Waarschuwing tegen de Shungiet steen, een occulte bescherming tegen elektromagnetische straling!

UPDATE 19-07-2022  Shungiet is een oude genezingssteen, gebruikt door occultisten, Vrijmetselaars, Satanisten, New Agers en heksen. Ook edelstenen en kristallen worden gebruikt om hun ‘krachten’.

Een van satans favoriete wapens is occulte betrokkenheid.

De helende kracht van Shungiet, of de occulte werking van een vervloekte steen?

Brengt deze steen je een zegen, of een vloek?
Ricardo Delgado van La Quinta Columna laat u deze week de effectiviteit van de Shungiet steen zien, ter bescherming tegen elektromagnetische straling. Deze demonstratie is echter occult, en ik ga u proberen uit te leggen waarom.

Kort geleden waarschuwde ik voor de andere kant van La Quinta Columna in dit artikel.
Het delen nu van dit soort informatie door La Quinta Columna, naast waardevolle wetenschappelijke informatie, is een goed voorbeeld van hoe de gecontroleerde oppositie te werk gaat. Zij noemen zichzelf een beweging en een web van reflectie onder andere; bovendien zijn ze in contact met Vrijmetselaar Stew Peters.

Er zit een enorm gevaar in hun geestelijke informatie

Die informatie komt namelijk regelrecht uit het rijk der duisternis, en maakt deel uit van de New Age religie van de Nieuwe Wereldorde. De antichrist, de ‘messias’ van de NWO, de New Age ‘jezus’ zal straks wonderen verrichten voor de ogen van de mensen, juist met dit soort occulte krachten…

Shungiet wordt al lang samen met andere edelstenen gebruikt vanwege zijn occulte krachten. Volgens een oude legende verscheen deze steen op aarde om mensen te beschermen tegen boze geesten en hen te helpen in hun leven.
Van Shungiet wordt beweerd dat het helende eigenschappen heeft, net als door het gebruik van kristaltherapie. Shungiet vertoont een uniek afschermend effect voor schadelijke elektromagnetische straling, van welke oorsprong dan ook, zoals computers, magnetrons, tv’s, mobiele telefoons, etc. Kortom, Shungiet geneest, redt, reinigt, verbetert, beschermt, neutraliseert en regenereert.

Er zit echter een enorme ‘adder’ onder het gras!

 

Wat zegt de Bijbel over kristallen?

Veel mensen zijn gefascineerd door kristallen en bijzondere stenen. Velen beschouwen deze als een mystieke kracht, die kan worden gebruikt voor genezingsdoeleinden. Sommigen geloven dat kristallen ook spirituele groei kunnen stimuleren, en een positieve transformatie in levenservaring teweeg kunnen brengen. Maar is het oké om actief betrokken te zijn bij kristalgenezing en kracht van kristallen? Welke raad geeft de Bijbel ons in deze aangelegenheid?

Kristallen, bijvoorbeeld, zijn zeker mooie voorwerpen, want ze zijn door God geschapen. Delen van Gods glorieuze Hemelse stad, het Nieuwe Jeruzalem, zullen worden gebouwd uit kristal. Het staat in het laatste boek van de Bijbel, in Openbaring 21:11 en 18-20

… en zij (het Nieuwe Jeruzalem) had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant. En de bouwstof van haar muur was diamant; en de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beril, het negende chrysoliet, het tiende chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde amethist.

 

Betrokkenheid in occultisme 

Wees je bewust van het feit, dat de meerderheid van de experts, die kristalgenezing bevorderen of toepassen, betrokken zijn bij het occulte.

Het woordje occult betekent ‘verborgen’

Het occultisme houdt zich bezig met de studie en het gebruik van occulte, bovennatuurlijke invloeden, krachten en verschijnselen, die normaal gesproken verborgen zijn voor de fysieke zintuigen, en die over het algemeen worden beschouwd als buiten het gebied van traditionele wetenschappelijke waarneming. Occultisten geloven dat mensen, en de wereld waarin we leven, doordrongen zijn van onzichtbare mystieke energieën. Ze geloven dat deze energieën kunnen worden gefocust en gestuurd door zogenaamde ‘heilige stenen’, zoals kristallen en andere talismannen, om fysieke genezing en spirituele of geestelijke verlichting teweeg te brengen.

Naast betrokkenheid bij kristalkracht, wordt occultisme geassocieerd met andere mystieke praktijken, zoals astrologie, waarzeggerij, tarotkaarten, paranormale genezing, mediums, het channelen van geesten, Oosterse religies, satanische rituelen, magie, tovenarij en hekserij, etc.

 

Hoe ziet God betrokkenheid bij het occulte?

Hij waarschuwde de Israëlieten hiervoor, toen ze op het punt stonden het Beloofde Land Kanaän binnen te trekken:

Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Here, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw God, hen voor u weg.  Deuteronomium 18:9-12

‘Heilige stenen’ zijn sinds eeuwen in gebruik

Het gebruik van ‘heilige stenen’ voor mystieke doeleinden was gebruikelijk onder de heidense volkeren. Deze magische voorwerpen worden amuletten genoemd. Ze zijn onder andere gemaakt in de vorm van kleine hangers, die aan een ketting of armband zijn bevestigd. Ze worden gedragen om een ​​persoon te beschermen tegen negatieve energieën, tegen het kwaad, tegen duivels, ziekte en ongeluk, en ook om geluk te brengen en kracht en energie.

Een amulet of talisman of fetisj is dus een voorwerp, waarvan wordt geloofd dat het bescherming zou bieden. Veel gebruikt als amulet zijn: (edel)stenen, muntjes, tekeningen, ringen, religieuze voorwerpen (Oog van Horus, Boeddhabeeldje), planten (bijvoorbeeld het Klavertjevier), etc.

God ziet het gebruik van amuletten als een vorm van magie

Moderne voorstanders van kristalkracht beschouwen kristalgenezing als ‘welwillende magie’, ook wel ‘witte magie’ genoemd. Occulte magie kan soms spectaculaire manifestaties van macht opleveren! Voorbeelden hiervan worden beschreven in de Bijbel. Als voorbeeld, in Exodus 7:10-12

Mozes en Aäron kwamen tot Farao en zij deden, zoals de Here geboden had; Aäron wierp zijn staf neer voor het aangezicht van Farao en zijn dienaren, en hij werd een slang. Daarop riep Farao van zijn kant de wijzen en de tovenaars en ook zij, de Egyptische geleerden, deden door hun toverkunsten hetzelfde. Ieder wierp zijn staf neer en deze werden tot slangen; de staf van Aäron echter verslond hun staven. Maar het hart van Farao verhardde en hij luisterde niet naar hen – zoals de Here gezegd had.

Uit een beschrijving van de twee andere wonderen, die door de tovenaars van Farao werden verricht, weten we dat zij occulte krachten gebruikten, en geen goocheltrucjes! God is echter machtiger, want de staf van Aäron verslond de staven van de tovenaars.

Wonderen en tekenen waren in dit geval het werk van satan

De komt van de toekomstige antichrist zal daarom ook met tekenen en wonderen gepaard gaan:

Daarentegen is diens komst (antichrist) naar de werking van satan met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.  2 Thessalonicenzen 2:9-10

Onder het bevel van satan en zijn demonen manifesteren demonische geesten deze wonderbaarlijke tekenen!

Occulte magie werd reeds beoefend in Bijbelse tijden

Dit kun je lezen in Handelingen 8:9-13, 18-24

En een man, met name Simon, was reeds vóór deze tijd in de stad bezig met toverij, waardoor hij het volk van Samaria verbijsterde, en hij beweerde van zichzelf, dat hij iets groots was; en allen, van klein tot groot, hielden zich aan hem en zeiden: Deze is wat genoemd wordt de grote kracht Gods. En zij hielden zich aan hem, omdat hij reeds lange tijd hen door toverijen verbijsterd had. Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen. En ook Simon zelf kwam tot geloof, en na gedoopt te zijn, bleef hij voortdurend bij Filippus, verbijsterd door de tekenen en grote krachten, die hij zag geschieden.

Maar dit opgetekende en waargebeurde verhaal gaat verder…

En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan, en zeide: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij de heilige Geest ontvange. Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven! Gij hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u van deze uw boosheid en bid de Here, of deze toeleg van uw hart u moge vergeven worden; want ik zie, dat gij gekomen zijt tot een gal van bitterheid en een warnet van ongerechtigheid. Doch Simon antwoordde en zeide: Bidt gij voor mij tot de Here, dat mij niets moge overkomen van hetgeen gij gezegd hebt.

God kent je en weet wie je bent

En zo zie je maar, God weet precies wie zuiver is en oprecht van hart, of slechts begerig naar meer geld en macht! De Heilige Geest toonde dit aan Petrus, toen de ware vruchten en het karakter van deze Simon openbaar werden, ja, zelfs na zijn bekering. Dat is de reden dat de Heer graag wil, dat we de vruchten van de ‘boom’ eerst testen… onderzoeken. Het kan je behoeden voor veel ellende.

Op dezelfde manier weet ook satan, – de na-aper van God – dat de kracht van God veel groter is dan zijn eigen kracht, de kracht van het occulte, en dat echte genezing van de Heer komt.
Bovendien weten satan en zijn demonen of ze te maken hebben met een nepchristen of een echte christen! Dit kunnen we leren uit het volgende verslag in de Bijbel…

In de vroege gemeente van Efeze maakten beoefenaars van occulte magie kennis met het evangelie door de apostel Paulus. Zij bekeerden zich en vernietigden vervolgens hun occulte boeken:

En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden (bezetenen), de naam van de Here Jezus te noemen met de woorden: Ik bezweer u bij de Jezus, die Paulus predikt. Het waren nu zeven zonen van een zekere Skevas, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? En de mens, in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten. En dit werd bekend aan allen, Joden en Grieken, die te Efeze woonden, en vrees overviel hen allen, en de naam van de Here Jezus werd grootgemaakt; en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken.  Handelingen 19:13-19

Bij de Wederkomst van Jezus Christus zal de beoefenaars van het occulte de toegang tot het glorieuze Nieuwe Jeruzalem worden ontzegd. Je kunt dit zelf lezen in Openbaring 22:14-15. Onder deze categorie mensen vallen ook al degenen die van liegen houden en dit ook doen. Als zij er niet in slagen het eeuwige leven te beërven door zich te bekeren nu het nog kan, zullen ze, tragisch genoeg, veroordeeld worden om de tweede dood te ervaren.

 

Misschien denk je nu, ‘Waarom is God zo streng?’

Vervloekte objecten, want dat zijn het, bieden in feite demonische deuropeningen of portalen, waardoor demonen toegang krijgen. Je biedt hen als het ware zelf een vergunning om op allerlei subtiele en andere manieren in je leven te werken.
Zelfs wanneer je niet wist dat de objecten, inclusief symbolen, vervloekt waren, zelfs als je niet wist dat je deze in je huis of tuin had, kunnen ze toch door het demonische worden gebruikt.

De duivel en zijn demonen zijn zeer sluwe misleiders en bedriegers, altijd op zoek naar een opening, om vervolgens een bolwerk en een wurggreep in het leven van mensen te krijgen, en mensen ertoe te brengen om deze voorwerpen en boeken, etc., in hun huis te plaatsen en hen hiervoor geestelijk blind te maken. Satan is enorm goed in het verblinden van zowel gelovigen als ongelovigen!

Ja, zelfs kruisen en kruisbeelden, anders dan een heel eenvoudig en duidelijk kruis in de standaardvorm, in het bijzonder die met een figuur erop, kunnen vervloekt zijn en worden geleverd inclusief de demonen ermee verbonden! Sommige – zoals Katholieke kruisbeelden of die met bepaalde versieringen op het kruis – die meestal occult zijn – zijn erger dan andere. Inderdaad, een kruisbeeld met andere proporties dan de standaard en/of op de een of andere manier gebroken of gebogen, zijn krachtige symbolen, die worden gebruikt in zwarte magie, evenals gelijkbenige, dubbele of omgekeerde kruisen!

Een tijdje terug zag ik een kruis, geheel versierd, aan de muur hangen achter een spreker voor de Stew Peters show. In het midden zat een soort van bloem vastgeprikt. In een eerdere video van deze dame zag ik dat er een pentagram was afgebeeld, precies op de plek waar later de ‘bloem’ deskundig overheen was geplaatst. De duistere uitstraling en zwarte make-up van deze dame deden me denken aan een moderne heks.

Wees daarom zeer alert!

God waarschuwt de Zijnen hier:

1 Peter 5, verse 8 As a Christian, be alert

Wees nuchter en waakzaam! Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.  1 Petrus 5:8

Want demonische deuropeningen – ook bekend als portalen of gateways – bieden licentiegronden of wettelijke rechten aan demonen om je lastig te vallen, te kwellen en te vernietigen, op alle mogelijke manieren. Om te begrijpen hoe dit werkt en hoe ermee om te gaan, kunnen Christenen leren over bevrijding en demonische bolwerken, – vaak ‘geestelijke oorlogvoering’ genoemd – in de Bijbel, en van Derek Prince, bijvoorbeeld.

Tot slot zou ik je graag willen aanmoedigen om de volgende gebeden mee te bidden.
Heb je nog nooit eerder gebeden, dan is dit je kans:

 

Deliverance prayers by Derek Prince  BANNED re-upload

Translation => Options (gear wheel will be soon visible) > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

Of bekijk de video hier.

 

Bron:

https://www.bibleinfo.com/en/questions/what-does-bible-say-about-crystals

You may also like