Waarschuwende dromen: Enkele eindtijdkerken en -bedieningen aan het licht gebracht

Pas op voor de farizeeën, hypocrieten! Een groeiend aantal Christenen wordt vandaag misleid. En ervaringen met Benjamin Cousijnsen; zijn ‘bijbelstudie’ getest op verdraaiingen. 

Eindtijdnieuws.com
9 februari 2023

 

Laat niemand u misleiden!

Het lijkt erop, dat de Heer Elizabeth Marie heeft weten duidelijk te maken, dat veel Christenen enorm worden misleid door zogenaamd ‘christelijke’ kerken, gemeenten, websites, YouTube kanalen, bedieningen, die niet van Hem zijn. Denk aan nepchristenen, valse leraren, valse voorgangers, valse profeten, valse doctrines, valse geesten… Dat is helaas de toestand van vele kerken en gelovigen vandaag de dag. En na jaren neemt deze misleidende invloed alleen maar versneld toe:

 

PROPHETIC WARNING: Beware of Babylon the Harlot Church & the Pharisees

Translation => Click on the CC (subtitle) button > then click the Gear wheel > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

Headlines transcript, vrij vertaald incl. persoonlijke ervaringen:

Beluister de hele video voor uzelf, want als ik eerlijk ben, denk ik dat deze video wel de moeite waard is. 

Veel mensen worden misleid door valse ‘christelijke’ kerken

Deze eindtijdkerken komen in vele vormen en op veelsoortige wijze. Het is allemaal onderdeel van satans eindspel, om te proberen Gods volk te corrumperen, te misbruiken, te verderven. Maar zij die dicht bij de Heer wandelen, en de Heer om onderscheid vragen, zullen in staat zijn om het te doorzien.

Deze kerken zijn gevuld met ‘aan de buitenkant gewitte graven’, mensen zoals de farizeeën dat waren, waar Jezus in de Evangeliën tegen spreekt. Deze zogenaamde ‘mannen of vrouwen van God’, die geestelijk lijken te zijn, en behoorlijk religieus, zijn in werkelijkheid hypocrieten. Ze schreeuwen om geld vanaf de kansel, in hun YouTube kanaal, op hun website, op social media, terwijl ze zelf in luxe en comfort leven, of dit graag altijd al hadden gewild! Ze hebben niet alleen de ‘geest van hoogmoed’, of verborgen hoogmoed, zoals verborgen narcisme bijvoorbeeld, maar velen hebben ook een ‘geest van lust’, maakte de Heer duidelijk aan Elizabeth Marie. Dit zal hen diskwalificeren voor het eeuwige leven… dat is, wanneer zij zich niet bekeren. Zij misleiden en leiden hun gemeente in valse doctrines en leringen, of een ander evangelie, en zo zijn er vele bedieningen, die hetzelfde doen.

Mattheüs 23:25-28 legt het perfect uit:

“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! Want u reinigt de buitenkant van de beker en van het bord, maar van binnen zijn ze vol afpersing en roof en genotzucht. U, blinde Farizeeër, reinig eerst de binnenkant van de beker en van het bord, zodat de buitenkant ook schoon zal zijn. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! Want jullie zijn als witgekalkte graven, die er van buiten weliswaar mooi uitzien, maar van binnen vol doodsbeenderen en alle onreinheid zijn. Zo lijken ook jullie van buiten rechtvaardig en rechtschapen voor mensen, maar van binnen zijn jullie vol huichelarij en ongerechtigheid!” – Jezus

Rhema woorden, die Elizabeth Marie van de Heer hoorde over de Farizeeën in de kerk:

1  Zij spelen kerk, maar hun hart is ver van Mij.
2  Uw titel is uw beloning! De religieuzen geven zichzelf titels om zich boven Mij te verheffen. Zij zijn als de Farizeeën van vanouds. Zij zoeken hun eigen erkenning en lof, die zij op aarde zullen ontvangen, maar niet in de hemel! Alleen zij, die in nederigheid wandelen, zullen Mijn hemelse beloning zien. U moet zijn als een kind om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Vertel Mijn mensen, dat ze gezondigd hebben voor Mijn aangezicht, en dat het noodzakelijk is dat zij zich bekeren!
Velen geven zichzelf zelfbenoemde titels, bijvoorbeeld: ‘enige ware profeet Gods’, het liefst met een hoofdletter! En dat is niet wat de Heer wil.

Velen onderwijzen een valse Jezus

En omdat de mensen hun Bijbel niet kennen, geloven zij graag de leugens, gemengd met waarheden.  Er zijn bewegingen, die de waarheid hebben verdraaid, en die de schapen van Gods weiden hebben misleid. Hoewel 80 of 90 procent van wat zij prediken misschien juist is, is het de 10 of 20 procent misleiding, die de wandel van de mensen met de Heer bederft.

Misleidende geesten en leringen

Er zijn vele bewegingen, die misleidende geesten en doctrines hebben gebracht. Vele bestaan al wat langer, zoals met de Vrijmetselarij, de Luciferianen… Sommige zijn nieuwer, zoals de Hewbrew Roots (=888) beweging (lees Galaten 5), of de Kingdom Now beweging.

Valse Heilige Geest

Er zijn misleidende geesten, die vele Charismatische en Pinksterkerken hebben geïnfiltreerd met de ‘Kundalini geest’, die zich voordoet als de Heilige Geest: een valse geest!

Naam van Jezus niet krachtig genoeg, onjuist, of vals?

Ja, er zijn op dit moment, en al vele jaren lang, kerken en bedieningen, die geloven dat de naam van Jezus ontoereikend, onjuist, of vals is, en die leren dat alleen de naam Yeshua Zijn echte naam is. Sommigen gaan zelfs nog verder, door te beweren dat satan alleen bang is voor deze volledige naam: Yeshua HaMashiach. Zij gaan wel zo ver, dat ze er een soort van ‘mantra’ van gemaakt hebben, die men telkens weer moet opzeggen, herhalen, namelijk: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  Welnu, als dat waar zou zijn, waarom vertrekken demonen dan bij de naam van Jezus, of Jezus Christus?
En om de enorme misleiding nog even te versterken, mag de zogenaamde ‘hemelse groet’ mantra, ‘Ruacha, Yeshu, Shalom!’ ook zeker niet ontbreken.

Hillsong Church en Hillsong United Church

We zien grote en machtige kerken, zoals Hillsong Church (en ook Hillsong Church Netherlands) velen op een dwaalspoor brengen, omdat zij een leven leiden van zonde in wellust en losbandigheid. Het is een Luciferiaanse Vrijmetselaar Illuminati creatie!

Geest van Izebel

Vrouwen hebben alle instructies, die de Bijbel hen leert, overboord gegooid. In plaats daarvan hebben zij de wereld omarmd met Izebel neigingen en uiterlijkheden.

Kerken werken samen met FEMA, met de overheid

Veel kerken werken momenteel, en al vele jaren lang, samen met de regering via ‘The Clergy Response Team’, wat u zelf zou moeten onderzoeken, om te zien of uw kerk of gemeente is ingeschreven. Deze samenwerking is een glibberige en extreem gevaarlijke weg. U zult zien, dat ook de zogenaamde ‘alternatieve’ media hierover als echte gatekeepers, poortwachters, berichten! Nogmaals, zij bespelen beide kanten als Shills/CONs.

Onderscheiding van de geesten is nodig

Er zijn ‘ogen van wijsheid’ voor nodig, met de hulp van de Heilige Geest, om te kunnen onderscheiden wat de kerken infiltreert. Sommige van deze misleidingen zijn verborgen; het vraagt wat onderzoek om te zien of de kerk die u bezoekt, of de bediening die u volgt, geen verdraaiingen hanteert! Maar daar laten velen het afweten. Ik dring er bij iedereen op aan te bidden en zijn huiswerk grondig te doen over waar en bij wie hij zijn godsdienst belijdt. Ga alstublieft niet blindelings mee met wat u wordt voorgeschoteld of geleerd. Lees het hele hoofdstuk van 2 Petrus 2.

Velen volgen hun uiteindelijk verwoestende paden, waardoor er kwaad zal worden gesproken over de weg der waarheid, voorzegde Gods woord ons. En door begeerte zullen zij u uitbuiten met bedrieglijke woorden, waarschuwde de Bijbel ons!

Het resultaat is kapotte huwelijken, onder andere
Maar denk ook aan mooie paaiende woorden, om u te strikken, vast te houden, zoals: ‘je bent een engel’, of: ‘zowel je vader als je moeder komen uit Engeland, van de Koninklijke familie’, of men wordt wijsgemaakt dat hij of zij afstamt van een keizerlijke familie. Ook dat heb ik persoonlijk meegemaakt; ik was betoverd en gehersenspoeld. Gelukkig weet ik dat ik absoluut niet afstam van enige Illuminati familie of van voorouders in de Vrijmetselarij binnen het Koningshuis! Dank U Heer! U zult alle dingen aan het licht brengen!

Grote kerken vol afgoderij

De grotere valse kerken en bedieningen en websites en YouTube kanalen worden gecontroleerd door het Beest systeem. Niet pas ergens in de toekomst, maar vandaag!

Rhema woorden: ‘Dit is de kerk… vol afgoderij, zich verstoppend achter de maskers, en zich meer zorgen makend over hoe ze eruit zien, dan dat ze Mij dienen! Zij hebben de wegen van Baäl gevolgd, en hun einde zal snel komen, want Ik zal Mijn kandelaar uit hun gezelschap verwijderen! Zij zoeken Mij niet, noch kennen ze Mij! Het zijn ‘beschilderde vaten’, die u naar het verderf leiden. Net als de Farizeeën… het gaat allemaal om de buitenkant, maar de binnenkant is wegrottend rot! Niemand kan zijn ware natuur of bedoelingen verbergen, want Ik ken ze allemaal, en hun innerlijk. Op de Dag des Oordeels zal de beproeving van het leven voorbij zijn, hun lot bezegeld. Het pad, dat naar de vernietiging leidt, is breed! De meesten wandelen op dat pad!
Ik roep tot een ieder die wil luisteren, en zeg: Bekeer u, als jullie met Mij willen leven. Bekeer u van uw harde harten en uw boze paden. Kom tot Mij. Verneder uzelf. Ik zal naar diegenen luisteren met een oprecht hart; alle anderen zal Ik afwijzen.
De meesten doen iets op een mechanische manier, vooral als een kwestie van routine en zonder toewijding of enthousiasme. Ze spreken grote dingen met hun lippen, maar hun oren zijn ver van Mij (Jesaja 29:13). Zij denken dat Ik niet kan zien, maar Ik heb perfect zicht!

Voor hen, die hun leven hebben rechtgezet met Mij…
Verheug u! Want uw naam staat geschreven in het Boek des Levens, en is niet uitgewist (Psalm 69:28). Niet langer zult u huilen, maar Ik zal uw tranen drogen en u uw beloning brengen. Het zal een schat zijn, die veel verder gaat dan juwelen en goud. Het is voor uw trouw zijn en waarachtig zijn tijdens uw tumultueuze tijd hier op aarde. U hebt veel pijn en lijden doorstaan van satan en mensen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.’

Wereldgelijkvormige, lauwe kerk (Openbaring 3:14-22)

De wereld, met haar zondige manieren, is de kerk binnengedrongen, die nu als normaal worden geaccepteerd.

Valse Jezus

Deze droom gaat over hoe mensen misschien denken dat zij deel uitmaken van de Bruid van Christus, maar zij hebben onbewust een verkeerde en valse Jezus aanbeden. Zij zullen geschokt zijn, wanneer zij zich realiseren dat ze zijn misleid door het volgen van wolven in schaapskleren: door het instemmen met valse herders, leraren, profeten, geestelijke leiders, etc. Je weet niet precies wat er werkelijk gaande is achter de schermen, wanneer het toneelspel en de maskers worden afgedaan.

Door de video heen deelt ze ook enkele dromen voor de Bruid van Christus, die de Heer haar heeft gegeven, en die ik hier niet heb vertaald.

 

Waarschuwing aan alle aanhangers van ‘profeet’ Benjamin Cousijnsen

Vraag om voorbede:
Allereerst wil ik Christenen graag vragen en aanmoedigen, om met mij mee te bidden voor al degenen, – ook supporters en leden – die misleid zijn door de Evangelical Endtime Machine, door valse profetie, en door een valse profeet. Het gebed van een rechtvaardige vermag echt veel. Mensen hebben voor mij gebeden, toen ik nog in de EEM zat. En vandaag bidden er nog steeds mensen voor degenen, die er nog in zitten, maar ook voor degenen die ‘het schip’ hebben verlaten. Dit is een oprechte waarschuwing van mijn kant.

Aan al degenen die nog misleid zijn:

Verlaat alstublieft het zinkende schip van de Evangelical Endtime Machine! In het verleden had één persoon een droom gehad over een zinkend schip. Herinnert u zich, dat Benjamin de EEM altijd ‘het schip van de Heer’ noemt? In deze droom kon hij of zij nog net op tijd uit ‘het schip’ springen.

Bijbeltoevoegingen, ‘dromen’, ‘visioenen’, ‘boodschappen’, die de Bijbel tegenspreken?

Herinnert u zich nog, dat de 7 jaar durende Verdrukking eind 2012 zou zijn begonnen? Na de voorspelde (en later ‘uitgestelde’) Rapture data, die Benjamin had voorspeld? Dat betekent, dat wij nu ruim 10 jaar in de Verdrukking leven, terwijl Gods woord onveranderlijk is! Dus, vraag uzelf eens af, waar staat dat ergens in de Bijbel? Ik weet van 7 jaar, maar tien jaar?
Mensen, die hem durven tegen te spreken, wijst hij meteen op hun ‘oneerlijk, hypocriet gedrag, you name it’, waardoor men niet zo snel zal ontdekken dat het Benjamin zelf is, die hypocriet is en vol leugens zit.

Vraag uzelf eens af…

Waarom merken meer mensen dat Benjamin de Bijbel niet kent?

Waarom zien meer mensen dat Benjamin Gods woord tegenspreekt en volgens de Bijbel in overspel leeft? Dit is nu zijn derde vrouw.

Waarom moet Benjamin zich zo vaak verweren tegen zogenaamde ‘kwaadsprekers’, die hem doorzien op hypocriet gedrag, net als de Farizeeën? Zij maakten gebruik van de wet; Benjamin maakt gebruik van los en vast zittende Bijbelteksten, uit zijn verband gerukt om zichzelf te rechtvaardigen. En ondertussen wordt er van alles aan toegevoegd, zo het hem goed uitkomt. ‘Voorwaar’, en ‘Zo spreekt de Heer, en ‘Dit zegt de Heer’, zijn slechts enkele voorbeelden.

Waarom vraagt Benjamin zo vaak om geld in zijn ‘boodschappen’?

Waarom programmeert Benjamin iedereen, die nog in het team zit, zoals, dat hij de dingen binnen no time vergeet, zelfs de zogenaamde hemelse en aardse belevingen, wonderbaarlijke belevingen sinds dat hij klein was, tijdreisbelevingen in de toekomst, en in het verleden, avonturen in de ruimte, die hij samen met ‘de Heer’ of met ‘engelen’ heeft mogen meemaken, en waarin hij meestal de held speelt? Zijn familie weet denk ik wel beter, familie die hij angstvallig verzwijgt voor het grote publiek. Ik herinner me nog het verschrikte gezicht van Benjamin, toen Marta bij hen thuis over dat onderwerp begon.

Waarom moet zijn familie lachen om het verhaal van de ’16 jaar coma’, terwijl er getuigen zijn van Benjamin op straat in een rolstoel?

Waarom moest ik snel de totaal verzonnen heldenboodschap over de zogenaamde ‘bevrijding van 5.000 Christenen uit Chinese FEMA kampen’ verwijderen in alle talen, omdat aan het licht was gekomen dat hij zich had laten leiden door vleselijke begeerten, een onreine geest, en geldzucht voor zijn dure Business Class vlucht naar Hongkong?

Waarom bracht Benjamin een boodschap (alweer vol leugens) over een astronaut en de ‘Maan missie’, waarvan we allemaal weten dat het Vrijmetselaars zijn, en de hele Maanlanding nooit heeft plaatsgevonden? Ja, de astronauten zouden tijdens hun missie zelfs enkele engelen hebben gezien nabij de Maan!

Waarom is een hemel en een hel niet genoeg voor Benjamin, en verzint hij er het onbijbelse ‘Dal der zielen’ bij, een tussenstation waar men zich nog kan bekeren?

Waarom zou de het ‘Regenboogverbond’ in de Bijbel niet langer van kracht zijn?

Waarom claimt Benjamin de datum van de Opname te weten, terwijl zelfs de Here Jezus (en dus ook de Heilige Geest in de ware gelovigen) dit niet weet? Als dit waar was, dan zou dit inmiddels ook bekend zijn aan de boze geesten, die in onze gedachten kunnen infiltreren als ze de kans krijgen, nietwaar?

En als dit al niet schokkend genoeg is…

Waarom verdedigt Benjamin zich onder het mom van een eigen zogenaamde ‘bijbelstudie’ (Teaching), waarin hij aangeeft, dat reeds duizenden ‘boodschappen van de Heer’ zijn overgebracht?

Waarom is hij in die video extra belicht en in het wit gekleed, als een soort van witgepleisterd graf?

Waarom heeft Benjamin zijn grijze haar bijna zwart geverfd?

Waarom beweert Benjamin nu ineens, dat alles wat daar gedaan wordt aan video maken en afbeeldingen plakken voor de EEM, allemaal gedaan wordt onder de ‘leiding van de Heilige Geest’… bang om nog meer mensen te verliezen?

Waarom voegt Benjamin weer eigen dingen aan de Bijbel toe, zoals een eigen toevoeging in Zacharia, namelijk: ‘dat je een profeet Gods niet mag vervolgen’? En dat terwijl we werden gewaarschuwd voor de vele valse profeten in de eindtijd, en aangemoedigd om hen juist te testen!

Waarom manipuleert en intimideert Benjamin de door hemzelf, en  door zijn ‘boodschappen’ gekwetste mensen met: ‘Dan moet u zich goed onderzoeken! Want als u boos wordt, dan ‘vergeldt u kwaad met kwaad’’? Mmhhh, verspreekt Benjamin zich per ongeluk, en weet hij heel goed dat hij inderdaad kwaad bedrijft door onder meer te liegen?

Waarom is Benjamin vol van zichzelf, en zegt, dat ‘als je Theresa of mij pijn doet, doe je dat aan de Heer’? Maar hoe zit het dan met al die mensen, die hij pijn doet en heeft gedaan? En hoe zit het met al je leugens en bedrog, die je de wereld in hebt gestuurd?

Waarom zijn de ‘werkers’ of de ‘warriors’, die het schip hebben verlaten, ineens bezeten door een boze geest, of roddelaars, of kwaadsprekers, of haters, of ‘een geestelijke moordenaar van uw broeder/zuster’, of ‘laten zij zich gebruiken door satan’, terwijl ze juist met alle macht waarheden aan het licht willen brengen, nadat zij deze ‘profeet’ hebben getest? Tja, sommigen laten helaas hun vlees spreken, of kunnen misschien nog niet direct vergeven wat hun is aangedaan, wat Benjamin handig kan gebruiken en misbruiken, omdat deze mensen hem eenvoudig in de kaart spelen. Het is voedsel voor een nieuwe boodschap, begrijpt u? Bid alstublieft ook voor deze mensen, die boos worden omdat ze er na lange tijd ontdekken dat ze bedrogen worden!

Waarom lijkt het erop – ik zeg niet dat dit zo is want weet het niet zeker – dat Benjamin in zijn ‘bijbelstudie’ iets met zijn ogen probeert te doen? Is hij aan het hypnotiseren met zijn ogen, zonder te knipperen?

Geweldig, ik heb in tijden niet zo’n goede bijbelstudie gehad!
Het klinkt meer als een klaagzang over hoe veel kwaad men wel niet van hen beiden spreekt. Er moet dus vrede komen (in het schip), en ook: ‘We doen het samen’. Het is zo ontzettend belangrijk voor hem om zich te verdedigen!

Komt straks Benjamins ware aard en karakter weer naar boven, wanneer de geldsluizen misschien dicht zullen gaan, en de zogenaamde ‘bode engelen’ moeten worden teruggestuurd naar de hemel, waar ze vandaan kwamen?
Of stuurt Benjamin – wanneer het niet op deze lieflijke manier gaat lukken – de ‘bode engel Donder’ op ons af, met een nieuwe donderende boodschap? Of… misschien de ‘bode engel Lovesadai’ met een handige toevoeging aan de Bijbel en in krom Nederlands: ‘Stel uzelf ééns deze vraag; Waarom vermoordde u uw broeder of zuster? Zie dit geestelijk.’

Is dit echt ‘Gods werk’?

Ja, satan is sluw, en wil u toch echt overtuigen dat dit ‘Gods werk’ is! Helaas kwamen velen bedrogen – en sommigen zelfs zwaar bedrogen – uit.
Kunnen we nu nog meer zielige boodschappen, met verdraaiingen en het gebruikmaken van de Heilige Geest verwachten, om mensen te controleren? Zijn familie verzekerde mij al: Benjamin is erg goed in zielig doen.

Val niet voor de leugens!

Val alstublieft niet voor de leugen, ‘dat wij vredestichters met een (valse) profeet moeten zijn om kinderen van God te mogen heten, en anders niet! Anders zijn we geen Christen!’ Ja, u hoort het goed.

Waak voor de leugen, dat de ‘ministry niet van Benjamin is’, want dat is het wel degelijk. Het zijn ook zeker niet ‘Gods woorden die komen van de Troon van God’. Laat u niet beetnemen! Laat u niet strikken door mooie woorden over uw verleden of leven. En dit is nog maar het topje van de ijsberg, beste mensen.

Waak u voor de wolven in schaapskleren, die zeggen dat ze van de Heer houden, maar dit niet laten blijken in hun werken, achter de camera, verborgen op hun eilandje. Hun liefde is geldsteun. Trouwens, u bent ook een ‘warrior’, als u doet wat de Here zegt en wat de Heer gesproken heeft door ‘alle boodschappen heen’. Help! Maar waar blijft het dagelijks eten en lezen van Gods woord dan, geleid door de Heilige Geest?

In mijn geval verloor ik mijn persoonlijke relatie met de Heer

Na 8 jaar had ik in ieder geval geen persoonlijke relatie meer met de Heer, en las ik mijn Bijbeltje nog maar nauwelijks. Dat is een van de vruchten, wanneer je een valse bediening volgt; het trekt je van een levende relatie met de Heer af.
En nog iets belangrijks om te noemen, na mijn vertrek uit de EEM gaf de Heer mij plotseling weer openingen om te getuigen van Hem, en echte blijdschap en vrede in mijn hart, in plaats van namaakvrede en -tevredenheid.

Toverij en hekserij in de gemeente verbreken…

Tranen stroomden over mijn wangen toen de Heer mij aanraakte, en ik het gebed bad van Derek Prince om die geest van toverij (manipulatie, intimidatie (bang maken met leugens, vervloekingen), en dominantie) over mijzelf te verbreken, en de bolwerken van satan te verbreken. Ook was het nodig om het amulet, het embleem, kapot te slaan en weg te doen.

Alstublieft, deel dit met personen die u misschien kent, die connecties hebben of deel uitmaken van de ministry, of van welke valse bediening dan ook maar.

De laatste dagen moest ik ook steeds meer denken aan het groeiend aantal valse ‘christelijke’ bedieningen, en ook de bekende grote YouTube kanalen, maar kan ze onmogelijk allemaal exposen, zoals: Lion of Judah, AoC Network, Israeli News Live, Fact News Network, steven Ben-nun (YouTube), End Times Productions, Nicholson1968… en niet te vergeten, ontzettend veel zogenaamde ‘christelijke’ websites en alternatieve websites: waarheden gemengd met leugens, en soms zelfs meer leugens dan waarheden.

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/bevrijding-van-de-vloek-deel-1-en-2-door-derek-prince-ontmaskerende-flitsdroom-over-profeet-benjamin-cousijnsen/

 

Bron:

Elizabeth Marie & enkele voorbeelden uit mijn eigen leven

You may also like