Beste onderwijs ooit over religieuze misleiding | Derek Prince

UPDATE 10-06-2022  Het hoogste doel van deze verleidende geesten is om Christenen weg te lokken van hun trouw aan de Heer Jezus Christus. En wanneer leraren en profeten willen dat mensen hen volgen, is dit een dodelijk vorm van motivatie. 

Ook dit is satanisch! En we zullen gaan zien waarom.

Dit onderwijs vraagt om nauwlettende aandacht.
Religieuze misleiding door atheïsme, valse religies en valse leraren en profeten, valse christussen, misleidende geesten…

Derek Prince veronderstelt dat er voor elke persoon, die door de duivel is misleid door het atheïsme, er ten minste zo’n 1.000 personen in de hel moeten zijn, die zijn misleid door religie. Atheïsme heeft echt heel weinig macht om mensen te bedriegen; het is te duidelijk dat het vals is om aanvaardbaar te zijn. Maar valse religie heeft de mensheid misleid door de eeuwen heen, eeuw na eeuw. Het gaat om onnoemelijk veel mensen. En deze situatie is vandaag de dag niet veranderd.

De Bijbel waarschuwt ons heel duidelijk, dat aan het einde der tijden, de periode waarin we duidelijk nu leven, misleidingen van religie zullen gaan toenemen in een opmerkelijke mate! En degenen die geloven, zullen worden onderworpen aan elke vorm van druk om hen te verleiden, weg van hun ware geloof. In vele profetieën en openbaringen van de Bijbel betreffende deze laatste dagen, werden we allemaal gewaarschuwd voor valse christussen, valse profeten, en misleidende geesten, elke keer weer. En alles wat we zien in de Verenigde Staten, en wereldwijd, is een illustratie en bevestiging van de juistheid van deze waarschuwingen.

 

Best Teaching on Religious deception EVER | Derek Prince

Of bekijk de video hier.
Bekijk dezelfde video, maar dan zonder muziek.

Translation => Options (gear wheel) > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

Gedeeltelijk en vrij vertaald:

Er zijn twee belangrijke vormen van misleiding 

1  De eerste is, wat ik afwijkingen van het Christendom zou noemen. Dat zijn misleidingen waarvan beweerd wordt, dat ze hun oorsprong in het Christendom hebben. Vaak pretenderen zij Christen te zijn.
2  De tweede soort misleiding zijn die vormen van religie, of spirituele activiteit, waarbij men niet pretendeert Christen te zijn.

 

Christelijke misleiding

In 1 Timotheüs 4:1-5, in het eerste vers drukt de Geest uitdrukkelijk uit, in rechtstreekse bewoordingen, dat er in latere tijden sommigen zullen afwijken van het geloof.

Nu, het geloof betekent in deze context: het Christelijke geloof. En je kunt niet afwijken of afvallen van het Christelijk geloof, als je nog nooit in het Christelijke geloof bent geweest. Net zo duidelijk als het feit, dat je niet kunt afwijken van een evangelische tempel vanavond, als je nog nooit in een evangelische tempel bent geweest. Dus dit gedeelte verwijst direct en duidelijk naar mensen, die in het Christelijk geloof zijn geweest. Echter, in de eindtijd zal er veel druk zijn op de mensen, om je af te doen wijken van het Christelijk geloof. En deze activiteit is rechtstreeks terug te voeren naar boze geesten of demonen. Ze worden verleidende geesten genoemd! De leringen en doctrines worden doctrines, leerstellingen van demonen genoemd.

Verleiders

Nu, het woord verleiden heeft een licht seksuele associatie in gewoon Nederlands. Het betekent bijvoorbeeld het verleiden van een vrouw in haar trouw aan haar echtgenoot, en die geloften had gedaan toen ze trouwde, enzovoort. Dit geldt ook in het geestelijke rijk. Het hoogste doel van deze verleidende geesten is om Christenen af te pakken, om Christenen weg te lokken van hun trouw aan de Heer Jezus Christus als Verlosser en Heer en Hoofd over alle dingen van de gemeente, hetgeen Zijn lichaam is. De uitgangspunt van deze religieuze krachten is, om u weg te krijgen van totale toewijding en onderwerping aan de Heer Jezus Christus, en aan het onderwijs van het Woord van God.

Leugensprekers zonder een geweten

Vers 2 handelt over het spreken van leugens in schijnheiligheid, met een geweten dat dichtgebrand is met een heet ijzer. Dat verwijst niet naar personen. De Griekse grammaticale constructie maakt duidelijk, dat het de demonen beschrijft. Het is niet goed om een beroep te doen op het geweten van de demonen, omdat een demon nu eenmaal geen geweten meer heeft! Het is ook niet goed om de waarheid uit demonen te verwachten, omdat ze leugens in schijnheiligheid spreken.

Veel valse leraren en profeten

Nu, de andere grote passage handelt over de misleidingen, die in de kerk zullen komen. Deze wordt gevonden in de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 2, en we zullen de verzen 1,2 en 3 lezen. Nu moeten we dit wel in zijn verband lezen. Het laatste vers van het voorafgaande hoofdstuk zegt dit: Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, heilige mannen en vrouwen van God spraken, terwijl ze bewogen werden door de Heilige Geest. Dit is hoe de profeten van God hun profetieën voortbrachten in het Oude Testament. Heilige mannen  en vrouwen van God werden bewogen door de Heilige Geest.

Maar dan gaat Petrus verder aan het begin van het volgende hoofdstuk, om ons te waarschuwen, dat er ook valse profeten waren in Israël! Als je de profeten Jeremia en Ezechiël leest, zul je zien dat er veel valse profeten waren. En ze hadden een enorme en kwade invloed! Petrus waarschuwt ons hier dat, zoals er valse profeten waren in Israël in het Oude Verbond, er valse leraren in de kerk zullen zijn in het Nieuwe Verbond. Nu, wanneer er geen valse leraren in de kerk zouden zijn, dan moeten we zeggen dat de Bijbel een onbetrouwbaar boek is. Dus het feit, dat er valse leraren zijn, maakt de Bijbel niet ongeldig; het bevestigt het, omdat het zei dat het zo zou zijn. Het zorgt er echter wel voor, dat we onszelf onderzoeken, en gaan kijken of wij worden misleid!

Opvallendste kenmerken van valse leraren

Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraren zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.
Peter zegt hier dus heel duidelijk, dat er valse leraren zullen zijn onder de Christenen!

Betekenis van het woord ‘ketterij’

En dit is wat ze zullen doen… ‘doen binnensluipen’ in moderne taal betekent op een stiekeme, achterbakse manier ketterijen binnenbrengen, die verdoemenis brengen. Nu is het belangrijk om de betekenis van het woord ketterij te begrijpen. Het woord ketterij is rechtstreeks afgeleid van het Griekse werkwoord kiezen. En ketterij is niet het volledig verwerpen van de Schrift, het is kiezen hoeveel van de Schrift je wilt geloven! Dat is de aard van ketterij. Want geen enkele ketterij, die de hele Bijbel verwerpt, zou ooit een Christen kunnen bedriegen. Wat bedrieglijk is, zijn juist die presentaties die beweren de Bijbel te geloven, maar bepaalde delen ervan verwerpen. Dat nu zijn ketterijen!

Een voorbeeld in de praktijk

In dit Schriftgedeelte gaat het over ketterijen, die vervloekt zijn, die verdoemenis brengen. Ze kosten degenen, die er in meegaan, de redding van hun ziel. Deze ketterijen worden heimelijk binnengebracht!

Een zeer duidelijk voorbeeld hiervan vond plaats in Canada, rond het begin van de jaren zestig, toen een zekere denominatie, een combinatie van twee andere denominaties, – de leiders besloten het zondagsschool programma te herzien. Ze brachten het programma uit op een hele subtiele manier. Het was niet in de vorm van directe ontkenningen van de Bijbel, maar eerder in de vorm van vragen. Vragen zoals: Is het noodzakelijk om in de maagdelijke geboorte te geloven? Is het noodzakelijk om in de Godheid van Jezus Christus te geloven? Is het noodzakelijk om in de lichamelijke opstanding van Jezus Christus te geloven?

Ziet u, dit is altijd al satans tactiek geweest, vanaf Genesis, hoofdstuk 3!

Toen hij Eva verleidde om zijn leugen te geloven, presenteerde hij niet onmiddellijk de leugen; hij begon door de vraag te stellen: “Is het ook, dat God gezegd heeft…?” Met andere woorden, is het echt nodig om te geloven? Toen Eva zijn vraag beantwoordde, vervolgde hij met de directe ontkenning van wat God zei! Want satan zei: “Je zult zeker niet sterven”, terwijl God had gezegd, dat je wel zeker zult sterven. Satan kwam niet met de ontkenning, vóórdat hij Eva eerst ‘aan de haak had geslagen’, gestrikt met een vraag!

Op precies dezelfde manier opereert de duivel vandaag de dag in de Christelijke kerk. Hij begint niet door regelrechte ontkenning van de fundamenten van het Christelijk geloof. Nee, hij begint deze in twijfel te trekken: “Is het nodig om te geloven? Moeten we echt geloven?”

MSM was wakker, maar de Christenen sliepen…

De leiders van deze denominatie brachten, zonder iemand te vertellen wat ze aan het doen waren, zonder reclame te maken van hun bedoelingen, dit nieuwe zondagsschoolmateriaal uit, en circuleerden het door de denominatie. En de mensen in die denominatie waren zó slaperig en hadden zo’n gebrek aan enige vorm van intelligentie, dat ze niet eens beseften wat er gebeurde! Het verbazingwekkende en schokkende is, dat het de publieke seculiere pers in Canada vereiste, om de waarheid op te sporen en op de voorpagina’s te brengen! En de pers kwam hierover naar buiten, over het soort materiaal dat in deze specifieke denominatie werd verteld aan de kinderen.

Stiekem, achterbaks en bedrieglijk!

Het is dus duidelijk, dat ze het allemaal op een stiekeme en achterbakse manier doen. Ze zullen echt niet opstaan en u vertellen: “Nu, we gaan alles ontkennen, waar het Christendom echt voor staat”, maar ze beginnen een beroep te doen op je gevoel van intellectuele eerlijkheid, zoals bijvoorbeeld: “Denkt u, als een modern mens, levend in de twintigste eeuw, dat we het ouderwetse standpunt echt nog kunnen accepteren, enzovoort, enzovoort?” Wel, persoonlijk geloof ik nog steeds dat Jezus wist waar Hij het over had!

Wanneer je de maagdelijke geboorte ontkent, wanneer je de schepping ontkent, wanneer je de realiteit van het oordeel van de hel ontkent, wat maakt dat Jezus dan wel niet? Want er bestaat geen twijfel over, dat Jezus al die dingen geloofde en leerde. Al deze ontkenningen zijn heimelijk, stiekem, achterbaks en bedrieglijk.

Vervloekte dwaalleraren

Velen echter zullen hun schadelijke wegen volgen, zegt de Bijbel. Ze zullen vele mensen gaan misleiden! Als gevolg hiervan zal er verwijt en berisping op de weg der waarheid zijn. Het Christendom zal hierdoor verkeerd worden voorgesteld in de ogen van de wereld, door deze valse leraren en profeten. Dit is wat we momenteel zien gebeuren! Echter, het eigenlijke centrum van deze ketterijen wordt hierin gevonden: ‘de Heer verloochende, die hen gekocht heeft’. Het verloochent de Here Jezus Christus, en Zijn verlossende werk aan het kruis. Elke lering of elk onderwijs, die één van deze aspecten van de waarheid van de Schrift ook maar aanraakt, ondermijnt of ontkent, is een vervloekte dwaalleraar.

Ik zal u vertellen wat ik geloof…

Ik geloof dat Jezus Goddelijk is; Hij is God. Ik geloof dat Hij geboren werd uit een maagd. Ik geloof dat Hij een zondeloos leven leidde. Ik geloof dat Hij een verzoenende dood stierf, als vervanging voor de zonden van het menselijk ras. Ik geloof dat Hij fysiek uit de dood opstond op de derde dag. Ik geloof dat Hij fysiek naar de hemel opsteeg, en ik geloof dat Hij terug zal komen op dezelfde manier als Hij heenging.

Grimmige wolven

Laat mij de laatste woorden van de apostel Paulus aan de oudsten van de kerk van de Efeziërs onder uw aandacht brengen, in Handelingen 20, vers 28 tot en met 30.

Merk op dat de apostel Paulus hier sprak tot de oudsten van de gemeente in Efeze: mannen die hij kende, van wie hij hield, en die hij waarschijnlijk in die positie had aangesteld. En toch heeft hij hen een aantal zeer serieuze dingen te vertellen als hij afscheid neemt. Hij zegt in vers 29: ‘Ik weet, dat na mijn vertrek grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen.’

De wolf is het type van de valse profeet

Want Jezus zei in Mattheüs 7: ‘Pas op voor wolven in schaapskleren, die valse profeten zijn. Het schaap is het beeld van de Christelijke discipel; de wolf is de natuurlijke vijand van het schaap. Om ongemerkt tussen de kudde schapen te kunnen komen, is de wolf gekleed in een schapenvacht.

De persoon nu, die nauwelijks met zijn ogen kijkt, en nauwelijks met zijn oren luistert, wordt gemakkelijk misleid door de wolf onder de schapenvacht! Maar er is één wezen daar op het toneel, dat niet misleid wordt, en dat is de schapenhond, want hij beoordeelt niet met zijn ogen, noch met zijn oren, maar via de geur. En de geur vertelt hem heel duidelijk, dat dat ding met die schapenvacht aan, een wolf is! En zijn taak is om te blaffen. En dat is de taak van de Christelijke bediening en van Christenen, wanneer de wolf komt in schaapskleren!

Jesaja 56 zegt van de geestelijke herders van Israël:

Het zijn allemaal domme honden. Ze kunnen niet blaffen, terwijl ze liggen te slapen en van sluimeren houden. En de man, die in de positie wordt geplaatst met de verantwoordelijkheid voor de kudde van de Heer, als hij de wolf in schaapskleren binnen laat komen en niet tegenhoudt, is niets beter dan een domme hond, die niet kan blaffen en ligt te slapen! Er zijn helaas een heleboel domme honden in sommige kerken vandaag de dag! De wolf komt van buiten. Ze kunnen zeer misleidend zijn, gebruiken honingtaal, praten heel erg lief over de liefde, en toch zijn het wolven. Wanneer een persoon bijvoorbeeld over niets anders dan liefde kan praten, dan denk ik, wat is er mis met hun onderwijs, of wat is er mis met hun leven? Er moet iets mis zijn.

U zegt misschien, wat is er mis met liefde?

Liefde is geweldig, maar vrienden, het is veel beter om het in praktijk te brengen dan om erover te prediken! Mensen die over liefde spreken, en niets anders, zijn gevaarlijk. God is een God van liefde, maar Hij is ook een God van oordeel.

Dit is satanisch!

Dan spreekt Paulus over een ander probleem dat zelfs nog ernstiger is. Hij zegt in het 30ste vers van Handelingen 20: ‘en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.’ Hij zei hier, dat sommigen van jullie zullen opstaan ​​en verdraaide leringen zullen presenteren, met één doel: om de discipelen weg te trekken en achter zichzelf aan te trekken! Nu, hier hebben we een dodelijke soort van motivatie: wanneer leraren en predikers en sprekers en profeten en profetessen willen dat mensen hen volgen. Dit is satanisch!

Elke ware dienaar en dienares van Jezus Christus heeft één hoogste doel:

om mensen op te nemen, te winnen voor de Heer, niet voor de prediker, of de profeet, of de leraar! Er zijn tegenwoordig echter massa’s, en vooral vrouwen, moet ik zeggen… Het zijn wat ik zou noemen zelfbenoemde profetessen, rondwandelend en rondrennend naar die kleine huissamenkomsten, en daar binnenkomen met een ‘hoger licht’ en een ‘diepere waarheid’, en hen bezighouden rond henzelf. Er zijn massa’s van dergelijke mensen in de wereld! Wanneer je ooit iemand bent tegengekomen in je leven, die, door een of andere vorm van spirituele kracht, jou in de war brengt door haarzelf of hemzelf, kap het dan direct af op datzelfde moment. Het is niet de Geest van God!

Ik zal u vertellen wat voor geest het is in een paar ogenblikken…

Er bestaan vele afwijkingen van het Christendom, van Jezus Christus, van Zijn dood, Zijn opstanding en Zijn hemelvaart. Daarom, test hen!

De remedie tegen dwaling

De remedie tegen dwaling is door de waarheid te presenteren. Raak niet geobserveerd door enkel achter dwaling en fouten aan te gaan. Vul je huis niet met boeken over dwaling, alleen maar om mensen te overtuigen dat het fouten zijn, omdat je erin verstrikt zult raken. Wanneer je de waarheid weet, dan zal de waarheid altijd de fouten aan het licht brengen.

Raak bijvoorbeeld niet verwikkeld in het bestuderen van het Boek van Mormon, of Edgar Cayce, of Jane Dixon, or Christian Science, etc., omdat dat niet werkt! Wat je moet weten, is de waarheid kennen. En ik heb mensen moeten bevrijden van demonen, die over hen kwamen door deze dwaling en fouten te bestuderen, niet omdat ze fouten zochten, maar eenvoudig om in staat te willen zijn om mensen te antwoorden, die in dwaling leefden.

 

Het niet-Christelijke bedrog

Dit is het andere type bedrog. Met andere woorden, het bedrog, de misleiding die zich niet aandient onder de vermomming van het Christendom. Het presenteert zich niet in een Christelijk jasje. Wanneer we bij het bovennatuurlijke komen, is er een simpele waarheid, namelijk, dat er maar twee bronnen van bovennatuurlijke kracht zijn, namelijk:

God
2  De duivel

Bovennatuurlijke kracht, die niet van God komt, komt van de duivel. Het is erg belangrijk om dit te begrijpen; er is geen derde neutrale bron van bovennatuurlijke kracht.

 

Wat zijn de twee belangrijkste toepassingen van satanisch bovennatuurlijk kracht?

1  voor openbaring
2  voor controle

Of mensen willen informatie inwinnen over dingen, of ze willen mensen en gebeurtenissen en situaties controleren en beheersen.

 

Benamingen voor satanische, bovennatuurlijke openbaring

De benamingen, die het meest worden gebruikt in de Bijbel voor verschillende manieren van satanische, bovennatuurlijke openbaring zijn: waarzeggerij, wat in modern taal het voorspellen van iemands toekomst omvat. Het omvat ook dingen als wichelroeden, of stralingzoeken.
De Bijbel spreekt over een waarzeggende geest; denk hierbij aan een geleidegeest, geest, bezoeker, verschijning, schaduw, boodschapper, huisgeest, spook, demoon…

Waarzeggende geest

Een persoon met een waarzeggende geest heeft een specifieke geest, die als het ware aan die persoon hangt, en die hen op hun wenken bedient, hen bezoekt, hen openbaringen brengt, en voor hen contact maakt met de onzichtbare wereld. In moderne taal is dit een medium.

Raadplegen van doden

De Bijbel spreekt verder over necromantie, wat staat voor het raadplegen van de doden.

Er zijn hier vier bewoordingen, die de Bijbel gebruikt: een uitlegger van voortekenen, een waarzegger, een sterrenwichelaar, en een astroloog, iemand die zich bezighoudt met astrologie en horoscopen. Horoscopen is in wezen de tijd observeren, zo van ‘dit is de week om dit te doen, en dit is niet de week om dat te doen’. Dat is de essentie van een horoscoop. In de Bijbel heet dit het oberveren van tijden.

Het satanische middel om mensen te controleren…

is hen te laten doen wat jij wilt dat ze doen. De twee belangrijkste soorten nu zijn hekserij en tovenarij.
Hekserij maakt gebruik van (tover)spreuken, vervloekingen, en voorspellingen.
Toverij maakt gebruik van bezweringen, betoveringen, drugs, muziek, dansen, enzovoort. Het gebruikt een of andere vorm van een fysiek ding om geestelijk resultaat te produceren. Het hele rijk van drugsverslaving in de Bijbel valt onder de classificatie van toverij. De heidense medicijnmannen van Afrika en andere landen kennen het en gebruiken al honderden en honderden jaren! Drugs, om bovennatuurlijke, psychische toestanden te produceren. Wat nieuw is, is dat je het doet met een injectiespuit of tablet; maar de basisprincipes zijn zo oud als de duivel zelf.

90 procent van de belijdende Christenen is triest genoeg onwetend over dit hele rijk, en staan daarom wijd open voor misleiding en bedrog. En er is geen enkel deel van de Christelijke kerk dat is uitgesloten. Ik heb bijvoorbeeld veel horoscooplezers gevonden in de Pinkstergemeente.

Kindoffers

Leviticus, hoofdstuk 20, gaat over de praktijk om kinderen levend aan Moloch te offeren door vuur. Moloch is een satanische afgod. De andere dingen nu, hekserij en toverij, zijn van exact hetzelfde niveau in Gods ogen als het offeren van kinderen! Dat is de categorie, waarin al deze dingen thuishoren. Dan heb je enig idee hoe God naar deze dingen kijkt, want in Gods ogen is dit van exact hetzelfde niveau als het offeren van kinderen aan een afgod. Let op, het achterna rennen van satanische krachten, geesten, goden, afgoden, of hoe je ze ook wilt noemen, is geestelijke hoererij of overspel.

Dienaren van satan

En in Deuteronomium, hoofdstuk 13, vinden we een verdere waarschuwing en een heel erg belangrijke. Wanneer er een profeet of een dromer van dromen opstaat, die een teken of een wonder geeft dat uitkomt, zoals hij had voorspeld, zegt de Here God, dat je zo’n persoon niet moet volgen wanneer hij tegelijkertijd ongehoorzaamheid leert aan de ene ware God. God test uw trouw aan Hem, of u zich laat misleiden door het teken aan deze profeet gegeven, of dat u zich aan God vasthoudt en aan Zijn woord alleen: de Bijbel! Het is nog steeds duivels. Want satan kent een deel van de toekomst. Hij heeft bovennatuurlijke kennis, en hij is in staat om het over te brengen en te communiceren aan degenen, die hem dienen. Denk hierbij aan valse profeten, valse leraren, waarzeggers, heksen, tovenaars, mediums, enzovoort. Het zijn dienstknechten van satan.

Er zijn veel gevallen opgetekend, en sommige zijn berucht, dat dienaren van satan nauwkeurig bepaalde gebeurtenissen in de toekomst voorspelden, desondanks blijven het dienaren van satan! We behoren te oordelen naar hun onderwijs en hun relatie met de ene ware God. En wanneer ze ook maar iets anders leren dan trouw en gehoorzaamheid aan Hem alleen, dan moeten we hen niet volgen! Onder de wet van Mozes zouden ze gedood zijn.

Deuteronomium 18, vers 9 tot 14 beschrijft de langste lijst van gruwelen in de Bijbel… Elke persoon nu, die naar enige persoon in deze categorie luistert, hen raadpleegt, bezoekt, omgaat, of hen op wat voor manier dan ook promoot, is een gruwel in Gods ogen. Merk op, dat ze allemaal in dezelfde categorie zitten met een kind als een levend offer offeren aan een heidense afgod. Ik zal u vertellen, dit is een ontzagwekkend instrument van satan.

Veel van de muziek vandaag de dag is eigenlijk toverij…

Het werkt mensen op tot een soort satanische, seksuele razernij. En veel van de rockmuziek, en andere vormen van muziek, zijn gewild bij jonge mensen vanwege hetzelfde effect.

Hekserij

Ik heb met zo veel mensen te maken gehad met de geest van hekserij; het is schrikbarend! De Heilige Geest gaf een openbaring aan een groep, die ik diende, namelijk: bepaalde steden in de Verenigde Staten zijn centra van satanische macht.

De Heilige Geest gaf de namen van zes steden, en de specifieke activiteit in elke stad: 

Reno Nevada, en de activiteit van satan daar was het uiteenvallen van het Amerikaanse huis
Hollywood, Californië, en de activiteit daar was sensualiteit, erotiek, wellust
New Orleans, en de activiteit was hekserij
4  Chicago, Illinois, en de activiteit was geweld en wreedheid
Boston, Massachusetts, en de activiteit was valse religie
Miami, Florida, en de activiteit daar was politieke verwarring

 

Zeer dunne scheidslijn tussen de Heilige Geest en andere geesten

Een paar dagen later was ik in New Orleans, in een charismatische gebedsgroep, bestaande uit ongeveer tien mensen. Uit drie van die goede dames hebben mijn vrouw en ik een geest van hekserij geworpen, in het midden van de charismatische gebedsbijeenkomst. Hoe kunnen mensen, gedoopt in de Heilige Geest, nu bezet zijn door hekserij? Ik zal u dit vertellen dat er een zeer fijne scheidslijn is tussen de Heilige Geest en andere geesten. Het is daarom nodig om een echte gevoeligheid te ontwikkelen. Dit kan voor sommigen van u schokkend zijn, maar het is helaas wel waar.

Er zijn niet slechts weinig heksen in de Pinkstergemeenten!

Ik heb er een aantal ontmoet; ik heb met sommige mensen te maken gehad. Sommige mensen willen dit niet graag horen, maar het is nog steeds waar. God nu heeft me datgene laten zien, wat ik als de essentie van hekserij beschouw. En dat is: andere mensen trachten te controleren, door het gebruik van de geest die niet de Heilige Geest is. Misschien denkt u, dat het wel de Heilige Geest was, maar dat is het niet.

35:54  Luister hier naar een bijzonder getuigenis…

39:49  Het willen gebruiken van de Heilige Geest

Laat me u dit vertellen, als u ooit een geest in uw leven hebt, die u kunt gebruiken, is het niet de Heilige Geest, want niemand gebruikt de Heilige Geest. Dan is Hij weg! Maar ik ken veel Pinkstermensen en andere charismatische mensen, die trachten een geest te gebruiken om hun resultaten te krijgen. Het is een gevaarlijk, glad pad. Het duurt niet lang, voordat je over mensen profeteert, om hen te laten doen wat jij wilt dat ze doen, datgene wat jij denkt met je vleselijke verstand dat ze zouden moeten doen! En je zult een valse profeet zijn als je dat doet, of een valse profetes!

Een ketting met geestelijke kracht

Ik sprak ooit met een vader, wiens hart gebroken was vanwege zijn zoon, die terugkwam uit Vietnam. Zijn zoon kwam terug als een compleet ander mens. Hij vertelde, dat een Vietnamees meisje hem een ketting had gegeven. Sinds hij die ketting om heeft, is hij een andere persoonlijkheid geworden, en ze konden hem niet zover krijgen om de ketting af te doen.

Ziet u? De hele essentie van de geestelijke wereld is, hoe geestelijke macht te gebruiken en over te brengen.

Bovennatuurlijke hulp alleen van God zelf

In Exodus 20, vanaf vers 3, leren we dat we geen andere goden voor Gods aangezicht mogen hebben… want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.
En wanneer je naar een andere bron gaat dan God, voor bovennatuurlijke hulp, maak je die bron tot je god, en plaats je die god boven de ware God. En het oordeel zal dan over u komen en over de derde en vierde generatie. Dit is een specifiek oordeel voor een specifiek soort zonde. Ik heb zo vaak te maken gehad met kinderen, die duidelijk gebonden zijn door satanische machten, dat ik ben gaan ontdekken dat het precies zo is als God zei dat het zijn zou. Als je drie generaties terug naar de ouders vraagt, vind je het medium, de helderziende, de waarzegger… dat soort dingen. Daarom zeg ik u met ernst, u verdoemt niet alleen uzelf, maar ook uw kinderen, wanneer u met deze dingen bezig bent. U kunt dan maar beter stoppen en nadenken!

In Christus is het vervloekte weggedaan, maar het wordt niet weggedaan als we het niet onder ogen zien en geloven, en de juiste actie ondernemen.

Een dienstknecht van satan promoot zichzelf en zijn eigen boodschappen!

Laten we nu naar het Nieuwe Testament gaan, naar Handelingen, hoofdstuk 8, vanaf vers 9. Hier wordt verslag gedaan over een zekere man, Simon genaamd, die toverij gebruikte. Hij betoverde de mensen van Samaria, door te zeggen dat hij een groot persoon was. Hier heb je een onmiskenbaar teken, dat je te maken hebt met een dienstknecht van satan! Wanneer hij of zij reclame maakt voor zijn eigen grootheid, dan is hij nooit een dienaar van Jezus Christus geweest! Hij had het volk daar een lange tijd betoverd. Zijn kracht was echt heel reëel, en het stelde hem in staat om een hele stad te domineren, de stad Samaria, door satanische kracht. Toen Simon echter met een grotere bovennatuurlijke kracht in aanraking kwam, werd hij gedwongen om hier aandacht aan te schenken. Simon moest toegeven dat dit een grotere kracht was dan hij had, toen hij wonderen zag en boze geesten uit mensen geworpen zag worden. De Bijbel zegt, dat hij het evangelie geloofde en zich liet dopen, maar…

Toen Simon zag, dat door oplegging van handen van de apostelen de Heilige Geest werd gegeven, wilde hij die gave ook ontvangen. Hij was zelfs bereid er geld voor te betalen! Toen zei Petrus tegen Simon: “Uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven! Gij hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht voor God”.

En weet u wat Simons reactie was? Zei hij ‘Vergeef me’? Nee. Zei hij ‘Het spijt me, ik zal het niet nog een keer doen’? Nee.
Nee, hij zei: “Bid voor mij…” En dit is zó typerend voor dat soort mensen; ze geloven dat iemand anders moet bidden voor hen. Ik kan je niet zeggen hoe vaak ik gezien heb, dat de persoon die verstrikt, gebonden of verslaafd is, iemand anders het werk voor hen wil laten doen!

Mijn antwoord aan zulke mensen is:

als jij niet wanhopig bent, verwacht dan niet dat ik wanhopig voor jou zal zijn. Het is zo typerend voor de persoon, die in dit gebied van satan bezig is. Het is het moeilijkste in de wereld om dit soort effect af te schudden. Voor een tijdje kon Simon het van zich afschudden, en geloofde hij en werd hij gedoopt, maar satan beschouwde Simon nog steeds als zijn persoonlijke eigendom. En nogmaals, wanneer je in dat gebied bent geweest, als je bezig bent geweest met deze occulte dingen, dan beschouwt satan je vanavond als zijn legitieme eigendom. Hij heeft een bittere hekel aan elke poging om je uit zijn klauwen te krijgen! Ik heb hier bewijs van, over en weer; dat is zijn houding, zijn gedrag. Satan gelooft dat je echt tot hem behoort, en hij voelt zich beledigd, wanneer iemand zijn eigendom uitdaagt. Het is buitengewoon moeilijk voor zulke personen om oprecht berouw te hebben. En zonder berouw is er geen blijvende bevrijding!

Wat satan niet toelaat…

In Handelingen 13, vanaf vers 6, leren we dat het grote doel van satan is, om iemand te weerhouden het woord van God te horen en in Jezus Christus te geloven. Dat is wat satan niet zal toestaan. Wat je daarnaast nog verder doet, zoals het volgen van mensen of hun boodschappen stellen boven het woord van God, dat is onbelangrijk voor hem.
Doch Paulus, vervuld met de heilige Geest, zag de valse profeet hier scherp aan, en zei hem ronduit: “Zoon van de duivel, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, wil je niet ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien?” En hij kwam onder het oordeel van de Heer, en werd zelfs blind.

Waarzeggerij

Nog een heel belangrijk incident kunt u in Handelingen 16, vanaf vers 16 lezen. Hoewel deze waarzegster de waarheid sprak, was zij een dienstknecht van satan…
Satan ziet niet graag, dat zijn slachtoffers verslagen worden in het openbaar.

Weet u waar de fout voor de onwetendheid ligt?

Bij de gemeente van Jezus Christus, en vooral bij de predikers, de sprekers. Laatst werd mij een profetie gegeven, die me bang maakte – ik had er zelf niets mee te maken, en God zei aan het einde van die profetie, dat Hij klaar was om de predikers van deze generatie ter verantwoording te roepen. En ik kan dat geloven.

In de laatste dagen…

Nog enkele verwijzingen in het Nieuwe Testament over het einde van dit tijdperk vindt u in 2 Timotheüs, hoofdstuk 3. Het is een exacte beschrijving van wat we vandaag de dag om ons heen zien.
In dit gedeelte wordt ook gesproken over twee magiërs; zij weerstonden de bovennatuurlijke boodschap en bediening van bevrijding. Zo weerstaan de dienstknechten van satan de waarheid vandaag. God zij dank zullen ze verslagen worden, en ze zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan allen overduidelijk worden, zoals ook bij deze twee magiërs het geval was.

Al deze dienaren van satan zullen openlijk te schande worden gemaakt!

Door wie?
Door een gemeente die is verrezen in de kracht van de Heilige Geest, en de waarheid van het woord, die het zwaard van de Geest hanteert, en deze dienaren van satan neerhaalt in schaamte en nederlaag. Dat is wat er gaat gebeuren, zegt de Bijbel hier.

Van kwaad tot erger

Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid, zegt Gods woord. Het Griekse woord nu voor verleiden is het Griekse woord voor magiërs, tovenaars, zodat we expliciet worden gewaarschuwd dat, naast de algemene ineenstorting van de menselijke normen van gedrag en moraliteit, er aan het einde van dit tijdperk een grote toename zal zijn van satanische, bovennatuurlijke manifestaties. En dat is precies wat we nu zien! Naar mijn mening is het grootste gevaar in de Verenigde Staten van Amerika vanavond: hekserij, en zonder enige twijfel een veel groter gevaar dan het communisme. U heeft geen idee hoe wijdverbreid het momenteel is, en hoe zijn tentakels elke natie heeft bereikt, zelfs de allerhoogste rang van uw regering!
Bid ook voor uw regering.

Satans grote wapen tegen Amerika en de hele wereld

En de grote meerderheid van de belijdende Christenen is nog niet eens begonnen om het te identificeren of serieus te nemen. Want overal waar ik kom, kom ik die geest tegen. Er zijn twee geesten, die ik herken: waarzeggerij en hekserij. Ik ken ze en zij kennen mij.

Ik sluit af met Openbaring 9, vers 20 en 21

En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten (demonen) niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

Tijd om echt wakker te worden voor wat er aan de hand is

U kunt wel protesteren, maar dat zal niet veel uitwerken. Weet u wat u zou moeten doen? Bidden. Bind satans macht, kom op in het geestelijke rijk, en neem de heerschappij over, en drijf deze afschuwelijke dingen uit uw land. U kunt het doen; u bent verantwoordelijk. U kunt protesteren bij uw congreslid, enzovoort, maar het zal niet veel goeds doen. Als het wel iets uitwerkt, is dat fijn, maar het echte geheim is dat je de strijd wint in het geestelijke rijk, en u heeft de tools om dat te doen als u ze gebruikt.

Zorg dat u absoluut vrij bent

Wanneer u ooit in uw leven bij één van deze dingen hierboven genoemd betrokken bent geweest, kunt u er maar beter voor zorgen dat u absoluut vrij bent, dat zich niets meer vastklampt en dat niets u nog achtervolgt, en dat er geen donkere schaduw over u heen is, die uw leven zal bederven, uw toekomst, uw huis en uw familie. U kunt het misschien wegwuiven en zeggen dat het een grapje was. En misschien was het dat ook in uw ogen, maar niet in die van God, en ook niet in de ogen van de duivel! Als je naar een waarzegger gaat die je raadpleegt, of een Ouija bord gebruikt, al dat soort dingen… wat je in feite doet, is naar een dienaar van satan gaan voor hulp. En op die manier stel je jezelf onder een wettelijke verplichting jegens satan. Satan zal die verplichting niet ongedaan maken, totdat je hem ertoe dwingt dit te doen.

Hardop afstand doen in het bijzijn van getuigen

De beste procedure die ik ken, om satan te dwingen dat te doen, is om hardop afstand te doen van dat ding, in het bijzijn van getuigen. Belijd het als een zonde, en maak jezelf los van satans macht door de naam van Jezus. Het is bijna ongelooflijk hoe deze dingen mensen achtervolgen.

Als voorbeeld, veel mensen komen naar mij toe, en ze zeggen: “Elke keer als ik me heel dicht bij God voel, en God begin te aanbidden in de Geest, en de Geest van God beweegt, is er iets dat naar beneden komt en me afsluit, en ik kan gewoon nooit doordringen tot God”.
En de eerste vraag die ik hen altijd stel, is of je ooit bij een waarzegger bent geweest. Acht van de tien keer is het antwoord “Ja. Oh, maar ik deed het alleen toen ik een meisje was… Oh, het was jaren geleden… Oh, ik bedoelde er niets mee; het was maar een grapje”. Maar je ging wel, en je stelde jezelf onder een verplichting aan satan; je hebt het nooit ongedaan gemaakt. Ik kan u geval na geval vertellen, waarin dit soort duisternis en zwaarte over een leven is opgeheven door het ongedaan maken van die verplichting!

Wat je ziet en wat je doet, is belangrijk

Zelfs als je het niet meent. Om van deze dingen af te komen, is bijna als een scheiding: het moet legaal gedaan worden. Je moet de verbinding verbreken:

‘Heer, ik belijd het als een zonde, dat ik naar die waarzegger ging… dat ik speelde met dat ouija bord… dat ik mijn hand heb laten lezen… dat ik de horoscopen heb bestudeerd… en alle tientallen andere dingen… ik belijd het als een zonde. Heer, ik erken dat ik naar een dienaar van satan ging voor hulp. Vergeef mij, Heer. Ik doe er afstand van. Ik zal het nooit meer doen, en ik maak mijzelf los in Jezus’ naam van elke duistere invloed, die hierdoor op mij kwam.’ En dat zal werken.

 

Neem het serieus

Wanneer je het echter niet serieus neemt, dan blijf je eronder lijden. De vloek is ingetrokken in Christus, maar je moet er binnengaan, zodat er een intrekking van die vloek is.
Ten tweede, als je enige literatuur of andere voorwerpen hebt, die spreken over satanische sekte en aanbidding, verbrand het dan, het liefst vanavond nog, niet morgen!
Handelingen 19 zegt: de gelovigen brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze… 20.000 dollars was de waarde aan boeken.

Breek het, verbrand het, gooi het weg!

Uw ziel is vele malen meer waard.
Onlangs had ik met een vrouw te maken; ze was een dokter in de metafysica. Ze bracht ongeveer zes jaar door met het bestuderen van deze satanische leringen. Ze schreef me een brief, die ik nog in mijn bezit heb: ‘Denkt u dat er hoop voor mij is? Denkt u dat er een mogelijkheid is op bevrijding?’ Ze zei: “Zelfs al ga ik naar de post om deze brief op te sturen, het is satan die me probeert te doden op weg naar de post”.

Dus ik ontmoette haar op afspraak in een bepaald kamp…

Ik bad voor haar bevrijding, en ze ontving een zekere mate van bevrijding. Toen zei ik, “U moet naar huis gaan en elk boek verbranden”. Ze zei, “Ik kan dat niet doen”. U zou versteld staan van het aantal excuses dat ze had, om het niet te kunnen doen.
Ze zei, “Weet u wat ze waard zijn?” Ze zei dat ze minstens 9.000 dollar waard waren en dat het oude manuscripten waren, die ze had verzameld.
Ik zei, “Nou en, wat is uw ziel waard?”
Dus toen ik haar voor het laatst zag vertrekken, zei ze: “Denkt u dat ik vrij zal zijn?”
Ik zei, “Ja, maar God is zo genadig; Hij zal je niet vrijmaken, totdat je die boeken verbrandt. Want als je vrij zou komen, zonder de boeken te verbranden, zul je van gedachten veranderen en ze niet verbranden. En je situatie zou daarna erger zijn dan voorheen”.

Als je idolen, afgoden, boeddha-beelden hebt – alles wat gemaakt is om te aanbidden, of ter ere is van een of ander satanisch wezen, breek het, verbrand het, gooi het weg!

Als Christen is je macht gegeven

Wat u ook bindt op aarde, zal gebonden zijn in de hemel. Wat u ook zult ontbinden op aarde, zal ontbonden zijn in de hemel. U hoeft de satanische toestand en de satanische invasie, waar uw land naar toe gaat niet te tolereren. U heeft de middelen tot uw beschikking om situaties te veranderen. De geestelijke middelen zijn in de handen van de Christenen, niet de ongelovigen.

 

You may also like