Zij zochten Jezus | Hoofdstuk 9 Een Chinees bedelaartje als profeet

In de Bijbel staat: ‘Het zal zijn in de laatste dagen… uw zonen zullen profeteren’ (Handelingen 2:17). Dit zagen wij in vervulling gaan bij een tien jaar oud Chinees bedelaartje, dat door de Heer gebruikt werd, om ons door rechtstreekse ingeving een boodschap te brengen.

Enige maanden geleden, voordat dit plaatsvond, kwam deze jongen vuil en met kapotte kleren met twee andere vriendjes bij ons, en vroeg om opname. Nadat de kleine gebaad was en wij hem schone kleren hadden aangetrokken, hadden wij veel plezier van hem; want iedere bijbelse geschiedenis, elke les die wij hem leerden, nam hij ter harte. Spoedig leerde hij bidden, en iedere avond kon men hem in zijn bedje ernstig horen bidden. Toen de Heilige Geest over ons kwam, was deze jongen de eerste die met de Heilige Geest gedoopt werd. Hij sprak in tongen, zoals ten tijde van de eerste gemeenten.

 

Chinese bedelaarsjongens die een thuis vonden in het Adullam weeshuis

Chinese bedelaarsjongens die een thuis vonden in het Adullam weeshuis 

 

Op een avond ervoeren wij de tegenwoordigheid van de Heilige Geest op buitengewone wijze.

Het leek wel alsof de hemel heel dichtbij was. Het was op deze avond dat ons kleine bedelaartje deze aarde scheen te verlaten en naar de hemel scheen op te varen. Aangekomen voor de troon van Jezus, viel hij languit op de grond neer, als een teken van deemoedige overgave en aanbidding. In deze toestand bleef hij in het midden van de kamer liggen, omringd door zijn vriendjes, die om hem heen zaten en oplettend naar de boodschap luisterden, die via hem door de Heer zelf werd gegeven. De woorden waren zo hartroerend en aangrijpend, zoals ik ze nog nooit had gehoord! Terwijl de jongen in grote droefheid snikten en huilden, werd de boodschap met een heldere en goed hoorbare stem in duidelijk afgeronde zinnen gegeven. Het gesprokene werd ritmisch gebracht en de woordkeuze was zo eenvoudig en duidelijk als het maar kan. De intonatie, de woordkeus, de intelligentie van iedere zin, was zodanig, dat niemand van de aanwezigen er ook maar enigszins aan twijfelde, dat de Heer zelf via deze eenvoudige Samuël sprak door bovennatuurlijke ingeving. Languit liggend aan de voeten van de Heer Jezus, zei de jongen in vervoering het volgende:

“Heer Jezus, Ik ben niet waard dat ik hier ben, en ik ben het zeker niet waard om gered te zijn. Ik ben immers maar een arme bedelaar.”

Daarna sprak de Heer met hem…

Op dat moment wist de knaap niet, dat de Heer hem als een spreekbuis gebruikte, toen Hij ons en de andere kinderen, die om hem heen op de grond zaten, in de eerste persoon aansprak. En nu volgt het “zo spreekt de Heer”, en wij bidden God, dat het u zó zal mogen aanspreken als het ons heeft gedaan.

 

Dit is de boodschap van de Heer:

“Ik ween vanavond. Ik ben diep bedroefd, omdat er maar zo weinig zijn, die in Mij geloven.
Ik heb de hemel gemaakt en deze voor iedereen toebereid. Ik heb plaats bereid voor alle mensen van  de gehele wereld.

Ik heb het Nieuwe Jeruzalem in drie grote steden gebouwd, de een boven de ander, met voldoende ruimte voor alle mensen. Maar de mensen geloven Mij niet. Zij die geloven zijn zo klein in aantal. Ik ben bedroefd, heel, heel erg bedroefd. (De jongen sprak deze woorden uit onder hartverscheurend snikken en een stroom van tranen.)

Er komt een tijd, dat de mensen niet in Mij willen geloven; dan moet Ik de boze wereld vernietigen. (Openbaring 13:3-8)
Ik ben van plan de aarde met drie grote rampen te bezoeken, maar ze is zo boos, dat Ik er nog een vierde aan toegevoegd heb.

Als u ergens vrienden hebt, zeg hen dan, dat ze zich dadelijk moeten bekeren; probeer alle mensen zo spoedig mogelijk over te halen om het Evangelie te gehoorzamen. Maar wanneer de mensen niet luisteren en uw boodschap niet willen aannemen, dan zal de verantwoordelijkheid niet op u rusten.

Ontvang de doop met de Heilige Geest. Als u wilt wachten en geloven, dan zal Ik u dopen.
De duivel verleidt u, als hij u wil laten geloven, dat u de doop toch niet ontvangt. Maar houd vol en wacht erop, dan zal Ik u dopen en u volmacht geven duivelen uit te drijven en zieken te genezen. Zij,  die het zegel van de Heilige Geest ontvangen, zullen prediken en getuigen, en Ik zal met u zijn, u helpen, u ten tijde van het gevaar bewaren.
Als de gedachte tot u komt, ‘Wij zullen misschien toch niet in de hemel komen’, weet dan, dat die gedachte van de duivel is. Ik zal Mijn eigen kinderen niet vernietigen, maar een elk er doorheen helpen en bewaren; geen van Mijn kinderen zal verloren gaan. Ik zal overwinnen.

Bid voor mijnheer en mevrouw Baker, en Ik wil hen macht geven boze geesten uit te drijven en zieken te genezen. De kinderen in huis moeten gehoorzaam zijn. Maak geen ruzie met elkaar. Lieg niet! Leef in vrede! Als ge bidt, doe het dan met uw gehele hart. Laat de liefde niet verkoelen!

Zeg ook tegen de andere gemeenten, dat ze de Heilige Geest moeten zoeken! Alle gemeenten moeten optrekken! Over enkele jaren komt de duivel naar de aarde, en dan zal er grote benauwdheid zijn. Vrees niet, Ik zal u bewaren en voor u zorgen.

Van alle kanten zullen de mensen optrekken en op één plaats oorlog voeren. Daarna zal Ik komen en de aarde straffen. Maar vrees niet, want zij die in Mij geloven, zullen weggenomen worden om op bazuinen en harpen te spelen.

Van elke drie mensen zal Ik er twee doden. Als Ik kom moet alles Mijn stem gehoorzamen. Huizen zullen instorten. Bergen zullen verplaatst worden. Bomen zullen vernield worden. Er zal een buitengewone vernietiging komen, waarbij er niet één grasspriet zal overblijven. Zij die goden vereren, zullen verloren gaan, en alle tovenaars en spiritistische media zullen in de hel worden geworpen. Slechts zij, die het Evangelie geloven zullen gered worden.”

Dit heeft de Heer tot ons gesproken.

En wij geloven, dat wij in staat zullen zijn, om aan allen deze belangrijke boodschap te zenden. Deze boodschap van onze opgestane Heer werd met tussenpozen in de Chinese taal gegeven. Ik schreef het op, toen de boodschap gegeven werd. De woorden werden vaak letterlijk herhaald, zodat over de betekenis daarvan geen misverstand kon ontstaan bij degenen, die toehoorden. Bij iedere zin was er voldoende tijd om hem op te schrijven en geen woord over te slaan van wat de Heer naar Zijn verkiezing door deze kleine profeet sprak.

Toen de boodschap beëindigd was, stond de jongen op en vertelde ons, dat hij aan de voeten van Jezus was geweest. Hij wist er niets van, dat de Heer in eerste persoon door hem had gesproken. Wel had hij gehoord, wat de Heer gesproken had, en hij vertelde ons nu opnieuw de toespraak, terwijl hij zei: Dit zei de Heer Jezus, en dat zei Hij… enzovoort. Wij hebben deze woorden van de Heer zelf gehoord en ze ondertussen opgeschreven. Daarna hebben wij gehoord, hoe de kleine jongen een en ander, woord voor woord, uit zijn hoofd herhaalde. En zo werd het ons duidelijk, hoe van oudsher de profeten door de Heilige Geest hebben gesproken en geschreven, en hoe zij zo met zekerheid konden zeggen: “Zo spreekt de Heer!”

Eeuwige vreugde vs eeuwig verdriet

Toen in oude tijden vrome en wereldse mensen afweken van het eenvoudige geloof aan een persoonlijke, levende God, die tot mensen spreekt, en hun ongeloof en hun boosheid zodanig was, dat ‘de gezichten in die dagen niet talrijk waren’ (1 Samuël 3), vond God een eerlijke, kleine Samuël en gaf hem met verstaanbare stem een boodschap, welke letterlijk vervuld werd. Als God, die altijd nog dezelfde levende God is, in het verleden zó door en tot mensen heeft gesproken, dan moeten wij dus geloven, dat ook in deze tijd van boosheid en ongeloof, de boodschap, het ‘zo spreekt de Heer’, die Hij ons door onze kleine Chinese Samuël had gegeven, binnenkort zal geschieden. Wanneer wij deze boodschap ter harte nemen zal dit ons eeuwige vreugde geven, maar als wij er geen aandacht aan schenken, zal dit ons eeuwig verdriet bezorgen.

***Word vervolgd!***

 

Bronnen:

http://www.biddenhelpt.net/files/Zij_zochten_Jezus.pdf

https://www.bol.com/nl/f/gods-openbaringen-visioenen-aan-kinderen-woord-geest-in-actie/39484996/#product_specifications

You may also like