Manipulatie ontmaskerd als toverij | Derek Prince | Marion Verkleij

Manipulatie is iedere poging om anderen te controleren of te laten doen wat jij wilt, vanuit een geest die niet de Heilige Geest is. De bijbel noemt dit toverij. Vandaag de dag komt dit overal voor, ook in de kerk. En heb je het eenmaal leren herkennen, dan zie je het bijna overal.

Pastor Derek Prince geeft hier een bijzonder goede en eenvoudige uitleg over wat hij geleerd heeft uit jarenlange ervaring en vanuit inspiratie door de Heilige Geest. Hij onderwijst alleen maar over dingen, die hij in de praktijk heeft zien manifesteren, zoals manipulatie. Dit komt niet alleen voor in het gezin, in relaties, of in een huwelijk, maar ook binnen de gemeente. Ik wil u adviseren om de hele video te bekijken voor nog veel meer voorbeelden dan alleen voorbeelden uit de gemeente. Hier volgen slechts enkele hoogtepunten. Aan het einde zal ik ook een stukje uit eigen, persoonlijke ervaring toevoegen.

Bent u er klaar voor?

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.  Efeziërs 2:8-9

 

Toverij in vermomming

Iemand die toverij gebruikt, gebruikt die kracht niet vanuit God, maar vanuit een andere bron. In het Nederlands zijn er drie woorden, die met elkaar verbonden zijn:

1  Toverij

2  Waarzeggerij ofwel voorspelling van de toekomst

3  Hekserij

Het zijn alle drie aspecten van dezelfde kracht, en het is een kwade macht! Het derde aspect werkt door middel van dingen, objecten. Alle drie zijn ze de ‘natuurlijke religie’ van de gevallen mens. Je kunt het in de hele wereld vinden! Het doel van deze boze macht is in één woord: controle, en dan in boze zin. Deze boze macht is heel reëel en heel subtiel; het is een macht van de duisternis, en het is zeer misleidend. Mensen die onder die macht zijn, hebben dit gewoonlijk niet door.
Denk bij toverij bijvoorbeeld ook aan de machten van de natuur controleren, de regenval controleren, en de vruchtbaarheid van het land. Maar deze boze macht probeert ook onze levensloop te controleren, en is erop uit om mensen te controleren. En daar komen we het ‘probleem’ tegen!

Tijd om het licht erop te laten schijnen!

Want deze duistere macht opereert in de duisternis, en haat het licht. Het heeft zovelen van ons ongelukkig gemaakt, en kan veel verschillende vormen aannemen. Als de mens zich tegen God keert, dan is zijn ‘natuurlijke religie’ toverij. Toverij misleidt door leugens, het controleert, brengt mensen in slavernij, en het opereert in de duisternis. Ware godsdienst echter is het dienen en aanbidden van de ware God, volledig in het licht.

Toverij gebruikt echter vele vormen van de ware godsdienst als een misleiding, als een vermomming:

– Het gebruikt offers, maar ook menselijke offers

– Het opereert door eden, beloften

– Het opereert door een verbond

– Het opereert door vervloekingen en toverspreuken en mantra’s en rituelen

– En het kan opereren door middel van magische drankjes, drugs, en verschillende soorten muziek

 

Toverij in de kerk 

Het meest gevaarlijke van alles is, dat het de kerk is binnengekomen…

Maar slechte mensen en ‘bedriegers’ zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid.  2 Timotheüs 3:13

De zuivere Griekse vertaling zegt hier: ‘zij die betoveren’:

Maar slechte mensen en ‘zij die betoveren’, zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid. Met andere woorden, er zal een grote toename plaatsvinden van satans bovennatuurlijke activiteiten. Wist u dat satan meer kwaad kan uitrichten van binnenuit de gemeente dan van buitenaf? Hetzelfde geldt voor ons mensen: als satan geen ruimte in ons heeft, kan hij ons niet verslaan.
Jammer genoeg is toverij de ‘traditionele religie’ van vele Christenen geworden. En er is mogelijk meer toverij dan Christendom in de meeste kerken.

Wist u dat zelfs een satanische, misleidende geest de waarheid kan vertellen?

Dit kunt u lezen in Handelingen 16, vers 17  Deze (persoon met een waarzeggende geest) liep Paulus en ons achterna, luid roepende: “Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen!” Dus gelooft u aub niet, dat satan alleen maar leugens kan verkopen! Want dan zou hij zomaar door de mand kunnen vallen. Nee, vele keren zal hij een bepaalde hoeveelheid waarheid vertellen, om u naar zich toe te trekken en aan zich te binden.

Iemand die aan toverij doet, weet door bovennatuurlijke kennis, door de kracht van waarzeggerij, veel over uw privé leven. Vergeet deze mogelijkheden nooit. Zoveel charismatische Christenen zijn zó naïef – inclusief ikzelf in het verleden: ze denken dat alles, wat bovennatuurlijk is, van God moet zijn. Maar dat is niet waar! Ook satan kan het bovennatuurlijke produceren. Er is maar één manier om dit te testen, en dat is door het Woord van God.

“God, vertel mij wat toverij in de gemeente is!”

En dit is het antwoord, dat de Heer aan Derek gaf: Toverij is de poging om andere mensen te controleren, en ze zover te krijgen, dat ze doen wat jij wilt dat ze zullen gaan doen, door het gebruik van elke geest, die niet Mijn Heilige Geest is. En toen voegde de Heer er iets aan toe, en zei: Als er iemand een geest heeft, die hij kan gebruiken, dan is het niet de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is God, en niemand kan God gebruiken!
Ik, Marion, dank God voor die openbaring, want het heeft zoveel dingen aan mij persoonlijk duidelijk gemaakt! Misschien zegt u, “Maar dat is schokkend, om te zeggen dat Pinksterbroeders en -zusters, of andere Christenen, een geest van toverij kunnen hebben.” Ik geloof echter, dat God met opzet een schokkerend woord hiervoor gekozen heeft, namelijk om ons te laten zien, hoe boos het werkelijk is en hoezeer Hij het haat!

Toverij is één van de werken van het vlees.

Het is de uitdrukking van de gevallen natuur van de mens (Genesis); hij wil andere mensen controleren, heersen over anderen. Maar daaraan toegevoegd is een boze geest. Als we ons regelmatig bezighouden met de werken van het vlees, zal de boze geest, die daarmee overeenkomt, binnenkomen. Als u regelmatig ruimte geeft aan boosheid, zal vroeger of later de geest van boosheid binnenkomen. En het is meestal vroeger dan later! En als de demon eenmaal binnengekomen is, bent u niet langer vrij.

Eén van de demonen die binnen kan komen, is toverij.

Want het komt binnen als men een verlangen heeft om andere mensen te controleren. Er zijn drie sleutelwoorden, die deze toverij beschrijven: 

1  Manipulatie

2  Intimidatie

3  Dominantie

 

Het doel van toverij

Het doel van toverij is altijd om te domineren, om echte controle te krijgen. Welke middelen worden er daarbij gebruikt? Dit hangt af van de omstandigheden; het kan manipulatie gebruiken, of het kan intimidatie gebruiken. Maar het uiteindelijke doel is dominantie!

Manipulatie kan al bij de geboorte gebeuren; het is geboren in het menselijk ras.

De goddelozen zijn van de geboorte aan afvallig, de leugensprekers dwalen van de moederschoot aan.  Psalm 58, vers 4

 

Een paar voorbeelden van manipulatie

Als je ogen er eenmaal voor geopend zijn, dan zie je het overal. Kijk maar eens naar sommige advertenties in de advertentie industrie.

Laat mij u dit zeggen, alles wat schuldgevoelens gebruikt, is manipulatie.

En het is toverij! Heel vaak wordt manipulatie geërfd bij de geboorte door de vrouwelijke lijn. In andere woorden, vele meisjes zijn geboren met een geest van manipulatie, en het loopt dan door de vrouwelijke lijn, vele generaties lang.
Toen Ruth, mijn vrouw, en ik tegen deze macht inkwamen, bevonden we onszelf in een enorme geestelijke strijd! Toen ontdekte ik – en ik probeer discreet te zijn – dat onder andere de landen rondom de Middellandse Zee vrijwel allemaal dit probleem hebben.

Kent u de beste ouder in het universum?

Het is God, de Vader, en Hij houdt van Zijn kinderen, zelfs als ze zich niet goed gedragen. Hij zal ze disciplineren, maar Zijn liefde hangt niet af van het goede gedrag van Zijn kinderen. Sommigen kijken nu verbaasd, maar het is echt gemeen, als je het kind doet voelen, dat het alleen maar liefde krijgt, wanneer het zich goed gedraagt.

Nu komen we bij voorbeelden van toverij in de gemeente.

Hier volgen een paar voorbeelden; als u eenmaal het principe herkend heeft, kunt u het overal herkennen:

1 Vragen om geld

“Er zijn 5 mensen hier, die elk 1.000 USD zullen geven.” Weet je wat dat is? Toverij!

2 Schuldgevoelens opwekken 

Toverij gebruikt schuld! Vragen om geld voor bijvoorbeeld de zending, en het daarbij op een emotionele manier beschrijven. Als mensen dat gebruiken, om ons schuldig te doen voelen wanneer we niet geven, is dat toverij!
Persoonlijk geloof ik dat God nooit schuld gebruikt. God doet ons niet schuldig voelen; het is satan die dat doet! God overtuigt van zonden; dat is heel duidelijk en heel specifiek. God zegt: “Je hebt een leugen verteld; daarvan moet je je bekeren; belijd je zonden.” En als je dat gedaan hebt, is het voorbij. Maar met schuld is het nooit afgelopen… “Misschien heb je niet alles gedaan, wat je eigenlijk wel kon doen”… “Misschien had je dit ook wel moeten doen”… en je komt nooit aan het einde van schuld. Overtuiging is het werk van de Heilige Geest. Schuld is het werk van satan. En er zijn heel veel predikers en geestelijke leiders, die schuld gebruiken om te krijgen wat ze willen. En dan is er een derde toenadering:

3 Genezing ontvangen in ruil voor geld

“U zult uw genezing ontvangen, als u 50 USD zendt.”
Wat mij verbaast, is dat miljoenen mensen dat ook nog geloven! En sommigen van die mensen hebben een inkomen van honderden miljoenen dollars. Het is een leugen! Het is niet van God! Je hoeft je genezing niet te kopen. En de meeste mensen, die 50 USD zonden, werden nooit genezen. En toch  gaan ze verder met geld sturen. Het is verbazingwekkend.

4 Vervloekingen opleggen

Dit is een vierde aspect van toverij in de gemeente. De voorganger zegt tegen het ontevreden gemeentelid: “Als je deze gemeente verlaat, zul je nooit meer voorspoedig zijn. Je weet dat God je naar deze gemeente gestuurd heeft. Als je weggaat, zal het altijd verkeerd met je gaan!”
Dat is niet van God! Tien jaar lang had deze persoon geen succes, hoewel hij een zeer slimme zakenman was, totdat hij begreep dat hij onder een vloek geplaatst was. Pas toen de vloek verbroken was, kwam zijn voorspoed terug. Het is niet onze zaak om vloeken op mensen te leggen, zoals bijvoorbeeld ook: “Als u deze kerk verlaat, dan bent u een verbondbreker.”

5 Absolute loyaliteit eisen aan een gemeente, kerk, groep of bediening

Dan is daar de eis van absolute loyaliteit. Dat is een bewijs, een kenmerk, van een sekte! Daar waar je een lering hebt, dat als je een ‘verbond’ verbreekt als je een bepaalde groep verlaat, en je als een verbondbreker wordt beschouwd, weet je waar je dan mee te maken hebt? Een sekte. Misschien is het een Christelijke sekte, maar het is nog steeds een sekte! De kracht, die daar werkt, heet toverij. En sommigen van u hebben een strijd om er vrij van te komen. U vraagt zich af, ‘Waarom heb ik toch telkens zo’n strijd? Waarom voel ik toch zo’n innerlijke kwelling?’ Ik zal u zeggen waarom… omdat u niet te maken hebt met mensen alleen, u heeft te maken met een buitengewoon krachtige boze macht, die toverij heet.
U moet daarvan losbreken, want u behaagt God niet door dat te tolereren. Om waarlijk vrij te zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Laat u niet wederom een slavenjuk opleggen! Hier heb je je gezond verstand voor nodig. En het is iets wat je in je onderbuik al wel aanvoelt, dat niet goed is. Je voelt het gewoon in je buik, en je moet echt lef hebben om je ervan los te breken. Want dat is wat je nodig hebt om vrij te worden! En als je niet vastberaden bent, zul je nooit vrijkomen.

6 Geestelijke gaven

Kunt u geloven, dat ook geestelijke gaven soms gebruikt worden, om mensen te manipuleren en te intimideren, en om hen in slavernij te houden?
Als voorbeeld, een kleine kerk met een jonge voorganger, en er zijn twee veel oudere zusters. En elke zondag geeft een van hen een boodschap in tongentaal, en de andere komt dan altijd met de vertolking, de vertaling van tongen. En weet u wat ze doen? Ze vertellen de voorganger ‘wat hij zou moeten doen, en hoe durft hij om God ongehoorzaamheid te zijn!’ Dat is toverij! Vertel me niet dat dit nooit gebeurt. En deze voorganger heeft enige lef nodig, om daar tegenin te gaan.

7 Controleren door gebed

Dit heet vleselijk gebed. Een typisch voorbeeld hiervan is, wanneer een voorganger kan worden gecontroleerd door een kleine groep voorbidders rondom hem. Zij controleren hem! Zij beslissen wat hij zou moeten doen, want zij ‘bidden over hem’ om het te gaan doen. Het is heel moeilijk om tegen zulk een bidden in te gaan. Gebed, gebruikt om mensen te controleren, is niet door de Heilige Geest ingegeven!

8 ‘Charismatische waarzeggerij’

Bijvoorbeeld, iemand zegt, “Wilt u een woord van de Heer? Dan zal ik voor u bidden.” En honderden mensen stromen in rijen om naar voren te komen…
Er zijn twee manieren van geestelijke leiding: 1.  Algemene leiding, die van toepassing is op alle Christenen, en het komt vanuit het Woord van God. En 2.  Speciale leiding, leiding die voor een individuele persoon bestemd is.

Wist u dat sommige mensen de Heilige Geest hebben, en daarnaast ook nog een andere geest hebben?

Dat nu zijn de moeilijke mensen om mee om te gaan, vooral voor voorgangers. En er zijn helaas erg veel mensen, die dit hebben: soms hebben ze het bij het goede eind, en soms hebben ze het bij het verkeerde eind. Soms hebben ze een woord van de Heilige Geest, en soms komt het uit een andere bron! Wees ook op uw hoede voor vleiende waarzeggerij: Een man die zijn naaste vleit, spreidt een net uit voor zijn schreden.  Spreuken 29:5
Vleiende woorden doen mij belangrijk voelen… en ik vraag me af of dit werkelijk van God is.
Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.  Johannes 16, vers 14
Dat is nu de bediening van de Heilige Geest; Hij, de Heilige Geest, verheerlijkt slechts één Persoon. En die Persoon is Jezus! En wanneer een menselijke persoonlijkheid de plaats van de Here Jezus begint in te nemen, dan loop je weg van de Waarheid, en kom je binnen bij de misleiding. Ik ben erg voorzichtig met elke openbaring, die de mens centraal plaatst in plaats van Jezus. En een van de ergste dingen is, het maakt die persoon ook nog eens kapot. Plaats nooit enig mens op een voetstuk!

9 Seksuele verleiding in de kerk

Recentelijk waren er leiders in de VS, die het volgende onderwezen: “Als u echt geestelijk volwassen bent, dan hoef je je niet meer te houden aan de regels van seksuele moraliteit.” En ze verleidden velen van de vrouwen in hun gemeente, onder de vermomming ‘geestelijk’ te zijn.

 

Bent u een manipulator?

Als u zelf toverij gebruikt om uw kinderen te controleren, of uw vrouw of man, of mensen in uw gemeente, of mensen met wie u te maken hebt, om uw zin maar te krijgen, en u wilt daarvan bevrijd worden, dan is het nodig dat u zich bekeert, en ook erkent dat het een heel boos iets is. U moet het verwerpen, en vastberaden zeggen: “Ik zal dit nooit meer gebruiken!”

 

Of bent u het slachtoffer van manipulatie? 

Toverij is tegen u gebruikt, en u realiseert zich niet dat u gecontroleerd werd, gemanipuleerd. Het kan zijn dat u geïntimideerd werd, en u bent niet echt vrij. Het kan iemand zijn, heel dichtbij u. Het kan uw man of vrouw zijn, of uw ouders, of uw voorganger, uw geestelijke leider, of andere mensen in uw leven… Maar u heeft gezien dat u niet werkelijk vrij bent, dat u als een marionet bent aan een touwtje. U wordt op en neer getrokken; iemand anders controleert u. Dat alles is boos. U moet het weigeren en verwerpen, uw standpunt ertegen innemen, en zeggen: “Het zal niet langer macht hebben over mijn leven! Ik zal mijzelf daarvan vrijzetten in de naam van Jezus. Ik zal het bloed van Jezus ertussen aanvaarden, tussen ‘dat ding’ en mij in.”

 

Gebed voor bevrijding van manipulatie

Wij zijn bereid om voor u te bidden, maar alleen als u het echt meent; dan zal God u bevrijden. “Satan zal niet langer met mij spelen! Ik ga nu onder de controle van Jezus komen. Ik ga vrij zijn!”
Het allerbelangrijkste is te weten: Jezus staat aan uw zijde; Hij houdt van u! Hij stierf voor u. Hij wil dat u vrij bent. Hij wil dat u een dienaar bent van niemand anders dan van Hem alleen!

Zeg deze woorden tot Jezus:

“Here Jezus, U bent mijn Verlosser, U bent mijn Bevrijder. U heeft Uw bloed vergoten, om mij te verlossen uit de hand van de vijand. Ik geloof dat Uw bloed mij nu reinigt van alle zonden. U weet wat het is, dat mij gebonden houdt. U weet de manier waarop satan mij misleid heeft. U kent de manier waarop satan mij verleid heeft. Dank U dat U mijn ogen geopend heeft, om het echte karakter van mijn vijand te kunnen zien! En nu, Here Jezus, onderwerp ik mij aan U, zonder enige terughouding. Ik geef mijzelf totaal aan U. En ik neem mijn standpunt in tegen de vijand. Ik haat alles wat satan doet! Ik haat de manier waarop hij mij manipuleert. Ik haat de manier waarop hij mij intimideert. Ik haat de manier waarop hij mij tot slaaf maakt. Ik zal niet langer zijn slaaf zijn! Ik doe afstand van iedere geest van toverij. Ik maak mij er nu van los, in de naam van Jezus! En ik drijf het uit mij nu, in de naam van Jezus; ik laat het los! Elke geest van toverij, wij komen tegen je op. In de naam van Jezus, manifesteer jezelf! Kom er nu uit! Je bent verslagen door het bloed van het Lam. Door het woord van ons getuigenis overwinnen we jou. Laat deze mensen los in Jezus Christus’ naam!”

Laat het er nu uitkomen, adem het uit, schreeuw het eruit, gooi het eruit! Je hoeft het niet in je te laten. Laat je ‘religieuze waardigheid’ je niet weerhouden van bevrijding.

“Eruit, eruit, in de naam van Jezus! Elk van jullie, boze geesten, kom eruit! Er is hier geen plaats meer voor jullie. Deze mensen zijn verlost door het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. We zijn bevrijd uit het rijk van de duisternis! We zijn overgeplaatst in het Koninkrijk van de Zoon van God. Wij behoren God toe. Wij zijn Gods mensen. We zijn dienaars van God. Satan heeft geen plaats meer in ons, geen macht meer over ons; we verloochenen hem helemaal! In de naam van Jezus. Halleluja!”

Neem de tijd om Hem te danken.

Verlaat deze plaats niet, totdat u weet dat Jezus Heer is over ieder gebied van uw leven. Zeg tegen Jezus: “Hier ben ik, ik behoor U toe, mijn geest, ziel en lichaam, voor tijd en eeuwigheid. Here Jezus, ik ben van U!”

 

Manipulation exposed as witchcraft | Derek Prince | Marion Verkleij (ENG/DUTCH)

 

Nu volgt een stukje over mijn eigen ervaring

Ik ervaar dat het er nu de tijd voor is om dit met u te delen. Vorige week zei ik nog tegen de Heer: “Maar ik wil dit helemaal niet, het is gewoon te verschrikkelijk!” en moest bijna huilen. Maar de Heilige Geest drong er bij mij op aan om het toch te doen, en ik wil gehoorzaam zijn.
Jarenlang heb ook ik met manipulatie en intimidatie te maken gehad; ik was me er niet van bewust, hoewel de Heer mij reeds vaak een heel vreemd onderbuikgevoel had gegeven, zelfs ook bij het regelen van vele dingen in het verleden, mijn ervaringen bij een verre reis… enzovoorts.
Toch was en bleef ik verblind, verblind door die geest van toverij. Ik vraag je daarom hierbij om vergeving, diep vanuit mijn hart, voor wat ik je door onwetendheid misschien heb aangedaan, zodat je gekwetst werd of verward was, of wat dan ook… Ik was erg goed van vertrouwen. Er is zelfs een gezegde hierover: ‘Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten’.

De Here Jezus Christus, die nog steeds mijn Nummer 1 is en de Heer van mijn leven, liet het medewerken ten goede, en liet het toe dat ik uit deze bediening werd gezet. Ik bespaar u de details, maar één ding mag ik hierover wel delen in dit artikel, en dat is een droom, die iemand, met wie ik totaal geen contact had, weken voorafgaand aan mijn vertrek, had gekregen van God, en het ging over mij. Deze persoon begreep er helemaal niets van en had er ook niet meer aan gedacht, totdat… ongeveer een week nadat ik daar weg was, deze persoon opeens mijn foto op de site miste, en dacht, ik ga het gewoon eens vragen. Ja, en toen moest ik vertellen dat ik geen vrijwilligerswerk meer voor hen doe, en dat het voor mij voelde alsof ik uit een nare droom wakker werd. Ik was aan het herstellen van een shock. In die periode was ik nog wel verdrietig, maar al heel snel kon ik mij vermannen, nuchter nadenken, en ging ik op zoek naar de waarheid. Rondom mijn vertrek al had ik mijn Heer gesmeekt, dat Hij de waarheid boven water mocht brengen. Ik was zelfs bezig met het verbreken van bolwerken, en dit doe ik nog steeds. Wat mij opviel was dat ik, ondanks de trieste omstandigheden, een hele diepe vrede en blijdschap mocht ervaren, die ik eigenlijk al een tijdje niet meer had gekend. Ook dit was voor mij een teken dat ik niet ‘gek’ was.

Ik geloof dat het geen toeval was dat ik deze video op YouTube vond over manipulatie, van Derek Prince, een betrouwbare leraar. Met geest, ziel en lichaam heb ik het bevrijdingsgebed aan het einde meegebeden, en de Heer raakte mij aan.
Ook zocht ik op het internet op ‘leugenaar’, ‘meesterleugenaar’, ‘manipulator’ e.d. Vele jaren geleden heb ik al geleerd om vervloekingen en elke negatief woord, uitgesproken tegen mijzelf, te verbreken in de almachtige naam van Jezus Christus! En dat deed ik: de vloek, dat ik uiteindelijk weer of voor altijd ‘onbetrouwbaar’ zou zijn, heb ik meteen radicaal verbroken, zodat het geen enkel vat meer op mij heeft. Dank U, Heer, voor uw goede zorgen en leiding!

Deel van de droom

Het was ook geen toeval dat deze persoon mij die droom stuurde, die bevestigde hoe het echt gegaan is. Dus nog voordat ik eruit werd gezet, gaf de Heer deze persoon een droom. Dit is een deel ervan:
‘Marion, ik had gedroomd over jou en ‘een geestelijke leider’ weken geleden. Ik snapte er niks van.
Ik droomde dat jij, ‘deze leider’ en zijn vrouw in 1 kamer waren. Ik kon niks verstaan, maar er was duidelijk onenigheid met elkaar, en een vierde persoon stond op afstand toe te kijken. Er was duisternis in de kamer, en ik kon duidelijk zien dat je een witte blouse of shirt aan had met 3/4 mouwen. Uiteindelijk zag ik jou vertrekken met je tas en een koffer. Ik vond het heel apart.
Ik zag dat jij helemaal verbouwereerd was in die droom, en dat ze je overrompelden. Jij wilde praten, maar ze bleven maar er doorheen praten. Totdat ‘deze geestelijke leider’ ineens gebaarde naar de deur. En toen ging je. En de vierde persoon stond erbij en keek ernaar. De vrouw van ‘de geestelijke leider’ deed, behalve druk praten met haar mond, ook met haar handen (druk gebaren).’

Later werd ik via via teruggevraagd, maar ik heb Nee gezegd, omdat ik niet langer een speelbal wilde zijn. Ik ben nu vrij, waarlijk vrij. ‘De geestelijke leider’ had zelf niet de moed om het mij rechtstreeks te vragen, denk ik. En weer – het was de 3de keer in 1 jaar tijd – werd mij recent verteld dat het bedoeld was, om mij te laten schrikken, de boodschap was om mij te laten schrikken.

Heeft uzelf ook een manipulatie probleem in uw leven?
U mag mij gerust mailen, omdat ik geloof dat ik dit niet voor niets heb moeten doormaken, namelijk om anderen te kunnen helpen, of voor hen te bidden. Dan breng ik het bij de Heer, en zal ik ook vragen of ik de hele droom met u mag delen. U kunt mij hierin vertrouwen.

Na mijn vertrek wist ik dat ik mijn oude gaven weer moest oppakken: schrijven en een neus voor belangrijk nieuws, eye-openers, nieuws dat je van je stoel doet vallen. Dit heeft altijd al in mij gezeten en wil ik trouw gebruiken tot eer van Zijn naam.

Marion Verkleij

 

Bron: 

https://www.derekprince.nl/

You may also like