Heer, leer ons bidden! door Billy Sunday (1862-1935)

‘Als je een vreemdeling bent van het gebed, ben je een vreemdeling van de grootste testbron van kracht, die de mens kent!’

Eindtijdnieuws.com
2 mei 2023

 

Met opzet heb ik het transcript in de jij-vorm vertaald, en het artikel ook in Categorie ‘Kids’ geplaatst.

 

Billy Sunday, die zich bekeerde van een beroemde honkbalspeler tot Jezus Christus, eind 19de eeuw, zei:

‘Wij leven en ontwikkelen ons lichamelijk door oefening. We zijn gered door geloof, maar we moeten onze redding uitwerken door de dingen te doen die God wil. Hoe meer wij voor God doen, hoe meer God door ons heen zal doen. Geloof zal toenemen door ervaring.

Als je een vreemdeling bent van het gebed, ben je een vreemdeling van de grootste testbron van kracht, die de mens kent! Als we ons fysieke leven op dezelfde lusteloze manier zouden verzorgen als ons geestelijke, zouden we fysiek net zo zwak zijn als geestelijk. Je gaat week in week uit zonder gebed, en wilt een reus zijn voor God. Je zingt niet eens; je laat het koor het doen! Je gaat naar gebedsbijeenkomsten, en geeft geen enkel getuigenis!

Je bent een vreemdeling van het grote voorrecht, dat de mens wordt aangeboden

Sommige van de grootste zegeningen die mensen genieten, komen voort uit gebed. In ernstig gebed denk je zoals de Heer het beveelt, en verlies je jezelf in Hem.

Sommige mensen zeggen: “Het heeft geen zin om te bidden. De Heer weet toch alles al.”

Dat is waar. Hij weet alles. Hij is niet beperkt, zoals ik beperkt ben. Hij weet alles en wist het al, nog voordat de wereld bestond. Wij kennen niet iedereen, die zich bij deze opwekking zal bekeren, maar dat ontslaat ons niet van onze plicht. We weten het niet, en we moeten het werk doen, dat Hij ons heeft opgedragen.

Anderen zeggen: “Maar ik krijg niet waarvoor ik bid.”

Nou, er is een oorzaak voor alles. Ga naar de oorzaak en het komt goed. Als je ziek bent en de dokter laat komen, let hij niet op de ziekte, maar kijkt naar wat de oorzaak is. Als je hoofdpijn hebt, moet je niet over je voorhoofd wrijven.

In Mattheus 7:7 staat geschreven:

“Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.”

 

Als je gebeden niet verhoord worden…
heb je het niet in orde gemaakt met God. En als je geen geloof hebt, als je motief verkeerd is, dan zullen je gebeden tevergeefs zijn! Vaak als mensen bidden, zijn ze egoïstisch. Ze grijpen niet naar het Woord. Ik geloof dat wanneer menig vrouw bidt voor de bekering van haar man, dit niet is omdat zij echt verlangt naar de redding van zijn ziel, maar omdat ze denkt, dat als hij zich zou bekeren, het voor haar persoonlijk gemakkelijker zou zijn.

Bid zowel voor uw naasten als voor uw eigen gezin!

De voorganger van de ene kerk bidt niet voor de gemeente van een andere denominatie. Ik zeg niets tegen denominaties. Ik geloof in ze. Ik geloof dat ze van God zijn. Kerkgenootschappen vertegenwoordigen verschillende temperamenten. Een man met warme emoties zou geen goede Episcopaal zijn, maar wel een geweldige Methodist. Oh, de vloek van egoïsme! De kerk sterft voor religie, voor pure en onbevlekte religie. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld, zoals het geschreven staat in Jakobus 1:27, en de wil van God doen zonder al te veel aan jezelf te denken. Ik zeg je, veel mensen zullen voor de gek worden gehouden (op, over?) de dag des oordeels.

Jesaja zegt, dat de hand van God niet verkort is en Zijn oor niet doof, in Jesaja 59:1

Nee, Zijn hand is niet verkort, dat Hij niet zou kunnen redden. Hij heeft voorzien in middelen, waardoor wij gered kunnen worden. Als Hij geen voorziening had getroffen voor je redding, dan zou de narigheid bij God liggen; maar dat heeft Hij wel gedaan, dus als je naar de hel gaat, zal de narigheid bij jou liggen.

In Ezechiël lezen we, dat de mensen afgoden in hun hart hebben genomen, en struikelblokken voor zich hebben geplaatst, in Ezechiël 14:3. God zal je niet horen als je kleren, geld, trots van relaties boven Hem plaatst. Je weet dat er zonde in je leven is. Veel mensen weten dat er zonde in hun leven is, maar toch vragen ze God om hen te zegenen. Ze zouden eerst op hun knieën moeten gaan en bidden: “God, wees mij zondaar genadig!”  (Lukas 18:13)

Sommige mensen zijn te verachtelijk gierig om door God gehoord te worden

God zal je niet horen, wanneer je je oren dichtstopt voor de noodkreten van de armen. Je zeult hier drie weken mee, en haalt een schamel bedrag op, dat een circus binnen twee uur zou doen vertrekken uit de stad! Wanneer ze dingen aan de armen geven, scheuren ze de knopen en het fijne vlechtwerk eraf. Sommige mensen pakken oude kleren, die de motten tot zeven hebben gemaakt, en geven ze aan de armen, en denken dat ze liefdadig zijn. Dat is geen liefdadigheid, nee meneer! Het is liefdadigheid als je iets geeft wat je mist. Het is liefdadigheid als je het voelt dat je het geeft!

En als je staat te bidden, vergeef dan, wanneer je ook maar iets tegen iemand hebt!

Het heeft geen zin om te bidden, als je een gemeen, ellendige karakter hebt, als je chagrijnig bent, als je ruzie maakt in je huis, of met je buren, je naasten.
Het heeft geen zin om te bidden om een zegen, als je stennis schopt met je naasten. Het doet je geen enkel goed. Je gaat naar een bijeenkomst van een naaivereniging, om muskietennetten te maken voor de Eskimo’s, en dekens voor de Hottentotten! En in plaats daarvan zit je te kauwen op de lap [stof], en licht een vrouw op. De geest van God vlucht voor ruzie en onenigheid!

Mensen zeggen: “Ze is een goede vrouw, maar een wereldse Christen.”

Wat? Je kunt net zo goed over een hemelse duivel spreken. Je kunt net zo goed verwachten, dat een mummie spreekt en kinderen baart, als dat ze de wereld naar God toe beweegt. Gebed brengt je dichter bij God!

 

Nu, je wilt van Christus leren…

“Leer ons te bidden!” [Lukas 11:1] Dat betekent, dat ik onderwezen wil worden. Het is een groot voorrecht om door Jezus onderwezen te worden. Een vriend van mij preekte in Cedar Rapids in Iowa, en moest naar een ziekenhuis in Chicago voor een operatie, en mij werd gevraagd in zijn plaats te gaan spreken. Alexander leidde de zang, en op een avond riep Charles Butler een klein meisje uit het publiek om te zingen. Ze leek niet ouder dan vier of vijf jaar, hoewel ze misschien iets ouder was. Ik dacht: “Wat heeft het voor zin? Haar kleine stem kan nooit gehoord worden boven deze menigte uit.” Maar Charlie zette haar op een stoel bij de preekstoel. En ze gooide haar hoofd achterover, en er rolde één van de liefelijkste muziek[klanken] uit die ik ooit gehoord heb. Het was prachtig! Ik zat daar en de tranen stroomden over mijn wangen. Dat kleine meisje was de dochter van een ingenieur uit het Noordwesten, en hij nam haar mee naar Chicago als haar moeder weg was.
Iemand bracht haar naar Patti. Patti nam het meisje mee naar een van haar kamers, en zei dat ze daar moest gaan staan en zingen. Toen ging ze naar de andere kant van de suite en ging op een divan zitten en luisterde. Het lied ontroerde haar tot tranen toe. Ze liep naar haar toe en omhelsde en kuste het meisje, zette haar op de divan neer en zei tegen haar: “Ga jij nu maar hier zitten, dan ga ik daar zingen.” Ze nam haar positie in waar het kind had gestaan, en ze verhief haar prachtige stem, en ze zong “Home, Sweet Home” en “The Last Rose of Summer” voor dat kleine meisje! Het was een groot voorrecht, dat de kleine dochter van die Noordwesterse ingenieur had, maar het is een groter voorrecht om door Jezus Christus te leren hoe te bidden!

Een vriend van mij vertelde me, dat hij Paganini ging horen, en de grote violist brak een van de snaren van zijn instrument, toen nog een, toen nog een, totdat hij er nog maar één over had, en op die ene snaar speelde hij zó prachtig dat zijn publiek in een geweldig applaus uitbarstte. Het was een voorrecht om dat te horen, maar het is een groter voorrecht om Jezus te hebben, die je leert bidden!

 

Laten we een paar voorbeelden nemen uit het leven van Christus

In Markus leren we dat hij ’s morgens vroeg opstond, en naar een eenzame plaats ging om te bidden  (Markus 1:35). Hij begon elke dag met gebed. Je staat nooit op zonder je aan te kleden. Je vergeet nooit je gezicht te wassen en je haar te kammen. Je denkt altijd aan het ontbijt. Je voedt je fysieke lichaam. Waarom verhonger je je geestelijk lichaam? Als negen tienden van jullie net zo zwak waren als jullie geestelijk zijn, konden jullie zelfs niet lopen!

Toen ik assistent-secretaris was van de Y.M.C.A. in Chicago, kwam John G. Paton thuis van de Nieuwe Hebriden [eilandengroep van de republiek Vanuata], en gaf lezingen en zamelde geld in. Hij zamelde geld in om een zeegaand stoomjacht te kopen, want zijn werk bracht hem van eiland naar eiland, en hij moest een roeiboot gebruiken. Soms was dat gevaarlijk bij slecht weer, dus hij wilde een stoomjacht. We hadden hem een week lang, en het was mijn voorrecht om met hem te gaan lunchen. We gingen ’s middags naar een restaurant en hij sprak met ons. Soms waren er wel vijftien of twintig predikanten bij, en af en toe waren sommigen van ons zo geïnteresseerd in wat hij vertelde over het werk voor Jezus op die verre eilanden, dat we vergaten te eten. Ik herinner me dat hij op een dag zei: “Alles wat ik ben heb ik te danken aan mijn Christelijke vader en moeder. Mijn vader was een van de meest biddende mannen, die ik ooit gekend heb. Vaak glipte hij overdag zijn gebedsruimte binnen, en dan liet hij een zakdoek buiten de deur vallen, en als wij kinderen de witte ‘schildwacht’ zagen liggen, wisten we dat vader met zijn God sprak, en gingen we rustig weg. “Het is grotendeels te danken aan het leven en de invloed van diezelfde heilige vader, dat ik preek voor de kannibalen in de Zuidzee.”

Het is een belediging voor God en een schande…

om kinderen te laten opgroeien zonder Christelijke invloeden om hen heen. Zeven tiende van de belijdende Christenen heeft geen gezinsgebed, en leest de Bijbel niet. Het is geen wonder dat jongens en meisjes naar de hel gaan! Het is geen wonder dat de vervloekte balzalen de deugdzaamheid van onze meisjes verwoesten!

In het veertiende hoofdstuk van Mattheus wordt verteld dat, toen Jezus de menigte had weggestuurd, hij de berg opging en daar alleen was met God. Jezus Christus vergat nooit God te danken voor het verhoren van Zijn gebeden. Jezus vroeg Hem te helpen de schare te voeden, en Hij verzuimde niet Hem daarvoor te danken. De volgende keer dat je bidt, vraag God dan niets. Probeer gewoon te denken aan alle dingen die je hebt, waar je dankbaar voor bent, en vertel Hem daarover.

 

Trots belemmert gebed

Trots weerhoudt ons van een juist gebed

Arrogantie en kapsones zijn verantwoordelijk voor meer mislukkingen dan wat dan ook in deze wereld! Het heeft menig prediker bedorven, net als het menig werknemer heeft bedorven. Sommige mannen krijgen een baan, en denken na twee weken dat ze meer weten over het bedrijf dan de baas. Ze denken dat hij het helemaal mis heeft. Het komt nooit bij hen op, dat er enige hersens en enige kennis voor nodig waren om dat bedrijf op te bouwen en draaiende te houden tot zij er waren!

Hier zijn twee dingen om voor te waken…

Word niet trots over succes, of ontmoedigd door een schijnbare nederlaag.

“En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luide stem: Lazarus, kom naar buiten!”  Johannes 11:43

En degene die dood was, kwam naar buiten. Als wij correct bidden, zouden we mensen opwekken uit de zonde, en hen voortbrengen in het licht van de gerechtigheid!

Dames, willen jullie er mooi uitzien?

“En terwijl Hij bad, veranderde Zijn gelaatskleur….”  (Lukas 9:29)
Als sommigen van jullie vrouwen minder dikke crème (?) en koude crème [reinigingscrème] zouden gebruiken, en op jullie knieën zouden bidden, zou God jullie mooier maken. Dat is waarom ik in jullie gezichten kan kijken en zien, wat voor leven jullie leiden. Als jullie je tijd en gedachten wijden aan de maatschappij, zal je gezicht dat laten zien. Als je bidt, kan ik dat zien!

Elke man, die geholpen heeft de donkere plaatsen van de wereld te verlichten, is een biddend man geweest. Ik preek nooit een preek, voordat ik hem in gebed heb gedompeld. Nooit! Daarna vergeet ik nooit God te danken voor Zijn hulp wanneer ik preek.

Het maakt me niet uit of je je gebeden uit een boek leest, of ze gewoon zegt, zolang je ze maar meent! Een man kan zijn gebeden lezen en naar de hemel gaan, of hij kan gewoon zijn gebeden zeggen en naar de hel gaan. We moeten de omstandigheden onder ogen zien. Als ik lees, ontdek ik dat alle heiligen, die vanaf Pinksteren tot vandaag de dag dingen hebben gedaan, hebben geweten hoe ze moesten bidden.

Het was een meesterzet van de duivel, toen hij de gemeente zover kreeg om het gebed op te geven!

Een van de grootste kluchten vandaag de dag is de gemiddelde gebedsbijeenkomst.

 

Laten we het nu hebben over bidden in het geheim

Mattheus zegt: “Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.” Je kunt dit vinden in Mattheus 6:6

Twee mannen kwamen naar de Tempel om te bidden…  (Lukas 18:10)

De eerste was de Farizeeër. Hij was mooi en glad, en zijn houding was mooi en glad. Hij bad: “God, ik dank U dat ik niet ben zoals andere mensen, afpersers, onrechtvaardigen, overspeligen, of zelfs zoals deze tollenaar. Ik vast twee keer in de week, ik geef tienden van alles wat ik bezit,” en hij ging weg. Ik kan me voorstellen dat veel mensen in de kerk zitten, en zeggen: “Dat is mijn idee van religie; dat is het! Ik ben geen sensatiezoeker; ik wil niets vulgairs, geen schuttingtaal.” Waarom gebruik je niet een beetje, vriend, zodat er iets op je pad komt?
En het zal komen, zo zeker als twee en twee vier is!

Diensten verleend in zulke tegengestelde richtingen kunnen niet hetzelfde resultaat opleveren

Als twee mannen op de top van een hoog gebouw zouden staan, en één zou springen en één de brandtrap afkomen, zouden ze niet dezelfde veiligheid kunnen verwachten. De farizeeër zei: “God zij dank, ik ben niet zoals de anderen,” en de tollenaar zei: “God zij mij genadig, een zondaar.” De eerste man ging naar zijn huis zoals hij eruit kwam.
“God zij mij genadig, een zondaar.” Die man werd gerechtvaardigd! Ik ben gerechtvaardigd door mijn geloof in Jezus Christus. Ik ben niet langer een zondaar. Ik ben gerechtvaardigd alsof ik nooit gezondigd heb, door het geloof in de Zoon van God. Die man ging gerechtvaardigd naar zijn huis!

 

Nu, u wilt het hebben over bidden in nederigheid?

Hoeveel mensen bidden echt?

Hoeveel mensen bidden in nederigheid en in waarheid? Sommige mensen bidden om nederigheid, terwijl het juist trots is wat zij willen. Menigeen gaat op zijn knieën en zegt: “Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome…”  (Mattheus 6:9)
Dat is niet zo; zij willen niet dat Gods Koninkrijk komt. Het is niet zo met de helft van de mensen, die bidden. Ik zeg je, als je in de kerkbank bidt en dat zegt, het telt voor geen ene meter als je het niet leeft: Je bidt, “Uw Koninkrijk kome,” en dan ga je naar buiten en doe je iets om te voorkomen dat dat Koninkrijk komt. Geen mens kan bidden “Het Koninkrijk kome” en daarna een bierwagen voor zijn deur zetten en bier in de ijskast doen. Als je Gods wil gedaan wilde hebben, zou je Gods wil doen, ook al kost dat elke druppel bloed in je lichaam om het te doen!
“Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.” Als je dit op zondag in de kerkbank zegt, betekent het niets, tenzij je het op maandag leeft [uitvoert in je leven]. Je zegt “Uw Koninkrijk kome,” en gaat dan naar buiten en doet precies datgene wat de komst van Gods Koninkrijk zal verhinderen. Je gebeden, of alles wat je op zondag in de kerk doet, betekent niets, wanneer je op maandag niet hetzelfde doet in het bedrijfsleven. Het kan me niet schelen hoe luid of lang je gebed was, als je de volgende dag iemand gaat villen in een paardendeal!

De man die werkelijk bidt, “Uw Koninkrijk kome”…

kan zijn hart niet uit zijn gebed halen wanneer hij buiten de kerk is. De man, die waarlijk bidt “Uw Koninkrijk kome,” zal in de winkel zijn maten niet verkleinen; de lading kolen die hij naar je stuurt, zal niet voor de helft leisteen zijn. De man, die waarlijk bidt “Uw Koninkrijk kome”, zal zijn meetlat niet afsnijden, als hij een stuk katoen voor je meet. Er is geen Wet op Zuiver Voedsel voor nodig om een man, die waarlijk bidt “Uw Koninkrijk kome”, ervan te weerhouden krijt in de bloem te doen, zand in de suiker, baksteenstof in rode peper, en gemalen pindadoppen in het ontbijteten!

De man, die werkelijk bidt “Uw Koninkrijk kome” kan niet langs een saloon lopen en zich niet afvragen:

“Wat kan ik doen, om dat ding kwijt te raken, dat het leven van duizenden jonge mannen verwoest, dat huizen vernielt en dat mannen en vrouwen meesleurt naar de hel?” Je kunt niet bidden “Uw Koninkrijk kome” en je vervolgens naar de stembus haasten, en stemmen voor datgene wat de komst van dat Koninkrijk verhindert. Je kunt niet bidden “Uw Koninkrijk kome” en dan de dingen gaan doen, die de duivel doet lachen. Voor de man, die werkelijk bidt “Uw Koninkrijk kome”, zou het onmogelijk zijn om één soort godsdienst te hebben op zijn knieën, en een andere als hij achter de toonbank staat; het zou onmogelijk zijn om één soort godsdienst te hebben in de kerkbank, en een andere in de politiek. Wanneer een mens werkelijk bidt “Uw Koninkrijk kome”, bedoelt hij dat in alles of in niets.

Veel kerkleden bidden verkeerd

Je zou eerst moeten bidden: “God, wees mij zondaar genadig”, en dan “Uw Koninkrijk kome”.

Een gebed opzeggen is één ding; Gods wil doen is een andere

Beide zouden synoniem moeten zijn! Engelen zijn engelen, omdat ze Gods wil doen. Maar wanneer zij weigeren Gods wil te doen, worden het duivels.

Menigeen bidt als hij er doorheen zit [in de put zit]

Menigeen bidt als hij tegen iets op ziet. Menigeen bidt tijden van moeilijkheden. Maar wanneer hij zijn duimen in zijn armsgaten kan steken als een opschepper, en een schaar kan nemen en zijn bonnen kan afknippen [zijn rente innen], dan is het “Tot ziens, God; ik zie U later.” Menigeen zal aan God beloften doen tot in zijn uiterste nood, maar deze weer vergeten in zijn voorspoed. Menigeen zal God beloften doen, wanneer de lijkwagen voor de deur staat om de baby uit te dragen, maar zal die beloften, gedaan in dagen van tegenspoed, snel weer vergeten. Menigeen zal beloften doen als hij op zijn rug ligt, en denkt dat hij gaat sterven, en precies hetzelfde doen als hij weer op zijn voeten staat!

“En wat gij [de Vader] ook vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.”  Johannes 14:13

 

Niemand kan ooit gered worden zonder Jezus Christus

Er is geen weg naar God, tenzij je door Jezus Christus komt! Het is Jezus Christus of niets.’

Heer, leer ons hoe we moeten bidden!’

 

Bron:

Teach Us to Pray – Billy Sunday (historic sermon 1862-1935)

You may also like