Hoe profetie te beoordelen? Test de geesten

Hoe herken je ware profetie? Hoe onderscheid je een ware profeet van een valse profeet? Enkele principes voor het beoordelen van profetie.

Eindtijdnieuws.com
23 juni 2022

 

Jezus sprak niet van weinige, maar van vele valse profeten…
De Bijbel waarschuwt ons echt om op onze hoede te zijn voor valse profetieën:

Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.  1 Johannes 4:1

We zullen dus moeten leren hoe we profetie moeten beoordelen. Ook moeten we leren om waakzaam te zijn, en niet goedgelovig en naïef.

 

Voor wie is profetie bedoeld?

Laten we beginnen met te kijken naar bepaalde algemene feiten over profetie:

… maar profeteren dient niet voor hen, die niet geloven, maar voor hen, die geloven.  1 Korinthiërs 14:22b

Paulus zegt dus, dat profeteren in het Nieuwe Testament niet door God wordt gebruikt om tot ongelovigen te spreken, maar tot gelovigen.

Profetie testen

In hetzelfde hoofdstuk, in vers 29, geeft de Here God ons door Zijn woord duidelijke instructies met betrekking tot de uitoefening van de profetische gave: 

“Laat de profeten spreken, twee of drie, en laat de anderen oordelen.”

 

Paulus herinnert ons er hier aan, dat profeten normaal gesproken niet als individuen op zichzelf opereren! Nee, in het Nieuwe Testament maken mensen met profetische gaven deel uit van het lichaam van Christus. Ze functioneren als leden in het lichaam, en hebben persoonlijk contact met andere leden. Profeten zijn dus geen personen, die op eigen houtje handelen op hun eigen eilandje.

Is het wel van God? 

Is het waar? Dit zijn fundamentele vragen, die wij ons mogen en zelfs moeten afvragen.
Het testen van profetie komt ook naar voren in 1 Thessalonicenzen 5:19-21

“Doof de Geest niet uit. Veracht het profeteren niet. Beproef alle dingen en behoud het goede.”

 

We mogen de Heilige Geest dus niet uitdoven. Ook mogen we de gave van profetie en het profeteren niet verachten, negeren, of weigeren.

Gedurende mijn jaren van ervaring met profetie onder een valse profeet heb ik veel wat dwaze, halfbakken, en nutteloze uitspraken voorbij horen komen onder het mom van profetie, of zogenaamde openbaringen. Een hele duidelijke was de profetie dat de Rapture, de Opname, zou plaatsvinden in de herfst van 2012, namelijk met Rosh Hasjana. Slechts enkele dagen daarna zou de 7-jarige verdrukking gestart zijn. Nu, als dit allemaal waar zou zijn geweest, dan zitten we momenteel al bijna 10 jaar lang in de verdrukking. Een andere profetie en openbaring was, dat God het regenboog verbond niet meer gedenkt; dat was in 2013. Is dit Bijbels? Absoluut niet, Gods beloften zijn Ja en Amen.
Gelukkig mogen we alle dingen testen, ook al zijn sommige ‘profeten’ hier niet van gediend. 

 

Enkele principes voor het beoordelen van profetie

Hier volgen praktische principes om profetie te beoordelen:

Bouwt het op?

Laten we eens kijken naar 1 Korinthiërs 14:3

“Maar hij die profeteert, spreekt tot de mensen tot opbouw, en tot vermaning, en om te vertroosten.”

 

Dit zou een basistest kunnen zijn. Een profetisch woord moet de gelovigen opbouwen, vermanen en troosten. Het mag dus niet negatief, destructief, of veroordelend zijn. Telkens wanneer ik een boodschap hoor, die veroordelend is, verwoestend werkt, en scheiding brengt, accepteer ik het niet als een ware profetie, op basis van Gods woord.
Door de jaren heen heb ik enkele ‘scheepswrakken’ gezien… Huwelijken gestrand door het misbruik van profetie: manipulatie, intimidatie en dominantie. Dat is hekserij in de Gemeente. Ik heb ook mensen bijna geruïneerd gezien, financieel, door valse profetie.

Profetie is een buitengewoon krachtig instrument! Maar als het misbruikt wordt, kan het vernietiging in het leven van mensen veroorzaken.

Komt het overeen met de Schrift?

God zal zichzelf en Zijn woord nooit tegenspreken! Met andere woorden, alles wat in een profetie wordt gegeven, zal nooit in strijd zijn met de Bijbel. Dit is een feit.

Verheerlijkt het Jezus?

Verheerlijken de profetische boodschappen de Here Jezus Christus, of stelt de profeet zich in het middelpunt, en is hij bijvoorbeeld constant aan het vechten om zijn ‘heiligheid, zuiverheid en waarheid’ te bewijzen? De Heilige Geest verheerlijkt altijd onze Heer!

Doch wanneer Hij is gekomen, die de Geest der waarheid is, zal Hij u in alle waarheid leiden; want Hij zal niet van zichzelf spreken, maar wat Hij ook hoort, zal Hij spreken, en Hij zal u de dingen tonen, die komen gaan.  Johannes 16:13-14

Het is waar, dat Gods Geest kan openbaren wat komen gaat. Maar Hij zal dat altijd doen in de context van het verheerlijken van Jezus.
Dus verhoogt de boodschap Hem? Verheerlijkt het Hem? Zet profetie de Here Jezus op de eerste plaats, de plaats die Hem alleen toekomt?

Draagt ​​het goede vruchten?

Een andere test van profetie is de vraag of de vrucht, die het voortbrengt, goed of slecht is. Evenzo behoren wij de persoon zelf altijd te testen. Is er bijvoorbeeld sprake van huichelarij, van leugens, etc.? Een ware profeet draagt ​​goede vruchten; hij of zij zal overvloedige Bijbelse vruchten hebben.
De Here Jezus waarschuwde ons al voor valse profeten in schaapskleren, zodat je hen niet à la minute zult herkennen, dan alleen door te testen. Hij zei dat we hen aan hun vruchten zouden herkennen; een corrupte boom brengt nu eenmaal geen goede vruchten voort. Zo kun je er vanuit gaan, dat iemand die zelf drie keer getrouwd is, en zelf predikt, ‘U zult niet scheiden’, corrupt is, dus vals.

Is het uitgekomen?

Deze test is vrij eenvoudig: wanneer een profetie een voorspelling over de toekomst bevat, die niet is vervuld, dan is de conclusie: de profetie kwam niet van God. Dit kunnen we leren in het Oude Testament, in Deuteronomium 18:20–22

Maar de profeet, die zich zal aanmatigen een woord in Mijn naam te spreken, dat Ik hem niet heb geboden te spreken, of die spreekt in de naam van andere goden, diezelfde profeet zal sterven. En als u in uw hart denkt: Hoe zullen wij het woord kennen dat de Heer niet heeft gesproken? Wanneer een profeet in de naam van de Heer spreekt, en het volgt of gebeurt niet, is dat hetgeen wat de Heer niet heeft gesproken, maar de profeet heeft het aanmatigend gesproken: u zult daarom niet bang voor hem zijn.

 

Bovendien bestaat er een situatie, waarin mensen correct beginnen, maar daarna helaas te ver gaan.

Wij hebben verschillende gaven, overeenkomstig de genade die ons gegeven is: profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen.  Romeinen 12:6-7

Gebruik dus de gave van profetie, die overeenkomstig uw geloof is – naar de mate van uw geloof – , en ga daar niet buiten. Want af en toe doet het zich voor, dat mensen beginnen te profeteren in de Geest, maar dan worden ze opgewonden, trots, enthousiast… en ze gaan verder dan wat de Heilige Geest hen feitelijk heeft gegeven! Met andere woorden, ze lieten hun vlees spreken. 

Moedigt het gehoorzaamheid aan God aan?

Het is mogelijk om ten onrechte te concluderen, dat als een voorspelling uitkomt, de persoon die de boodschap heeft gegeven, automatisch als een ware profeet moet worden beschouwd. Maar dat is niet noodzakelijk het geval! Check dit zelf in Deuteronomium 13:1-5

Kortom, zelfs als een profetie correcte voorspellingen of bovennatuurlijke openbaringen bevat… als het ongehoorzaamheid tegen God bevordert, dan was dat woord niet van God.

Predikt men het ware evangelie?

Of verkondigt een profeet, naast het evangelie, bijvoorbeeld nog een ander evangelie – allerlei toevoegingen aan de Bijbel – zoals: ‘Wanneer u niet in ‘Gods boodschappen’ gelooft, dan zult u achterblijven met de Rapture, of nog erger, voorzeker in de hel belanden!’
Een ware profeet zal altijd wijzen naar Jezus Christus alleen, niet naar een kerkelijke geloofsbelijdenis, niet naar ‘profetische boodschappen en openbaringen’ (geschreven of ongeschreven), enzovoorts.

Tot slot

Maar de zalving, die u van Hem hebt ontvangen, woont in u; en u hebt niet nodig dat iemand u leert; maar zoals dezelfde zalving u alle dingen leert, en waarachtig is en geen leugen, zo blijft in Hem gelijk zij u geleerd heeft.  1 Johannes 2:27

Als u door de Geest wandelt en in Hem blijft, en wanneer u Zijn woord dagelijks ‘eet’, getuigt Gods Geest in u van de waarheid, en wijst af dat wat vals is. Iets binnenin u zegt dan, ‘Nee, dat klopt niet’. U wordt dan gewaarschuwd in uw geest.

 

You may also like