Vindt de Opname van de Gemeente vóór de Grote Verdrukking plaats?

De Bijbel zegt dat Jezus de gelovigen op komt halen. Voordat de grote verdrukking begint, zullen de gelovigen plotseling, in een oogwenk, weggevoerd worden. Deze gebeurtenis wordt ook wel de Rapture, Wegrukking, Wegvoering, ‘Dag der verlossing’ en ‘Gezegende hoop’ genoemd.

Eindtijdnieuws.com
13 april 2023

 

Waar de Here Jezus in het begin van het Bijbelboek Openbaring de gemeente nog aanspreekt, is er vanaf Openbaring 4, te beginnen bij vers 1, geen sprake meer van Gods gemeente hier op aarde.

Openbaring 4:1

Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik (Johannes) gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet….

Je zou kunnen zeggen, dat deze periode van verdrukking begint met het openen van de eerste zegels in Openbaring 6.

Vóór de grote verdrukking zullen we dus weggevoerd worden…

In Openbaring 20:4 lees je echter over hen, die het teken van de antichrist geweigerd hebben, en als gevolg daarvan gedood werden, maar bij de tweede Komst van Jezus Christus op aarde uit de dood op zullen staan. Het gaat hier om de ‘grote schare’, die na de Opname van de gemeente nog tot bekering komt en een martelaarsdood sterft, lezen we in Openbaring 7.

Bij de eerste opstanding tijdens de Opname blijven de ongelovigen achter in het graf

Zij zullen pas opstaan bij het laatste oordeel, waarover we kunnen lezen in Openbaring 20: ‘En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken’. De ongelovige doden worden dus bewaard tot het laatste oordeel. Pas dan zullen ook zij opstaan om voor de grote witte troon veroordeeld te worden.

In Johannes 5 wordt ook over twee opstandingen gesproken: 

‘de opstanding ten leven en de opstanding ten oordeel’.
Gods woord leert ons, dat de gemeente, Gods Bruid, vóór de grote verdrukking opgenomen zal worden.

 

Hoe duidelijk is de Bijbel daar nu over?

De volgende Bijbelse aanwijzingen zouden kunnen bevestigen, dat de Opname vóór de grote verdrukking plaatsvindt:

In Efeziërs 4:30 kunnen we lezen, dat we een verheerlijkt lichaam ontvangen in de Opname: ‘En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing’. Uit het verband blijkt, dat het daar meer specifiek over de verlossing van ons lichaam gaat. Tijdens de Opname van de gemeente zullen de gelovigen, die reeds gestorven zijn, het eerst opstaan. En wij levenden zullen met hen in een oogwenk worden weggevoerd, de Here tegemoet in de lucht.

In Openbaring 20:4 worden de martelaren, die onthoofd waren tijdens de grote verdrukking om het getuigenis van Jezus, opgewekt. Ze werden dus weer levend. De opstanding van de overige gelovigen, die ooit in Christus zijn gestorven, moet dus al op een eerder tijdstip plaats gevonden hebben, namelijk, samen met op dat moment levende gelovigen tijdens de Opname.

Openbaring 3:10 leert ons, dat Hij, Jezus Christus, de gemeente wil bewaren ‘voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.’ In de Griekse grondtekst staat het zo: ‘Omdat u het woord van de geduldige volharding van Mij bewaard hebt (om Mij te verwachten), zal ook Ik u uit de ure der verzoeking houden, die over de gehele bewoonde wereld zal komen, om hen te verzoeken, die op de aarde wonen’. In de Griekse grondtekst staat er heel duidelijk ‘uit’, en niet ‘voor’. ‘Bewaren voor’, zoals veel Bijbelvertalers het woordje hebben vertaald, zou alleen betekenen dat we de tijd van moeilijkheden tijdens de 7 jaar durende verdrukkingsperiode niet aan den lijve zouden ervaren, maar we zouden echter nog steeds op aarde zijn! Het maakt een groot verschil.

In Openbaring 6:16 wordt de grote verdrukking de ‘toorn van het Lam’ genoemd. De hoop van de bruid van Christus, die vol verlangen naar Hem uitziet en haar gewaden gewassen heeft, is niet de toorn van het Lam, maar de liefhebbende Bruidegom, die Zijn bruid tegemoet zal gaan in de lucht tijdens de Opname!

In 1 Petrus 4:17 kunnen we lezen, dat het oordeel begint bij het huis Gods, zodat we niet met de wereld geoordeeld zullen worden.

In Lukas 21:28 lezen we: ‘Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt (komt dichterbij)’. Hoe zouden we ons als Christenen, als eerste doelwit van satan, nu kunnen verheugen in de grote verdrukking? Het is juist onze verlossing, waar we zo naar uitzien, die ons deze vreugde geeft…. onze gezegende hoop.

In Lukas 21:36 worden we opgeroepen te waken en te bidden om aan deze vreselijke dingen te ontkomen. Het is niet zoals sommige Christenen denken, ‘eens gered altijd gered’.

In 2 Thessalonicenzen 2:6-8 leren we dat de komst van de antichrist tegengehouden wordt! Tegengehouden door wat, door wie? Als we ook dit vers in zijn verband lezen, blijkt dat Paulus het hier heeft over de Heilige Geest, die door middel van de gemeente op aarde werkt en woont. In het Grieks staat er ‘Gezalfde’; God wil ons vullen en zalven met Zijn Heilige Geest (‘Helper’ en ‘Trooster’ hier op aarde, om ons te helpen en te bemoedigen). Wanneer de gemeente opgenomen zal worden, dan wordt daarmee ook de tempel van de Heilige Geest van de aarde opgenomen: weggenomen! Daarna zal de antichrist alle ruimte krijgen om zich te openbaren. Dan is het ‘zout der aarde’, wat wij behoren te zijn, weg, en zal het verderf volledig kunnen toeslaan. Dan is het licht der wereld weggenomen, en zal de vorst der duisternis zich ten volle kunnen openbaren. En aan het einde van de grote verdrukking zal de Jezus hem doden met de adem van Zijn mond, en machteloos maken door Zijn verschijning, als Hij komt: het moment dat elk oog Hem zal zien, zelfs zij die Hem doorstoken hebben.

We lezen in Zacharia 14:4-5 en Kolossenzen 3:4, dat de Here Jezus aan het einde van de grote verdrukking met al Zijn heiligen op aarde terug zal komen. Dit kan alleen wanneer we vóór de grote verdrukking opgenomen zijn, zodat we ook weer met Hem terug zullen keren!

Vóór de opwekking van de martelaren uit de grote verdrukking lezen we al over de tronen in de hemel, waar de heiligen op zitten om te oordelen (Openbaring 20:4). De martelaren uit de grote verdrukking zullen als koningen heersen, duizend jaar lang, lezen we.

In 1 Korintiërs 6:2-3 staat ook geschreven, dat de heiligen, Gods ware kinderen, de wereld zullen oordelen.

Bovendien, de Opname van de gemeente wordt verschillende keren in verband gebracht met de tijd van Lot in Sodom, en met Noach. Zowel Lot als Noach werden eerst in veiligheid gebracht, nog vóórdat het oordeel losbrak. Zo zal de gemeente ook eerst geëvacueerd worden – weggerukt – vóórdat de grote verdrukking losbarst.

De grote verdrukking wordt ook wel ‘een tijd van benauwdheid voor Jakob’ genoemd (Jeremia 30:4-7). Een periode, die God bepaald heeft om Zijn volk Israël tot bekering en wedergeboorte te leiden. Uit deze ‘geboorteweeën’ zal Israël als een nieuw volk tevoorschijn komen.

In Daniël 9:27 wordt de zevenjarige grote verdrukking beschreven als de laatste jaarweek, die de Here God over Zijn verbondsvolk Israël bepaald heeft.

Tot slot, het valt op dat geen enkel Bijbelgedeelte de gemeente voorbereidt of waarschuwt voor de grote verdrukking. Hieruit blijkt weer dat de grote verdrukking niet voor de gemeente bedoeld is.

‘In de wereld leiden we verdrukking’

Zolang de gemeente bestaat, wordt de gemeente verdrukt, staat er geschreven in Johannes 16:33: ‘In de wereld leidt gij verdrukking…’ Vooral in de eerste drie eeuwen werd de gemeente heftig vervolgd, maar ook nu! Denk aan de Christenen in moslimlanden, en in China. Ook in Noord-Korea worden de Christenen vreselijk behandeld.

Zij die geloven, dat de gemeente door de grote verdrukking zal gaan, vergeten wellicht dat het hierbij alleen gaat om het laatste stukje van de gemeente, dat dan nog op aarde leeft. Velen van de gemeente zijn reeds ontslapen. Hoeven zij dan niet door de grote verdrukking, en dus alleen het laatste stukje van de gemeente?

 

Wees daarom waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen.

 

Zie ook:

https://twitter.com/Eindtijdnieuws/status/1639947232307707904, of:

https://t.me/eindtijdnieuws/1244

https://eindtijdnieuws.com/wijst-2-thessalonicenzen-2-naar-het-vertrek-of-de-afval-naar-de-opname-of-geloofsafval/

You may also like