Eindtijdnieuws.com heeft geen connecties met Evangelische Stichting Eindtijdnieuws

Eindtijdnieuws via Eindtijdnieuws.com heeft zelfs totaal niets te maken met Evangelische Stichting Eindtijdnieuws. Dat is wat ik vandaag op mijn hart heb om u duidelijk te maken, want hier en daar lijkt er wat verwarring te zijn. En Google speelt daarin ook een rol.

 

Deze droom mag ik met u delen…

Ik heb de volledige droom nog goed bewaard, omdat het voor mijzelf een enorm belangrijke en liefdevolle bevestiging was. Ik weet nog dat ik de Here Jezus met tranen in mijn ogen heb gedankt hiervoor. Ik heb het ook volledig vertaald nu.

De volgende droom werd met mij gedeeld door een zusje in de Heer, die mij mailde, omdat zij zich afvroeg waarom ik uit het team was gezet. Ze had niet meer aan haar droom gedacht, totdat ze er plotseling attent op werd gemaakt. Zij ontving de droom nog weken voor mijn vertrek uit de bediening. Dit was een bevestiging voor mij, dat het inderdaad niet de Heer was, die mij de deur had gewezen, maar Benjamin en Theresa zelf. Ook de manier waarop het is gegaan, wordt duidelijk weergegeven in de droom…

Marion

 

Ja, ik heb vaker van die dromen. Al sinds mijn bekering in ’87. Ook profetische voorbede zo nu en dan, en ook visioenbeelden soms. Ook met zingen heb ik dit gehad en nog weleens. Ik had totaal niet meer aan die droom gedacht, en herinnerde het me ineens:

Marion, ik had gedroomd over jou en Benjamin, nog voordat je eruit was. Ik snapte er niks van. Maar nu wel.
Ik droomde dat jij, Benjamin en Theresa in 1 kamer waren. Ik kon niks verstaan, maar er was duidelijk onenigheid met elkaar. En Marta stond op de achtergrond toe te kijken; zij deed verder niets, en keek alleen maar. Er was duisternis in de kamer, en ik kon duidelijk zien dat je een witte blouse of shirt aan had met 3/4 mouwen. Uiteindelijk zag ik jou vertrekken met je tas en een koffer. Heel apart. 

Ik zag dat jij helemaal verbouwereerd was in die droom, en dat ze je overrompelden. Jij wilde praten, maar ze bleven maar er doorheen praten. Tot Benjamin ineens gebaarde naar de deur. En toen ging je. En Marta stond erbij en keek ernaar. En Theresa deed behalve druk praten met haar mond ook met haar handen (druk gebaren), pfff

Anoniem

*** 

I was allowed to share this dream with you…

I still kept the full dream well, because it was a hugely important and loving confirmation for myself. I remember thanking the Lord Jesus with tears in my eyes for it. I have also fully translated it now into English.

The next dream was shared with me by a sister in the Lord who emailed me, wondering why I had been kicked out of the team. She hadn’t thought about her dream until she was suddenly made aware of it. She received the dream weeks before my departure from the ministry. This was a confirmation to me that it was indeed not the Lord who showed me the door, but Benjamin and Theresa themselves. Also the way it went is clearly shown in the dream…

Marion

 

Yes, I have those dreams more often. Ever since my conversion in ’87. Also prophetic intercession every now and then, and sometimes also vision images. I’ve also had this with singing sometimes and still have. I hadn’t thought about that dream at all, and suddenly remembered it:

Marion, I had a dream about you and Benjamin, even before you got out. I didn’t get it. But now I do.
I dreamed that you, Benjamin, and Theresa were in 1 room. I couldn’t understand anything, but there was clearly a disagreement with each other. And Marta stood watching in the background, and didn’t do anything. She just watched. There was darkness in the room, and I could clearly see that you were wearing a white blouse or shirt with 3/4 sleeves. Finally, I saw you leave with your bag and a suitcase. Very strange. 

I saw that you were completely flabbergasted in that dream, and they overwhelmed, overrun you. You wanted to talk, but they just kept talking through it. Suddenly Benjamin gestured to the door. And then you went. And Marta stood there and looked at it. And Theresa did not only talk with her mouth, but also with her hands (busy gestures), phew

Anonymous

 

Voor degenen, die graag wilden weten wie er nu ‘achter deze website zit’:

Marion 2010

ik ben een eenvoudige Christen, die sinds 2010 al op haar hart kreeg om nieuws over de eindtijd te delen, de tijd waarin we nu leven. Verder ben ik een enorme doorzetter en heb een neus voor goed nieuws. Ik onderzoek de waarheid, om die vervolgens aan het licht te brengen.

Vlak daarna begon ik met e-mailen. Ik kreeg het verlangen om een gratis website te beginnen, bracht dit in gebed, en al gauw kreeg ik de naam ‘Eindtijdnieuws’ in mijn gedachten om er een blog mee te starten. Dat was (en is): Eindtijdnieuws.blogspot.com
Soms ‘repost’ ik artikelen, die ik destijds van deze alternatieve nieuwssite moest verwijderen. Dat waren de regels en eisen van de bediening, die ik 8 jaar trouw diende, helaas in zekere onwetendheid. Gelukkig heb ik al deze artikelen goed bewaard.

Marion 2019

Toen ik er uitgegooid was, om het zo maar even te noemen, was mijn eerste ingeving, om weer een site over Eindtijdnieuws te beginnen. En zo werd Eindtijdnieuw.com geboren, vol met alternatief nieuws en inspiratie, wat je niet snel zult vinden in de mainstream media. Plus de censuur is op dit moment giga en wordt alleen nog maar erger.

 

Enkele tips

Test de geesten! Als Christen behoren we dit eigenlijk altijd te doen.
Dit kun je o.a. doen door ervoor te bidden, te praten met je hemelse Abba, Vader. Als je Hem met een waarachtig hart vraagt, zal Hij je geen ‘steen voor een brood’ geven.
Vraag de Here Jezus Christus om je te leiden, iedere dag.
Bestraf de geesten die niet uit God zijn. Zend een geest van verwarring in het kamp van de vijand, en verwacht en zie wat de Heer gaat doen. Die autoriteit gaf Hij ons!
Doe zelf ook onderzoek, voordat je iets klakkeloos aanneemt uit goed vertrouwen. Ik maakte die fout, en geloofde zelfs het volgende: dat de ‘engelen’ alleen in het Aramees de ‘boodschappen’ doorgeven, omdat het Nederlands een beetje te moeilijk voor hen is.
Stel gerust eens meer gedetailleerde vragen, en ontdek dat de antwoorden meestal vaag of nietszeggend, of geïrriteerd zijn, of veranderlijk. De antwoorden kunnen zelfs dominant en intimiderend zijn, met het doel om je bang te maken. Met de vinger wijzen of beschuldigen of bang maken is echter nooit van de Heer, beste mensen.

Ik weet nog dat ik soms moest denken: ‘Wat is de Heer toch veranderlijk…’, en ik snapte er niets van. En ‘waarom e-mailt er nooit iemand, iemand die tot geloof is gekomen toen Benjamin werd uitgezonden jaren terug? Maar ook de jaren erna… Waar zijn toch al die mensen, die tot geloof zijn gekomen door ‘zijn boodschappen’? Waarom worden er zelden of nooit mensen genezen?’ Het was erg stil in de mailbox, wat dat betreft. Ik was de persoon, die de e-mails bijhield en Benjamin zelfs bijna beschermde als er geen antwoord van zijn kant kwam, en iemands e-mail onbeantwoord bleef.

Dus aan het eind van mijn ‘carrière’ had ik meer vraagtekens dan antwoorden, zoals ook het volgende:
Waarom toch hulp zoeken bij mensen, en niet bij de Heer zelf, wanneer er ‘problemen’ zijn? Waarom tegen de ‘engelen’ zeggen, dat ze er zich niet mee mogen bemoeien? Waarom te pas en te onpas ‘Zo spreekt de Heer’ gebruiken? Stukje bij beetje gingen mijn ogen open. Dit gebeurde helaas niet eerder dan toen ik er zelf vurig voor ging bidden, dagelijks: “Heer, wilt u alstublieft de waarheid openbaren? Ik bid dat de volle waarheid aan het licht mag komen.”
Later besefte ik dat deze droom een hint was naar het antwoord van de Heer.

 

Dit is niet de manier hoe onze Heer werkt!

God doet ons niet schuldig voelen; het is satan die dat doet. Want God overtuigt ons altijd van zonden; dat is heel duidelijk en heel specifiek, nooit vaag of verwarrend. God zegt bijvoorbeeld: “Je hebt een leugen verteld; daarvan moet je je bekeren; belijd je zonden.” En als je dat gedaan hebt, is het voorbij. Maar met schuld is het nooit afgelopen… Overtuiging is het werk van de Heilige Geest. Schuld is het werk van satan. Zelfs mijn zogenaamde ‘hemelse zielemaatje’ gaf mij een schuldgevoel, en liet daarna nooit meer iets van zich horen. En er zijn heel veel predikers en geestelijke leiders, die schuld gebruiken om te krijgen wat ze willen.

De kleine stem van de Heilige Geest is nu niet meer ondergesneeuwd, en ik ervaar Zijn leiding weer in mijn leven. Heel belangrijk, het Woord van God, de Bijbel, spreekt weer tot mijn hart. De vloek is verbroken. En ik ben sinds 2020 vrij van een shock, die ik moest ervaren tijdens onze vakantie in de Filipijnen. Toch blijf ik dagelijks bidden voor de mensen in en rondom de bediening, onder andere, als een strijder voor de waarheid en het verbreken van bolwerken.

 

You may also like