De Rapture: ‘Wereldwijde redding van Mijn dierbaren op Mijn perfecte timing’

Enkele Rhema woorden om met u te delen over de Opname van Zijn kinderen, ook wel de Rapture genoemd, of Wegrukking, ontvangen in 2020.

 

Rhema woord: ‘De Wegrukking van Mijn kleintjes’ – God, de Vader 

19 maart 2020

‘Ik zal genade hebben met degenen, die Ik verkies om genade over te hebben. Ik zal een wereldwijde redding van Mijn dierbaren op Mijn perfecte timing hebben, omdat het offersysteem van satan tijdens het tijdperk van de verdrukking zó veel bloed zal vereisen, dat er geen leven meer over zou zijn. Er zal een Wegrukking zijn, en het is een mysterie dat alleen Ik kan bevestigen met Mijn heiligen.

Er zijn sporen van Mijn onverdiende genade, overal in Mijn heilig Woord.
Als je jezelf onderzoekt om jezelf goedgekeurd aan God te vertonen, en de tijd neemt om in Mijn heilige aanwezigheid te zitten, en weigert je informatie te ontvangen van bronnen buiten Mij en Mijn heilig Woord, dan zal Ik bevestigen dat deze dingen waar zijn.

Ik zal Mijn kleintjes genadig zijn, aangezien hun bloed de hoogste marktwaarde heeft, en het zal schaarser worden, naarmate de dagen donkerder worden. Het bloed van de onschuldigen en het bloed van Mijn heiligen hebben de hoogste waarde in het koninkrijk der duisternis! En nogmaals, Ik zeg: Ik zal genade hebben met degenen, die Ik verkies om genade mee te hebben. Velen zullen thuis zijn in Mijn hemelse gewesten vóór deze Wegrukking, maar dat betekent niet dat er geen Wegrukking zal zijn. Mag ik Mijn aarde niet besturen op de manier die Ik verkies?

Veel van de globalisten zijn eigenlijk de oorspronkelijke gevallenen, die met Lucifer naar beneden kwamen.
Ze vielen met Lucifer als een bliksem, toen ze werden verdelgd uit Mijn hemelse domein. Ze werken voor hun vader, de slang, de ontwerper van alles wat duister en verachtelijk is op jullie planeet. Ze mochten hun hemelse gewaden behouden, waardoor ze tegelijkertijd kwaliteiten van beide domeinen konden hebben – shapeshifting (van gedaante veranderen) en hun fysieke materie kwijtraken om extra-dimensionale activiteiten uit te voeren. Dit is geen nieuwe informatie, geliefden. Er is niets nieuws onder de zon.’

 

Jesaja 14:12

Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!

Openbaring 12:9

En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

Openbaring 17:6

En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing.

Jesaja 57:5-6

Gij, die in wellust ontbrandt bij de terebinten, onder elke groene boom; die de kinderen slacht in de dalen, in de rotsspleten; bij de gladde stenen in het dal is uw deel; ja, die zijn uw lot; ook daarvoor hebt gij plengoffer uitgegoten, spijsoffer gebracht. Zou Ik daarmede vrede hebben?

 

Rhema word: Rapture of the Children | BANNED VIDEO

Of bekijk de video hier.

 

Rhema woord: Rapture van de kinderen

November 2020

‘Aan Mijn dierbaren die ernstig wachten op Mijn komst.
Kinderen, het uur is later dan velen van jullie beseffen, en voordat jullie het weten, zal Ik in de lucht aankomen om Mijn geliefden tot in alle eeuwigheid met Mij mee naar huis te nemen. Kinderen, Ik wil dit punt vandaag benadrukken, en ik wil dat jullie het onderstrepen met jullie mosterdzaadjes van geloof: Ik kom in de wolken. Heb dorst naar Mij. Honger naar Mijn woorden van wijsheid voor deze laatste uren van dit tijdperk.

Ik ben niet een man dat Ik zou liegen; Ik kom in de lucht!
Daar zal Ik zijn, en als Ik dat doe, zal Ik alle onschuldigen verzamelen, waardoor miljoenen ongelovigen tranen in hun ogen zullen krijgen. Het was hen verteld. Ze werden gewaarschuwd door Mijn dienaren in de eindtijd, maar ze luisterden niet naar de waarschuwing. Ze zullen achtergelaten worden om de ergste tijd, die de aarde ooit heeft gekend, te moeten doorstaan.

Waarom zou ik Mijn dierbare kinderen daar achterlaten tijdens de heerschappij van de zoon des verderfs?
Lijden de kleintjes niet om tot Mij te komen? Ik wil dat ze vrij zijn! Ik wil dat ze vroeg naar huis komen in de hemel, om te ontsnappen aan de toorn, die zal worden uitgestort over de aarde: aardbevingen, heftige vulkaanuitbarstingen, ziekten en pest. De ene ramp na de andere, en dan de genadeslag: het merkteken van de zoon des verderfs. Mijn overblijfsel weet al dat het klaar is om te worden gedistribueerd.

Er is geen tijd meer, geliefden; stop met het spelen van spelletjes met je eeuwigheid.
Stop met het verspillen van je tijd aan je elektronica, en kom als Maria aan Mijn voeten zitten. Marta zei dat ze ook van Mij hield, maar dat ze het altijd druk had met andere bezigheden. Kom en wees zoals Maria, geliefden. Leer bij Mij te zitten, en Ik zal de geheimen delen van wat er zijn zal. Spoedig zal dat wat voor je ligt er niet meer zijn. Ik ben degene, die de deur opent en sluit. Ik ben degene die de tand des tijds beheerst.

De kleintjes zijn van Mij.
Vandaag hier, en morgen weg, en dan zal Ik dit tijdperk afsluiten. Zorg ervoor dat je de Here, je God, liefhebt met heel je hart, verstand, ziel en kracht, en leer te geven aan de behoeftigen, als Ik het op je hart leg. Je bent Mijn handen en voeten op de aarde. Ga, ga nu en doe je deel!

Ik kom spoedig. Er zal veel geween en tandengeknars zijn.’

Jezus

 

Mattheüs 19:14

Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

1 Thessalonicenzen 4:16-18

Want de Here zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel, en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Here tegemoet, in de lucht; en zó zullen wij altijd met den Here wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

1 Korinthiërs 15:51-52

Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

Mattheüs 24:40-44

Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

1 Thessalonicenzen 5:9

Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Here Jezus Christus.

 

You may also like