Gebed voor bevrijding van de vloek

Bent u gefrustreerd? Verslagen? Nooit volledig tevreden? Er kan een geestelijke oorzaak achter zitten. Ontdek hoe u van de donkere schaduw van een vloek kunt overgaan in het zonlicht van Gods zegen!

Eindtijdnieuws.com
1 februari 2023

 

De belangrijkste oorzaak van elke vloek is het niet horen van Gods stem, en het niet doen wat Hij zegt. Dit kan gebeuren op veel specifieke manieren. Het hoeft echter niet langer macht te hebben over uw leven.

 

Vrijkomen van de vloek 

Bevrijding van de vloek 2 – Derek Prince

Deel 2 gaat verder met het behandelen van een aantal andere bronnen van vloeken, misschien ongeveer een half dozijn. Het tweede deel kunt u zelf volgen via de duidelijke Nederlandse ondertiteling in de tweede video van: Bevrijding van de vloek (Deel 1 en 2) door Derek Prince.

Een simpel voorbeeld van een andere bron van vloeken…

Een vader zegt tegen zijn zoon: “Dat gaat je nooit lukken. Je zult altijd een mislukkeling zijn. Het gaat je nooit lukken”. Wat is dat? Het is een vloek.

U kunt ook uzelf vervloeken, in woorden of gedachten:

“Ik ben het leven beu. Wat is het nut van leven?” Dat is een typische uitspraak van iemand, die onder een vloek staat. Sta uzelf nooit toe zoiets te zeggen. Doe geen negatieve uitspraken over uzelf, zelfs niet in uw gedachten. Zeg niet, ‘dat ik dit nooit zal kunnen, of het lukt me nooit. Ik ben een mislukkeling. Ik kan er gewoon niet meer tegen…’ En dan gaat u verder en zegt u misschien, ‘ik wou dat ik dood was. Ik zou beter af zijn als ik dood was’.
Weet u wat u doet? U nodigt de geest van de dood uit. En hij neemt niet veel uitnodigingen aan. U heeft uzelf een vloek opgelegd!

Er is één mooi vers, dat u uit uw hoofd kunt leren

U kunt het zelfs (dagelijks) proclameren:

Ik zal niet sterven, maar leven en de werken van de Heer vertellen!  Psalm 118:17 

 

Dat zeggen, kan het lot van uw leven veranderen. Als u een negatieve opmerking over uzelf hebt gemaakt, als u uzelf iets negatiefs hebt opgelegd, moet u dat herroepen met het positieve daartegenover.

Een duidelijke, Bijbelse basis voor bevrijding

De beste is Galaten 3:13-14:

Christus heeft onze vrijheid gekocht [ons verlost] van de vloek (straf) van de wet door [zelf] een vloek voor ons te worden, want er staat geschreven [in de Schrift]: Vervloekt is een ieder die aan een boom hangt (gekruisigd is); opdat door Christus Jezus de aan Abraham beloofde zegen over de heidenen zou komen, zodat wij allen door het geloof de belofte van de [Heilige] Geest zouden ontvangen.

 

Als u voelt, dat er op de een of andere manier een schaduw van een vloek over uw leven, uw familie, uw huis hangt, en u wilt bevrijd worden, dan kunt u het volgende gebed van bevrijding bidden (of meebidden aan het eind van de tweede video).
Ik zou u willen adviseren, om beide video’s van Derek Prince over dit onderwerp aandachtig te beluisteren, de duidelijke Bijbelse basis te kennen, uw geloof in Christus te belijden, uzelf te verplichten tot gehoorzaamheid aan God, en alle bekende zonden van uzelf of uw voorouders te belijden. Vergeef dan alle andere personen! Neem daarna afstand van alle contact met het occulte, contact door uzelf of door uw voorouders. Beloof uzelf om u te ontdoen van alle ‘contactobjecten’, en vervolgens zet u uzelf vrij in de naam van Jezus. Oké?

Ik geef u de woorden, waarmee u kunt bidden tot de Heer Jezus Christus. Hij is degene die antwoordt; Hij heeft de macht!

 

Zeg deze woorden:

“Heer Jezus Christus, ik geloof dat U de Zoon van God bent en de enige weg naar God, dat U aan het kruis bent gestorven voor mijn zonden en weer bent opgestaan uit de dood. Dat U aan het kruis tot een vloek werd gemaakt met elke vloek die mij toekomt, opdat ik van de vloek zou worden verlost en de zegen zou binnengaan. Heer, ik belijd alle zonden, die ik of mijn voorouders hebben begaan. Ik vraag Uw vergiffenis. Ik vergeef ook iedere andere persoon die mij kwaad heeft gedaan, of onrecht heeft aangedaan. Ik vergeef hen, zoals ik God mij laat vergeven. Ik vergeef ook mezelf. Ik zie af van elk contact met het occulte, in welke vorm dan ook. En ik beloof mezelf te ontdoen van alle ‘contactobjecten’. En nu, Heer, heb ik door geloof Uw vergeving ontvangen, en met het gezag, dat ik heb als kind van God, bevrijd ik mijzelf en degenen die onder mijn gezag staan van elke vloek over ons leven. Op dit moment, in de naam van Jezus, verklaar ik vrijmaking, bevrijding. Ik eis het op en ontvang het door geloof. In de naam van Jezus.

Dank U Heer, dank U Heer, dank U Heer Jezus. Dank U, dank U, dank U.”

 

Hem danken, is de eenvoudigste uiting van geloof
Neem altijd even de tijd om de Heer te danken. Denk eraan, u heeft de U-bocht gemaakt; ga nu verder in de nieuwe richting. God zegene u!

Jezus zei: “Zie! Ik heb u gezag en macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen, en over alle macht die de vijand [bezit]; en niets zal u op enigerlei wijze schaden. Verheug u echter niet, dat de geesten u onderworpen zijn, maar verheug u, dat uw namen in de hemel zijn geregistreerd.”  Lukas 10:19-20

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/gebed-voor-bevrijding-van-manipulatie-en-intimidatie-in-de-kerk-getuigenis-marion-verkleij/

https://eindtijdnieuws.com/manipulatie-ontmaskerd-als-toverij-derek-prince-marion-verkleij/

 

Bron:

Release From The Curse – Part 2 by Derek Prince

You may also like