Waarschuwing: Wee de valse profeten en de strikken die ze gelegd hebben!

De laatste tijd ben ik erg onrustig in mijn hart en geest. Ik voelde me erg perplex en buitengewoon verdrietig, toen ik zag dat er misleidingen werden uitgestort over de Christenen, Gods gemeente: de strikken die werden gelegd voor hen, hoewel weinigen het zien.

 

Toen hoorde ik op 23 januari 2021 deze woorden:

“DE VAL EN DE STRIK ZIJN GELEGD, EN MIJN VOLK IS ER IN GEVALLEN.”

Opnieuw voelde ik een wroeging in mijn geest dat ik de waarheden, die mij waren getoond, niet nauwkeurig genoeg had uitgelegd.

Ik zie de Christenen, verward, alsof ze geen herder hebben, terwijl ze de valse profeten volgen, net alsof ze de rattenvanger volgen tot aan de klif van vernietiging!

De afgelopen jaren bleef de Heer mij berichten geven over de strikken, vallen en verleidingen, die over de mensen van geloof kwamen, opdat ze niet wakker zouden worden! Ik wist niet precies wat die strikken waren, of hoe ze er uitzagen… tot vandaag! Nu zie ik duidelijker dat deze vallen, die voor de gelovigen werden uitgezet, uit het huis Gods en de leiders zelf kwamen. Dit nu zijn de wolven in schaapskleren!

De waarheid is, dat deze valse profeten/leraren/leiders hebben bijgedragen aan de ondergang van Amerika, omdat ze profeteren vanuit de geest van Baäl (Jeremia 23:13), die nu oppermachtig regeert in het land. Ze klinken zo echt, zo authentiek en zo bijbels, omdat ze hun toehoorders subtiel overtuigen dat God geen God van oordeel is, maar alleen van vrede. Onthoud dat satan zich kan voordoen als een engel des lichts (2 Korinthiërs 11:14). Ze bevinden zich niet alleen in de kerken en gemeenten, maar ze overspoelen ook het internet, vooral ook videoplatforms zoals YouTube.

Zonder het te weten, profeteren ze leugens van wat er over Amerika komt! Ze prediken vrede en veiligheid. Ze prediken dat alles in orde komt, en dat we gewoon ‘op het plan moeten vertrouwen’ en ons geen zorgen hoeven te maken. Ze sussen mensen, en met name hun volgelingen, in zorgeloosheid en een vals gevoel van veiligheid. Hun boodschappen geven je altijd een goed gevoel, en zorgen ervoor dat je terug wilt komen voor meer van hun rooskleurige verdraaiing van de zogenaamde ‘Woorden van God’, en ‘Zo spreekt de Heer’, die ze uitspuwen. Zijn we dan vergeten wat er in 1 Thessalonicenzen 5:1-6 over de laatste dagen staat?

We moeten wakker worden!

We leven in de laatste dagen, en daarom gaan we de profetieën uit de Bijbel tevoorschijn zien komen en vervuld worden. Niet ‘vrede en veiligheid’, niet ‘maak uw land opnieuw groot’, niet ‘2021 wordt een bijzonder jaar’. In plaats daarvan zien we het oordeel over het huis Gods, en het oordeel dat over Amerika valt. Het is hier en nu, en het zal alleen nog maar toenemen, aangezien we ernstige vervolging, bezetting, dood, oorlogen en geruchten over oorlogen, plagen en pestilenties zien. Het staat allemaal in het Woord van God. Dat is onze ‘kaart’ van de toekomst, en onze eindbestemming!

Ik denk niet dat gelovigen klaar zijn voor wat komen gaat.

Op elke straathoek van hun leven zie ik hen vallen voor leugens en misleidingen. Terwijl we wachten op de terugkeer van onze Heer en Redder, moeten we open ogen hebben, die geestelijk kunnen onderscheiden wat ons te wachten staat. Als de gemeente van onze Here Jezus niet wakker wordt en zich niet bekeert, zullen ze volledig door deze leugens en misleidingen in beslag genomen worden!

Denk eraan, dat vertrouwen in de ‘mens’ of in de plannen van een mens een valstrik is!  

Spreuken 29:25 zegt ons, Vrees voor mensen legt iemand een valstrik, maar wie op de Here vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet.
Alleen Jezus is degene, die Zijn volk kan helpen gedurende deze tijd, en geen ander! Deze valse profeten, leraren en leiders hebben de gelovigen op een dwaalspoor gebracht, terwijl ze onbewust werken voor het antichristelijke systeem, dat zijn misleidende web van leugens spint. Gelovigen moeten in staat zijn, om het verschil te zien tussen leugens en de waarheid, met de hulp van de Heilige Geest. Bid om onderscheiding van geesten; bid, en u zult ontvangen, want God heeft ons geen steen beloofd, wanneer we hem om een brood bidden! We moeten niet leunen of vertrouwen op mensen; dat is slechts vlees en bloed, maar alleen op de Here God, de Almachtige!

Veel gelovigen zijn nu in ontkenning en misleid, omdat ze de verkeerde vragen stellen, vertrouwend op de gebrekkige bronnen en vage informatie van deze valse profeten/leraren/leiders! Ze horen niet de stem van God door de Heilige Geest, maar alleen de stem van de mens. Ze blijven bidden, maar worden hun gebeden ook verhoord? Komt er een tijd dat GOD stopt met het horen en verhoren van gebeden uit een land, dat zonder berouw is?

Helaas is dat precies wat er met het oude Israël gebeurde. De Heer stopte met het luisteren naar hun gebeden over de toestand van het land, omdat Hij het oordeel erover bracht. Amerika gaat dezelfde weg, hetzelfde patroon als het oude Israël!

Het boek Jeremia geeft waarschuwingen, die vandaag de dag parallel lopen:

Verder zei de HEERE tegen mij: Bid niet voor dit volk ten goede. Al vasten zij, Ik luister niet naar hun geroep. Ook al brengen zij een brandoffer en een graanoffer, Ik zal in hen geen behagen scheppen, maar door het zwaard, door de honger en door de pest zal Ik een einde aan hen maken.  Jeremia 14:11-12

Daarom, zo zegt de HEERE: Zie, Ik ga over hen onheil brengen waaraan zij niet kunnen ontkomen. Als zij dan tot Mij roepen, zal Ik niet naar hen luisteren.  Jeremia 11:11

Toen zei ik: Ach, Heere HEERE, zie, die profeten zeggen tegen hen: U zult geen zwaard zien en honger zult u niet krijgen, maar Ik zal u een duurzame vrede geven in deze plaats. De HEERE zei tegen mij: Die profeten profeteren vals in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden, Ik heb hun geen opdracht gegeven en Ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart.  Jeremia 14:13-14

 

Dus wat moeten we doen?

A  Bid dat de valse profeten, leiders en leraren zich bekeren!

Hier is het oordeel, dat kwam wegens valse profetische leugens  (Jeremia 20:3-6)

1  Zij zullen een schrik voor zichzelf en hun vrienden worden (beschouwd als terroristen)

2  Zij zullen vallen door het zwaard van hun vijanden (oorlog)

3  Hun land zal vallen en worden overgenomen door een vreemd land (bezetting)

Zij zullen gevangenen (slaven) worden

5  Alle rijkdom, opbrengst, kostbare dingen en schatten zullen worden meegenomen

 

B  Bekeer je van het luisteren naar, promoten van en akkoord gaan met de leugens van de valse profeten/leraren/leiders. Stop met het volgen van deze wolven in schaapskleren!

C  Predik bekering aan iedereen die je kent

D  Bid voor genade in onze tijd van oordeel

E  Zoek de stem van de Heer te horen, door het overdenken van het Woord, en door gebed

F  Controleer zorgvuldig naar welke profeet, leraar of geestelijke leider je luistert op YouTube, of wie je elders volgt. Als zij het volgende niet onderwijzen, prediken of profeteren, namelijk: bekering, het bloed van Jezus, het vlees kruisigen, wandelen in heiligheid in plaats van wereldgelijkvormigheid, of wanneer zij eindtijdprofetie prediken gebaseerd op een veranderde Schrift, de Bijbel, dan zou dat al een rode vlag moeten zijn!

G  Lees het Boek Jeremia, om het oordeel beter te kunnen begrijpen, vooral de hoofdstukken 20-23 en 50-51.

H  Heb geloof in God!  Markus 11:22

Broeders en zusters, zoek alsjeblieft vurig en oprecht de Heer op over wat ik met jullie deel, zodat je daarna zelf kunt beslissen wie de waarheid vertelt, en wie de kudde verwart en misleidt, door je herhaaldelijk wijs te maken dat zij de enige ware profeten zijn en u 100% de waarheid verkondigen. Op dit moment leven we in urgente tijden.

De Bijbel vertelt ons om uit ‘Babylon’ te komen, zodat je geen deel hebt aan haar zonden.  Openbaring 18:4-6

Het is tijd voor de ware gelovigen in Jezus Christus om dit nu te doen, en… wie oren heeft om te horen, die hore!  Mattheüs 11:15

Elizabeth Marie

 

Enkele kenmerken van valse profeten

Vertrouw alsjeblieft niet iedere geest, maar test de geesten of zij uit God zijn.
Aan de vruchten herkent men de boom!

1  Valse profeten willen mensen behagen, in die zin:

Ze prikkelen hun meest geliefde volgelingen door middel van hielen likken, zodat ze niet zullen afvallen. Ernstige, gedetailleerde vragen, door hun volgelingen gesteld, behandelen zij eerder met irritatie, slordigheid en humor (weglachen), dan met eerbied voor hun naaste en inlevingsvermogen.

Valse profeten bewaren hun kritiek voor Gods trouwste dienaren.

Valse leraren bekritiseren diegenen, die het ware evangelie onderwijzen. Hun scherpste kritiek bewaren ze voor hen, die het meest trouw blijven aan de bijbelse boodschap. Tot op de dag van vandaag blijven valse leraren Gods trouwe dienaren vermanen en kleineren.

Valse profeten onderwijzen hun eigen wijsheid en visie.

Dit was zeker het geval in de dagen van Jeremia, toen God zei: Die profeten profeteren vals in Mijn naam. Ik heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven en Ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart  (Jeremia 14:14). En ook vandaag de dag spreken valse leraren dwaasheid, in plaats van de diepe, rijke wijsheid van God te onderwijzen.

4  Valse profeten vergroten kleine opdrachten uit en negeren de grote opdrachten.

Paulus al waarschuwde Timotheüs voor het volgende: Als iemand een andere leer brengt (denk hierbij bijvoorbeeld aan een ander evangelie met eigen toevoegingen), en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en aan de leer, die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort: afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, voortdurend geruzie van mensen, die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen. (1 Timotheüs 6:3-5).

Valse profeten verbergen hun valse leer achter welsprekende toespraken of bijzondere, fantasierijke openbaringen.

Het doel hiervan is om de leugenleer te verbergen achter krachtige, aantrekkelijke en vage boodschappen, vaak ik-gericht, waarin de profeet zelf een belangrijke (helden)rol speelt. Hij biedt zijn toehoorders een giftige pil bedekt in goud aan. Hoewel het mooi en waardevol kan lijken, en misschien zelfs voor een deel waar, is het in werkelijkheid dodelijk.

Valse profeten zijn in hun boodschappen meer bezig met anderen te overtuigen van hun gelijk dan het daadwerkelijk of geestelijk verder helpen van de ander.

Dit was één van Jezus’ waarschuwingen tegenover religieuze leiders in Zijn tijd: Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u  (Mattheüs 23:15). Valse leraren zijn er uiteindelijk niet om levens en zielen te redden, maar om anderen te overtuigen van wie zij zijn, en het in feite niet zijn, en op die manier volgers voor zich te winnen.

Valse profeten maken gebruik en misbruik van de giften en talenten van hun volgelingen.

Petrus al waarschuwde voor dit gevaar: Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. (…) En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten  (2 Petrus 2:1-3). Ze misbruiken hun volgers dus, omdat ze hebzuchtig zijn en heimelijk verlangen naar wereldse rijkdom. Valse leraren zijn vooral bezig met hun eigen goederen, en niet zozeer met die van de ander. Zichzelf vinden ze belangrijker dan het redden van verlorenen.

 

You may also like