Onzichtbare belemmeringen voor genezing | Verwijder de barrières

… en word genezen! Wat doen we als fysieke genezing uitblijft? Enkele veel voorkomende belemmeringen voor genezing onder de loep genomen, aangevuld met gebeden.

Eindtijdnieuws.com
17 april 2023

 

Derek Prince leert dat genezing deel uitmaakt van het verzoenende werk van Jezus aan het kruis.
Hij neemt ons mee door zeven veelvoorkomende belemmeringen voor genezing, en vooral, hoe we deze kunnen overwinnen.

Opgenomen in februari 1987, Nieuw-Zeeland

 

Remove These Barriers and Get Healed – Invisible Barriers to Healing – Derek Prince

Translation => Click on the CC (subtitle) button > then click the Gear wheel > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

Transcript, gedeeltelijk en vrij vertaald:

Johannes 16:13-15:
Echter, wanneer Hij, de Geest der waarheid…

Dat is één van de titels van de Heilige Geest. En merk op, dat Hij een hij is. Broeders en zusters, de Heilige Geest is geen het, Hij is een hij, Hij is een persoon. En Hij wil ook behandeld worden als een persoon.

…wanneer Hij, de Geest der waarheid, gekomen is, zal Hij u in alle waarheid leiden, want Hij zal niet op eigen gezag spreken, maar wat Hij hoort, zal Hij spreken; en Hij zal u zeggen wat komen gaat.

Nu spreekt Jezus; Hij zegt:
“Hij zal Mij [Jezus] verheerlijken, want Hij zal nemen van wat van Mij is en het u verkondigen [of openbaren].” 

Daarna zegt Hij:
“Alle dingen die de Vader heeft, zijn van Mij. Daarom zeg Ik dat Hij [de Heilige Geest] van het Mijne zal nemen en het u zal openbaren.”

Dus alles wat de Vader heeft, is verankerd in de Zoon

En alle rijkdom van de Vader en de Zoon zijn gegeven door de Heilige Geest. Hij is de Rentmeester, Hij is de Bewaarder van het magazijn. Laten we daarom vrienden met Hem worden; het zal ons de moeite lonen.

We kunnen niet alle niet-genezingen verklaren

Ik realiseer mij, dat in de huidige staat van de gemeente, doorzeefd als ze is met zoveel geestelijke problemen en zoveel ongeloof, er heel mooie zonen en dochters van God zullen zijn, die geen genezing ontvangen. Laten we eerlijk zijn en dat feit onder ogen zien. Ik heb in de loop der jaren duizenden mensen zien genezen, maar ik heb ook enkelen van Gods uitverkoren kinderen gezien, die hun genezing niet ontvingen. Ik wil u zeggen, dat ik dat niet kan verklaren. Oké? Er zijn dingen, die ik niet kan verklaren.

Ik zocht God hierover…

Maar toen ik hierover nadacht en God er over zocht, gaf Hij mij een Schrifttekst; het is Deuteronomium 29:29:
De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen.

Er zijn twee soorten dingen, de geheime en de geopenbaarde
Er zijn de geheime dingen, die God toebehoren, en er zijn de geopenbaarde dingen, die ons toebehoren, opdat wij ze doen, opdat wij ernaar handelen. God heeft mij geroepen om een dienaar van Zijn woord te zijn. Ik bemoei me niet met Gods geheimen. De dingen, die God geheim houdt, probeer ik niet te weten te komen. Maar de dingen, die geopenbaard worden, zijn mijn verantwoordelijkheid om Gods volk te dienen, en ernaar te handelen. Dat is wat ik, met de hulp van de Heer, vanavond ga doen.

Van Gods kant werd elke barrière weggenomen

In de loop der jaren heb ik ontdekt, in de bediening van de zieken – en Ruth en ik zijn ons daar de laatste jaren bijzonder bewust van geworden – dat als er barrières zijn, dat die niet van Gods Zoon afkomstig zijn. Want toen Jezus stierf, werd het voorhangsel van de tempel van boven tot onder in tweeën gescheurd! Elke barrière van Gods kant werd weggenomen. Echter, wij hebben door ervaring geleerd, dat er in de harten en levens van Gods volk vaak barrières blijven bestaan, die genezing in de weg staan. En om effectief te kunnen bedienen, moeten we deze barrières aanpakken!

Dus in mijn onderwijs vanavond ga ik systematisch door de algemene barrières heen, die mensen ervan weerhouden genezing te ontvangen. Ik heb ontdekt, dat dit eindeloos veel tijd bespaart, wanneer we individuele mensen (straks) gaan bedienen! We maken als het ware eerst de grond vrij. We hoeven niet bij iedereen na te gaan of iedereen aan deze voorwaarden voldoet, want we doen het met jullie allemaal samen! En voor zover wij in staat zijn, gaan we alle belemmeringen wegnemen, vóórdat we beginnen met de bediening van genezing!

 

Veel voorkomende barrières voor genezing

Ik ga jullie nu een lijst geven van ongeveer – toevallig heb ik er zeven op mijn lijst staan, maar er zouden er meer kunnen zijn – veel voorkomende barrières voor het ontvangen van genezing.

1  Onwetendheid over Gods woord en Gods wil

Het spijt me te moeten zeggen, dat dit een enorm veel voorkomende barrière is in de gemeente van vandaag. Heel veel Christenen kennen de duidelijke, eenvoudige waarheden en leerstellingen van het woord van God niet!

In Jesaja 5:13 zegt God:
“Daarom gaat Mijn volk in ballingschap wegens gebrek aan kennis…”

Geen kennis van Gods woord, geen kennis van wat bereikt is door de dood van Jezus aan het kruis. Onwetendheid.

En dan in Hosea 4:6, zegt de Heer iets heel vergelijkbaars:
“Mijn volk wordt vernietigd door gebrek aan kennis.”

Nu kunnen we u vanavond niet in één dienst onderwijzen, maar ik geloof dat ik gisteravond en in wat ik vanavond heb samengevat, een basis heb gelegd van kennis van het woord van God en de voorziening van God, die zou moeten helpen uw onwetendheid te verdrijven. Ik wil dus dat wij allen tezamen aan God onze zonde en onwetendheid belijden, het feit dat we God niet hebben gezocht, dat we Zijn woord niet hebben bestudeerd, dat we niet de tijd hebben genomen om uit te zoeken, wat God zegt. En we willen God vragen om ons vanavond te vergeven. En we willen ons zo ver mogelijk inzetten, om de wil en het woord van God te leren kennen! Wilt u zich daarbij aansluiten? Goed, ik nodig u uit om na mij een kort gebed te zeggen. Wilt u deze woorden uitspreken?

Gebed om vergeving van onwetendheid

“Oh God, we erkennen dat we op vele manieren onwetend zijn van Uw woord en van Uw wil, door onze eigen schuld. Vanavond, God, belijden we dit als een zonde. We bekeren ons ervan. We vragen U om ons te vergeven, en ons te helpen om vanaf nu ijveriger de waarheid te zoeken, in Jezus’ naam.”

 

2  Ongeloof

De volgende barrière komt ook veel voor in de kerk. Het is ongeloof. In veel van onze kerken of gemeenten beschouwen we ongeloof als een soort onschuldige zwakte. “Nou, ik geloof niet, maar verwacht God dat echt van mij dat ik geloof?” Het Nieuwe Testament noemt ongeloof geen onschuldige zwakte, maar een zonde. En als we dat inzien, zijn we klaar om ons van het ongeloof te ontdoen en de weg te openen, door God te geloven om te ontvangen wat Hij voor ons heeft.

Hebreeën 3:12-13 is specifiek gericht aan Christenen:

Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God, maar vermaant elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde.

Ziet u wat de Bijbel ongeloof noemt?

God noemt het kwaad en hij noemt het zonde! Dus ik wil u vragen, om samen met mij God om vergeving te vragen voor ons ongeloof, en ons geloof te verkondigen, te proclameren. Ziet u, bij deze geestelijke omstandigheden moeten we het negatieve vervangen door het positieve. Dus allereerst vragen we God om ons ongeloof te vergeven. En er is niemand van ons hier vanavond, ook ik niet, die niet om vergeving van ongeloof hoeft te vragen. En daarna gaan we heel eenvoudig ons geloof proclameren, hardop uitspreken. We gaan ons geloof in God, in Jezus, in de Heilige Geest, en in het woord van God, proclameren. En dit kan de hele sfeer in deze zaal veranderen. Vanaf dit moment kan er een sfeer van geloof heersen. Dus, ik ga u vragen om samen met mij opnieuw te bidden.

Nu, wat wij proberen te doen is dat, als het ware, alle testen doorlopen en de problemen, die genezing in de weg kunnen liggen, elimineren. Dus we gaan de zonde van ongeloof belijden, we gaan God vragen ons te vergeven, we gaan er afstand van doen, en we gaan ons geloof proclameren. Bent u er klaar voor?

Gebed om vergeving van ongeloof

“Oh God, we komen tot U in Jezus’ naam, en we belijden onze zonde van ongeloof. We proberen het niet te verontschuldigen. Wij zijn er verantwoordelijk voor. We hebben er spijt van. We vragen U ons te vergeven en ons ervan te verlossen, en ons Uw geloof te schenken. Vanavond willen we verklaren, ieder van ons afzonderlijk, ik geloof in God de Vader, ik geloof in Jezus Christus, Zijn Zoon, ik geloof in God, de Heilige Geest, en ik geloof in de Bijbel – het ware, gezaghebbende woord van God. Ik geloof, Heer Jezus, wat U zei: ‘Gods woord is de waarheid’. Amen!”

Ik zeg u, er heerst hier een andere sfeer. Een hoop nare kleine demonen van ongeloof moesten via de achterdeur naar buiten sluipen. We komen bij de derde barrière, die niet in elk leven voorkomt, maar in velen…

 

3  Onbeleden zonde

Spreuken 28:13 legt een principe vast:
Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.

Wie zijn zonden verbergt, zal niet slagen

U kunt wanhopig proberen te slagen in het leven, en u kunt misschien veel dingen nastreven, maar als er verborgen, niet vergeven zonden in uw leven zijn, zult u niet voorspoedig zijn!

Ik weet het niet, maar ik vermoed dat er in het leven van velen van ons zonden zijn, die niet zijn erkend, niet zijn beleden, en waar we ons niet van hebben bekeerd. We hebben ze bedekt, weggestopt. Weet u, in de omgang met mensen over het belijden van zonden, wat zo belangrijk is, heb ik ontdekt dat veel mensen zo denken: ‘Nu, als ik mijn zonden niet aan God belijd, zal Hij ze nooit te weten komen’. Echt, ik ben veel mensen tegengekomen, die zo denken! Laat me u vertellen: God weet het al. En God vraagt u niet om het te belijden, om erachter te komen wat u gedaan hebt. God vraagt u om het te belijden, omdat, als u dat doet, Hij u kan helpen, begrijpt u? Het is voor uw bestwil, niet voor Zijn informatie.

God is niet geschokt

Bovendien, als u Hem het slechtste over uzelf hebt verteld, heeft u Hem niet geschokt. Hij wist het allemaal al, nog vóórdat u het Hem vertelde. En ik vertel jonge mensen dat er dingen zijn, die je misschien nooit aan je ouders kunt vertellen, omdat je je te veel zou schamen en vernederd voelen. Maar je kunt het aan God vertellen, en God schaamt zich nooit. Is dat niet geweldig?

Elke zonde, die de Heilige Geest u laat zien…

Dus, ik ga u en ieder van ons hier vanavond een gelegenheid geven, om in de aanwezigheid van de Heilige Geest te kijken, of er enige onbeleden zonde in ons hart en leven is. En belijd dan heel eenvoudig, heel stil, niet hardop, elke zonde die de Heilige Geest u laat zien. De Bijbel zegt, dat als wij onze zonden belijden, Hij getrouw en rechtvaardig is om ons onze zonden te vergeven, en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus als u belijdt, heeft God zich in Zijn trouw en rechtvaardigheid verplicht u te vergeven en u te reinigen. En wat er vanavond ook op uw geweten of in uw hart is, als u in geloof in Gods trouw die zonden, of die zonde belijdt, kunt u hier later vanavond weggaan, alsof u nooit in uw leven een zonde hebt begaan. Want als God onze zonden vergeeft, wist Hij ze uit. Hij neemt ons die nog niet beleden zonde, begaan in het verleden, nooit meer kwalijk!

Dit gaan we niet in het openbaar doen…

We nemen gewoon een paar momenten. Ik nodig ieder van jullie uit om even stil te zijn voor God, en om God u te laten zien of er iets is, wat u heeft gedaan of gezegd, misschien wel jaren geleden. De Heilige Geest brengt het in uw herinnering. En u reageert dan door te zeggen, “God, ik erken het. Het spijt me. Vergeef me. Reinig me in het bloed van Jezus.”
Neem nu een paar momenten van stilte.
En ik wil niet dat iemand zijn ogen opent of hoofd opheft….

Dank U voor Uw vergeving!

Denk eraan, u bent niet alleen vergeven, u bent ook gereinigd. Vanaf dit moment staat er niets meer tussen u en God in dat opzicht! Laten we hardop tegen God zeggen: “Dank U, God! Dank U, God, dank U, God. Dank U dat U mij vergeeft, God!” Kunt u dat zeggen? “Dank U voor de vergeving, God. Ik ontvang Uw vergeving!”

En nog één ding dat u misschien moet doen, is uzelf vergeven

Soms is dat het moeilijkst. Zeg het volgende:

“God, omdat U mij vergeven hebt, vergeef ik mezelf. Amen.”

 

4  Onvergevingsgezindheid

Nu gaan we verder met de volgende barrière. Het is een houding van onvergevingsgezindheid tegenover andere mensen. Dit komt verschrikkelijk vaak voor in het lichaam van Christus! Ik wil u laten zien wat Jezus zei in Markus 11:25:
En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve.”

Jezus zegt, voordat u begint te bidden, check, controleer uzelf: is er iemand waar u iets tegen hebt? Want als u bidt met wrok en onvergevingsgezindheid in uw hart, zullen die wrok en onvergevingsgezindheid een belemmering vormen voor de beantwoording van uw gebed(en)! Dus zegt Jezus: wanneer u een duidelijk communicatiekanaal met God wilt, en open wilt staan om te ontvangen waar u om bidt, moet u, vóórdat u bidt, als er iets in uw hart is tegen wie dan ook – en dat laat niets en niemand buiten beschouwing – vergeven, en daarna bidt u!

Vergeven is een beslissing!

Vergeven is geen emotie; het is een beslissing. Het is een beslissing van de wil. Ik heb mensen wel eens uitgelegd, dat het is alsof je een schuldbekentenis of -bewijs hebt van iemand anders. Vergeven is de schuldbewijzen verscheuren; dat is wat het is!

Ik gaf eens bijbelles en sprak in het bijzonder tot vrouwen, die mishandeld of verlaten waren…

En ik wees erop dat zij, ook al waren zij misschien zelfs zeer slecht behandeld door hun man, een houding van vergeving ten opzichte van hun echtgenoot behoorden aan te nemen. En ik zei: “Misschien heb je in je hand een handvol schuldbekentenissen of schuldbewijzen (IOUs) van je man aan jou. Ik ben je liefde verschuldigd, ik ben je steun verschuldigd, ik ben je zorg verschuldigd, ik ben je voorzieningen verschuldigd op vele gebieden – die hij niet heeft verstrekt. Nu, die schuldbewijzen zijn legaal, ze zijn absoluut legaal. Je zou je er zelfs aan kunnen vastklampen door niet te willen vergeven, maar vóórdat u daartoe besluit, bedenk dan dat God in de hemel een heleboel schuldbewijzen in Zijn handen heeft van u aan Hem! En God zegt bij wijze van spreken: ‘Laten we een deal sluiten. Jij verscheurt jouw schuldbewijzen, en Ik verscheur de Mijne. Maar wanneer jij de jouwe houdt, dan houd Ik de Mijne.” Nu, in een van de gelijkenissen gaf Jezus de volgende verhouding aan:

Iemand is u 17 dollar schuldig; u bent God 6 miljoen schuldig

Dus, weet u, vergeven is niet supergeestelijk, het is welbegrepen eigenbelang! Ik bedoel, iemand die 17 dollar niet loslaat om 6 miljoen vergeven te krijgen, heeft gewoon geen zakelijk inzicht, dat is alles.
Dus ik zei: “Als u wilt, dat God Zijn schuldbewijzen van u verscheurt, verscheur dan uw schuldbewijzen van uw man, of van uw ouders, of van wie dan ook!”

Bitterheid, wrok, wraakzucht, onvergevingsgezindheid

We gaan nu een paar momenten nemen om af te rekenen met wrok of wraakzucht en onvergevingsgezindheid in ons hart. Ik ga bidden voor de Heilige Geest om u te laten zien, of er een verborgen wortel van bitterheid in u is. De Bijbel zegt, dat als er een wortel van bitterheid is, en opspringt, dat het velen zal verontreinigen! Daarna gaat u een beslissing nemen, om die schuldbewijzen te verscheuren.

Aan de jongeren…

Velen van jullie, jongeren, vinden misschien dat jullie ouders jullie niet goed behandeld hebben. Helaas is dat tegenwoordig in veel gevallen waar. Maar laat me jullie erop wijzen, dat het eerste gebod een belofte inhoudt: eer je vader en je moeder. Dus nogmaals, het is een kwestie van begrepen eigenbelang. Je hoeft het niet eens te zijn met alles wat ze doen, maar je moet een houding van respect tegenover hen hebben. Ik heb nog nooit een werkelijk in God gezegende Christen gekend, die een verkeerde houding had tegenover zijn ouders, nooit! Het is een essentiële vereiste voor de zegen van God! Ik spreek niet alleen over een verkeerde houding tegenover ouders of echtgenoten of echtgenotes, maar dat zijn enkele van de meest voorkomende.

Daarom ga ik nu bidden en de Heilige Geest vragen, om ons te laten zien of er gebieden van onvergevingsgezindheid zijn in ons hart en leven. Daarna ga ik u na enkele ogenblikken voor in een gebed om vergeving:

Heilige Geest, we vragen U nu in Jezus’ naam om tot het hart van ieder van ons te spreken

Laat ons zien of er gebieden zijn van bitterheid, wrok en onvergevingsgezindheid. En maak ons bereid om te vergeven.
Nu kan de Heilige Geest u een specifieke naam of namen geven, of een specifieke situatie. Ik wil graag dat u het volgende gebed zegt:

Gebed om afstand te doen van onvergevingsgezindheid

“Heer, als er enige wrok in mijn hart is geweest, enige onvergevingsgezindheid, enige bitterheid, dan doe ik daar nu afstand van. Ik leg het neer. Als iemand mij ooit kwaad heeft gedaan, of mij onrecht heeft aangedaan, dan vergeef ik hen nu, net zoals ik wil dat God mij vergeeft. Heer, ik vergeef hen in Uw naam, Heer Jezus, en ik geloof dat U mij vergeeft. Dank U, Heer, in Jezus’ naam.”

 

5  Occulte betrokkenheid

De volgende barrière, die tegenwoordig erg veel voorkomt, is occulte betrokkenheid: op de een of andere manier betrokken zijn, of zijn geweest, bij het occulte! In zaken als waarzeggerij of Ouija-borden of horoscopen, of één van de ontelbaar verschillende manieren, waarop bijgeloof en satanische sekten of culten onze hedendaagse cultuur zijn binnengedrongen. Deze vormen altijd een belemmering voor genezing! Ruth en ik hebben dit ontelbare keren meegemaakt. Mensen komen voor genezing, maar er hangt nog een donkere schaduw van het occulte over hun leven, en die staat tussen hen en de genezing, die zij zoeken, in.

Er zijn vele vormen van het occulte

Veel hedendaagse muziek, hardrock, ‘christelijke’ rockmuziek, etc., is echt satanisch. Er zit demonische kracht in. En als we ons daaraan blootgesteld hebben, kunnen we bevrijding nodig hebben.
Drugs… ik kan vanavond geen tijd nemen om een lijst te maken. Ik vertrouw erop dat de Heilige Geest het jullie laat zien. Maar laat me u iets vertellen.

Iemand had aan rockmuziek gedaan…

zonder te beseffen dat het een vloek met zich mee had gebracht, dat het satanisch is. Het meisje had een glazige blik in haar ogen, wat vrijwel altijd een teken van betrokkenheid in het occulte betekent. En ze ging plat op haar rug, zonder dat iemand voor haar had gebeden. Dat was de door de Heilige Geest onthulde barrière, door een woord van kennis aan Ruth gegeven, en dat was het woordje: ‘Rockmuziek!’ Daarna kon zij genezen worden.

We gaan nu elk contact met het occulte opgeven!

Exodus 23:24 zijn instructies van Mozes aan de kinderen van Israël, over hoe zij moesten omgaan met de vormen van aanbidding en religie, die in het land Kanaän bestonden, voordat zij daar kwamen. En Mozes waarschuwde hen, dat zij geen deel moesten hebben aan dergelijke satanische praktijken. Dus zegt hij in vers 24:
“Gij zult u niet nederbuigen voor hun goden noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun werken, maar gij zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen zult gij geheel verbrijzelen.”

Er mocht geen enkele associatie zijn met occulte praktijken!

Op basis daarvan geeft Mozes hen deze prachtige beloften, in vers 25 tot en met 27:
“Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen, en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen. Geen vrouw in uw land zal een misgeboorte hebben of onvruchtbaar zijn. Het getal uwer dagen zal Ik vol maken. De schrik voor Mij zal Ik voor u uit zenden; Ik zal in verwarring brengen elk volk, waarmee gij in aanraking komt, en Ik zal al uw vijanden voor u doen vluchten.”

Wat een geweldig mooie beloften!

Geen onvruchtbaarheid, geen miskramen, geen vrouwelijke problemen, geen ziekte, een gegarandeerde volle levensduur. Wie zou dat niet willen? Maar broeders en zusters, maak het niet los van de context, trek het niet uit zijn verband. Het is alleen voor hen, die volledig breken met het occulte, in elke vorm.

Het is niet alleen een barrière voor genezing, het is ook een barrière voor de gaven van de Geest

Dus vanavond als u meewerkt, – en ik kan niets doen tegen uw wil, zelfs God kan niets doen tegen uw wil – zullen we afstand doen van alle occulte betrokkenheid! Ik denk dat dat 50% van de mensen in deze zaal omvat. Ik kan het mis hebben, maar occultisme is wel zó subtiel vandaag de dag! Er zijn zoveel verschillende manieren om ermee besmet te raken! Je kunt bijvoorbeeld naar een souvenirwinkel gaan, en een afgodsbeeldje meenemen als sieraad.

Om u te overtuigen hoe ernstig dit is…

Het kan zelfs een bepaalde cirkelvormige afbeelding of object zijn, zoals van de zonnegod. Ik zei tegen iemand die zo’n afgodsobject had meegebracht: “Dat is uw probleem. U bent onder een vloek, omdat u een vervloekt ding in uw huis hebt gehaald. De Bijbel zegt, dat als je een vervloekt object in huis haalt, je vervloekt bent zoals dat ding vervloekt is.” De vrouw in kwestie stond op, ging naar de kelder, brak het in kleine stukjes, en deed het in de vuilnisbak. Dat was het einde; ze had nooit meer een probleem. Maar het kostte haar bijna haar leven. Zo echt is dit! God heeft een intense haat tegen afgoderij! Ik denk niet dat we weten hoezeer de Heer afgoderij haat.

We laten de Heilige Geest spreken

Hij heeft een prachtig geheugen; Hij kan u 20 jaar terug meenemen naar iets wat gebeurd is.
Ik zal u nu leiden in gebed, maar het moet op basis van uw eigen erkenning zijn. Ik wil graag dat u deze woorden zegt:

Gebed om vergeving voor betrokkenheid bij occultisme

“Heer, als ik ooit betrokken ben geweest bij het occulte, zelfs onwetend, wat het ook was, dan belijd ik dat als een zonde en doe ik er afstand van. Ik vraag U mij te vergeven, en ik zet mij in om nooit meer betrokken te zijn bij die dingen. Vergeef mij, Heer, en bevrijd me van de invloed hiervan nu, in de naam van Jezus! Amen!”

 

6  Betrokkenheid bij Vrijmetselarij, Satanisme, Hekserij

Nauw verbonden daarmee, in hetzelfde hoofdstuk van Exodus 23, is vers 32:
“U zult geen verbond met hen sluiten, noch met hun goden.”

Het is mogelijk voor mensen, om een soort verbond te sluiten met mensen, die valse goden hebben. En als u dat doet, raakt u betrokken bij de schuld en overtredingen van die mensen en hun valse goden. Dit lijkt misschien ver weg en abstract voor u, maar ik ga u iets laten zien. Sommigen van u zullen misschien beledigd zijn, maar ik zeg dit in liefde, omdat ik weet dat het waar is! Er is wijdverbreide verbondsgroep, een geheim genootschap, dat [vandaag de dag] in de gehele wereld heerst, namelijk de Vrijmetselarij. En als u betrokken bent, of bent geweest, bij de Vrijmetselarij, bent u vervloekt. Niet alleen u, maar ook uw familie en uw nakomelingen. Ik spreek dit uit ervaring. Ruth en ik zijn dit tegengekomen, we hebben het aangepakt, en we zijn tot de wortel ervan gekomen: Vrijmetselarij [maar ook satanisme en hekserij] is een vals religieus systeem!

Jabulon

Om slechts één voorbeeld te noemen, de koninklijke graad in de Vrijmetselarij erkent een god, wiens naam Jabulon (ofwel Jahbulon) is. Jah is een afkorting van Jehova, bul is een afkorting van Baäl, en on is een afkorting van Osiris. En elk systeem van aanbidding, dat de ware God combineert met Baäl en Osiris is een gruwel in de ogen van de Heer! Ongeacht wie het uitvoert! Zelfs als hij een voorganger zegt te zijn. Het maakt geen verschil. God kent ook geen aanzien des persoons.

We hebben de meest verschrikkelijke gevolgen gezien in levens en families vanwege deze vloek!

Ik zal u een kort dramatisch voorbeeld geven. Toen we laatst in Australië waren, hadden we op een ochtend een genezingsdienst. En een van de mensen die naar voren kwam, was een jonge vrouw. Ze had een schijnbaar pasgeboren baby in haar armen. We zeiden: “Waarvoor heeft u gebed nodig?” Ze zei: “Mijn baby.” Ze leek ongeveer zes dagen oud. Ze vertelde ons dat ze zes weken oud was. We vroegen, wat is het probleem? Ze zei, dat ze gewoon geen voeding opneemt. “Ik kan haar niet meer dan een lepel melk laten drinken.” Dus Ruth en ik legden handen op de vrouw, terwijl ze de baby in haar armen hield. De kracht van God kwam over haar en ze ging op de grond liggen, en Ruth ving de baby uit haar armen en hield haar vast. En toen gaf God aan Ruth een woord van kennis. Ze zei, dat de vader van het meisje een Vrijmetselaar is. En de mensen, die het meisje op de vloer bedienden, kwamen tegen die geest van Vrijmetselarij, en het kwam eruit met een luide langdurige kreet. Maar het dramatische was, dat precies dezelfde kreet tegelijkertijd uit de baby in Ruths armen kwam.

Zes uur later kwam het meisje terug, met de baby

Ze zei: “Ik wil jullie vertellen dat ze tussen de ochtend en de avond drie volle flessen heeft genomen!” Dank God daarvoor. Maar dat kleine kind zou nooit genezen zijn als niet eerst de vloek van de Vrijmetselarij was verbroken.

Wanneer er meer mensen betrokken zijn bij sekten en geheime genootschappen…

Als er hier vanavond mensen zijn, die zelf, of via hun man of vader of een ander familielid betrokken zijn bij de Vrijmetselarij, dan wil ik u voorgaan in een gebed om hier afstand van te doen. Er kunnen ook andere, soortgelijke sekten zijn, geheime genootschappen, satanische organisaties, Hells angels… Er zijn er vele in de wereld vandaag de dag! Als u betrokken bent bij een van die dingen, wil ik u nu vragen, om er in de naam van de Heer Jezus afstand van te doen.

Kunnen we alsjeblieft stil zijn en tot rust komen? Ik ga niemand individueel in verlegenheid brengen, ik ga alleen een gebed uitspreken. Als u het moet zeggen, zeg het dan tegen God in uw hart. Goed? U zegt deze woorden [meer voor degenen die niet zeker weten of er Vrijmetselarij, etc. in hun voorgeslacht was]:

Gebed om afstand te doen van Vrijmetselarij

“Heer Jezus Christus, ik wil U dienen en van U houden. Als er in mijn leven, of in mijn familie, een vloek is van de Vrijmetselarij, of van enige andere andere sekte, vraag ik U om mij te bevrijden en mij te vergeven, en de macht ervan over mij nu te verbreken, in Jezus’ naam. Amen.”

  

7  Gevolgen van een vloek

De laatste barrière waar ik het over wil hebben, is de effecten van een vloek. Ik wil nu alleen de lijst voorlezen van veel voorkomende aanwijzingen van een vloek over iemands leven of familie. Als meerdere van deze dingen op u of uw familie van toepassing zijn, dan rust er waarschijnlijk een vloek op u. Het goede nieuws is, dat Jezus tot een vloek werd, voor ons, zodat wij van de vloek verlost kunnen worden en de zegen kunnen ontvangen. Maar meestal moeten we afstand doen van de oorzaak van de vloek en de bevrijding opeisen.

 

Enkele aanwijzingen of tekenen van een vloek 

Nummer één, mentale en emotionele instorting. Als dat in uw familie voorkomt.

Nummer twee, herhaalde en chronische ziektes, vooral erfelijk, want het kenmerk van een vloek is, dat ze van generatie op generatie overgaat.

Nummer drie, herhaalde miskramen, of vrouwelijke problemen. En wat Ruth en mij betreft, als we dat soort noden hebben om voor te bidden, behandelen we het gewoonlijk automatisch als een vloek. En we hebben veel onvruchtbare vrouwen zwanger zien worden en kinderen zien baren, en we hebben veel vrouwen met vrouwelijke problemen zien bevallen. Tumoren en andere zaken aan de vrouwelijke organen verdwijnen, wanneer de vloek wordt opgeheven.

Nummer vier, de afbraak van het huwelijk en familievervreemding. Als een familie een geschiedenis heeft van uiteenvallende huwelijken, en verschillende takken van de familie die met elkaar in oorlog zijn, kun je er bijna zeker van zijn dat er een vloek is!

Nummer vijf, voortdurende financiële ontoereikendheid. Je komt nooit uit het armoedesyndroom.

Nummer zes, ongeval gevoeligheid, ongelukken. Je bent een van die mensen, die ongelukken gewoon ‘opzoeken’. Je stapt van de stoep af en je breekt je enkel. Je sluit de autodeur op je vingers. En weet u wat ik heb gezien bij zulke mensen? Het is net wanneer ze het punt van bevrijding naderen, dat ze struikelen. Het is gewoon verbazingwekkend. Ik heb in het verleden bevrijdingsdiensten gehouden, en mensen wilden wel 100 mijl rijden om te komen, maar de auto ging onderweg stuk, dus ze kwamen er nooit. Waarom niet? Het was een vloek.

En tenslotte, nummer zeven, een geschiedenis van zelfmoorden of onnatuurlijke sterfgevallen.

Nu, we gaan hier niet veel tijd aan besteden, maar we gaan allemaal nog eens zeggen:
“Dank U, Heer Jezus, dat U een vloek werd, opdat ik van de vloek verlost zou worden.”

En wanneer u dat zegt, laat het dan van u afvallen

Wanneer ik probeer duidelijk te maken wat een vloek is, is het als een donkere schaduw uit het verleden, die altijd boven je lijkt te hangen. Of het is als een hand, die uit het verleden reikt. En elke keer als u op het punt staat het te halen en te slagen, struikelt u. Als ik één sleutelwoord zou moeten kiezen, zou dat frustratie zijn. Ik heb met heel veel mensen te maken gehad, die alle kwalificaties voor succes hadden, en telkens weer stonden ze op het punt te slagen, maar ging er iets mis! Het is een vloek.

De Heilige Geest is groot genoeg, om elke situatie van dat soort aan te kunnen

U kunt individuele aandacht krijgen, niet van mij, broeder Prince, maar van de Heilige Geest. Neem even een moment om over uw leven na te denken. Kijk erop terug. Overweeg of het de tekens heeft, die ik heb beschreven. Goed. Nu gaan we het volgende zeggen, en u zegt het mij na:

Dankgebed voor en bevrijding van de vloek

“Dank U, Heer Jezus, dat U aan het kruis een vloek bent geworden, zodat ik van de vloek verlost kan worden en de zegen kan binnengaan. En door wat U deed, Heer Jezus, bevrijd ik mij vanavond in Uw dierbare naam van elke vloek over mij en mijn familie, en eis ik de zegen op, die U voor mij kocht met Uw bloed. Dank U, Here Jezus!”

Laten we de Heer prijzen! 

 

De bediening van genezing omvat vaak de bediening van het uitdrijven van boze geesten

Er is nog iets waar u zich bewust van moet zijn. Als we voor de zieken komen bidden, worden ziektes soms veroorzaakt door, of geassocieerd met de aanwezigheid van boze geesten. In sommige kerken wordt dat niet gedaan [het uitdrijven van boze geesten], maar ik zal u iemand noemen, die het wel doet en deed, Jezus!

Lukas 4:40-41:
Toen de zon onderging, brachten allen, die zieken hadden, lijdende aan allerlei kwalen, dezen tot Hem. Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen. Van velen voeren ook boze geesten [demonen] uit, roepende en zeggende: Gij zijt de Zoon van God. En Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was.

Merk op, dat, samen met de bediening van het opleggen van handen op de zieken voor genezing, er ook het uitdrijven van demonen plaatsvond. Want als de bovennatuurlijke kracht van God in werking treedt, kunnen boze geesten het gewoon niet langer uithouden, en moeten ze naar buiten komen!

Er zijn twee manieren waarop boze geesten in verband worden gebracht met ziekte

De eerste is, dat ze directe oorzaken zijn van ziekte. Er zijn geesten van zwakte, van pijn, van verlamming, en van dood, om er slechts vier te noemen, waar we gewoonlijk mee te maken hebben. Bij veel mensen, die bijvoorbeeld een kromming of misvorming van de wervelkolom hebben, wordt dit veroorzaakt door een geest van verlamming. En om die persoon volledig vrij te zetten, is het nodig dat die geest van verlamming wordt uitgedreven.

Jezus ontmoette een vrouw, die dubbel gebogen was en niet rechtop kon staan. Hij behandelde het niet als een lichamelijke ziekte. Nee, Hij zei dat deze vrouw 18 jaar gebonden was door een geest van zwakte. Hij verloste haar van deze boze geest, en ze stond onmiddellijk rechtop!

De geest van de dood komt heel vaak voor

En de manier waarop deze werkt, is om iemand zwak te maken en uiteindelijk vroegtijdig te doen sterven. Zo’n persoon heeft de neiging een morbide kijk op het leven te hebben. Ze hebben de neiging om naar de donkere kant van de dingen te kijken. Ze dragen misschien donkere kleren. Er is iets morbide aan hen. Ik heb tegen verschillende jongedames moeten zeggen: “Ik stel voor dat je geen zwart meer draagt.” Je denkt misschien dat dit vreemd is, maar er is een verband tussen… Ik zeg niet dat mensen nooit zwart moeten dragen, maar er zijn mensen voor wie het niet verstandig is om zwart te dragen.

Honderden gevallen van bevrijding van de geest des doods

Ruth en ik hebben waarschijnlijk honderden gevallen behandeld van mensen, die bevrijding nodig hadden van de geest des doods. We ontdekten dat het juiste om te doen is, om het negatieve te vervangen door het positieve. Kijk, één manier waarop de geest van de dood binnenkomt, is dat je ontmoedigd raakt, zonder gevoel van hoop, onderdrukt, en je zegt misschien: “Ik kan net zo goed dood zijn. Ik wou dat ik dood was. Wat is het nut van leven?” Als u dat zegt, is dat een uitnodiging aan de geest van de dood om binnen te komen en het over te nemen. En die heeft niet veel uitnodigingen nodig! Eén van de gevaarlijkste dingen, die iemand ooit kan zeggen is: “Ik wou dat ik dood was.”

Het is nodig om negatieve uitspraken of gedachten te herroepen

We gaan u nu de gelegenheid geven om de negatieve dingen, die u over uzelf zegt, te herroepen.

Psalm 118:17 zegt:
“Ik zal niet sterven, maar leven en de werken van de Heer verkondigen.”

Dat is een positieve beslissing, nietwaar? Zeg dat na mij:
“Ik zal niet sterven, maar leven en de werken van de Heer verkondigen.”

Ik stel voor dat u opstaat en het dan zegt. Er is iets met een staande positie. Ik ga niet onder de duivel liggen! Ik laat hem niet mijn emoties en houding vertrappen! Oké. Voor de derde keer, bent u er klaar voor?
“Ik zal niet sterven, maar leven en de werken van de Heer verkondigen!”

Ik zou willen voorstellen, dat ieder van u zich nu tot iemand naast u wendt, hem of haar recht in de ogen kijkt, en zegt:
“Ik zal niet sterven, maar leven en de werken van de Heer verkondigen!”

Laten we op basis daarvan een lofprijzing uitspreken

“Prijs U, Heer Jezus! Dank U, Here Jezus. Glorie aan Uw naam. Overwinning, overwinning, overwinning door het bloed van het Lam en door de naam van Jezus! Amen en amen en amen!”

 

We gaan nu over op de bediening van de zieken

Er zijn veel verschillende bijbelse manieren om de zieken te bedienen. Maar we gaan nu Markus 16:17-18 volgen:
“Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in Mijn naam [Jezus] zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen [en wat gebeurt er dan?] en zij zullen genezen worden.”

Wat zullen ze doen? Herstellen!

Er staat niet dat ze allemaal direct zullen genezen. Soms is genezing direct, soms is het progressief. Maar het komt.

Mijn vrouw Ruth was invalide op haar rug

Toen ik Ruth in 1977 ontmoette, was ze praktisch invalide op haar rug. Ik legde haar de handen op en bad voor haar, en zei: “Houd nu de stekker erin. Blijf met je stekker in Gods stopcontact.” En ik zei, dat de manier om de stekker erin te houden, is om Hem te blijven danken tot de genezing voltooid is! Dat was in juni. Ze hield de stekker erin, en in november was haar genezing direct voltooid.

Ze had daarvoor een gescheurde schijf in haar wervelkolom, en een wervelkolom die van kinds af aan krom was geweest. Nu heeft ze geen gescheurde schijf meer en een rechte wervelkolom. Maar ze kreeg geen instant wonder. Ze kreeg een progressief werk. Jezus zegt, dat ze zullen herstellen, maar Hij zegt niet hoe lang het duurt. Soms is het onmiddellijk. Prijs God, maar niet altijd. Sommigen van jullie zullen onmiddellijk genezen worden. Sommigen van jullie krijgen een genezing, die begint. Als het begint, hou dan uw stekker [van vertrouwen en geloof] erin. Wanneer u bij het verlaten van de zaal, of later, zegt: “Ik ben niet genezen, er is niets gebeurd”, weet u wat u dan gedaan hebt? De stekker eruit getrokken! En daarna zal er niets meer gebeuren. Maar wanneer u zegt: “Ze hebben mij de handen opgelegd, God heeft me aangeraakt, en ik blijf Hem danken tot het compleet is,” dan zal het compleet zijn.

Ruth en ik zijn hier om jullie te bedienen, en we hebben zeven andere teams

Allemaal geroepen tot de bediening met bewezen bedieningen en zalving van God. En zij en wij samen gaan de zieken bedienen door handoplegging. We gaan u de handen opleggen in de naam van Jezus. Dit wordt geen counseling sessie, dus kom niet met uw levensverhaal, of zelfs een medische geschiedenis. Alles wat we willen weten is: artritis, een zwak hart, een blaasontsteking, ik kan geen kinderen krijgen, menstruatiekrampen, wat het ook is… Probeer het in één korte zin te zeggen. Wij gaan u immers niet genezen. God wel. En God kent uw probleem al voordat u het vaststelt.

Richt u alsjeblieft niet op menselijke persoonlijkheden

Kom met de houding, dat als ik naar deze dienaren van de Heer kom, ik gehoorzaam aan Gods woord, en ik doe wat Hij me heeft opgedragen… en ik kijk ook niet naar broeder Prince en Ruth, of een van de andere teams voor mijn genezing. Ik kijk via hen naar Jezus, die hen opdroeg de zieken de handen op te leggen. Richt u alsjeblieft niet op menselijke persoonlijkheden, want die kunnen niet veel voor u doen als het om genezing gaat. Jezus kan alles!

Als u een kind van God bent, wil ik niet dat u slechts een toeschouwer bent

Ik wil dat u biddend betrokken bent. Heb dezelfde houding alsof het uw broer, of uw zus, of uw ouder is voor wie hier wordt gebeden. En we zullen met de hulp van onze aanbiddingsleiders van tijd tot tijd periodes van lofprijzing en aanbidding hebben. We hebben uit ervaring geleerd, dat het in een sfeer van aanbidding veel gemakkelijker is voor mensen, om genezing te ontvangen. Dus laten er alsjeblieft geen toeschouwers zijn. Laat niemand van u betrokken raken bij een hoop loze gesprekken met uw buren! Hoewel de prediking ten einde loopt, begint nu het echte deel van de dienst. En we zijn niet al te tijdsbewust. Als u op enig moment weg moet, voel u vrij om zonder gêne te gaan, maar we gaan door zolang we voelen, dat God wil dat we doorgaan. Gewoonlijk duren mijn genezingsdiensten, inclusief het onderricht, zelden minder dan vijf uur. Er zijn er geweest die acht uur duurden. En dat is erg kort in vergelijking met Jezus, want sommige van zijn diensten duurden drie dagen.

 

Bron:

Invisible Barriers To Healing

You may also like