Israëls wetsvoorstel om het evangelie van Jezus te verbieden en overtreders naar de gevangenis te sturen

Het nieuwe wetsvoorstel gaat verder, en wil alle mogelijke pogingen om andere mensen over Jezus te vertellen, gaan verbieden.

Eindtijdnieuws.com
22 maart 2023

 

Twee invloedrijke leden van Israëls Knesset hebben een wetsvoorstel ingediend, om het onderwijzen van het evangelie van onze Heer Jezus Christus in Israël te verbieden, en overtreders tot een gevangenisstraf te veroordelen.

Israël verbiedt Christenen reeds om minderjarigen het goede nieuws (het evangelie) te brengen, maar dit nieuwe wetsvoorstel gaat een grote stap verder: het verbiedt alle pogingen om mensen over Jezus te vertellen.

Is het mogelijk, dat de Israëlische regering dit jaar de wetgeving aanneemt?

Een wet, die het illegaal maakt voor mensen om de boodschap van het evangelie te delen in het land, waar Jezus is geboren, opgegroeid, gepredikt heeft, gestorven is, begraven, en na drie dagen is opgestaan uit de dood, (en aan de rechterhand van de Vader in de hemel is gezeten)? De Enige God, die was en die is en die weer komen zal?
Helaas wel.

Gevangenisstraf

De straf voor evangelisatie zou één jaar gevangenis inhouden.
Wanneer het gesprek plaatsvindt met een minderjarige – iemand onder de 18 jaar – is de straf twee jaar veroordeling tot opsluiting in een gevangenis.
En in hun officiële toelichting op het wetsvoorstel benadrukten de twee Israëlische wetgevers specifiek de waarschuwing om met name Christenen tegen te houden!

De voornaamste doelen van de wet, die zij willen doorvoeren:

Het voornaamste doel van het wetsvoorstel lijkt dus te zijn, om het illegaal te maken voor Gods volk, Gods kinderen, om te getuigen van het goede nieuws, waarom zij geloven dat Jezus zowel Messias als God is. Maar dat is niet de enige reden! We weten hoe satan Gods schepping haat, en ware Christenen het liefst de mond wil snoeren. Hij vreest echter het meest voor Christenen, die hun door God gegeven autoriteit gebruiken, zonder enige vrees, die zich niet schamen voor het evangelie, en volkomen overgegeven en toegewijd zijn. Voor deze Christenen is Jezus niet alleen hun Heer, maar ook hun Meester, hun Leidsman (Gids), duur gekocht en betaald met Zijn bloed.
Een derde reden is om niet alleen Israël, maar de hele wereld te hersenspoelen met de volgende leugen onder andere, namelijk, dat Christenen psychologische schade zouden toebrengen aan hun medemens. Ik heb het daarbij niet over nepchristenen, hun karakter, ofwel hun vruchten, die schade zouden kunnen toebrengen. Ja, satan is sluw, en het ‘christendom’, en zelfs eindtijdprofetie, is momenteel big business!
En een vierde – misschien wel voornaamste – reden is, om Gods volk volkomen lam te leggen door het kweken van meer en meer angst.

Vergeet echter nooit:

Want God heeft ons [Christenen wedergeboren door Zijn Geest] geen geest van lafheid [terughoudendheid, verlegenheid, angst] gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing [zelfdiscipline].  2 Timotheüs 1:7

Satan maakt het praten over Jezus, als de Weg, de Waarheid en het Leven, tot een misdaad!

Het wetsvoorstel maakt niet alleen een eenvoudig persoonlijk gesprek over Jezus met een ander individu tot een misdaad. Het maakt het ook illegaal voor iemand, die een persoon benadert – rechtstreeks, digitaal, per post, of online – om het goede nieuws te delen!
Zo zou het produceren en publiceren van online video’s, waarin het evangelie wordt uitgelegd aan onder meer Joodse of Moslim mensen in Israël – en aan die van alle andere religieuze geloven (behalve het zuivere Christendom natuurlijk) – plotseling illegaal worden.
Het publiceren van boeken, andere gedrukte literatuur, online artikelen, podcasts, of andere vormen van media, die het leven en de bediening van Jezus en Zijn boodschap uit het Nieuwe Testament uitleggen, zou ook illegaal worden. Zo ook het bespreken van het evangelie via e-mail, tekstberichten, geschreven brieven, ook op social media, ja, inclusief het beantwoorden van vragen van mensen, die Jezus nog niet kennen.

Merk op, dat juist de grote Vrijmetselaar kanalen hier momenteel over rapporteren

Zoals bijvoorbeeld 1CBN.com (=322,88), Neo-nazi en Vrijmetselaar Hal Turner samen met IsraeliNewsLive (=223,77, plus zie hun occulte 6-puntige ster logo), Eutimes (=88,311)

Het is nog géén wet geworden

Bid daarom dat het nog geen wet zal worden in Israël.

De Bijbel leert ons, dat (in ieder geval) tijdens de Grote Verdrukking onthoofdingen zullen gaan plaatsvinden…

En ik [Johannes] zag tronen, en zij zaten daarop, en aan hen werd het oordeel gegeven, en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren, vanwege het getuigenis van Jezus, en vanwege het woord van God, en zij die het beest niet hadden aanbeden, noch zijn beeld, en zijn merkteken op hun voorhoofd en op hun hand niet hadden genomen [actief grijpen, ontvangen]. En zij leefden en regeerden met Christus duizend jaren lang.  Openbaring 20:4

En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, die dood was en tot leven kwam: Ik weet uw verdrukking en armoede, – maar u bent rijk – en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, zodat u misschien beproefd wordt [verleid wordt om het geloof op te geven], en gij zult een verdrukking [vervolging, kwelling, leed, beproeving] hebben van tien dagen. Wees trouw [betrouwbaar, gelovig, uw geloof bewarend] tot aan de dood, en Ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten [samenkomsten, vergaderingen, het hele lichaam van Christelijke gelovigen] zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood [eeuwige dood, de hel] geen schade lijden.  Openbaring 2: 8-11

 

‘Welkom in de echte wereld! En dit is het wetsvoorstel HB 1274 – Doodstraf; guillotine voorzieningen
En een Vrijmetselaar, Joseph Ignace Guillotin, (1738-1814) ontwierp de guillotine.
De Noachitische wetten, die elk jaar door Amerikaanse Presidenten worden herbevestigd, classificeren de Christelijke aanbidding van Jezus Christus, de Zoon van God, als godslastering, en godslasteraars zullen onthoofd worden. Veel wereldleiders hebben opgeroepen tot de Noachitische wetten, inclusief Trump, inclusief de President van de Europese Unie, en dit zal het internationaal recht zijn! Vrijmetselarij zit achter de Noachitische wetten.
Geloof je nog steeds niet in de Bijbelse profetieën?
We zullen gedwongen worden om gemerkt te worden met het Merkteken van het Beest als een vorm van identificatie, om te mogen deelnemen aan het systeem van het Beest. Degenen die het Merkteken niet accepteren, zullen gedood worden.’Altiyan Childs

 

Ook voor de prominente ‘christelijke’ kanalen en websites, van wie de meesten Vrijmetselaars zijn, is dit een grote gebeurtenis! Vermoedelijk kijken sommigen van hen er zelfs naar uit. Bovendien is dit nieuws voor hen een mogelijkheid, om zich nog beter voor te doen als ‘christen’ op het internet, en de gelovigen deels te misleiden, of bang te maken, echter zonder hen ooit in liefde aan te sporen om juist des te meer hun mond te openen met het evangelie en hun getuigenis, en geen angst te hebben!
Het viel me ook op dat sommige websites Jezus afbeelden, nog steeds hangend aan het kruis, of… een doornenkroon hangend aan een kruis. En zo houden zij ervan om Jezus te bespotten, verborgen in het volle zicht, en maar weinig gelovigen zien het.

 

Bronnen:

AllIsraelNews (=201, plus notice the pyramid logo) reports: ‘EXCLUSIVE: Two Knesset members propose legislation to outlaw sharing the Gospel in Israel and send violators to prison – could it become law?’

Patience in Persecution

Message to the Church in Smyrna

You may also like