Rhema woord van hoop: ‘Je bent geen ongeluk, maar je bent hier met een doel!’

Ja, je bent zeer kostbaar en dierbaar voor Hem. Houd je hoofd omhoog, en laat satan je niet tot wanhoop drijven. Sta op tegen zijn leugens. Sta op Gods woord! Spreek het hardop uit, want het is Gods zwaard. Verder, wat is rhema?  

Eindtijdnieuws.com
31 oktober 2022

 

Woorden van hoop, gedeeltelijk en vrij vertaald:

Er heerst veel angst en wanhoop onder Gods volk, Zijn kinderen. Dit zou niet zo moeten zijn. Want juist Christenen zouden mensen van hoop moeten zijn en geen wanhoop, mensen met vrijmoedigheid en geen angst.

Daarom, laat dat licht van hoop schijnen naar iedereen die je ontmoet. Geef het weg aan anderen, zodat ze het zullen ontvangen. Hoewel weinigen dat helaas zullen doen.

De wereld verhardt zich meer en meer tegen haar Schepper…

Op die manier kunnen hun zwart gemaakte zielen de goedheid van het goede nieuws, het evangelie, niet ontvangen. Ze zijn te ver heen. Sommigen hebben hun keuze al gemaakt.

Houd je harten ontvankelijk en buigzaam naar de Heer, en verwijder alle zonde uit je leven.
Blijf sterk en onthoud dat je gemaakt bent voor zo’n tijd als deze.

Je bent geen toeval!
Je bent geen vergissing!
Je bent niet zonder een doel, want God heeft een plan voor jouw leven.

God heeft een plan met je, maar wil je het ook ontvangen?

Want zo zegt de Here der heerscharen, de God van Israël: Laat uw profeten en uw waarzeggers, die onder u zijn, u niet misleiden, en luister niet naar uw dromers, die u laat dromen. Want zij profeteren u een leugen in Mijn naam! Ik heb hen niet gezonden, zegt de Heer.
Want Ik ken de gedachten, die Ik over u koester, zegt de Heer, zelfs de gedachten van vrede en niet van moeilijkheden, om u een toekomst te geven, en uw hoop. Dan zult u tot Mij roepen, en u zult tot Mij gaan bidden, en Ik zal u verhoren, en u zult Mij zoeken en vinden, want u zult Mij zoeken met uw ganse hart. En Ik zal door u gevonden worden, zegt de Heer…  (Jeremia 29:8-9, 11-14a)

Je bent belangrijk voor de Heer

Je bent Zijn kostbaar, dierbaar bezit. Houd je hoofd omhoog, en laat satan je niet tot wanhoop drijven.
Sta op tegen zijn leugens. Sta op Gods woord! Spreek het hardop uit, want het is Gods zwaard, dat alle overheden van goddeloosheid weerstaat.  (Efeziërs 6:13-17)

De Here Jezus heeft je van Zijn Heilige Geest gegeven

Deze zal je leiden en sturen in alle waarheid!

Maar wanneer Hij komt, die de geest der waarheid is, zal Hij u in alle waarheid leiden; want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat Hij hoort, zal Hij spreken, en Hij zal u de komende dingen tonen.  (Johannes 16:13).

Doe nu olie in je lamp

Wacht er niet mee; stel niet uit. Wees ook niet als iemand, die in slaap gevallen is. Want de deur zal sluiten voor hen, die niet klaar waren voor Jezus’ Komst, voor hen die niet met Hem wandelden of met Hem spraken. Hij zal dan zeggen: “Vertrek! Want Ik heb u nooit gekend”.

Ken je de Here Jezus al?

Weet je van Zijn tedere zorg voor jou?
Hij klopt op de deur van je hart, wachtend op je om hem te komen openen.

Hij betaalde de ultieme prijs…

zodat je een duidelijk pad zou hebben naar de Vader, de Schepper van het heelal, de Schepper van hemel en aarde, en jouw Schepper.

Wanneer je Zijn stem hoort roepen, wend je dan niet af, maar ontvang Hem in je hart, ziel en geest.
Zeg Ja tegen Hem en keer je af van je zonde, die je op een dwaalspoor brengt en op het pad van vernietiging. Door je zonden los te laten en ervan weg te lopen, zul je een vrede vinden en mogen ervaren, die je nog niet eerder hebt gekend. Ook zul je Zijn vreugde, Zijn blijdschap leren kennen.

Wees niet bang, want Hij zal bij je zijn

Kom en drink van het levende water. Kom en kniel bij het kruis, waar Jezus stierf voor jouw zonden. Hij is de enige Redder van de wereld!

‘Geboren uit de Geest’

Zolang je niet wederom geboren bent, zullen je ogen en oren dof zijn, en niets begrijpen van wat geestelijk is en van God. Wanneer je eenmaal geboren bent uit de Geest, dan zal de Heilige Geest in je komen wonen. Hij zal je de dingen laten zien, die nodig zijn om een echte relatie met Jezus en je hemelse Vader te hebben!

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: Tenzij een mens wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.  Johannes 3:3

 

Are you ready for His Coming? It is later than you think

Of bekijk de video hier met ondertiteling.

 

Wat is het Rhema woord?

Het Grieks kent twee woorden voor ‘woord’: logos en rhema.
Van rhema is alleen sprake als het woord wordt uitgesproken. Luister in dat verband naar wat Jezus zegt in Mattheüs 4:4, waar Hij het woord ‘rhema’ gebruikt:
Maar Hij antwoordde: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God voortkomt.

Aan de ene kant hebben wij dus het woord van God, dat eeuwig is: de volkomen raad Gods, onveranderlijk en compleet! Gods woord staat voor eeuwig vast in de hemel. Ja, geen enkele profeet kan daar iets aan veranderen!
Echter, wij kennen niet die hele raad Gods. Want we kunnen met ons beperkte verstand gewoon niet de hele raad van God, Zijn eeuwige woord (logos), bevatten.

God brengt het tot ons in een rhema, in woorden die tot ons gesproken worden, in woorden die persoonlijk worden, doordat we ze persoonlijk ontvangen. Daarom leeft ieder mens van alle woord, dat uit de mond van God uitgaat. De mens zal niet alleen van brood leven, maar iedere dag zal het woord van God, het rhema dat Zijn mond spreekt, onze portie voor die dag zijn. Niet voor niets vergeleek Jezus het in die tijd met brood, het toen nog gezonde brood.

Zoals gewoon brood het natuurlijke lichaam van de mens voedt, zo is het persoonlijke woord van God voor ieder mens het brood, dat zijn innerlijke wezen voedt. Het rhema woord voedt de geest, en die ene soort voeding hebben we net zo hard nodig als de andere. Om onze geest levend en gezond te houden, hebben we geestelijk brood nodig, het woord dat van Hemzelf uitgaat, zijn persoonlijke woord voor ons: de stem van de Heer, die tot ons spreekt.

“Heer, dank U wel voor Uw eeuwige, onveranderlijke woord in de hemel, Uw volledige openbaring. Maar doordring mij iedere dag opnieuw, omdat ik hier op aarde Uw rhema woord nodig heb als voeding voor mijn geest.”

“Heer, dank U wel voor Uw logos, Uw woord, dat voor eeuwig vaststaat. Ik dank U ook voor Uw rhema, Uw woord dat U persoonlijk vanuit Uw logos tot mij wilt spreken. Uw complete woord kan ik niet begrijpen of bevatten, maar ik stel mij open voor het rhema, dat U door Uw Heilige Geest tot mij spreekt. Wilt U mij leren Uw rhema te horen en geloof te ontvangen. Amen.”

Uw eeuwige woord, O HEER, staat vast in de hemel.  Psalm 119:89

Niets wat op aarde gebeurt, kan ooit dit woord – wat eeuwig in de hemel is – beïnvloeden of veranderen.

Wist je dat de letter doodt, maar de Geest levend maakt?  2 Korinthiërs 3:6b
Weet je, met een Bijbel voor je neus heb je eigenlijk alleen maar een bundel witte vellen in handen, bedrukt met zwarte letters. Er valt niets te horen. Niemand kan zwarte letters op wit papier horen spreken; dat is onmogelijk. Hoe kan dat ooit een stem worden – een gesproken woord dat we kunnen horen? Er is maar één kracht in het hele universum, die deze zwarte letters op wit papier kan veranderen in de stem van God. Die kracht is de Heilige Geest. We zijn dus volkomen afhankelijk van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest, die ons het rhema, het woord van God dat we nodig hebben, te binnen brengt in specifieke situaties. Hij brengt het woord tot leven; Hij legt er leven in en verandert Gods woord in een levende stem, die ons richting geeft, bemoedigt, vertroost, herstelt, die ons leidt, onderricht, instructies geeft, en onze ziel verzadigt met Zijn goedheid. Door het horen van het woord van God beleven we een relatie met de Heer, onze vriend en metgezel. Het is de Heilige Geest, die ons iedere dag overal begeleidt en sturing geeft, door het rhema dat Hij ons geeft. Zonder de Heilige Geest kan er geen rhema zijn.

“Heilige Geest, dank U wel dat U het woord van God voor mij levend maakt, en mij voeding en richting geeft, door Uw ‘logos’ voor mij ‘rhema’ te maken. Help mij om Uw heerlijke, krachtige woord ook aan te wenden als mijn zwaard door het te proclameren, op momenten dat ik geestelijke strijd ervaar. Dank U Jezus, voor Uw overwinning in mijn leven!”

“Vader, dank U wel dat geen woord, geen rhema, bij U onmogelijk is, maar dat elk woord van U de kracht bevat voor zijn eigen vervulling. Dank U wel, dat U mij betrekt in Uw plan door tot mij te spreken. Ik wil nederig instemmen met Uw woorden, waardoor Uw kracht vrij kan komen en Uw woorden werkelijkheid zullen worden in mijn leven. Amen.”

 

Een verlossingsgebed dat je hardop kunt bidden

Almachtige God in de hemel, ik kom tot U in de naam van Uw Zoon Jezus. Ik erken dat ik een zondaar ben, en ik heb spijt van mijn zonden, en van het leven dat ik geleefd heb zonder U daarin te kennen. Ik heb Uw vergeving nodig.

Ik geloof dat Jezus Christus Zijn kostbaar bloed vergoot aan het kruis op Golgotha, en stierf voor mijn zonden, en daarmee de kloof overbrugde naar U, hemelse Vader.

Ik ben nu bereid, niet alleen om mijn zonden voor U te belijden, maar om mij er ook vanaf te keren.

U zei in Uw heilige woord, in Romeinen 10, vers 9, dat als wij de Heer onze God belijden, en in ons hart geloven dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt, wij gered zullen worden. Op dit moment belijd ik Jezus als de Heer van mijn ziel. Met mijn hart geloof ik dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt.

Ik accepteer U nu, Here God, in mijn hart, en open de deur naar een levende relatie met U. Kom alstublieft in mijn hart, en zend Uw Heilige Geest om in mij te wonen, en mij te bedienen.

Dank U dat mij de weg toont, om een kind van God te worden, door het kostbare bloed van Jezus.

Op dit moment, nu ik Jezus Christus belijd als de Zoon van God, geloof ik met mijn hart dat God Hem uit de dood heeft opgewekt. Op dit moment aanvaard ik Jezus Christus als mijn persoonlijke Verlosser, en volgens het woord van God ben ik nu gered.

Dank U, Here Jezus, dat U voor mij bent gestorven en mij het eeuwige leven hebt gegeven!

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/het-geloof-in-een-notendop/

 

Bronnen:

Rhema woord Elizabeth Marie

Derek Prince

You may also like