Wijst 2 Thessalonicenzen 2 naar ‘het vertrek’ of ‘de afval’, naar de Opname, of geloofsafval?

UPDATE 19-02-2023  Zal de gemeente, de Bruid van Christus, de openbaring van de antichrist wel of niet zien? Waarom werd het woord ‘vertrekken’ vervangen door ‘wegvallen’? Wat leert de Griekse bron ons?

Eindtijdnieuws.com
18 februari 2023

 

Wat bedoelt Paulus nu precies als hij zegt, dat ‘de afval’ vóór de Verdrukking moet komen?

Het bepaalde lidwoordje ‘de’ geeft aan, dat het een definitieve gebeurtenis zal zijn!

Het Griekse woord voor wegvallen op zichzelf genomen, betekent niet godsdienstige afvalligheid of afval van het geloof. Het woord betekent ook niet ‘vallen’, want de Grieken hebben daar een ander woord voor. De beste vertaling van het woord is ‘vertrekken’ of ‘vertrek’. De apostel Paulus verwijst hier naar een definitieve gebeurtenis, die hij ‘het vertrek’ noemt, en die vlak voor het begin van de Verdrukking zal plaatsvinden. Dit is de Wegvoering of Opname, ofwel Rapture, van Gods gemeente, Zijn Bruid.

 

Afval of Opname & de zoon van vernietiging

Wordt hier dus over de Rapture gesproken?

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag [de Verdrukking] zal niet komen tenzij de afval [of: het vertrek] eerst komt, en de mens der wetteloosheid zich openbaart, de zoon des verderfs [de antichrist].  2 Thessalonicenzen 2:3

In de vorige brief van Paulus…

had hij op geen enkele manier verwezen naar ‘een naderend vertrek uit het geloof’! Nee, hij had uitvoerig gesproken over een naderend vertrek van deze aardbol door alle ware gelovigen, wanneer Christus komt om hen in de lucht te ontmoeten. Paulus herinnert hen er gewoon aan, dat de plotselinge vernietiging, die over de ongelovigen (maar ook gelovigen) zou komen, kon gebeuren nadat de Opname had plaatsgevonden!

 

Enkele Schriftgedeelten die betrekking hebben op de timing van de Opname

Satan heeft altijd al onenigheid willen veroorzaken tussen Christenen met betrekking tot de Opname, zodat ze elkaar in de haren zouden vliegen.

Sommigen geloven, dat de Opname midden in de Verdrukking zal plaatsvinden. Anderen plaatsen het aan het einde van de zeven jaar. En sommigen combineren het met de Tweede Komst van onze Heer Jezus Christus, wanneer iedereen Hem zal zien na die zeven jaar. Het is hun goed recht. Ik persoonlijk geloof echter dat de ‘gezegende hoop’ zal gebeuren voordat de Verdrukking begint. En ik kijk ernaar uit!

“Maar blijf te allen tijde alert, biddend dat u de kracht mag hebben om te ontsnappen aan al deze dingen, die zullen plaatsvinden, en om te staan in de aanwezigheid van de Mensenzoon.”  Lukas 21:36

Jezus zelf sprak deze woorden tot Zijn discipelen in Zijn toespraak op de Olijfberg, in de week dat Hij werd gekruisigd. Het was een voor ons opgetekende toespraak, waarin Hij de belangrijkste tekenen schetste van de eindtijd, die het seizoen van Zijn wederkomst zou aankondigen. Merk op, dat Hij zegt dat gelovigen op elk moment in afwachting moeten leven van de verschijning van de Heer, en dat ze moeten bidden voor hun ontsnapping aan alle verschrikkingen van de eindtijd, waarover Hij had gesproken. Wat sterk lijkt te verwijzen naar een Pre-Tribulation Rapture, gevolgd door de Verdrukking. Misschien is het volgende wel het meest overtuigende uit Gods woord, dat naar een Pre-Trib Opname verwijst:

Want zij vertellen zelf over ons, hoe wij onder u ontvangen zijn, en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd om de levende en ware God te dienen, en Zijn Zoon te verwachten uit de hemel, die Hij uit de dood heeft opgewekt – Jezus, die ons redt van de komende toorn.  1 Thessalonicenzen 1:9-10

De Bijbel leert immers duidelijk, in zowel het Oude als het Nieuwe Testament, dat de Verdrukking een periode zal zijn van het uitstorten van Gods toorn, in Jesaja 24 en Openbaring, hoofdstuk 6 t/m 19, bijvoorbeeld. En juist dit vers belooft ons, dat Jezus de gelovigen zal verlossen… van de komende toorn!
Een soortgelijke belofte kunt u vinden in 1 Thessalonicenzen 5:9, namelijk:

Want God heeft ons niet voorbestemd om toorn te ondergaan, maar om redding te verkrijgen door onze Heer Jezus Christus…

En aan het eind van dat hoofdstuk kunnen we lezen, dat we elkaar mogen bemoedigen en aanmoedigen met die wetenschap van fysieke uitredding! Dank U, Heer! En…

Omdat u het woord geduldige volharding van Mij hebt bewaard, zal Ik u behoeden voor de tijd van beproeving, die over de hele wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen op de proef te stellen.  Openbaring 3:10

Dit waren enkele van de woorden, die Jezus tot de gemeente in Filadelfia richtte. Ze vormen een belofte, namelijk, dat ware gelovigen zullen worden bewaard voor deze beproeving, die op een dag de hele wereld zal omvatten, geen land uitgezonderd. We weten uit Openbaring, hoofdstukken 6 t/m 19, onder andere dat het ‘uur van beproeving’ de zevenjarige periode van Verdrukking zal zijn, wanneer de toorn van God over de aarde zal worden uitgestort. Zie bijvoorbeeld Openbaring 11:18, en daarna Openbaring 15:1. En er zijn gelukkig ook nog vele andere verzen, die naar de Opname verwijzen.

 

Het woord ‘apostasie’ heeft twee betekenissen in het Grieks 

Wat leert de Griekse brontekst ons over afval of wegvallen?

Het zelfstandig naamwoord ποστασίας kan het volgende betekenen, namelijk:

1  afvalligheid, opstand, rebellie (vooral in religieuze zin: afvalligheid ofwel afval)
2  vertrek (of departure in het Engels)

ποστασία betekent daarom wellicht geen afval, maar ‘vertrek’ (ruimtelijke verwijdering) in de oorspronkelijke taal van het Bijbelse Nieuwe Testament. Daarna zal de antichrist zich openbaren.

Het woord afvalligheid kan namelijk ook vertaald worden met ‘vertrek’

In 2 Thessalonicenzen 2:3 lazen we, dat de dag des Heren niet zal plaatsvinden, vóórdat allereerst de ‘afval’ komt; dat is wat ons vaak wordt geleerd. En wist u, dat in oudere Engelse vertalingen het woord ‘vertrek’ vaker gebruikt werd dan nu het geval is?
En dus zou dit vers kunnen zeggen, dat het vertrek van de gemeente, dat is de Bruid van Christus, moet plaatsvinden, voordat de antichrist zich kan openbaren, en de verdrukking begint.

Bovendien, apostasia betekent in de meeste gevallen ‘vertrek’ in de Bijbel

Iemand wees er ooit op, dat het Griekse zelfstandig naamwoord, apostasia, slechts twee keer in het Nieuwe Testament wordt gebruikt.
Het woord wordt in het Nieuwe Testament in totaal 15 keer als werkwoord gebruikt, en slechts drie daarvan hebben iets te maken met een afwijken van het geloof. Want in de andere situaties wordt het woord gebruikt voor het verlaten van ongerechtigheid (2 Timotheüs 2:19), het verlaten van goddeloze mensen (1 Timotheüs 6:5), het verlaten van de tempel (Lucas 2:37), het verlaten van het lichaam (2 Korinthiërs 12:8), en (plotseling) vertrekken van de engel, en het vertrekken van de duivel (Handelingen 12:10, en Lukas 4:13). Is dat niet bijzonder?

Opmerkelijk is dat volgens zeggen verschillende oudere Engelse vertalingen van de Bijbel het zelfstandig naamwoord, apostasia, weergeven als ‘vertrek’ of ‘vertrekken’. Volgens zeggen zou sinds 1611 het woordje ‘afval’ of ‘wegvallen’ zijn geïntroduceerd in diverse Bijbelvertalingen… Ik kan dit niet bevestigen of dit waar is. En er zou nooit een goede reden zijn gegeven waarom het woord ‘vertrek’ met ‘afvalligheid’ of ‘wegvallen’ werd vertaald.

Waarom het woordje ‘de’ voor ‘afval’ zo belangrijk is!

Een ander punt dat veelbetekenend is, is dat Paulus een bepaald lidwoord gebruikte met het woord apostasia. Het gebruik van het lidwoord ‘de’ geeft aan, dat er naar iets in het bijzonder wordt verwezen, om er de aandacht op te vestigen, en om een eerdere verwijzing aan te duiden. En in 2 Thessalonicenzen 2, vers 3 wordt het woord apostasia voorafgegaan door dat lidwoord, wat betekent dat Paulus verwijst naar een bepaald soort vertrek, dat duidelijk bekend was bij de gemeente in Thessaloniki! Een duidelijk, waarneembaar begrip dus! Het vertrek, waar Paulus eerder naar verwees in hetzelfde hoofdstuk, was dat we tot Jezus zouden worden vergaderd, in vers 1. Een wederzijds begrip dus, wat allang bekend was bij de vroege geloofsgemeente.

Lees daarom niet alleen vers 3, maar ook eens vers 1 (in zijn context, zijn verband), waar Paulus schreef over ‘ons samenkomen tot Hem [Jezus]’. Duidelijk is dat dit gedeelte over de Opname vertelt. Deze uitleg komt ook overeen met het punt dat Paulus maakt in de verzen 6 en 7, waar hij stelt dat de man der wetteloosheid [de antichrist] niet zal komen, voordat degene [Hij, de Heilige Geest] die hem tegenhoudt, uit de weg is genomen.
Juist! Wat houdt het kwaad in de wereld van vandaag nog enigszins in bedwang? De Heilige Geest! De Heilige Geest, die inwoning maakt in wederom geboren Christenen, om hen aan te moedigen en te bemoedigen, onder andere, en nog veel meer.

Hetzelfde begrip voor ‘samenkomen tot de Heer’ wordt gebruikt in:

Daarna zullen wij, de overgebleven levenden, tegelijkertijd met hen [de gelovigen, die vanuit hun graf opstaan] worden weggevoerd in de wolken om de Heer in de lucht te ontmoeten, en zo zullen wij altijd bij de Heer zijn!  1 Thessalonicenzen 4:17

Enkele eerste Christenen dachten dat de Verdrukking al begonnen was:

Met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus, en ons samenkomen, om Hem te ontmoeten, smeken wij u nu, broeders en zusters, niet vlug geschokt te zijn, of ongerust, noch door een geest, noch door een woord, noch door een brief, [zogenaamd afkomstig] van ons, dat de dag des Heren [de 7-jarige Verdrukking, reeds] gekomen is. Nee, laat u niet misleiden, op geen enkele manier, want die dag [de Verdrukking] zal niet komen, omdat de afval [of: het vertrek] eerst komt, en de mens der wetteloosheid zal worden geopenbaard, de zoon van vernietiging [de antichrist].  2 Thessalonicenzen 2:1-3

Alles wordt dus duidelijker in zijn context
De eerste Christenen waren dus erg verontrust, geschokt zelfs, omdat zij echt dachten dat zij de Opname, de Wegvoering in de lucht, samen met de Heer, hadden gemist, omdat zij geloofde dat de Opname vlak voor het begin van de Verdrukking zou plaatsvinden! Ze dachten werkelijk dat ze de ‘boot’, Gods reddingsboot, hadden gemist, de gezegende hoop. Want Paulus had hen hierover eerder correct onderwezen.

Ikzelf zou ook zeer geschokt zijn of ongerust, wanneer ik erachter moest komen, door een valse brief, valse boodschap, valse geest, of vals woord, dat ik was achtergelaten in de Verdrukking.
Dus ook enkele vroege Christenen lieten zich hierdoor misleiden.

Een fysiek vertrek, zoals de Opname dat is, zou logischer zijn!

Want het Nieuwe Testament leert bovendien, dat er reeds afval was gekomen in de eerste eeuw (vergelijk Handelingen 20:27-32; 1 Timotheüs 4:1-5; 2 Timotheüs 3:1-9; 2 Petrus 2:1-3; Judas 3-4,17-21) en dus zou een dergelijk proces geen duidelijke gebeurtenis aangeven, zoals vereist door de taal van taal in de passage. Gedurende zo’n 2 eeuwen sinds Paulus deze verzen opschreef, zijn er talloze grote afvalligheden van het geloof geweest, en geen van deze introduceerde de dag des Heren.

 

Zijn de Illuminati beter op de hoogte van de timing van de Rapture?

Waarom scheppen zij op of pronken met de volgende spreuk in een song, denkt u?
“… Jesus Can’t Save You, Life Starts When The Church Ends”, wat vertaald betekent:

“… Jezus kan je niet redden [wat een godslastering tegen Jezus is], het leven [voor ons, de Illuminati], begint wanneer de kerk [de Bruid van Christus op aarde] eindigt [in de Rapture]”

Zogenaamde ex-Illuminati, wijlen Joseph ‘Doc’ Marquis, zei: ‘De overheden weten dat er een Pre-Tribulation Rapture komt!’

Marquis (1956-2018) was een zogenaamd ‘christelijke’ schrijver, die beweerde een ex-lid van de Illuminati te zijn. Volgens zijn versie van de gebeurtenissen werd hij op vierjarige leeftijd door zijn pleegtante ingewijd in de groep, werd hij op zijn dertiende een hogepriester en op zijn zeventiende een meesterheks (master wizard in het Engels), voordat hij er uiteindelijk zogenaamd ‘uitstapte’ in 1979.
Op die manier zou hij dus als gecontroleerde oppositie vele waarheden, gemengd met leugens, moeten hebben verkondigd op het internet, zonder enige censuur of shadow-banning!

Moge uw geest, ziel en lichaam ongeschonden bewaard blijven tot aan Zijn komst:

Maar toets alle dingen zorgvuldig. Houd stevig vast aan wat goed is.
Moge de God van de vrede zelf u door en door heiligen; en moge uw geest en ziel en lichaam volledig worden bewaard en onberispelijk worden bevonden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Trouw en absoluut betrouwbaar is Hij die u roept, en Hij zal het doen.  1 Thessalonicenzen 5:21,23-24  

Ik persoonlijk denk dat gelovigen en ongelovigen, die achterblijven na de Opname, niet ongeschonden zullen blijven tijdens de Verdrukking. Bovendien, de Heilige Geest is tijdens de Verdrukking van de aarde weggenomen: de Weerhouder, zodat de antichrist zich kan gaan openbaren aan de hele wereld.

Tot slot

Ik meende dat ik Derek Prince dezelfde uitleg heb horen noemen ooit, lang geleden. Echter, ik heb hem het woordje afval ook wel als geloofsafval (afval van het geloof) horen uitleggen. Beide dus. Mogelijk was hij gedurende zijn bediening tot het inzicht gekomen, dat het Griekse woord hier twee betekenissen heeft. Ik kan het u niet vertellen.

 

Daarom, bemoedig elkaar met deze woorden!
De volgende video getuigt van een Pre-Trib Opname:

 

2022 Entrückungstraum und Zeugnis Lin R

Translation => Click on the CC (subtitle) button > then click the Gear wheel > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

In de video vertelt Lin R. over haar Rapture droom, en getuigt ze van de Here Jezus.

We doen dit niet om ons egocentrisme te vieren, maar om alle eer aan de Heer alleen te geven, want wij zijn niet meer dan onze Heer, die kwam als de Allerhoogste, en Hij diende.

Het is een getuigenis, dat iedereen kan aansporen en bemoedigen en troosten, gelovige of niet! Uiteindelijk is de weg smal, de poort breed, en behoort iedere ziel voor zichzelf te beslissen en de juiste keuzes in zijn of haar leven te maken.

Dankjulliewel voor het moedig met ons delen, Lin en Eva!

 

Bronnen:

THE LAST DAYS

Interlinear Bible – 2 Thessalonians 2

646  apostasia

You may also like