, dat jij voor hem belangrijker bent dan de rest. Het gevolg is dat men zich losmaakt van de ander, en zichzelf belangrijker acht dan de anderen: verdeel en heers (overheers). En de geest van competitie begint sterke invloed uit te oefenen, want men voelt zich belangrijker dan die ander. Vaak ook wordt de leider verheerlijkt boven anderen.

Toverij bewerkt, dat de leider zeer op zichzelf gericht wordt, en zich zeer individueel gedraagt en optreedt. Hij heeft geen oog voor de situatie van de ander, heeft geen inlevingsvermogen in het leven van een ander, en weet soms niet eens de naam te noemen van iemand, die reeds vele jaren in zijn team werkzaam is. Hij spreekt ook regelmatig over zichzelf, om zichzelf te promoten of beter te doen lijken dan hij in werkelijkheid is.
Vragen om hulp, maar het niet krijgen, door geen reactie op de email, vage antwoorden krijgen, naar de verkeerde plaats worden gestuurd voor geestelijke hulp… dat alles zijn kenmerken van nalatig of verkeerd leiderschap.

Toverij bewerkt, dat de leider zijn wil oplegt aan anderen, op zo’n manier dat de ander zich moeilijk hiervan los kan maken als hij dit al zou proberen. Uitspraken als ‘je wordt scherp in de gaten gehouden’, zodat je niet ‘vals zou spelen’ heb ik meermalen moeten aanhoren. Een manipulatieve leider(s) kan je zelfs zo’n enorm schuldgevoel aanpraten, dat je letterlijk in een shock belandt, door de grond wil zakken, en nog net niet dezelfde nacht het ziekenhuis belt. Dit is mij persoonlijk overkomen tijdens een buitenlandse ‘missiereis’. Op mijn vraag waarom het mij niet was toegestaan om deel te nemen aan de kerkdienst en er te vertalen, zoals afgesproken, ontving ik het vage antwoord: “Je weet best wel waarom”. Het antwoord heb ik echter nooit gekregen. De ‘opdracht van de Heer’ aan ons drieën, om elk zo’n 5 dagen lang 200 euro uit te geven per dag! – dit was een eis van de Heer: hieraan heb ik nooit kunnen voldoen, eenvoudig omdat ik de meeste dagen teveel last had van de gevolgen van de shock en erg veel slaap nodig had.

Toverij bewerkt, dat de persoon zo onafhankelijk en geïsoleerd wordt opgesteld, dat het voor de medewerkers eromheen moeilijk wordt om correctie en advies aan te reiken, vanwege gebrek aan relatie. Zo wordt elke benadering vrijwel direct een confrontatie.

Toverij is uit op macht en reputatie – denk hierbij ook aan verborgen narcisme – en schuwt daarbij geen enkel bedrog, geen enkele misleiding en leugen om zijn doel te bereiken, heimelijk of in het openbaar. Ik denk terug aan een boodschap, waarin gesproken wordt over Christenen bevrijd uit een Chinees FEMA kamp… dit heeft echter nooit plaatsgevonden. De schok en verontwaardiging was enorm, toen ik ernaar vroeg waarom ik het moest verwijderen, en dan praat ik nog niet eens over ‘mijn zielemaatje’, die deze boodschap zou hebben overgebracht! Het bewijs voor een zeer rijke fantasie was geleverd; het was een rookgordijn voor het bezoek aan een (ex-)medewerker.

Toverij, in het nauw gedreven, of om zijn eigen hachje te redden, schuwt zelfs geen openbaar schijnberouw, om leugenachtig zogenaamd zonden belijden te tonen aan de wereld. Sommigen kunnen dit herkennen aan de lichaamstaal van de persoon; het is ook bedoeld om de schuld van zich af te wenden, en/of om zich beter voor te doen. Maar als later blijkt, dat er nog veel ergere zaken openbaar worden, dan blijkt de schuldbelijdenis alleen maar het hoogstnoodzakelijke geweest te zijn (‘topje van de ijsberg’), en al het overige werd verzwegen. Zondeschuld of overtuiging van zonde doet alle overtredingen belijden, en niet alleen dat wat aan het licht was gekomen. Bovendien behoort men persoonlijk om vergeving te vragen aan degene, tegen wie men in overtreding is geweest, zoals overspel.

Zelfmedelijden en zichzelf als slachtoffer afschilderen is een tactiek, om zo weer impact op zijn goedgelovige omgeving te krijgen. Deze vorm van manipulatie is zeer herkenbaar voor iemand, die door toverij wordt beheerst.

Toverij zal zich verzetten tegen het meervoudig leiderschap, zoals apostolische teams. In deze vorm van leiderschap is alleen mogelijkheid voor alleenheerschappij.

 

Waakt! 

Laten we te allen tijde onszelf onderzoeken door te waken nooit dwangmatig, manipulerend of controlerend te werk te gaan met mensen, die aan ons zijn toevertrouwd. Als iets of iemand niet duidelijk is, en je dwingt, zodat je er dan maar uit loyaliteit en plichtsgevoel in mee te gaan, dan is dit manipulatie en een open deur voor toverij.
Woorden als: ‘Weet u niet in uw hart dat u achtergelaten zult worden met de Opname, als Ik nu kom?’ in een reactie op het feit dat men niet voldoende zou dienen in een bepaalde gemeente, kerk of ministry, zijn uiterst manipulatief en intimiderend bovendien. Wanneer de Heer de gave van onderscheiding van geesten in je vrijmaakt, ga je deze dingen pas echt goed zien, en verdwijnen de vele vraagtekens, die je zolang met je meegedragen hebt, als sneeuw voor de zon. God behoren wij te dienen en te vrezen, en geen mens, wie het ook is!

Overweeg of de vriendelijkheid van de andere persoon voorwaardelijk is. Ze kunnen lief en aardig tegen je zijn, als je een bepaalde taak goed genoeg uitvoert, maar de hel kan losbarsten als je het waagt om iets ‘verkeerds’ te doen, of iets dat tegen hun wil ingaat! De manipulator lijkt twee gezichten te hebben: een engelachtige voor wanneer hij wil dat je hem aardig vindt, en een afschuwelijke voor wanneer hij wil, dat je bang voor hem bent. Alles lijkt prima… totdat je niet langer aan hun verwachtingen voldoet. Hierdoor kun je in een situatie raken, alsof het lijkt dat je op eieren loopt, bang voor een reactie.

Vergeet nooit dat je tijd en inzet voor de Heer nimmer voor niets is geweest.

Als je dergelijke dingen hebt moeten doorworstelen, doorzie je beter dan wie ook de misleiding en dat wat geestelijk nep-licht is. Je kunt daarna nog beter een geestelijk licht zijn voor hen, die nog in het duister rondtasten. Gebed en voorbede is een krachtig wapen hierin!

Tot slot, wanneer je een getuigenis te vertellen hebt geleid door de Heilige Geest, dan komt dit diep vanuit je eigen hart en borrelt het in je naar boven, om het vervolgens met de wereld te delen. Er is dan een drang in je om dit te doen! Maar wanneer het je wordt opgelegd, of speciaal gevraagd om dit te doen, vraag jezelf dan eens ernstig af, wat de reden van zo’n vraag is geweest.

“Het profeet zijn heeft ook zijn voordelen. Ik zeg iets namens de Heer en ze doen gelijk wat ik zeg.”

 

“Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”  –  Jezus  

 

Bron:

Openheavens.nl/single-post/HerkenningspuntenVoorToverij (DELETED or BANNED)

You may also like