Waarom onderhuidse chip weigeren? (reposted)

Waarom je dit merkteken niet moet aannemen, lees je op deze site. Verder, voorzeggingen die al zijn vervuld en voorzeggingen die nog niet zijn vervuld.

De volgende waarschuwing konden we al lezen in 2010…
‘De onderhuidse chip komt er aan! Neem hem niet; het wordt je dood!’

In het meest bekende, meest gelezen, meest bestudeerde, meest verkochte en meest geliefde boek ter wereld, de Bijbel, wordt uitgebreid voorzegd wat er in de toekomst staat te gebeuren. Wist je dat de tijd, waarin we nu leven, duizenden jaren geleden in de Bijbel werd voorzegd, geprofeteerd? Er wordt zelfs gesproken over een merkteken op hand of voorhoofd, en dat je wanneer je dit niet hebt, niet kunt kopen of verkopen!

De Bijbel voorzegt onder meer dat er een tijd zou komen met:

– minder liefde in de samenleving (Mattheus 24:12, 2 Timotheus 3:1-5)
– meer druk op de mensen
– meer sekten en misleidende religies (Mattheus 24:11)
– meer natuurrampen en oorlogen (Mattheus 24:6-7
– minder aandacht voor Gods geboden (Mattheus 24:12)
– meer kennis en onderzoek

Kijk eens naar de wereld waarin je leeft

Mensen hebben inderdaad steeds minder echte liefde voor elkaar. Egoïsme en ik-gerichtheid vieren hoogtij! De druk op de mens neemt toe, zoals voorzegd.
Antidepressiva en slaapmiddelen zijn de meest verkochte medicijnen, en dit neemt alleen maar toe. Fenomenen als stress, overspanning en depressie zijn vooral de laatste jaren in opmars.
Dat er steeds meer sekten komen, klopt ook. Het is zelfs zó erg dat veel mensen het onderscheid niet meer kennen tussen authentiek Christendom en misleidende namaak!
Dat er meer en meer natuurrampen zijn, is eveneens een feit. Ik denk dat dit jaar (2010) al een recordjaar mag genoemd worden op het gebied van catastrofes en klimaatveranderingen.
Is er steeds minder aandacht voor Gods geboden?
Daarop weet je zelf het antwoord. En dat het onderzoek en de menselijke kennis toeneemt, zie je al bij jonge kinderen.

Ook over de geboorte, het leven en de kruisdood van Jezus zijn in datzelfde boek, honderden jaren vooraf, vele voorzeggingen gedaan.

Al deze voorzeggingen werden tot in de kleinste details vervuld, namelijk dat:

…Hij in Bethlehem geboren zou worden
…Hij vele zieken zou genezen
…Hij met ongekende wijsheid zou spreken
…Hij op een ezeltje Jeruzalem zou binnenrijden
…Hij voor dertig zilverstukken verraden zou worden
…Hij zich niet zou verdedigen
…Zijn lichaam gemarteld en doorboord zou worden
…Hij gekruisigd zou worden samen met misdadigers
…Zijn kleren verloot zouden worden
…Hij uit de dood zou opstaan
…Zijn invloed door alle eeuwen heen zou blijven gelden

 

Een overzicht van voorzeggingen voor de ‘eindtijd’

– Onder Christenen zal de bovennatuurlijke werking van Gods Geest toenemen.
– De wereldpolitiek zal streven naar globale politieke eenheid, één wereldregering: de NWO.
– Er zal een wereldleider opstaan die enorme macht zal hebben.
– Hij zal een digitaal betaalsysteem invoeren, waarbij cash overbodig wordt.
– Na drie en een half jaar zal deze leider de Christenen en anderen onderdrukken, die dit merkteken van het beest weigeren.
– Er zal internationaal een ongekende toename zijn van Christenvervolging.
– Op zeker ogenblik zal Jezus alle gelovigen van de aarde wegnemen in de Opname.
– Daarna zal een periode van grote verdrukking volgen.
– Na die periode komt Jezus terug naar de aarde, waar Hij de antichristelijke wereldleider zal doden.
– Duizend jaar lang zal Jezus de aarde besturen.
– Na die duizend jaar zal de duivel opnieuw losgelaten worden om de mensen op aarde te verleiden. Met grote hevigheid zal hij over de aarde jagen en zoveel mogelijk mensen tegen God opzetten. Dat zal pas echt het einde van alles zijn. Op dat ogenblik werpt Hij de duivel, samen met de antichrist, samen met alle miljarden mensen die tegen God hebben gekozen, in de hel.
– God zelf zal dat leger in een oogwenk vernietigen door vuur.
– De huidige planeet aarde zal samen met het heelal vernietigd worden.
– God schept een nieuwe aarde, waarop er geen ellende, leugen, onechtheid of verdriet meer zijn zal.
– Mensen die kozen voor het kwaad, zullen samen met de onzichtbare kwade machten (satan, demonen, boze geesten…) voor eeuwig in een vuurzee geworpen worden.
– Zij die Jezus’ liefde aanvaardden en God gehoorzaamden, zullen voor eeuwig samen met Hem leven op de nieuwe aarde.

 

De Antichrist

Een voorzegging die nog niet vervuld is, is dat er een wereldleider zal opstaan, de zogeheten ‘antichrist’. In het begin zal hij veel goede dingen doen. Zo zal hij oplossingen vinden voor en via de verschillende oorlogen in de wereld. Deze politicus zal ook streven naar wereldwijde eenheid in godsdienst: één wereldgodsdienst. Denk aan de New Age religie.
Omdat je enkel via Jezus Christus bij God de Schepper van hemel en aarde kunt komen, omdat alleen Gods Zoon de straf voor onze zonden op zich genomen heeft, zal deze valse leider de Christenen en iedereen, die zijn merkteken niet laat plaatsen, zwaar vervolgen. (Openbaring 12:17)

De eerste drie en een half jaar (42 maanden) zal deze leider veel goede dingen doen, waarmee hij velen om zijn vinger zal winden. Daarna echter zal hij zijn ware aard laten zien, en als een woesteling dood en vernieling zaaien. (Openbaring 13:5, Daniel 9:27)
De Bijbel vertelt over deze man, dat hij volledig onder controle zal staan van het kwaad. Satan in hoogst eigen persoon neemt bezit van zijn leven. Hij zal bovennatuurlijke, paranormale en occulte gaven bezitten, waardoor hij ongekende wonderlijke dingen zal verrichten. Op die manier zal hij respect winnen van de grote massa. (Openbaring 13:13-14)
Satan doet zich eerst voor als ‘een engel van het licht’, vandaar de misleiding. Na deze drie en een half jaar zal de politieke leider zijn mooie masker afzetten.

Deze leider, de antichrist, zal het betaalverkeer spoedig drastisch wijzigen, door bij mensen verplicht een chip te laten injecteren. Die chip zal bij voorkeur op je hand geplaatst worden, of op je voorhoofd. Betaalpassen zullen daarmee overbodig worden.

best location for the RFID chip in humans

Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen. Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is 666. Met dit symbool/chip kies je via het systeem voor volledige controle (lees: slavernij) over je leven en daarmee dus voor de slavernij aan de antichrist, Gods grote tegenstander. Zie Openbaring 13:16-18

Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.  Openbaring 14:9b-11

 

Nieuws over de biochip ofwel RFID microchip

Op het moment dat dit artikel werd uitgebracht, liepen er al heel wat proefprojecten, onder andere in Engeland, Amerika en Canada. In het stadje Guelph te Ontario, Canada, is het systeem bijvoorbeeld zeer uitgebreid getest. Het project heet ‘Global Cashless Society’. De technologie wordt ontwikkeld door een bedrijf met de naam Mondex. En Motorola levert de minuscule microchips.

 

Mondex, cash in the future

Mondex means money on your hand

 

Warm gemaakt voor de biochip door reclame filmpjes

Inmiddels wordt men in Amerika, via een eerste stap van persoonlijk opgeslagen (medische) gegevens, al warm gemaakt voor een onderhuidse chip!

Waarom laat God het toe?

God zal op aarde gruwelijke verwoestingen aanrichten om mensen tot inkeer te brengen, om te zorgen dat ze God als laatste nog zullen aanroepen. De laatste drie en een half jaar zullen het ergste zijn. Deze tijd wordt omschreven als ‘de grote verdrukking’ in Mattheus 24:21, en beslaat de laatste helft van een periode van 7 jaar.
Hoe komt het dat God niet meteen ingrijpt en het massale bloedvergieten voorkomt? Ook hierover is de Bijbel heel duidelijk. Voor alles is er een bestemde tijd, en we hebben te maken met een zeer rechtvaardige God.

Jezus komt spoedig!

Op zeker ogenblik zal Jezus terugkeren voor de zijnen. De dag of het uur van Zijn komst in de Opname weet niemand, alleen de Vader. Dat Hij terugkomt, is een feit! En wat er daarbij zal gebeuren, wordt ook glashelder uitgelegd. Wel kun je, door alles wat er al gebeurd is in de geschiedenis, weten dat het voor de deur staat. Ben je voorbereid, heb je kennis opgedaan, en houd je je ogen open, dan kun je bij benadering weten ‘hoe laat het is’.

De Bijbel zegt ook dat het zal zijn als in de dagen van Noach

Noach werd door de mensen in zijn tijd hard uitgelachen, toen hij in opdracht van God de ark bouwde, om zichzelf en zijn familie als enige rechtvaardigen, samen met allerlei soorten dieren, in veiligheid te brengen, voordat God, zoals hij had aangekondigd, de zondvloed liet gebeuren om aan alle corruptie en slechtheid van dat moment een einde te maken.

Voor diegenen die niet zijn voorbereid, komt Hij ‘als een dief in de nacht’, onverwachts dus. Daarom is deze site onder andere bedoeld om zoveel mogelijk mensen, nu het nog kan, wakker te schudden, en te waarschuwen voor wat komen gaat.

 

Bronnen:

Biochip666.blogspot.com

https://www.slideshare.net/hhgputten/mondex-chip

You may also like