Zij zochten Jezus | Hoofdstuk 3 De geestelijke gevolgen van de uitstorting van de Heilige Geest

In de voorgaande hoofdstukken hebben wij geprobeerd weer te geven, hoe de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond en zich manifesteerde; nu willen wij hier vertellen van de werken, die er op volgden.

Dat dit gebeuren bij ons door God werd bewerkt, kan ook gemakkelijk worden getoetst aan de vruchten, die er uit voortkwamen. Juist die gebeurtenissen geschiedden, die ook volgen op de doop met de Heilige Geest, zoals de Bijbel zegt. Wij willen hier enkele noemen.

Van de verschijnselen die daarmee gepaard gaan – die bij ons volgden op het werk van de Heilige Geest – was de vaste zekerheid gered te zijn.

Door gezichten en andere werkingen van de Heilige Geest werd de zonde, en het besef daardoor verloren te zijn, door ieder zo sterk ervaren, dat er geen sprankje hoop meer overbleef om door eigen toedoen of eigen verdienste, gered te worden. Daarna openbaarde de Heilige Geest even reëel de genade en het heil in Christus. De een na de ander kwam persoonlijk tot de vaste overtuiging, dat hij gered was. Dit bracht een zichtbare verandering teweeg in het leven en het getuigenis van heel onze Adullam-familie, zodat niemand er meer aan hoefde te twijfelen of onze kindergemeente wel louter uit wedergeborenen bestond.

De hele atmosfeer van de omgeving veranderde.

Overal brak de heerlijkheid en de onuitsprekelijke vreugde door. Toen de jongens later een stukje grond aan het schonen waren, om er een tuin aan te leggen en onwillekeurig vaak “Prijs de Heer!” zeiden, staken buurkinderen daar de gek mee en riepen de onzen in het voorbijgaan toe: “Prijs de Heer!” Eén van de jongens, die wij naar de winkel stuurden om spijkers te kopen, zei, voordat hij het zich realiseerde: “Halleluja, ik zou graag spijkers willen hebben!” Deze jongen van een stam uit de bergen had vanaf het begin een bijzondere, wonderbare ervaring. Toen hij namelijk op een dag naar zijn werk ging, begon hij te dansen en te springen in de vreugde van de Heilige Geest, en prees daarbij steeds de Heer.

Diepere ervaringen

Gereinigd van hun zonden en wedergeboren door de Heilige Geest, zochten zij de Heer steeds ernstiger en inniger, en werden door God geleid tot diepere ervaringen en een inniger gemeenschap met de Heilige Geest, totdat er ongeveer een twintig van hen in nieuwe tongen spraken, net zoals degenen op de Pinksterdag in het huis van  Cornelius, of bij de jongeren te Efeze, of Paulus zelf, of de Samaritaanse Christenen, die eveneens de Heilige Geest met zo’n geweldige kracht ontvingen, dat Simon de tovenaar dit wilde kopen.

Ofschoon de meeste kinderen nooit de zichtbare werken van de Heilige Geest hadden gezien, omdat hen enkel geleerd was tot de Heer te bidden om de Heilige Geest, werden zij toch in hun harten beloond met een overvloedige vreugde en heerlijkheid, en ontvingen zij evenzo de onwrikbare zekerheid, dat ze gedoopt waren met de Heilige Geest. Zij waren ervan overtuigd, dat zij Hem op dezelfde wijze hadden ontvangen als de heiligen van het Nieuwe Testament, in de vijf hiervoor genoemde vormen ervan, en dat zij moesten doen, wat diegenen deden, toen zij doordrenkt en vervuld en overschaduwd werden door diezelfde bovennatuurlijke Geest. Deze Chinese jongens en meisjes werden door dezelfde Heer gered, en op dezelfde wijze en met dezelfde Heilige Geest gedoopt als  de eerste gelovigen, want zij spraken niet alleen in nieuwe tongen, maar zij profeteerden ook, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Moses, de Heer doopte hem met de Heilge Geest volgens het Bijbelse patroon.

Moses, de Heer doopte hem met de Heilge Geest volgens het Bijbelse patroon.

 

Niemand van ons twijfelde er ook maar in het minst aan, dat het de Heer was, die vanaf het begin, door rechtstreekse ingeving, door één van onze kleinste en deemoedigste kinderen sprak.

Dat hij op eenmaal zo’n heldere en volmaakte stem had, de boodschap met zulke indringende woorden doorgaf, en die op aangrijpende wijze beklemtoonde, kon tot geen andere conclusie leiden, dan dat de Heer zelf door hem sprak. Wij hadden in ons hele leven bij een prediking nog nooit zo’n heldere stem gehoord. Voor ons allen stond het vast, dat God rechtstreeks tot ons sprak!

Profeteren

Een groot aantal van deze Adullam kinderen profeteerde later, zodat wij niet weinig verbaasd waren, hoe God dit onmondige uitschot, tot voor kort bedelaarskinderen, als spreekbuis gebruikte om de kleine pas door het Bloed gewassen groep, op te bouwen en Zijn plannen en bedoelingen te openbaren, aan hen die nog maar kortgeleden uit een hopeloze lichamelijke en geestelijke vertwijfeling waren gered. Een ander treffend bewijs van de werken van de Heilige Geest bestond daarin, dat de Heilige Geest de functie vervulde, die door Jezus Christus aan Zijn volgelingen was beloofd.

Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.  Johannes 16:13

Gezichten van de onzichtbare wereld

Het kwam ons allemaal heel ongewoon voor, dat de Geest deze eenvoudige gelovigen, die nog maar een paar maanden geleden voor het eerst van de Here Jezus hadden gehoord, nu opeens zulke bijzondere heilsfeiten onderwees en hen door middel van gezichten de onzichtbare wereld toonde en verklaarde. Veel van die gezichten werden gelijktijdig aan meer dan één kind getoond. Ja, bijna alle gezichten werden door een aantal personen gezien. In veel gevallen kwamen de kinderen bij mij en vroegen of er over bepaalde dingen ook iets in de Bijbel stond.

Zowel de kleine kinderen van zes jaar als de ouderen zagen de gezichten niet in een droom, maar overdag en als een levende werkelijkheid.

Hier volgen enige gezichten die zij zagen… Christus, die aan een paal was gebonden en gegeseld werd; hoe Christus bloedend aan het kruis hing, terwijl spotters toekeken; hoe het lichaam van Christus van het kruis werd genomen; in het graf werd gelegd en het graf werd verzegeld; hoe dan de engel neerdaalde, het graf opende en de Heer opstond; hoe Hij verscheen aan Maria, aan de leerlingen bij het meer en aan hen in de bovenzaal; hoe Christus ten hemel voer en twee engelen in witte klederen neerdaalden; de hemel; de verblijfplaats van de engelen; de verlosten; de hel, de toestand van de verlorenen in de hel; de demonen; de duivel; de grote verdrukking ten tijde van het beest; de slag bij Armageddon, het binden van satan en hoe hij in de afgrond wordt geworpen; het doden van de antichrist; hoe de draak wordt uitgeworpen, de grote maaltijd, die God de vogels zal bereiden door het vlees van de lijken van mensen; de komst van de Heer met Zijn heilige engelen; de verandering van de zon en de maan; de wederopstanding van de rechtvaardigen; het avondmaal van het Lam in het Paradijs; bijzonderheden over onze woningen in de hemel en andere hemelse taferelen.

Wang Tien Bing was gedoopt met de Heilige Geest en ontving veel visioenen van de onzichtbare wereld.

Wang Tien Bing was gedoopt met de Heilige Geest en ontving veel visioenen van de onzichtbare wereld.

 

Sterk verlangen de Bijbel te lezen

De Heilige Geest wekte, zowel door de gezichten als door het werk aan de harten zelf, zo’n sterk verlangen naar het bestuderen van de Bijbel, dat zelfs de kleinste jongen verlangend was zijn schoolboeken aan de kant te leggen en alleen nog maar de Bijbel te bestuderen. Daar bij allen de onzichtbare wereld zo’n werkelijkheid werd, valt het niet te verwonderen, dat ook het gehele gebedsleven en de aanbidding een volkomen verandering onderging.

Hoewel niet alle kinderen in tongen spraken, waren toch allen, op een enkele uitzondering na, wel met de Heilige Geest vervuld, dat onze samenkomsten menigmaal tot hemelse hoogten werden opgeheven in blijde aanbidding en dankzegging jegens onze Koning, zodat wij vaak benieuwd waren of zij nog wel naar de aarde zouden terugkeren. Een ieder zou dat duidelijk zijn geworden als hij onze gebedsuren eens had kunnen meemaken, om te ervaren, hoe de ene jongen na de andere, in een innig gebed tot God, worstelde om de redding van verloren zielen, en tevens vroeg, of God ons toch allen mocht gebruiken om ware soldaten van Hem te zijn in de strijd om gerechtigheid. Het gebed had zijn vormelijkheid verloren. Ieder was er zich van bewust, dat geestelijke legers van boze machten onder de hemel onze vijanden waren.

Prediking in de kracht van de Heilige Geest

Nadat de Heer twee of drie weken met deze kinderen zo bezig was geweest, wilden  bijna allen gaan getuigen, zelfs de allerkleinsten. En dat konden zij ook inderdaad met betoon van Geest en kracht. Enkelen van onze jongens kende men nauwelijks terug, wanneer zij in de kracht van de Heilige Geest predikten. Zij verontschuldigden zich niet meer zoals vroeger, maar zij traden moedig op en met volmacht. Over de hel en de hemel, over de duivel en zijn list, over Christus en de kracht van Zijn bloed spraken deze jongens, alsof dat alles hen tot in de kleinste bijzonderheden reeds lang bekend was. Zij hadden van God opdracht ontvangen te prediken, en hen was ook gezegd waarover: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”.

Toen wij hoorden, hoe zij zich bij deze door God ingegeven toespraken, met grote overtuiging tot de     mensen richtten, hen smeekten om toch de komende toorn te ontvlieden, en hen voorhielden hoe de liefde van Christus hun zielen wilde redden, hebben wij in ons hart gejubeld. In de tijd waarop de kracht van God zich bij ons het machtigst manifesteerde, predikten zij buitengewoon krachtig.

Op de Chinese Nieuwjaarsdag, toen de straten vanwege het feest vol mensen waren, waren wij met onze jongens ook present, hadden duizenden traktaten uitgedeeld en vormden daarna een kring, om de mensen het Evangelie te brengen.
Eén van de oudste jongens had een Nieuwjaarsprediking voorbereid, maar na enkele woorden begon hij in tongentaai te spreken, terwijl aan een ander de uitleg werd gegeven. En meestal waren het de allerkleinsten, die de Heer als vertolker van de tongentaai gebruikte. Wanneer de zalving bij de één afnam, trad een ander die onder de zalving stond in diens plaats. Dit alles duurde twee uren, en de mensen verdrongen zich om te luisteren; het waren er zoveel, dat het gesprokene hen niet meer kon bereiken. Onder de toehoorders bevonden zich mensen, die er niet toe te bewegen waren om naar een kerk te gaan. Maar hier stonden ze aandachtig te luisteren, wat bewees dat de jongens op buitengewoon heldere en ernstige wijze spraken.

Van A tot Z geleid door de Heilige Geest

Toen wij thuis kwamen van die straatbijeenkomst, die zo van A tot Z door de Heilige Geest werd geleid, en waarop iedere spreker door rechtstreekse inspiratie van de Heilige Geest had gesproken, konden wij niet anders dan de wonderen van God in ons hart bezingen. Wij hadden gezien op welke  manier in de eerste gemeente het Woord verkondigd werd, en wij meenden te begrijpen, dat de Heer het in de eindtijd van de gemeente ook zo wil doen.

Wij beweren niet, dat in het begin, bij het ontstaan van de gemeente, het prediken in tongen de algemene regel was, maar zoals hoofdstuk 14 van de eerste brief aan de Corinthiërs duidelijk laat zien, moest toch op zijn minst een deel van de verkondiging van de goede boodschap van de Heer geschieden met betoon van Geest en kracht (1 Corinthiërs 2:4).
Als er zo gepredikt wordt, is het verstand van de spreker volkomen uitgeschakeld, en weet hij van te voren niet welke woorden de Heilige Geest wil gebruiken. Dat is echte profetie.

Prediking van het Evangelie en opbouw van de gelovigen

Bij de prediking van het Evangelie aan de volkeren van de wereld, en bij de opbouw van de gelovigen in de gemeente, mag het verstand van de spreker wel meespreken, althans tot het moment dat de Geest rechtstreeks door hem begint te spreken. De toespraak kan bestaan uit een uiteenzetting van de Schrift, zoals bij Stephanus, of kan ook een andere inhoud hebben. Petrus heeft zich bij verschillende gelegenheden geuit, vol van de Heilige Geest, en gezegd wat de Geest hem gaf uit te spreken.

Hoewel de verkondiging van het Evangelie door de werking van de Heilige Geest niet noodzakelijkerwijs als zuiver profetisch mag worden gezien, is het echter ook profetisch als het duidelijk door de Heilige Geest wordt geleid en gericht. Dit prediken in tongentaai met vertolking vond ook nog ettelijke keren plaats, toen wij naar de dorpen in de omgeving trokken.

In enkele gevallen was de Heer zelf de Prediker bij onze straatsamenkomsten. 

Gedurende twee of drie avonden bracht een jonge spreker, onder rechtstreekse ingeving van de Heilige Geest, zo’n geïnspireerde prediking, als ik nog nooit uit de mond van een Chinese Evangelist heb gehoord. Het kwam mij voor, alsof deze toespraken iedere aanwezige tot bekering zou moeten brengen. Maar enkele avonden later toonde God Zijn liefde in nog grotere kracht, toen een jongen met  volmacht predikte en opeens zijn ogen dicht deed en op de wijze van de Oud Testamentische profeten  begon te profeteren, als gevolg van rechtstreekse inspiratie door de Heilige Geest. De spreektrant van de jongen veranderde opeens, en de schoonste volzinnen regen zich ritmisch aaneen.

De Heilige Geest begon in de eerste persoon als volgt door de jongen te spreken:

“Ik ben de Almachtige God, die hemel en aarde gemaakt heeft, en Die op dit moment tot u spreekt door deze jongen. Tegen Mij hebt u gezondigd”. Woorden die insloegen als de bliksem! Het is mij niet mogelijk, weer te geven, wat het betekent in Gods tegenwoordigheid te worden geplaatst. Allen stonden met spanning en verwondering te luisteren. Toen het er op leek alsof er iets verkeerd zou gaan, greep de Heer in en zei Hij verder bij monde van de jongen: “Denk hier niet lichtvaardig over. En neem ter harte wat Ik u zeg. Ik, de Here, uw God, heb alle macht, in hemel en op de aarde. Voor Mij moet ieder mens en iedere demon rekenschap afleggen. Ik ken u allen, ieder van u afzonderlijk. Ik weet welke uw zonden zijn. Ik heb de haren van uw hoofd geteld. Er zijn hier vanavond 65 mensen aanwezig, die openlijk in zonden leven. Als u heden uw zonden belijdt, zal Ik u allen vergeven”.

Gedurende een half uur of meer bevonden wij ons in de tegenwoordigheid van een profeet.

De Heer gebruikte hem om de aanwezigen duidelijk te maken, dat zij afgoderij, goddeloosheden en andere gruwelen bedreven, zodat zij al spoedig alle hoop op redding verloren. Toen sprak Hij, evenals eertijds bij de Oud Testamentische profeten, van de heerlijkheid die Hij voor de Zijnen had bereid. Als een liefhebbend Vader drong Hij er bij hen op aan, om zich nog dezelfde avond te bekeren. Hij sprak van de komende verwarring onder de naties en over de vernietiging van de goddelozen op de dag van Gods toorn. Dit alles werd meerdere malen herhaald, met de vermaning om toch aan ieder woord aandacht te schenken, als gesproken door God, die van ieder die aanwezig was, van deze avond rekenschap zou vragen. Toen de jongen de profetie had uitgesproken, ging hij zitten.

Ieder hield zich doodstil.

Het leek mij, dat iedere aanwezige zich bewust was, dat God had gesproken. De meesten waren er bijgekomen toen de jongen al sprak, en al de tijd dat hij sprak, had hij zijn ogen gesloten gehouden. Toen de Heer door hem zei, dat er 65 personen aanwezig waren, die door de duivel en de zonde gebonden waren, had een andere jongen de bezoekers geteld en was precies op hetzelfde aantal gekomen.

Een opvallende gebeurtenis vond plaats met een man, van wie de Heer via profetie door de jongen had gezegd:

“De demonen moeten Mij gehoorzamen.” Zij kregen ook de gelegenheid om te zien, hoe de Heer dit Woord bevestigde. Als wij de ruimte hadden in dit geval in detail te treden, dan zouden wij ongetwijfeld kunnen aantonen, dat het levende demonen waren, die bij deze man werden uitgedreven. Het voert te ver om de levensgeschiedenis van deze man te beschrijven. Wij kenden hem al vele jaren, en de laatste zes maanden had hij steeds bij ons gewoond. Kortom, hij was al jaren depressief en was zo gebonden door duistere machten, dat hij probeerde zich het leven te benemen. Om die reden hadden wij hem opgenomen. Hij was steeds maar neerslachtig. Alle pogingen om hem het heil in Christus duidelijk te maken, mislukten. Zijn geest scheen toegesloten te zijn voor alles wat met het heil in Christus te maken had.

De Heer gebruikte drie personen om de demonen uit te drijven.

Een van de demonen was zo groot als een volwassen man, en zag er zwart en afschuwelijk uit. Verscheidene kinderen zagen hem uit de man tevoorschijn komen. De Heer had hen voor dit geval een bijzondere vervulling met de Heilige Geest gegeven en één van hen beval de demonen uit hem te gaan. Maar de demonen probeerden, door een laatste krachtsinspanning, hun buit te behouden. Zij lieten de man zijn handen verkrampt in elkaar slaan, sloten zijn ogen, en zijn hele lichaam werd star en stijf. Maar toen zij van hem weken, werd het lichaam slap en rustig. De man werd ontvankelijk voor de heilsboodschap. De Heilige Geest verlichtte zijn hart, en spoedig werd hij blij en prees God met  opgeheven handen.

De boze geest overweldigt de onderwijzer.

Veel kinderen zagen de demon uit gaan en in grote woede heen en weer snellen, zoekend hoe hij in iemand anders zou kunnen varen. Alle andere kinderen, die zojuist aan tafel waren gaan zitten om te eten, kwamen toegesneld; zij stonden met opgeheven handen en prezen God. Bij hen vond de demon geen ingang, want zij zagen allen op naar Jezus, wiens bloed hen beschermde.

De onderwijzer van onze school, die nog niet helemaal bekeerd was, kwam er ook bij staan en keek verwonderd toe, maar bad niet. Hier zag de demon zijn kans, overweldigde de onderwijzer en wierp hem met een slag op de grond. Toen kwam de tweede demon en ging op hem zitten, zodat de onderwijzer niet kon opstaan. Enige kinderen zagen de geesten in zichtbare gedaante. Onze tuinman, die enige jaren geleden wonderlijk van zijn verslaafdheid aan opium verlost was, zag ze ook. Plotseling kwam de Heilige Geest op hem en hij verdreef de demonen uit het vertrek!

Ikzelf zag alleen maar de beide mannen: de een verlost, en de ander plotseling naast hem neergevallen.

Ik dacht, dat de Heilige Geest, wiens aanwezigheid sterk merkbaar was, hem had neergeworpen. Nadat ook hij vrij werd en kon opstaan, ondervroeg ik hem waarom hij gehuild had en gevallen was. Hij zei: “Ik huilde, omdat ik zo’n ontzettende pijn had. Er gebeurde iets verschrikkelijks met me. Alles werd zwart voor mijn ogen; ik zag dat ik bij een zwarte kloof in een berg was gebracht, waar men mij in de huiveringwekkende diepte wilde werpen. Bovendien was ik met ketenen gebonden, zodat ik mij niet kon verroeren.

God zij dank, hij werd weer vrij!

Dat de demonen waren uitgedreven was ogenblikkelijk aan de lichamelijke toestand van de man te zien door de innerlijke vrede en vreugde, die van hem uit straalde. Zodra hij bevrijd was, kreeg hij een gezicht uit de hemel. Toen hij ’s avonds in bed lag en over alles nadacht, werd hij zo blij, dat hij zich afvroeg of het niet verkeerd was dat hij zó blij was.

watergraf - doop van de Adullam kinderen

We maakten een watergraf in het gebouw en doopten veel van de Adullam kinderen. De meeste kinderen hadden de doop met de Heilige Geest al ontvangen, zoals ook gebeurde in het huis van Cornelius.

 

***Word vervolgd!***

 

Bronnen:

http://www.biddenhelpt.net/files/Zij_zochten_Jezus.pdf

https://www.bol.com/nl/f/gods-openbaringen-visioenen-aan-kinderen-woord-geest-in-actie/39484996/#product_specifications

You may also like