the mark of the beast will change your DNA
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on reddit
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email

Het Merkteken | Het Bloed van Jezus

Zij die het Merkteken van het Beest nemen, zullen nooit meer dezelfde zijn! Want het verandert voor altijd uw DNA. Velen volgen alles en iedereen, behalve de Here Jezus Christus. Het bloed van Jezus is bestemd voor de mens, die naar Gods beeld geschapen werd, niet voor hybriden of gevallen engelen of demonen of aliens…

Het is denk geen toeval dat deze twee waarschuwingen, van twee verschillende personen, rond dezelfde tijd werden gepost, als een waarschuwing voor wat er momenteel gaande is in de wereld en wat nog gaat komen.

U beslist!

Er wordt de laatste tijd zoveel gepraat over het merkteken van het beest, en geen wonder, gezien alles wat er overal om ons heen gebeurt.
Er zijn velen die zeggen, dat wat er nu gebeurt, slechts het begin is van het merkteken van het beest dat wordt geïmplementeerd. U beslist.
Anderen zeggen dat het er nu is, en als je het eenmaal hebt gekregen, reist het rond in je bloedbaan. Daarom gaat het door je ‘hand’ en ‘voorhoofd’. U beslist.
Weer anderen brengen valse leringen, door te zeggen dat als je het merkteken per ongeluk of in onwetendheid neemt, je ‘OK’ zult zijn als je oprecht berouw hebt.

Fout!

Als je het merkteken neemt, is er geen terugkeer, geen weg terug! Het is dan een uitgemaakte zaak. Ook als je het neemt omdat je misleid werd… het maakt niet uit. Luister alstublieft niet naar deze valse leringen en profeten!

Vlucht!

Wat de Heer Elizabeth Marie heeft laten zien is, dat wanneer een volkomen hulpeloze persoon lichamelijk gedwongen wordt, zoals bijvoorbeeld een kind, dan zal de Here God, die een almachtige en rechtvaardige God vol van genade is, het hem of haar niet toerekenen. Dat betekent voor alle anderen, dat het aan hen is, om het merkteken koste wat het kost te vermijden, wat er ook gebeurt. Dat betekent dat je ervan weg moet vluchten!

Er staat in de Bijbel dat we niet moeten vrezen voor hen, die het lichaam kunnen doden, maar we moeten vrezen voor Hem die de ziel kan vernietigen  (Mattheüs 10:28). Ons lichaam is slechts tijdelijk en van korte duur, maar onze geest is eeuwig. Maak de juiste keuze, zodat u voor altijd bij onze Heer en Redder zult kunnen leven. Maak de verkeerde keuze, en u zult voor altijd van God gescheiden zijn in de poel van vuur. Onthoud dit: u bent dan voor altijd verloren; er is geen weg terug, ook niet later vanuit de hel naar de hemel, zoals sommige valse profeten hun toehoorders wijsmaken!

En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.  Openbaring 14: 9-11

 

Het Merkteken  (12 februari 2021)

Elizabeth Marie: ‘Dit is een moeilijk bericht dat ik van de Heer ontving:’

Het merkteken zal degenen, die het nemen, schade toebrengen. Ze zullen nooit meer dezelfde zijn! Ze zijn de wereld binnengegaan, die niet bedekt is met Mijn bloed. Ze hebben naar ‘de mens’ gekeken voor hun oplossing, en niet naar Mij! Ze vertrouwen erop dat het ‘beest’ hen zal redden. Nee! Hij zal hun lichamen doden en daarna hun zielen!

Hun harten zijn niet voor Mij, maar tegen Mij; ze houden meer van het beest! Zelfs hun hart wordt onthuld en ontmaskerd. Hun woorden doen er niet toe, want het zijn juist hun daden die luid spreken.

Wee, hoe kan de mens zo misleid worden, dat hij vertrouwt op de macht van de duisternis? Het zijn juist de krachten van het kwaad, die hun werkelijke ondergang willen! Mijn volk komt om, vanwege hun gebrek aan kennis en onderscheidingsvermogen. Velen volgen alles behalve Mij! Ze volgen de zogenaamde spirituele leiders en voorgangers, die leugens uitspugen over het merkteken. Ze verdoemen mensen naar de hel, maar zij zullen zelfs nog grotere consequenties onder ogen zien, omdat ze de schapen op een dwaalspoor brengen!

Mijn woede brandt op hun eigenzinnige, afgedwaalde wegen. Het zou voor hen beter zijn, dat er een molensteen om hun nek werd gebonden en zij in de oceaan zouden worden geworpen!  (Lukas 17:1-2) Hun kwelling zal groot zijn zodra ze overgaan in de dood. Mijn woede kent geen grenzen als Ik de schapen van Mijn weide zie vallen voor zulke leugens.

Waar zijn de waarheidszoekers? 

Waar zijn Mijn heiligen? 

Wie zal tegen het beest opstaan? 

Wie zal ‘Nee’ zeggen middenin zijn gezicht?

Het zullen diegenen zijn, die een solide basis hebben gebouwd op de Rots! Degenen die hun hele wezen aan Mij hebben onderworpen! Diegenen, die Mij liefhebben met heel hun hart, ziel en verstand! Zij zijn Mijn overblijfsel… Mijn uitverkorenen, die het Lam volgen, waar Hij ook heen gaat. Dit zijn Mijn getuigen, die getuigen dat Ik de Koning boven alle koningen ben, en de Heer boven alle heren!

Ga nu je kamer binnen en zoek Mij. Verberg je een tijdje terwijl de storm woedt.
Ontmoet Mij, en laat Mij je instructies geven. Ik zal het je laten zien, en je door deze laatste dagen heen begeleiden.

– Laat angst jullie harten niet aangrijpen. 

– Laat geen zorgen en ongerustheid als een overstroming over jullie heen komen. 

– Houd Mij stevig vast en vertrouw op Mij, en Ik zal alles volbrengen wat geschreven staat. 

– Blijf omhoog kijken en waakzaam, want de dagen zijn kwaad, maar Mijn terugkeer is aanstaande.

Je Heer en Redder,

Jezus

 

[En toen hoorde ik nog]:

– O dwaze Galaten, wie heeft jullie betoverd?

– Lijkenrovers zijn nu in beweging.

– Hun lot is bezegeld!

– Bid voor degenen die niet bezweken zijn, dat ze sterk zullen blijven tot het einde.

– Het beest komt niet alleen achter je lichaam aan, maar ook je ziel… zul je weerstand bieden?

– Zeg gewoon Nee!

 

Openbaring 13

 

WATCH: THE BLOOD OF JESUS

Het bloed van Jezus is nooit bedoeld voor demonen, gevallen engelen, of nephilim. Het is ook niet bedoeld voor niet-mensen. Degenen, die hun DNA hebben laten veranderen, worden niet langer beschouwd als mens in Gods ogen. Want je bent dan niet langer naar Gods beeld gemaakt: je DNA is bewust of onbewust corrupt gemaakt. In plaats daarvan ben je en word je gemaakt naar het beeld van satan, omdat satan Gods evenbeeld ten diepste haat vanaf het allereerste begin…

 

Bron:

https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophecy-revelation-message-is-2021-the-year-of-the-mark

You may also like