Het ontmaskeren van het kwaad: wat zegt de Bijbel hierover?

Wat zegt Gods Woord over het aan het licht brengen van duistere werken, over oordelen en beoordelen?

Eindtijdnieuws.com
18 maart 2022

 

Het ontmaskeren van het kwaad

Mensen houden er niet van dat hun kwaad aan de kaak wordt gesteld. En de meesten vinden het niet leuk dat je iemand anders blootlegt, zodat je ze niet blootstelt. Zij zullen liever tegen Gods Woord ingaan en opkomen voor de duivel en tegen God vechten door goddeloosheid goed te praten en zelfs te ondersteunen.

Hoe kun je de vruchten van iemand liefhebben, die God de Vader haat?
Hoe kun je van muziek houden, die God bespot en lastert?
Hoe kun je tegen Hem ingaan en opkomen voor satan?
Je behoort als Christen alles te haten wat God haat. Bijbelse leiders kwamen in opstand tegen het kwaad, en velen verloren zelfs hun leven omdat ze ertegen spraken.

Angst voor mensen spant een strik

Dat is één van de reden waarom veel gelovigen stil blijven. Ze houden hun lippen stijf op elkaar uit angst voor mensen. Of ze zijn bang voor ‘lange tenen’. Sommige Christenen zwijgen zelfs als het graf over hun Christen zijn op hun eigen social media! In feite zijn het verborgen geheime agenten. Jezus sprak, Stefanus sprak, Paulus sprak, dus waarom zouden wij dan zwijgen? We moeten niet bang zijn om anderen te waarschuwen of zelfs terecht te wijzen. Als iemand van God afdwaalt, een wolf in schaapskleren volgt, – vul maar in – ga je dan zwijgen, zodat ze je niet zullen haten om wat je zegt? Of ga je hen in nederigheid en liefde, na gebed, de dingen duidelijk maken?

Wanneer we stoppen…

Wanneer we stoppen met het verdedigen van het Christendom, het ontmaskeren van het kwaad, en het licht niet meer laten schijnen in de duisternis, wanneer we ophouden met het berispen van valse leraren en valse profeten, en het confronteren van gelovigen, zullen meer mensen verloren gaan en op een dwaalspoor worden gebracht. En meer mensen zullen een verdraaid evangelie, valse leringen en leerstellingen van demonen volgen! Ik bedoel, kijk eens hoeveel mensen ‘gij zult niet oordelen’ verdraaien en uit hun context halen, waarin het geschreven werd.

Als je stil blijft, begin je je bij de goddeloosheid in de wereld aan te sluiten. Stop met deel te hebben aan de wereld. Onthul het in plaats daarvan en red levens. De persoon die echt van de Here Jezus houdt, is degene die voor Hem zal opkomen, of hij nu vrienden of familie verliest, of zelfs zijn leven. Maar de mensen die Mammon liefhebben en God minachten ofwel haten, zullen dit lezen en zeggen: “Stop met oordelen”.

 

Wat zegt de Bijbel?

Efeziërs 5:11-12  En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.

Psalm 94:16  Wie treedt voor mij op tegen de slechtaards? Wie stelt zich voor mij tegen de bedrijvers van ongerechtigheid?

Johannes 7:24  Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel.

Titus 1:10-13  Want velen willen van geen tucht weten: het zijn ijdele praters en misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren, daar zij gehele gezinnen ondersteboven keren en, om oneerlijke winst te maken, onbehoorlijke dingen leren. Iemand uit hun kring, hun eigen profeet, heeft gezegd: Leugenaars zijn de Kretenzen altijd, beesten en vadsige buiken. Dit getuigenis is waar. Daarom, weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof.

1 Korintiërs 6:2  Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak?

Jakobus 5:20  Weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.

Galaten 6:1  Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.

Mattheüs 18:15-17  Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa. Indien hij naar hen niet luistert, zeg het dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zij hij u als de heiden en de tollenaar.

Ezechiël 3:18-19  Als Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven – en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen ten einde hem in het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. Maar als gij de goddeloze waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw leven gered.

Jesaja 5:20  Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.

Jakobus 4:4  Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

1 Korintiërs 10:20-21  Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. Gij kunt niet de beker des Heren drinken èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben èn aan de tafel der boze geesten. Of willen wij de Here tot naijver wekken? Zijn wij soms sterker dan Hij?

1 Johannes 2:15  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

Johannes 3:20  Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.

1 Johannes 4:1  Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

Mattheüs 7:21-23  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid!

Mattheüs 12:34  Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond.

Mattheüs 3:7  Toen hij nu zag, dat vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen: Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan?

Handelingen 13:9-10  Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de heilige Geest, zag hem scherp aan, en zeide: Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien?

1 Korintiërs 3:1  En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke, nog onmondigen in Christus.

1 Korinthiërs 5:1-2  Inderdaad men spreekt van hoererij onder u, en zulk een hoererij, als zelfs onder de heidenen niet voorkomt, dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En gij zijt opgeblazen in plaats van u veeleer te bedroeven, en dus de bedrijver van die daad uit uw midden te verwijderen?

 

We hoeven niet bang te zijn

Als je innerlijk weet dat je moet waarschuwen en het niet doet, is de kans groot dan je er later spijt van krijgt. We moeten met liefde oordelen om mensen tot de waarheid te brengen.
Eén van de redenen voor de vele valse christenen en naamchristenen in het Christendom is, dat we gestopt zijn met te waarschuwen en het corrigeren van zonde. En omdat we geen liefde hebben, laten we mensen in rebellie, verblindheid, of onwetendheid leven op een weg, die naar de hel leidt. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen, waarschuwde de Here Jezus.

Zelfonderzoek en waakzaamheid

Het is daarom zo belangrijk om dagelijks voor je naaste te blijven bidden en strijden!
Hypocriete christenen echter, die zelf in zonde leven, verborgen of niet, zullen echter met diezelfde maat gemeten worden waarmee zij anderen oordelen. Hun negatieve woorden, leugens en vervloekingen zullen vroeg of laat op hun eigen hoofd neerkomen, leert de Bijbel ons. Voor een gelovige is het dus van belang om zichzelf te blijven onderzoeken, dagelijks, en waakzaam te zijn.

Tot slot, Spreuken 21:15  Het is een vreugde voor de rechtvaardigen om oordeel te vellen; maar vernietiging zal zijn voor de werkers van ongerechtigheid. (KJV vertaald)

Het staat er toch echt, ook al heb ik er persoonlijk meestal moeite mee om vreugde te beleven aan ontmaskeren.

Geestelijke oorlogvoering

Satan is sluw en lacht zich een hoedje wanneer we niet vechten en onze wapens laten hangen, wanneer we niet bidden voor anderen, maar alleen voor onszelf. Maar wanneer je je naaste haat, of niet hebt vergeven, dan is het een prioriteit om eerst daaraan te werken.

Ik bid nog steeds voor het team, waar ik 8 jaar deel van was: geestelijke oorlogvoering, en ik weet dat God mijn gebeden hoort en verhoort op Zijn tijd.
De Heer bevestigde mij, door mij te troosten met een droom die iemand kreeg, niet lang na mijn vertrek uit de EvangelicalEndtimeMachine, midden 2020.
Later bleek ook dat zij een tijd lang voor mij had gebeden, maar op een gegeven moment was gestopt, samen met enkele anderen die ook hadden gebeden.
De Heer bevestigde mij, door mij voor het eerst van mijn leven een droom over de valse profeet Benjamin Cousijnsen te geven.
En Hij bevestigde dat bidden in Zijn kostbare naam, het hebben van een eenvoudig geloof als een kind, Zijn Woord dagelijks tot je nemen en proclameren, en een zuiver leven leiden, heel veel kracht heeft en dus wel degelijk iets uitwerkt en het verschil kan maken.

 

You may also like